Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 102

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrical engineering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia zespół spalinowoelektryczny stacji radiofonicznej Polskiego Radia z lat 50-tych XX wieku. Została omówiona jego budowa oraz sposób działania.
EN
The article presents the diesel and electric unit system of the Polish Radio broadcasting station from the 1950s. Its structure and method of operation were discussed. The station has been equipped with: the Tesla SRV-30 transmitter with a power of 30 kW, the Skoda disel 4-S-275 set and a 1H5838 / 12 three-phase synchronous generator. The diesel and electric unit system served as a backup power supply.
PL
Przedstawiono początki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w tym podstawy prawne, scharakteryzowano atmosferę tworzenia podstaw działalności materialnej Uczelni, prowadzenia dydaktyki, tworzenia pierwszych laboratoriów, wykonywania pierwszych prac praktycznych. Opis jest skoncentrowany na realiach Wydziału Elektrycznego, który jest jednym z czterech istniejących od założenia Uczelni. Scharakteryzowano kadrę profesorską, która ukształtowała profil dydaktyczny i badawczy Wydziału, wniosła tradycje dydaktyki i nauki rozwinięte przede wszystkim w Politechnice Lwowskiej. Doświadczenie zawodowe pionierów Wydziału było ukształtowane przez wdrożenia elektrotechniki do zastosowań w skali kraju, nabytych przed wojną oraz w czasie jej trwania, takich jak pierwsze linie przesyłowe energii elektrycznej, osprzęt wysokonapięciowy, radiotechnika, maszyny i przemysłowe napędy elektryczne, energoelektronika, automatyka przemysłowa.
EN
The Genesis of Silesian University of Technology in Gliwice is presented in the paper. Legal framework, the atmosphere of starting material activity of the Technical University, first didactic activities, first laboratories organization, start consideration of first laboratories, and first practical research works are featured. The description is concentrated on factual data of Electrical Faculty which is one of the four existing from the establishing the University. The professor’s staff, forming the didactic and research profile of the Faculty, introduced educational and scientific tradition developed primarily in Lviv Technical University. The professional experience of the Faculty pioneers was formed by electrotechnics implementation in the range of the country, gained before and during the Second World War. It included the first electrical energy transmission lines, high voltage accessories, radio engineering, electrical motors, transformers and drives, power engineering, industrial control.
PL
Artykuł przedstawia najważniejsze wydarzenia i osoby, które umożliwiły rozwój Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku oraz jej przekształcenie w Wyższą Szkołę Inżynierską. Omawiany okres obejmuje lata od 1951 do 1964 roku, kiedy to pierwsi studenci w historii uczelni rozpoczęli zajęcia w ramach studiów dziennych na Wydziale Elektrycznym i Wydziale Mechanicznym. Dało to podstawę do dalszego rozwoju uczelni. W ciągu kolejnych dziesięciu lat Wyższa Szkoła Inżynierska została przekształcona w Politechnikę Białostocką. Nastąpiło to w 1974 roku. W tym okresie Uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania tytułu zawodowego magistra oraz rozpoczęła budowę kampusu, mieszczącego się przy ulicach Wiejskiej i Zwierzynieckiej. Stanowi on główną siedzibę Politechniki Białostockiej do dnia dzisiejszego.
EN
The article briefly presents the history of transformation of the Evening School of Engineering in Bialystok into the Higher School of Engineering. We owe the development of the School to the persistence of employees and students. The most important roles in these events were played by: electrician Karol Białkowski, mechanic Marian Poniatowski, physicist Eudokia Ostaszewicz and mathematician Eugeniusz Niczyporowicz. Undoubtedly, the year 1964 was a breakthrough in the development of the university, the heir of which is now the Białystok University of Technology. The described events remained in the memory thanks to the passion of the guardian of memory of the Bialystok University of Technology, Eng. Mirosław Bujanowski.
PL
Artykuł przedstawia najważniejsze wydarzenia i osoby, które umożliwiły powstanie w Białymstoku Prywatnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej NOT oraz jej rozwój. Omawiany okres obejmuje lata od 1946 do 1954, kiedy to pierwsi absolwenci – inżynierowie elektrycy opuścili mury uczelni.
