Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  własności optyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy zbadano możliwości zminimalizowania współczynnika odbicia światła, a w konsekwencji zwiększenia sprawności wytwarzanych krzemowych ogniw fotowoltaicznych, poprzez wytworzenie cienkiej warstwy antyrefleksyjnej Al₂O₃ metodą atomowego osadzania warstw. Badania morfologii powierzchni warstw wykonano przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego, z kolei strukturę zbadano przy użyciu dyfraktometru rentgenowskiego. W celu okreslenia własności optycznych cienkich warstw Al₂O₃ wykonano badania współczynnika odbicia światła przy użyciu spektrofotometru. Ogniwo fotowoltaiczne z osadzoną w temperaturze 300°C metodą ALD warstwą antyrefleksyjną przy zadanej liczbie cykli 830 osiągnęło sprawność 12,51%, podczas gdy sprawność ogniwa referencyjnego bez warstwy antyrefleksyjnej wyniosła 7,22%.
EN
The main goal of the study was to examine the possibility of minimizing the reflectance of light, and consequently increasing the efficiency of the produced silicon solar cells, by creating an Al₂O₃ antireflection coating by atomic layer deposition method (ALD). Surface layer morphology studies were performed by using scanning electron microscopy, while the structure was examined by using an X-ray diffractometer. In order to determine the optical properties of the Al₂O₃ thin films, light reflectance measurements were performed using a spectrophotometer. The solar cell with deposited antireflection coating by the ALD method with a 830 number of cycles at 300°C reached the efficiency of 12.51%, while the efficiency of the reference cell is 7.22%.
EN
The paper presents the implementation of spectroscopic ellipsometry measurements in the vacuum-ultraviolet spectral range with use of synchrotron radiation as a light source. Current status of VUV ellipsometer and the principle of its operation is described. The procedure of measurements and ellipsometric data evaluation taking into account surface roughness of the measured specimen of optically uniaxial widebandgap single crystal is presented through the example of Sr61Ba39Nb2O6 ellipsometric characterization. Complex dielectric function ε(E) = ε1(E) + iε2(E) for Sr61Ba39Nb2O6 was obtained in the spectral photon energy range 2–25 eV for polarization direction along b and c crystallographic axes.
PL
W artykule przedstawiono implementację techniki spektroskopii elipsometrycznej z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego jako źródła światła do zakresu widmowego nadfioletu próżniowego. Zaprezentowano obecny status VUV systemu elipsometrycznego oraz opisano sposób jego funkcjonowania. Poprzez charakteryzację optyczną kryształu Sr61Ba39Nb2O6, przedstawiono procedurę analizy elipsometrycznych danych pomiarowych dla optycznie jednoosiowego monokryształu z uwzględnieniem anizotropii optycznej oraz niejednorodności powierzchni badanej próbki. Uzyskano zależności dyspersyjne tensora zespolonej przenikalności dielektrycznej ε(E) = ε1(E) + iε2(E) dla kryształu Sr61Ba39Nb2O6 w szerokim zakresie widmowych 2–25 eV, dla kierunków wzdłuż osi krystalograficznych b oraz c.
EN
Purpose: In this paper the analysis of influence of heat treatment on the structure and properties of AMM type (Co70.5Fe2.5Mn2Mo1Si9B15) metallic glass was shown. Moreover the discussion of the changes of tensile strength, plasticity, cracking energy, remanence, coercive force, resistivity, crystallization effect and fracture morphology of alloy in “as quenched” state and hold at the temperature range of 100-400°C for 2 hours are presented. Design/methodology/approach: Tensile test and investigation of elementary cracking energy of amorphous ribbon carried out using the testing machine were performed. Plastic properties of examined material was studied by using of transverse bend test. Investigation of magnetic properties with annular method with 50 Hz field frequency was carried out. The alloy electrical resistivity was determined with resistance bridge. Fractography investigation after tensile test was made using scanning microscope. Findings: The investigations showed that for the analysed heat treatment temperature range of 100-400°C significant changes of physical properties, fracture morphology and alloy structure are observed. Research limitations/implications: Usage of metallic glasses is possible only in a narrow range of temperatures which does not lead to significant changes of properties or after proper heat treatment carried out in the aim of specified physical properties obtaining. Practical implications: Usage of metallic glasses depending on control and regulations of alloy properties changes with proper heat treatment. It is important the prediction of alloy properties changes during temperature changes and material using. Originality/value: In the article influence of thermal activation processes on structure changes and significant changes of mechanical and magnetic properties of cobalt-based metallic glass were presented.
