Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 90

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system diagnostyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Planowanie remontów maszyn technologicznych
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z zapewnieniem jakości napraw maszyn w zakładach produkcyjnych. Zależność między zdolnością produkcyjną a strukturalnymi i organizacyjnymi wskaźnikami jakości naprawy określono za pomocą macierzy napraw. Jakość remontu maszyny zależy od właściwej diagnostyki, zużycia poszczególnych elementów oraz procesów technologicznych prowadzących do odtworzenia uszkodzonych części i ponownego montażu maszyny.
PL
W artykule zaprezentowano nowe sposoby i rozwiązania w diagnozowaniu funkcjonowania kotłów w instalacjach przemysłowych. Referował je Adam Ossera podczas specjalistycznego seminarium pn. "Szkolenie dla użytkowników i sympatyków technologii Valmet DNA" (PP 12/2019 s. 744-746). Skoncentrowano się na systemie diagnostycznym "Boiler Diagnostic Systems", który znacznie podnosi bezpieczeństwo użytkowania oraz zwiększa efektywność spalania paliwa w kotłach.
3
Content available remote Diagnostyka onlina procesów przemysłowych dużej skali
PL
Porównano stan wiedzy i stan techniki w zakresie diagnostyki online procesów przemysłowych dużej skali. Scharakteryzowano podstawowe problemy diagnostyki online procesów złożonych i metody prowadzące do ich rozwiązania, koncentrując się na wynikach uzyskanych w zakresie lokalizacji uszkodzeń. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom: rozróżnialności uszkodzeń, rozpoznawania uszkodzeń wielokrotnych, metod wnioskowania w warunkach niepewności obserwowanych symptomów, dekompozycji obiektu i diagnozowania w strukturach zdecentralizowanych oraz zastosowania grafowych modeli w projektowaniu systemów diagnostyki procesów przemysłowych. Omówiono efektywne i odporne algorytmy diagnozowania złożonych obiektów dynamicznych dużej skali oraz ich implementację w zrealizowanych systemach diagnostycznych. W podsumowaniu podkreślono znaczenie diagnostyki online w zapewnieniu bezpieczeństwa procesów.
EN
Lung cancer is a disease caused by the involuntary increase of cells in the lung tissue. Early detection of cancerous cells is of vital importance in the lungs providing oxygen to the human body and excretion of carbon dioxide in the body as a result of vital activities. In this study, the detection of lung cancers is realized using LeNet, AlexNet and VGG-16 deep learning models. The experiments were carried out on an open dataset composed of Computed Tomography (CT) images. In the experiment, convolutional neural networks (CNNs) were used for feature extraction and classification purposes. In order to increase the success rate of the classification, the image augmentation techniques, such as cutting, zooming, horizontal turning and filling, were applied to the dataset during the training of the models. Because of the outstanding success of AlexNet model, the features obtained from the last fully-connected layer of the model were separately applied as the input to linear regression (LR), linear discriminant analysis (LDA), decision tree (DT), support vector ma-chine (SVM), k -nearest neighbor (kNN) and softmax classifiers. A combination of AlexNet model and k NN classifier achieved the most efficient classification accuracy as 98.74 %. Then, the minimum redundancy maximum relevance (mRMR) feature selection method was applied to the deep feature set to choose the most efficient features. Consequently, the success rate was yielded as 99.51 % by reclassifying the dataset with the selected features and k NN model. The proposed model is consistent diagnosis model for lung cancer detection using chest CT images.
EN
The article describes standard safety-protection layers according to EN 61511 standard. Their aim is to reduce risk, thus to decrease the frequency of occurrence of threatening incidents and/or consequences of such incidents. The aim of the article was to present currently developed means of increasing process safety, which are not included in the standards. There are described: advisory diagnostic systems, fault tolerant control systems, process simulators for operators training and IT systems supporting safety. Such components can be treated as additional layers of process protection. A simple example comparing the operation of alarm and diagnostic systems as well as the example of the fault tolerant control system of the level in the drum boiler in sugar factory are given.
PL
Wsród wymagań stawianych blokom energetycznym najważniejsze są wymagania techniczne, decydują bowiem o ich dyspozycyjności. Dla bloków klasy 200 MW, które w przyszłości jeszcze bardziej niż obecnie bedą stabilizować Krajowy System Elektroenergetyczny wysoka dyspozycyjność będzie najbardziej pożądaną cechą. Zapewnić ją może tylko wiedza z odpowiednio zorganizowanej i wykonywanej diagnostyki oraz kreowany na jej podstawie maintenance posiadający odpowiedni zakres i poziom przy akceptowalnych kosztach. W tym celu opracowano kompletny system diagnostyczny, który integruje prognozowanie trwałości i predykcję awarii, uwzględniając warunki eksploatacji ponad 30 bloków klasy 200 MW.