EN
This article presents a brief overview of the history of the beginnings the Faculty of Electrical Engineering Bialystok University of Technology. We owe the establishment of the university to the courage and persistence of a group of people - the initiators of its creation. They were: electrician Karol Białkowski, mechanician Marian Poniatowski, physicist Eudokia Ostaszewicz and mathematician Eugeniusz Niczyporowicz. They had a great part in creating a significant academic center in Białystok referring to old traditions. This article is dedicated to the memory of the initiators of the NOT Evening Engineering School in Białystok. The described events remained in the memory thanks to the passion of the guardian of memory of the Białystok University of Technology, Eng. Mirosław Bujanowski.
PL
Politechnika Krakowska, która w roku 2020 obchodzi 75-lecie swego istnienia, w początkowym swym okresie nie prowadziła kształcenia studentów na kierunku – elektrotechnika, ale już wówczas od roku 1945 była tam Katedra Elektrotechniki Ogólnej. W wyniku zmian organizacyjnych w roku akademickim 1975/76 na Politechnice Krakowskiej został utworzony Wydział Transportu, na którym rozpoczęto kształcenie studentów na kierunku – elektrotechnika (specjalność: trakcja elektryczna). W wyniku dalszych przekształceń w roku 1991 powstał Wydział Inżynierii Elektrycznej, który od roku 1997 nosi nazwę Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Aktualnie Wydział ten kształci studentów na trzech kierunkach: elektrotechnika, energetyka oraz informatyka.
EN
Cracow University of Technology, which in 2020 celebrates 75 years of its existence, in the beginning it did not carry out the education of students majoring - electrical engineering, but then from 1945 there was a Department of Electrical Engineering General. As a result of organizational changes in the academic year 1975-1976 at the Cracow University of Technology was created Faculty of Transportation, which began training students in the field - electrical engineering (specializing in electric traction). As a result of further transformations in 1991 was created Faculty of Electrical Engineering, which since 1997 is known as the Faculty of Electrical and Computer Engineering. The Faculty currently educates students in 3 areas: electrical engineering, power engineering and computer science. In 1998, the Faculty obtained the right to confer doctoral technical sciences in the field of electrical engineering, and from 2017 a post-doctoral degree. Since 1975, at the Cracow University of Technology is also active Wheels of the Association of Polish Electrical Engineers.
PL
W referacie przedstawiono genezę powstania i zasadnicze kamienie milowe istnienia Polskiego Komitetu Terminologii Elektrycznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a także sylwetki osób kierujących działaniem Komitetu.
EN
In the paper is described history of Polish Committee of Electrical Terminology of Society of Polish Electrical Engineers with short description of the leaders of the committee. The activity of the commitee and its achievements are described year after year. At the end actual activity and plan for future are given.
7
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę budżetu Stowarzyszenia Elektryków Polskich w 1938 roku. Był to ostatni rok normalnej działalności tej organizacji w dwudziestoleciu międzywojennym, odznaczający się też wyjątkowym wydarzeniem – X Walnym Zgromadzeniem w Szwecji i na pokładzie statku „Piłsudski”. Przeanalizowano główne wpływy i wydatki SEP w 1938 roku. Porównano budżet SEP z roku 1938 z budżetem w 2018 roku, w którym z kolei odbył się XXXVIII Walny Zjazd Delegatów SEP. Porównano składki członkowskie w 1938 i 2018 roku. Z analizy wyłonił się obraz ówczesnego SEP jako organizacji elitarnej, dysponującej stosunkowo dużymi środkami, przy niewielkiej liczbie dobrze sytuowanych członków.