PL
W pracy przedstawiamy wyniki analizy punktów krytycznych (E₁) dla warstw GaAs oraz Si zaimplantowanych jonami Xe⁺ dwoma różnymi dawkami. W obliczeniach stosowano metodę pochodnych ułamkowych (FDS) widm funkcji dielektrycznych. Zbadano wpływ uszkodzeń radiacyjnych na własności optyczne tych półprzewodników. Do badań została wykorzystana także metoda RBS/NRA w celu zbadania grubości tlenku oraz warstwy zaimplantowanej.
EN
In this paper we present analysis of critical points (E₁) of Xe⁺ ion implanted GaAs and Si with two different fluences. In our calculations, we applied Fractional Derivative Spectra (FDS) method to dielelectric functions. Influence of radiation damage on optical properties of these semiconductors was studied. For this study RBS/NR was also applied for characterizing thickness of implanted layer and oxide layer.
6
Content available remote Obserwacje pyłu wulkanicznego nad Polską w kwietniu 2010 roku
PL
Celem pracy jest analiza napływu pyłu wulkanicznego nad obszar Polski w połowie kwietnia 2010 r. Wybuch wulkanu Eyjafjoll na Islandii 14 kwietnia spowodował emisję pyłów i gazów do atmosfery, które przesuwały się w kierunku zachodniej i środkowej części Europy. Analiza trajektorii wstecznych pokazała, że pył wulkaniczny pojawił się nad Polską 16 kwietnia. Potwierdziły to obrazy satelitarne wykonane z kompozycji barwnej kanałów w obszarze widzialnym, środkowej oraz dalekiej podczerwieni. Badania własności optycznych pyłów wulkanicznych przeprowadzono w Laboratorium Transferu Radiacyjnego Instytutu Geofizyki UW w Warszawie oraz na Stacji Transferu Radiacyjnego SolarAOT w Strzyżowie na Podkarpaciu. Pomiary prowadzone przy użyciu ceilometru pokazały występowanie aerozolu wulkanicznego w postaci 2-3 warstw do wysokości ok. 5 km nad powierzchnią ziemi. Wyznaczony na podstawie tych pomiarów współczynnik ekstynkcji aerozolu wynosił maksymalnie 0,02-0,03 km-1 (nad ranem 17 kwietnia) dla długości fali 1064 nm. Na ogół jednak przyjmował on znacznie niższe wartości. Obliczona na podstawie profilu ekstynkcji grubość optyczna pyłu wulkanicznego była również niska. Jedynie nad ranem 17 kwietnia osiągała wartości 0,03 w 1064 nm. Niewielkie zawartości pyłu wulkanicznego w pionowej kolumnie atmosfery potwierdzają również pomiary fotometrami słonecznymi w Warszawie i Strzyżowie. W okresie od 17 do 18 kwietnia notowano małe wartość całkowitej grubość optycznej aerozolu, mieszczące się w przedziale 0,11-0,16 (dla 500 nm), podczas gdy średnia klimatyczna wartość grubość optycznej aerozolu w kwietniu wynosi ok. 0,25.