EN
On the present there is very intensively emphasized the environmental protection, which is also connected with reduction of emissions produced by the vehicles. The actual European emission standard EURO 6 will be replaced very soon with the new and even stricter standard EURO 7. There is a well-known fact that the new regulations are demanding with regard to the NOX emissions. However, there is at disposal a suitable technical solution, namely in the form of an innovative engine technology, which is called the HCCI. A principle of this technology consists in a self-ignition of the homogenous air-fuel mixture using the compression process. Combustion of the mixture is performed in the whole compression volume without a spark ignition, whereby the NOX emission level is almost negligible. However, this technology is also characterised by several serious problems, for example there is occurring a complication concerning control of the self-ignition phenomenon. The presented article introduces an original diagnostic system, which enables to control the whole self-ignition system and in this way to ensure a reliable operation of the HCCI engine. This system is patented now as well as it was tested in an experimental vehicle built for the international competition “shell eco marathon”.
EN
The paper is aimed at presenting a study of the main limitations and problems influencing the robustness of diagnostic algorithms used in diagnostics of complex chemical processes and to present the selected exemplary solutions of how to increase it. The five major problems were identified in the study. They are associated with: uncertainties of fault detection and reasoning, changes of the diagnosed process structure, delays of fault symptoms formation and multiple faults. A brief description and exemplary solutions allowing increase of the robustness of diagnostic algorithms were given. Proposed methods were selected keeping in mind applicability for the on-line monitoring and diagnostics of complex chemical processes.
EN
The transport safety is a property of the transport process (movement of individuals and/or goods), characterized by absence of danger to life and health of individuals [1,2,10]. This process should represent a high reliability and safety. The measure of safety is certainty that components of the transport process will remain intact during operation, except for natural changes due to ageing and wear. To ensure a sufficient safety level, it is vital to employ the electronic transport systems which aim is to increase the safety of transferred individuals and goods. The electronic transport systems are designed to detect the threats that occur during the transport process (for both stationary and moving objects). This article presents influence of the electromagnetic interferences within vast railway area on the electronic transport systems with one transmission bus. These electromagnetic interferences are able to completely compromise the electronic system, induce the voltage in the transmission buses or in other components of the system and trigger the alarm (higher probability of false alarm). While operating the transport safety system, full spectrum of electromagnetic interferences should be taken into account. Due to complex behavior of the electromagnetic waves during penetration (propagation), influence of the electromagnetic interferences requires separate analyzes for different frequency bands.
EN
The following paper presents the problem of classification (identification) elements in the internal structure of a technical object. This problem is directly linked with diagnostics and compilation of an expert data base. The basis of a process of grouping elements into classes is to make a diagnostic model of a given object in a form of a structure or set of basic elements of an object. In order to conduct the grouping of elements into subsets of s-th classes, the following paper compiles and presents analytical formulas and classification rules. Theoretical considerations presented in this paper are also verified using an engine control system as an example of a complex technical object.
PL
Rozwój układów i elementów elektronicznych we współczesnych pojazdach oraz złożoność poszczególnych jego podzespołów sprawia, że naprawa współczesnych samochodów bez użycia zewnętrznego systemu diagnostycznego jest praktycznie niemożliwa. Coraz to więcej elementów konstrukcji pojazdów do tej pory czysto mechanicznych zastąpionych zostaje przez podzespoły mechatroniczne, a więc wyposażone w dodatkowe elementy i czujniki elektryczne. Rozwiązania te w znacznym stopniu przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu poruszających się po drodze [8]. Rozwój mikroelektroniki w dużym stopniu przyczynił się również do zwiększenia mocy jednostek napędowych oraz poprawy emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego. Oczywiście należy tutaj wspomnieć, a nawet szczególnie zaznaczyć, że wszystkie dodatkowe systemy stosowane we współczesnych pojazdach nie potrafią oszukać praw fizyki i zapewniają poprawę wskaźników bezpieczeństwa jedynie w pewnych granicach.
EN
This paper presents a wireless on-board diagnostics system for a vehicle that measures and records the selected parameters of the internal combustion engine and the acceleration of the body. The measurements are sent to a computer on-line, using the 868MHz frequency band. Uploaded information can be stored on disk and visualized using a special application running on a PC.