EN
The article presents the characteristics of the budget of the Association of Polish Electrical Engineers (SEP) in 1938. It was the last year of the normal activity of this organization in the interwar period, also marked by an exceptional event – the 10th General Assembly in Sweden and on board the ship "Piłsudski". The main inflows and expenses of SEP in 1938 were analysed. The 1938 SEP budget was compared with the 2018 budget, which in turn held the XXXVIII SEP Delegates General Assembly. The membership fees in 1938 and 2018 are compared. From the analysis, a picture emerged of the pre-war SEP as an elite organisation with relatively large resources and a small number of well-off members.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące organicznych diod świecących OLED i ich wykorzystania do oświetlenia pomieszczeń. We wprowadzeniu omówiono strukturę źródeł OLED i sposób wytwarzania światła. W części praktycznej pracy, przedstawiono wyniki symulacji komputerowych parametrów oświetleniowych w ośmiu pomieszczeniach. Do oświetlenia posłużyły typowe moduły OLED, których liczbę i rozmieszczenie dobrano pod kątem uzyskania wymaganych poziomów średniego natężenia i równomierności oświetlenia pól pracy. Analizowano poziomy względnych natężeń oświetlenia sufitu i ścian, oraz cylindrycznego płaszczyzny odniesieniowej, a także mocy skorygowanej oświetlenia. Uzyskane wyniki pokazują, że zastosowanie lokowanych sufitowo modułów OLED prowadzi do stosunkowo wysokich poziomów wszystkich analizowanych względnych natężeń oświetlenia, co przekłada się na dobre nasycenie światłem pomieszczeń. Jest to efekt korzystny. Niestety, w analizowanych sytuacjach uzyskano poziomy wskaźnika olśnienia przykrego wyższe od 19 i wysokie poziomy mocy skorygowanej oświetlenia: dla siedmiu przypadków wyższe od 4 W/m² na 100 lx, a dla trzech przypadków wyższe od 8 W/m² na 100 lx. Jest to rezultat relatywnie niskiej skuteczności świetlnej modułów OLED i niskiej sprawności oświetlenia rozwiązań oświetleniowych. Konieczne jest udoskonalanie technologii OLED, aby ich wykorzystanie do oświetlenia wnętrz mogło być bardziej racjonalne i powszechne.
EN
The article presents selected issues regarding organic light-emitting diodes OLED and their use for interior lighting. In the introduction the structure of OLEDs and production of light were discussed. In the practical part of the work, the results of computer simulation of lighting parameters in eight interiors were presented. Typical OLED modules were used for simulation, the number and layout of which were selected in order to obtain the required level of average illuminance and uniformity on task area. The levels of relative ceiling and wall illuminances, cylindrical illuminance on reference plane, and lighting system normalised power density were analysed. The obtained results showed that the use of the ceiling OLED modules led to relatively high levels of the all analysed relative illuminances, which corresponded to good lighting saturation in the interiors. This is a beneficial effect. Unfortunately, in the analysed cases high levels of unified glare rating, higher than 19, were obtained and high levels of lighting normalised power density were obtained: higher than 4 W/m² per 100 lx for seven cases and higher than 8 W/m² per 100 lx for three cases. This was the result of relatively low luminous efficacy of the OLED modules and low utilisation factor of the lighting solutions. It is necessary to improve OLED technology to provide more rational and common use in interior lighting.
9
Content available remote Fracture testing of energy materials for application in electrical engineering
EN
The aim of this paper is to analyse the fracture behaviour of energy materials for application in electrical engineering, and also to determine the relevant parameters that contribute to higher critical values of fracture toughness. The quality assessment of high temperature resistance steel used for pressure vessels of innovative construction of a linear oscillatory synchronous generator designed to be used in a freepiston Stirling engine was determined. For all testing of pressure vessel and the steel specimens the standard test procedures were used.
PL
Celem artykułu jest analiza zachowań niszczących materiały energetyczne w elektrotechnice, jak również określenie istotnych parametrów, mających wkład w wyższe wartości krytyczne wytrzymałości na złamania. Przeprowadzono ocenę jakości stali odpornej na wysokie temperatury używanej w naczyniach ciśnieniowych innowacyjnych konstrukcji generatorów synchronicznych do beztłokowego silnika Stirlinga. W celu wykonania testów naczyń ciśnieniowych oraz próbek stali użyto standardowych procedur badawczych.
10
Content available System monitorowania baterii ogniw ołowiowych
PL
Górnicze maszyny akumulatorowe zasilane są w większości z baterii ogniw kwasowo-ołowiowych. Ogniwa te w czasie ładowania bądź doładowywania wydzielają wodór, który w określonych stężeniach jest gazem wybuchowym. Świadomość tego zagrożenia jest coraz bardziej powszechna wśród użytkowników maszyn akumulatorowych a swoje zainteresowanie skutecznością wentylacji skrzyń bateryjnych wyrażają pracownicy zakładów górniczych oraz urzędnicy organu nadzoru rynku. W artykule przedstawiono wyniki badań skuteczności wentylacji skrzyń akumulatorowych, oraz wskazano problemy z nią związane. Zaproponowano nowoczesne rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo pracy maszyn akumulatorowych zasilanych z baterii ogniw ołowiowych. Omówiono budowę i zasadę działania autonomicznego systemu monitorowania parametrów pracy baterii ogniw ołowiowych, jak również zastosowane w nim technologie pomiarowe.