EN
Optical properties of a volcanic aerosol obtained by direct observations from Radiation Transfer Observatory at the Institute of Geophysics University of Warsaw and Aerosol and Radiation Observatory SolarAOT in Strzyżów (south eastern part of Poland) together with Meteosat Second Generation observations are discussed. Aerosol optical properties measured by the Multi-Filter Rotating Shadowband Radiometer (Model MFR-7), Microtops sun photometer, and CHM-15K ceilometer between 14 and 23 April 2010 are investigated . Back-trajectories calculated for 16 and 17 April show advection of air masses from Iceland in the lower and the middle troposphere. Satellite observations performed by the Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager (SEVIRI) instrument onboard of the MSG2 confirmed ash over Poland. Unfortunately, cloudy conditions during this day prevented remote observations of the atmosphere's optical properties from the ground. However, surface observations performed on 17 April by the ceilometer indicate volcanic ash layers. At around midnight first ash layer appeared at 5 km. One hour later the second layer between 3 and 4 km was observed. An aerosol layer between 0.5 and 2 km was also measured, however it is difficult to determine the type of remotely sensed particles. After sunset very weak ash clouds were recorded between top of the boundary layer and 4 km. During the day those ash layers were not measured, probably due to a poor signal to noise ratio of the ceilometer's signal. Extinction coefficient for volcanic ash was estimated as 0.02-0.03 km-1 and aero-sol optical thickness was calculated about 0.03 at 1064 nm. Sun photometers' observations at both stations show small total aerosol optical thickness which varies between 0.11 and 0.16 (at 500 nm) during 17 and 18 April 2010. However, the mean aerosol optical thickness for April is about 0.25.
7
Content available remote Możliwości wzrokowe sportowca noszącego soczewki kontaktowe
PL
Mówiąc ogólnie, soczewki kontaktowe są najlepszym rozwiązaniem dla sportowców – zarówno zawodowców, jak i amatorów. Podstawowym powodem jest ich stabilność na oku i zachowanie własności optycznych nawet w przypadku uderzenia w twarz lub zderzenia z innym zawodnikiem. Dobierając soczewki, należy koniecznie sprawdzić, czy sportowiec może je nosić i czy ma dobry ogólny stan zdrowia i oczu. Pacjent musi być właściwie zmotywowany, tak jak wszyscy pacjenci noszący soczewki, i musi dbać o higienę osobistą.
PL
Praca stanowi syntetyczne ujęcie zagadnień związanych z kompleksowymi badaniami wpływu promieniowania (kwanty gamma, UV, elektrony, szybkie neutrony) na własności optyczne niedomieszkowanych i domieszkowanych wieloskładnikowych kryształów tlenkowych typu ABO3, otrzymanych w ITME: perowskitu itrowo-glinowego i niobianu litu. Zmiany własności optycznych tych kryształów wkutek napromieniowania są wynikiem powstawania centrów barwnych, zarówno poprzez zmianę stanu ładunkowego defektów wzrostowych jak i tworzenia się defektów radiacyjnych w wyniku przemieszczenia atomów.
EN
Comprehensive results of researches about influence of gamma quanta, UV, electrons and fast neutrons radiation on optical properties of undoped and doped multicomponents oxide single crystals ABO3 type: yttrim alumina perovskit (YAP) and lithium nobate (LN). Changes of optical properties as effect of radiation are result of colour centre creation by means of electric charge in genetic defects changes or creation of radiation defects with displacement.
PL
Niedomieszkowane monokryształy GaP o niskiej koncentracji nośników n ≤ 2 × 10^16cm-³ stosowane są głównie na elementy optyczne pracujące w bliskiej podczerwieni w zakresie widmowym (1-8) μm oraz w dalekiej podczerwieni (100 - 200) μm. Elementy te mogą posiadać duże rozmiary Φ (2”-3”). Jednym z podstawowych wymagań dla monokryształów stosowanych na elementy optyczne jest duża jednorodność własności, których miernikiem może być transmitancja. Na wartość i jednorodność transmitancji mogą mieć wpływ takie czynniki jak poziom i rozkład koncentracji nośników prądu, gęstości dyslokacji i koncentracji centrów defektowych. W ramach obecnej pracy badano wpływ tych czynników. Stwierdzono, że istnieje jednoznaczna zależność transmitancji tylko od koncentracji nośników prądu. Empirycznie wyznaczono tę zależność dla zakresu koncentracji nośników n = 10^15 - 5× 10^16cm-³ przy długości fali λ = 3100 nm.
EN
Undoped GaP crystals with low carrier concentration n ≤ 2 × 10^16cm-³ are mainly used on optic elements working in near infrared (1-8) um and far infrared (100 - 200) um wave range. These elements can be large Φ = (2”-3”). High homogeneity of the properties responsible for transmittance value is one of the fundamental requirement for GaP crystals used on optical elements. Value and distribution of carrier concentration, etch pits density and concentration defect centers can influence on value and homogeneity of transmittance. In the present work these factors were investigated. Distinct transmittance dependence on carrier concentration was only confirmed. This dependence was empirically determined in concentration range n = 10^15 - 5x10^16cm-³ at wavelength λ = 3100nm.