EN
The paper presents semi-Markov models of technical state transitions for diesel engines, useful for determination of their reliability, as a result of the conducted statistical empirical studies. Interpretation of technical states provided for this sort of engines refers to ship main engines, i.e. engines employed in propulsion systems of sea-going ships. The considerations recognize diesel engine as a diagnosed system (SDN), of which state can be identified by a diagnosing system (SDG). Both of the systems: SDN and SDG compose a diagnostic system (SD). Examples of three-state semi-Markov models were applied to demonstrate that in case of use of proper diagnosing systems (SDG) for identification of technical states of such engines as SDN, by classification of the states to the relevant class of the reference states, it is possible to make use of a Markov model to determine reliability of the engines. For developing a Markov model of state transitions for the engines, there were applied functions of the risk of damage: λ12 that causes transition from state s1 to state s2, and λ13 that causes transition from state s1 to state s3, as well as intensity functions of recovery (restitution): λ21 that causes transition from state s2 to state s1, and λ31 that causes transition from state s3 to state s1.
PL
W artykule przedstawione zostały zagadnienia dotyczące budowy komputerowego systemu akwizycji sygnałów diagnostycznych oraz ich przetwarzaniu dla potrzeb diagnostyki silników indukcyjnych klatkowych. Na podstawie obserwacji sposobu pomiarów sygnałów diagnostycznych tradycyjnymi metodami oraz procedur oceny typowych uszkodzeń maszyn indukcyjnych dokonano wyboru sposobu przeprowadzania pomiarów oraz ustalono ilość sygnałów diagnostycznych. Wybrano sygnały pomiarowo dostępne prądów, napięć, drgań i hałasu, przy analizie których będzie można rozróżnić każdą zmianę stanu technicznego badanej maszyny. W dalszej części przedstawiony został projekt wielozadaniowego systemu akwizycji danych. Oprócz typowej akwizycji danych opracowany system umożliwia również przeprowadzanie oceny stanu silników indukcyjnych, dzięki wykorzystaniu oprogramowania LabVIEW i jego bogatej funkcjonalności. Działanie opracowanego systemu zostało przetestowane w oparciu o dostępny silnik indukcyjny, a zarejestrowane dane poddane zostały odpowiednim analizom diagnostycznym. Na kilku przykładach zobrazowano wyniki tych analiz realizowanych w opracowanym systemie.
EN
This paper presents issues related to acquisition of diagnostic data used in squirrel cage induction machine diagnosis. Basing on observation of traditional methods of diagnostic signals measurement and procedure of typical fault detection of induction machines, method of performing the measurement and number of diagnostic signals were set. Available signals such as current, voltage, vibration and noise were chosen for analysis which allows for distinguishing each variation of technical condition of examined machine. Next, project of multitask data acquisition system was prepared. Apart from typical data acquisition, designed system allows for condition assessment of induction machines due to application of LabVIEW. Operation of designed system was tested using available induction motor and collected data has undergone diagnostic analyses. Some example results of those analyses have been presented.
PL
W referacie opisano system diagnostyczny dla kotłów K3-K6 zintegrowany z bazą danych ekonomicznych zawierajaca m.in. koszty usuwania nieszczelności rur powierzchni ogrzewalnych oraz wartość produkcji. Rezultatem integracji wyników badań diagnostycznych, analizy awaryjności, warunków pracy oraz wybranych danych ekonomicznych będzie podejście do utrzymania stanu technicznego powierzchni ogrzewalnych kotłów według strategii Risk Base Maintenance (RBM).
EN
The wheeled tractors that are widely used in various branches of the national economy have a superior design. Various types of faults affect the efficiency of work, increase emissions of hazardous substances and fuel consumption, and affect the safety level and the dynamics of the vehicle. To ensure the appropriate and timely location and repair of faults it is necessary to employ complex diagnostic systems. The study outlines the design of a device used in the diagnostics of the condition of a wheeled tractor. Also, examples of diagnostic algorithms and procedures are also presented. The diagnostic system for the wheeled tractor presented herein considerably improves the reliability of the vehicle and limits the consequences of potential defects. The operator of the tractor is notified immediately after the occurrence of a fault, which prevents further damage to other components of the vehicle and reduces the operating costs. The study also presents the results of tests of the diagnostic facility for wheeled tractors. The results of the tests of the unit were additionally verified by using other diagnostic methods, e.g. with the use of a thermal imaging camera.