EN
Mining machines are often powered by lead-acid batteries. During charging and recharging of the batteries, hydrogen is released from the cells, posing the risk of explosion when a certain hydrogen concentration level is exceeded. Users of the battery powered machines are becoming more aware of the risk, and people working in mining plants as well as mining authorities are more concerned about how efficient battery box ventilation is. The results of tests on the efficiency of ventilation of battery boxes, as well as the problems related to it are presented in the article. A state-of the-art solution to improve the safety of operation of the lead-acid battery powered machines was proposed. The design and operation of the autonomous monitoring system of lead-acid battery parameters as well as the measurement technologies used in it were discussed.
PL
Przeprowadzone analizy wykazały możliwość wykorzystania stacji przekształtnikowej łącza prądu stałego do regulacji rozpływu mocy biernej w systemie elektroenergetycznym. Odpowiednie wysterowanie przekształtnika pozwala zarówno na ograniczenie, jak i zwiększenie pobieranej przez niego mocy biernej. Istotnym elementem procesu regulacji są też towarzyszące przekształtnikowi urządzenia kompensacyjne, które oddziałują na całość stacji jako węzeł systemu elektroenergetycznego. Wykorzystanie wysterowania przekształtnika wraz z odpowiednią konfiguracją urządzeń kompensacyjnych daje zadowalające możliwości regulacji mocy biernej, co stwarza możliwość wykorzystania stacji przekształtnikowych w procesach regulacyjnych.
EN
The simulation study’s results show, that HVDC link’s converter station can be considered as a reactive power regulator in the power supply system. There is a possibility of specific activation of the converter to both limit and increase the amount of consumed reactive power. The compensators which cooperate with the converter are also important elements of the regulation process. Although they don’t influence the converter’s operation significantly, they affect the whole converter station as a reative power supply. Using the specific converter’s activation along with changing the compensators’ configuration provides satisfying reactive power distribution regulation capabilities. As a consequence, converters operating within electrical power engineering can be considered as significant elements of reactive power distribution and voltage regulation process in the power supply systems.
PL
W artykule zidentyfikowano funkcje bezpieczeństwa minimalizujące ryzyko związane z zagrożeniami oraz zaproponowano sposób doboru systemów sterowania do ich realizacji. Funkcje bezpieczeństwa realizują funkcje załączenia, wyłączenia, zatrzymania maszyny oraz zatrzymania awaryjnego maszyny. W świetle wymagań dotyczących funkcji bezpieczeństwa wyznacza się architekturę oraz wymagany poziom zapewnienia bezpieczeństwa PLr poprzez systemy sterowania. Określenie wymagań jest pomocne przy wykonywaniu oceny ryzyka oraz przy opracowywaniu dokumentacji technicznej projektowanej maszyny górniczej.
EN
Safety functions minimizing the risk of hazards are identified and the method for selecting the control systems to realize these functions is suggested. Safety functions switch off and stop the machine as well as they stop the machine in the case of emergency. Structure and PLr safety level of the control system are determined in the light of safety functions requirements. Determination of requirements is helpful in risk assessment as well as during preparation of technical documentation of the designed machine.
PL
W artykule zdefiniowano funkcję bezpieczeństwa zatrzymania awaryjnego realizowaną przez system sterowania maszyny oraz określono wymagany poziom zapewnienia bezpieczeństwa. Dokonano analizy parametrów elementów systemu sterowania w aspekcie niezawodności funkcji zatrzymania awaryjnego oraz wykazano, że funkcja ta powinna być realizowana przez redundantny system sterowania. Na podstawie wymagań dotyczących funkcji bezpieczeństwa zatrzymania awaryjnego wyznaczono architekturę systemu oraz poziom zapewnienia bezpieczeństwa PL spełniany przez systemy sterowania.
EN
The emergency stop function executed by the machine control system is defined and safety level required to reduce the risk related to the hazards and to the use of the function itself is determined. Parameter selection for the control system is verified, and it is found that the function ought to be performed by redundant control system. Taking into account the requirements determined for the safety stop function, the architecture of the system is set as well as PL security level is met by the control systems.