PL
Wykonano badania odbicia dla próbek stali ST3SY poddanych procesom wytrawiania i utleniania za pomocą sfery integrującej. Pomiary takie pozwoliły rozdzielić składową natężenia światła odbitego zwierciadlanie od składowej natężenia światła rozproszonego dyfuzyjnie od badanych powierzchni, a tym samym określić jakość powierzchni, która zmienia się w istotny sposób po obróbce mechanicznej (polerowaniu) i chemicznej (trawienie, korozja). Badania za pomocą mikroskopu sił atomowych potwierdziły przydatność sfery integrującej do wyznaczania chropowatości powierzchni stalowych. Stwierdzono niewielkie zmiany całkowitego odbicia fal elektromagnetycznych od powierzchni stali ST3SY poddanych obróbce mechanicznej. W istotny sposób zmienia się udział składowych zwierciadlanej i dyfuzyjnej w odbiciu optycznym. Metodę kuli integrującej zastosowano do pomiarów zmiany chropowatości w funkcji czasu wytrawiania. Stwierdzono, że wytrawianie w roztworze kwasu solnego powoduje początkowo zmniejszenie chropowatości stali polerowanych i niepolerowanych, a po dłuższych czasach wytrawiania chropowatość wzrasta, przy czym obserwowane zmiany są rzędu 15 %. W badaniach optycznych utleniania in situ na wolnym powietrzu powierzchni stali polerowanych i niepolerowanych stwierdzono zmniejszanie się chropowatości z upływem czasu, przy czym zmiany te następowały najszybciej w czasie pierwszych 200 s, a następnie chropowatości asymptotycznie wracały do wartości początkowych. Mniejsze wartości pola powierzchni polerowanych w stosunku do niepolerowanych zmniejszają podatność tych pierwszych na procesy trawienia i utleniania.
EN
The reflectivity studies of ST3SY steel samples subjected to etching and oxidation processes have been performed with an integrating sphere (Fig. 2). Such measurements have allowed to separate the specular - and diffuse component intensities of light reflected from the studied surfaces (Fig. 1), in order to determine the surface quality which changes substantially after mechanical- (polishing) and chemical treatments (etching, corrosion). The performed atomic force microscopy (AFM) investigations (Fig. 5) support applicability of the integrating sphere for determination of steel surface roughness (Fig. 4). It has been found that the total light reflectivity from the ST3SY steel surfaces changes very little after mechanical treatment but contribution of specular- and diffusive components of the optical reflectivity changes substantially (Fig. 3). The integrating sphere method has been applied to follow the roughness changes as a function of time of etching. It has been found that etching in an HCl solution causes initially decreasing of roughness of both polished and non-polished surfaces but, after longer etching time, roughness increases and the observed changes are of the order of 15 % (Fig. 6). During the optical studies of oxidation in situ in the free air, it has been found that roughness of both polished- and non-polished surfaces decreases with time; such changes occur rapidly during first 200 s and then roughnesses asymptotically go back to their initial values (Table 1). The fact that area of polished surface is lower than that of non-polished one causes decreasing of susceptibility of the former on the etching and oxidation processes.
PL
Producenci oferują płyty i panele dachowe wykonane z kilku rodzajów tworzyw sztucznych, o zróżnicowanym przekroju, od płyt litych płaskich lub profilowanych do płyt kanalikowych o różnym kształcie i układzie kanalików. Dodatkowo własności płyt modyfikowane są przez obróbkę mechaniczną powierzchni lub przez nakładanie na niej różnorodnych powłok. Często, poprzez dodawanie domieszek, modyfikowana jest już żywica wykorzystywana do produkcji płyt. Uzupełnieniem oferty są panele, które dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu brzegów (specjalne zamki) umożliwiają łączenie ze sobą bez dodatkowych łączników (tzw. systemy bezszczeblinowe), a także między panelami a sąsiadującymi elementami pokrycia, np. z płytami warstwowymi lub blachami trapezowymi. Dzięki temu firmy dysponują szerokim asortymentem - projektant może więc dobrać odpowiedni produkt na konstruowane przekrycie dachu pod kątem kryteriów, jakie powinien spełniać projektowany przez niego obiekt.