PL
Ciągniki kołowe, które są wykorzystywane w wielu gałęziach gospodarki krajowej posiadają nowoczesną konstrukcję. Pojawienie się różnego rodzaju niezdatności przyczynia się do ograniczenia efektywności pracy, wzrostu emisji szkodliwych substancji, wzrostu zużycia paliwa, pogorszenia poziomu bezpieczeństwa oraz spadku dynamiki pojazdu. Z uwagi na szybkie przeciwdziałanie pojawiającym się niezdatnościom i właściwą lokalizację uszkodzenia konieczne jest stosowanie rozbudowanych układów diagnostycznych. W pracy przedstawiono budowę urządzenia wykorzystywanego do diagnostyki stanu technicznego ciągnika kołowego. Przedstawiono również przykładowe algorytmy i procedury diagnostyczne. Zaprezentowany system diagnozowania stanu ciągnika kołowego w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy jego niezawodności i ograniczenia skutków ewentualnych uszkodzeń, gdyż operator ciągnika po pojawieniu się niezdatności jest zawsze szybko o tym powiadamiany, co zapobiega dalszym uszkodzeniom kolejnych podzespołów pojazdu oraz ogranicza koszty eksploatacji. W pracy przedstawiono także wyniki testów stanowiska diagnostycznego stanu technicznego ciągnika kołowego. Wyniki testów urządzenia zostały ponadto zweryfikowane poprzez wykorzystanie innych metod diagnostycznych, np. pomiarów z użyciem kamery termowizyjnej.
16
Content available remote Conditional contradictions in diagnostic knowledge bases
EN
A recognition of the actual technical state of an object is possible by means of diagnostic expert systems. Knowledge bases of such systems are collected by teams of experts and unfortunately they are not free from errors. Identification of errors, and in particular identification of conditional errors is a very hard task. The paper introduces a measure called disagreement level and enabling identification of erroneous data as well as errors in models represented by means of diagnostic knowledge bases.
PL
W artykule omówiony został system diagnostyczny układu napędowego pojazdów szynowych ze szczególnym uwzględnieniem podatności diagnostycznej układu. Podano również wytyczne do opracowania modeli systemu diagnostycznego. Artykuł powstał w ramach projektów celowych: Prognozowanie stanu technicznego głównych systemów pojazdu szynowego na podstawie analizy zmian wartości charakterystycznych parametrów podzespołów (N N509 336637) i Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szynowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów (N RIO 0048 06/2009), finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
EN
The diagnostic system of the drive system of railway vehicles with the special taking into consideration the diagnostic sensitivity of the system is discussed in this article. The guidelines to develop a diagnostic system of models are a/so given. This article was written as part of targeted projects: Forecasting the technical condition of the main systems of the rail vehicle on the basis of changes in the values of the characteristic parameters of subassemblies (N A/509 336637) and Microprocessor diagnostic system of the main systems of the railway traction vehicle taking into account the current assessment and prediction of conditions (N RIO 0048 06/2009) financed from the budget of the Ministry of Science and Higher Education.
PL
W artykule rozpatrywany jest przypadek komunikacji pomiędzy stacjami systemu, które są dwufunkcyjne. Pierwszą z funkcji jest sterowanie procesem przemysłowym (stacja procesowa). Funkcja druga – to diagnozowanie procesu (stacja diagnostyczna). Istotnym aspektem komunikacji w tak zbudowanym systemie diagnostycznym jest konieczność bezpiecznego przesyłania wartości zmiennych diagnostycznych. Przedstawiono elementy rozwijające koncepcję zabezpieczenia transmisji pomiędzy stacjami systemu diagnostycznego. Proponowane rozwiązania programowe obejmują m.in. ochronę kryptograficzną transmisji pomiędzy lokalną i odległą stacją diagnostyczną.
EN
The paper presents the case of communication carried out using the Ethernet computer network. This network connects bi-functional stations of the system. The first function is an industrial process control (process station), the second - a diagnosing process, and more specifically – supervision. Therefore, from the point of view of the diagnostic system it will be called a diagnostic station. The most important aspect of communication in this integrated diagnostic system is the necessity of secure, uninterrupted transmission of diagnostic and process variables, between the stations of the system. In order to secure transmission of diagnostic variables, there should be introduced cryptographic protection of the transmitted data at the stage of sending the data from the diagnostic stations. The paper presents elements expanding the conception of transmission security between the stations of the diagnostic system. The proposed software solutions, among others the use of asymmetric encryption and hash function, have an effect on the security of transmission between the local and remote diagnostic stations.