PL
W artykule przedstawiono sylwetkę wykładowcy Politechniki Gdańskiej z Wydziału Elektrycznego. Profesor nadzwyczajny mgr inż. Longin Kurski był żołnierzem Polskiej Organizacji Wojskowej, absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, inżynierem elektrykiem w: Polskich Kolejach Państwowych, Zarządzie Miejskim, w Elektrowni Miejskiej w Warszawie. W latach 1931-1939 był nauczycielem w szkole zawodowej w Warszawie. Żołnierz wojny obronnej 1939 roku, jeniec oflagu w: Linzu i Woldenbergu, od 1 maja do 20 lipca 1945 roku był oficerem armii angielskiej. W latach 1945-1971 był wykładowcą na Politechnice Gdańskiej, pełnił funkcję prodziekana Studium Wieczorowego na Wydziale Elektrycznym (1955-1958). W latach 1945-1947 pracował w Głównym Urzędzie Morskim, w latach 1948-1950 w Gdańskim Urzędzie Morskim w Gdańsku. W latach 1952-1955 pełnił funkcję dziekana Wydziału Elektrycznego Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Gdańsku. Był nauczycielem w Państwowym Liceum Budownictwa Okrętowego w Gdańsku (1948-1951) i w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni (1951-1954). W 1966 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Pełnił funkcję sekretarza Wydziału IV (Nauk Technicznych) Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.
EN
The paper presents bio of one lecturer from Gdansk University of Technology (Faculty of Electrical Engineering). Associate Professor, M.Sc. Eng. Longin Kurski was a soldier of the Polish Military Organization, graduated from the Faculty of Electrical Engineering of Warsaw University of Technology, worked as an electrical engineer in: the Polish State Railways, the Municipal Board, and the Municipal Power Plant in Warsaw. In the years 1931-1939 he was a vocational school teacher in Warsaw. Soldier during the defence in 1939, prisoner of the camp in Linz and Woldenberg, from 1 May till 20 July 1945 was officer of the British Army. In the years 1945-1971 he was a lecturer at Gdansk University of Technology, he was also the vice-dean of the part-time studies at the Faculty of Electrical Engineering (1955-1958). In the years 1945-1947 he worked in the Main Maritime Office, then (1948-1950) in Gdansk Maritime Office in Gdansk. Between 1952 and 1955 he was the dean of the Faculty of Electrical Engineering of the Vocational Engineering School in Gdansk. He was a Teacher at the State Shipbuilding Secondary School in Gdansk (1948-1951) and at the Officers’ School of the Polish Navy in Gdynia (1951-1954). He became associate professor in 1966. He was a Secretary of the Fourth Department (Technical Sciences) of the Gdansk Scientific Society.
15
Content available remote Zastosowanie systemów automatyki w zarządzaniu budynkami
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono ogólne informacje o systemach automatyki budynkowej oraz najczęściej stosowane standardy oraz protokoły komunikacji. Druga część zawiera omówienie wpływu zastosowanej automatyki budynkowej na efektywność energetyczną budynków zgodnie z normą PN-EN 15232:2012. W zakończeniu przedstawiono dalsze perspektywy rozwoju technologii systemów automatyki budynkowej.
EN
The first part of the article depicts general information about building automation systems, applied standards and communication protocols. The second part contains the impact of building automation on energy efficiency in accordance with The European Standard EN 15232:2012. The summary contains the perspective of further development in building automation systems.
16
Content available remote Analiza procesu doboru przewodów elektrycznych oraz ich zabezpieczeń
PL
W artykule przedstawiono problematykę automatycznego doboru przewodów i ich zabezpieczeń. Opracowano strukturę systemu obliczeniowego do realizacji czynności projektowych. Scharakteryzowano proces doboru przewodów i kabli z uwzględnieniem zastosowania algorytmu ewolucyjnego. Opisano dla celów doboru klasyfikację przewodów i kabli z uwzględnieniem kabli i przewodów elektroenergetycznych. Przedstawiono strukturę systemu informatycznego, realizującego proces doboru kabli i przewodów.