PL
Wykonano pomiary odbicia zwierciadlanego i dyfuzyjnego od cienkich warstw poliazometyny naniesionych na podłoża szklane i krzemowe. Warstwy były nanoszone metodą polikondensacji składników wyjściowych. Pomiary odbicia widmowego w zakresie długości fal 350 nm - 860 nm. przeprowadzono za pomocą światłowodowej sondy odbiciowej i sfery całkującej połączonych ze spektrofotometrem PC 2000. Stwierdzono występowanie dużych niejednorodności po grubości w warstwach poliazometynowych otrzymywanych przez naparowanie na podłoża oraz obok silnej absorpcji w zakresie widmowym 350 nm - 500 nm rozpraszanie Rayleigh'a dla fal dłuższych od 600 nm.
EN
Specular and diffusion reflection measurements for thin of polyazomethines on glass and Si substrate have been performed. Measurements of reflection spectra for wavelength in range 350 nm - 860 nm have been made by optical fibre reflection probe and integration sphere. The results obtained in our study have shown differences of thickness for thin films polyazomethines and strong absorption for wave range from 350 nm to 500 nm. Strong Rayleigh diffusion for wavelength longer than 600 nm has been noticed.
PL
Dynamiczny rozwój nowych technologii generuje zapotrzebowanie na materiały o ściśle określonych właściwościach. Jedną z najbardziej obiecujących grup materiałów polimerowych do specyficznych zastosowań są poliimidy charakteryzujące się wysoką stabilnością termiczną. Jednak większość poliimidów cechuje słaba rozpuszczalność w popularnych rozpuszczalnikach organicznych. Celem naszej pracy było otrzymanie materiału polimerowego, który mógłby zostać wykorzystany w optyce nieliniowej, zamiast tradycyjnych materiałów nieorganicznych. Jako monomer chromoforowy zastosowano diaminę (2,4-diamino-4'-nitroazobenzen), z której w reakcjach polikondensacji z różnymi diamidodibezwodnikami otrzymano serię poli(amido-imidów). Dla wytypowanego polimeru zostały przeprowadzone badania zdolności zapisu siatek holograficznych pod wpływem działania światła lasera.
EN
A series new functionalised aromatic poly(amide-imide)s with azo-chromophore were synthesized. These polymers are soluble in organic solvents and they have a high glass transition temperature. Crystallinity by UV-VIS spectroscopy as well. The dependence of the monomers structure on the polymers properties has been investigated. These polymers due to azobenzene groups could find potential applications as holographic recording materials. The preliminary investigations of optical grating recording were carried out.
PL
Zmiany własności optycznych antracytu poddanego wygrzewaniu w temperaturze od 400 do 1200°C następują w ścisłym powiązaniu z przemianami, zachodzącymi w jego strukturze wewnętrznej. W większym stopniu wpływa na nie temperatura niż czas obróbki Proces grafityzacji antracytu zaznacza się po zastosowaniu temperatury 800°C. Po wygrzaniu antracytu w 1000°C matrix charakteryzuje się wyższą refleksyjnością(Rmmean=8,84%) i większą anizotropią optyczną niż witrynit (Rvmean=6,52%).
EN
Changes of optical properties and internal structure of anthracite subjected to thermal treatment in the temperature from 400 to 1200°C are accompanied by changes in its internal structure. They are influenced more by the temperature used than the time of heating. After heating in 800°C graphitisation process of anthracite was first observed. After treatment in 1000°C matrix is characterized by higher mean reflectance (Rmmean=8,84%) and bigger anisotropy than vitrinite (Rvmean=6,52%).
15
EN
The optical properties of doped sol-gel derived materials were studied. Two types of materials were examined; thin films doped with titanium dioxide and bulks doped with pH indicators: Bromothymol Blue and Nile Red. Different amounts of TiO/sub 2/ (in concentrations: 20, 40, 60 and 80 mol%) were entrapped into the silica sol-gel thin films. The refractive indices of the films were measured. A linear increase of refractive index with increasing addition of TiO/sub 2/ was observed. Bromothymol Blue and Nile Red pH indicators were entrapped into the sol-gel bulks. Two methods of dye immobilization were used. In the first method, indicators were mixed with liquid hydrolyzate used for bulk preparation. In the second one, the dried sol-gel bulks were impregnated with liquid dye solutions. The absorption spectra in the visible range were examined for dyes in solutions and sol-gel bulks. Changes in absorption spectra were observed depending on the way of dopant entrapment.