EN
Modern way of machines’ exploitation, due to their high level of constructional complication, requires certain level of supervising. That supervising is generally reduced to detection of pre-failure states and evaluation of machines’ single elements or components condition. In the frame of development of the research capacity of the Mechanical Faculty of Maritime Academy in Gdynia, has been developed the Exploitation Decision Aid System for marine engines exploitation, based on existing test bed with the diesel engine L22. Modernization of the engine, significantly extended research and measurement capacity, what has resulted with improvement of quality, extension of the span, and acceleration of carried out research and development works in the domain of safety of exploitation and diagnostics of marine power plants. This is also related to researches conducted in domain of engines exhaust gases cleaning in aspects of reduction of SOx, particulars and implementation of alternative fuels. Above stated investments enables also an extension of the range of research and expertise related to engines’ failures and exhaust gases emission pollution, in relation to broad spectrum of implemented fuels. The goal has been achieved in the way of the test equipment modernization including: effective pressure sensors, monitoring and visualization of the engine systems’ parameters, electronic indictors adopted to continuous operation at cylinder in the same time, and high class decision aid computer equipment. Moreover engine’s diagnostic system has been equipped with high class apparatus for endoscopy, gas analysis and tribology evaluation of engines’ elements.
PL
Nowoczesny sposób wykorzystywania maszyn, ze względu na ich wysoki stopień komplikacji konstrukcyjnych wymaga pewnego poziomu nadzorowania. To nadzorowanie zredukowano do wykrywania stanów sprzed awarii i ocenę pojedynczych elementów lub elementów stanu maszyn. W ramach rozwoju potencjału badawczego Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni, został opracowany system eksploatacyjny „Decyzja Pomocy” dla silników okrętowych w czasie eksploatacji, w oparciu o istniejące stanowisko badawcze z silnikiem wysokoprężnym L22. Modernizacja silnika, znacznie rozszerzone możliwości badawcze i pomiarowe umożliwiło rozszerzenie zakresu i przyspieszenie prowadzonych badań oraz prac rozwojowych w dziedzinie bezpieczeństwa eksploatacji i diagnostyce siłowni okrętowych. Jest to również powiązane z badaniami prowadzonymi w dziedzinie oczyszczania gazów spalinowych w aspektach redukcji SOx i cząstek stałych, a także w celu wdrożenia paliw alternatywnych. Wyżej wymienione inwestycje umożliwiają również rozszerzenie zakresu badań i ekspertyz związanych z awariami silników i emisją gazów spalinowych, w stosunku do szerokiego spektrum stosowanych paliw. W celu modernizacji stanowiska badawczego zastosowano między innymi: skuteczne czujniki ciśnienia, monitoringu i wizualizacji parametrów układów silnika, indykatory elektroniczne, zastosowane do pracy ciągłej w cylindrze przy jednoczesnym zastosowaniu wysokiej klasy sprzętu komputerowego wspomagającego system diagnostyczny. Ponadto silnik został wyposażony w wysokiej klasy urządzenia do endoskopii, analizator spalin oraz system oceny zużycia elementów silnika.
PL
Dynamiczny rozwój przemysłu samochodowego spowodował rozwój systemów komputerowych stosowanych do analizy stanu technicznego pojazdów. O ile większość parametrów eksploatacyjnych jesteśmy w stanie mierzyć z zadowalającą dokładnością o tyle uszkodzenia elementów układu napędowego nie są monitorowane w warunkach eksploatacyjnych. Do podstawowych źródeł hałasu w samochodzie zaliczymy: silnik, skrzynię biegów, układ wydechowy, ogumienie oraz typ nadwozia. W prezentowanej pracy autorzy zajęli się tylko analizą hałasu pochodzącego od skrzyni biegów oraz elementów tocznych tj. łożysk. W pracy zostanie przedstawiona koncepcja budowy układu diagnostycznego zbudowanego w oparciu o dostępne małogabarytowe platformy komputerowe, działającego podczas jazdy pojazdu, z możliwością podłączenia się poprzez złącze diagnostyczne.
EN
Rapid development of the automotive industry stimulates the development of special computer systems applied for an analysis of the technical state of vehicles. Majority of vehicles’ work parameters can be measured with satisfactory precision but the damages of construction parts of the drive system are not traced or monitored during the duty conditions. The basic sources of emitted noise by a particular vehicle are: motor, gearbox, exhaust system, tires and the chassis type. In the present work, at the current stage of investigations, the authors take into account an analysis of noise emitted by the gearbox as well as by some rotating elements i.e. bearings. In the present paper, the concept 5292 of the diagnostic system is described. This diagnostic system should be built using the standard, commercial computer components and systems which would enable to register, storage and analyze the motor parameters via a diagnostic interface – activated during the vehicle driving time.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.