EN
The paper presents the problem of automatic selection of cables and their security. Structure of the system was developed for the implementation of project activities. Characterized the process of selecting wires and cables including the use of an evolutionary algorithm for the optimization. Described for the selection of classification of wires and cables including the power cables and wires. Detail the system, automatically executing the process of selecting cables.
PL
W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki badania momentów statycznych modelu fizycznego silnika reluktancyjnego.
EN
In this article the results of static torque measurements of the physical model of common magnetic circuit reluctance motor are presented. The aim of the study was to determine the degree of the impact of common circuit on the motor performance.
PL
W artykule przedstawiono różne rodzaje konstrukcji silników elektrycznych z wirnikami zintegrowanymi z gwintową przekładnią samohamowną lub specjalnymi układami mechanicznych prowadnic umożliwiających ruch: liniowy, obrotowy lub liniowo-obrotowy członu wykonawczego. Charakterystyczną cechą tego ruchu jest duża precyzja pozycjonowania oraz duże wartości sił ciągu. Podstawowe węzły konstrukcyjne tych maszyn, wybrane wyniki pomiarów podstawowych parametrów eksploatacyjnych oraz symulacje ich ruchów będą przedstawione podczas prezentacji.
EN
In the paper different constructions of electrical machines with rotor integrated with self-brake thread gear or special structures of mechanical slideways that enable linear, rotary or linear-rotary movement of drive unit is presented. Characteristic feature of this movement is high precision positioning and high values of draw force. Basic constructional nodes of these machines, selected results of performed measurement of basic exploitation parameters and movement simulations are to be presented.
EN
The aim of the study is to examine the effectiveness of applying GMDH-type neural network and the developed procedure for predicting UTC(k) timescales, which are characterized with high dynamics of changes of the input data. The research is carried out on the example of the Lithuanian Timescale UTC(LT). The obtained research results have shown that GMDH-type neural network with a developed predicting procedure enables us to receive good prediction results for the UTC(LT). Better prediction quality was obtained using time series which are built only on the basis of deviations determined by the BIPM according to the UTC and UTC Rapid scales.
PL
Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie skuteczności zastosowania sieci neuronowej typu GMDH i opracowanej procedury do prognozowania skal czasu UTC(k), charakteryzujących się dużą dynamiką zmian danych wejściowych. Badania przeprowadzono na przykładzie Litewskiej Skali Czasu UTC(LT). Otrzymane wyniki badań pokazały, że sieci neuronowe typu GMDH z opracowaną procedurą prognozowania umożliwiają osiągnięcie dobrych wyników prognoz dla UTC(LT). Lepszą jakość prognozowania odchyleń [UTC – UTC(LT)] uzyskano przy zastosowaniu szeregu czasowego, który zbudowany jest wyłącznie na podstawie odchyleń wyznaczonych przez BIPM w oparciu o skalę UTC i UTC Rapid.
20
Content available remote Układy reflektorów zwierciadlanych ze źródłami światła LED
PL
Artykuł przedstawia rozważania na temat możliwych rozwiązań geometrycznych i optycznych reflektorów wykorzystujących LED-y. Wyodrębniono 3 rodzaje układów optycznych, z których jeden- reflektor łyżkowy, jest nowym pomysłem wykorzystania LED-ów w układach wzmacniających światłość. Dla tego reflektora wykonano badania symulacyjne. Obliczono rozsyły światłości i obrazy źródła światła w lustrze odbłyśnika (FJP). Nowością, jeśli idzie o wyniki, jest brak symetrii obrotowej plamy świetlnej na ekranie na rzecz kształtu owalnego. Wyniki poddano analizie wskazując na możliwość wykorzystania geometrii układu optycznego reflektora łyżkowego jako sposobu przezwyciężenia niekorzystnych następstw świecenia bezpośredniego ze źródła światła.
EN
This article presents reflections on possible geometric and optical conceptions of spotlight reflectors that use LEDs. It has been listed three types of optical systems, of which one- spoon spotlight reflector is a new idea of using LEDs in a light amplification systems. For this reflector simulation study was made. Distributions of light and images of the light source in a mirror spotlight reflector (FJP) has been calculated. As a novelty in the results appears the lack of rotational symmetry of a light spot on the screen and the presence of the oval shape. The results were analyzed to indicate the possibility of using the geometry of the optical system of the spoon reflector as a way to overcome disadvantages of direct lighting.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.