EN
The investigation of the optical properties of the novel polyarylates with heterocyclic side chain groups is reported. Optical properties of the polymers obtained have been measured. Mechanical and thermal properties are also presented. The refractive index n( lambda ) and susceptibility chi /sup (1)/ have been determined for different compositions of polymers.
17
Content available remote Układ dwóch sfer integrujących do badania rozpraszania i absorpcji światła
PL
W pracy przedstawiono technikę pomiaru właściwości optycznych z wykorzystaniem układu dwóch sfer integrujących. Pomiar polega na oświetleniu badanej próbki skolimowanym światłem laserowym i oszacowaniu promieniowania reemitowanego przez badaną próbkę, promieniowania transmitowanego oraz transmisji skolimowanej. Pomiary te umożliwiają obliczenie współczynników absorpcji, rozpraszania oraz anizotropii badanego preparatu. Opisano budowę systemu pomiarowego z dwiema sferami integrującymi, uruchomionego w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Omówiono zasady prowadzenia pomiarów, wskazano na źródła błędów. Zaprezentowano wyniki pomiarów mleka jako płynu o właściwościach optycznych zbliżonych do tkanek żywych. Stwierdzono, że jest możliwe stosowanie roztworów mleka z dodatkiem absorbera do budowy fantomów tkanek.
EN
The measurements of optical properties of the tissue is important for development of optical diagnostic methods. In this paper we present the technique of optical properties measurement with the use of double-integrating spheres system. The measurement of total reflectance, total transmittance and collimated transmittance allows to calculate scattering, absorption and anisotropy coefficients. General principles of the measurement were presented. Also the sources of errors were pointed out. The double-integrating spheres system constructed in the Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering was described. The measurements of optical properties of the milk as a medium optically similar to human tissue were carried out. It was observed that the milk solutions with absorber allow to build optical phantoms of the human tissues.
18
Content available remote Fizykochemiczny aspekt bezbarwności szkła.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań warunków wzrostu oraz własności optycznych i spektroskopowych kryształów granatu itrowo-aluminiowego domieszkowalnego jonami Er3+ i Yb3+ potencjalnego ośrodka aktywnego laseró bezpiecznych dla oka. Monokryształy YAG:Er3+, Yb3+ otrzymywane były Metodą Czochralskiego. Badanie jakości optycznej otrzymanych kryształów przeprowadzono metodą elastoskopowa i interferometryczną. Wyznaczono widma absorpcji w zakresie spektralnym od 190 do 5000 nm. Badano również widma luminescencji wzbudzonej promieniowaniem emitowanym przez diodę laserową 970nm oraz wyznaczono czasy życia jonów Er3+ na górnym poziomie laserowym.
EN
Erbium and ytterbium doped YAG single crystals were obtained by the Czochralski method. Fundamental conditions of growth of the obtained crystals and the results of optical homogenity measurements are presented. Absorption spectra of Er3+ and Yb3+ doped YAG crystals were measured in a spectral range of 190-5000 nm at room temperature. Excitation and luminescence spectra were also recorded at room temperature with a JOBIN-YVON spectrofluorometer using a diode laser 970 nm as an excitation source. Measurements of lifetime of ER3+ ions in the upper laser level of the samples were made by a direct method with pulse excitation.
EN
Surface modifications of an AlN ceramic under an UV excimer laser irradiation have been investigated by SEM observations and EDS analysis, grazing-XRD and electrical resistance measurements. XRD have revealed the presence of an Al metallic film upon the laser impacted zone and SEM+EDS analysis have showed the formation of halo rich in oxygen around it. Electrical measurements have confirmed the metallic nature of the impacted surface, where a conductive path can be drawn upon the insulator AlN ceramic. Laser conditions have been determined regarding to the obtention of a metallic film by this one-step process.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.