Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cytometria przepływowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents investigations on the removal of cyclohexane and ethanol from air in polyurethane- -packed biotrickling filters, inoculated with Candida albicans and Candida subhashii fungal species. Results on process performance together with flow cytometry analyses of the biofilm formed over packing elements are presented and discussed. The results indicate that the presence of ethanol enhances the removal efficiency of cyclohexane from air. This synergistic effect may be attributed to both co-metabolism of cyclohexane with ethanol as well as increased sorption efficiency of cyclohexane to mineral salt medium in the presence of ethanol. Maximum elimination capacities of 89 g m-3 h-1 and 36.7 g m-3 h-1 were noted for cyclohexane and ethanol, respectively, when a mixture of these compounds was treated in a biofilter inoculated with C. subhashii. Results of flow cytometry analyses after 100 days of biofiltration revealed that about 91% and 88% of cells in biofilm remained actively dividing, respectively for C. albicans and C. subhashii species, indicating their good condition and ability to utilize cyclohexane and ethanol as a carbon source.
PL
W pracy przedstawiono badania nad usuwaniem cykloheksanu i etanolu z powietrza w boifiltrach zraszanych, wypełnionych pianką poliuretanową, zasiedloną grzybami z gatunku Candida albicans i Candida subhashii. Przedstawiono i omówiono wyniki dotyczące wydajności procesu (na podstawie pomiarów techniką chromatografii gazowej) wraz z wynikami cytometrii przepływowej dla utworzonego biofilmu. Uzyskano wartości zdolności usuwania, wynoszące około 89 g m-3 h-1 i 36.7 g m-3 h-1, odpowiednio dla cykloheksanu i etanolu, gdy te związki jednocześnie poddawano procesowi biofiltracji w biofiltrze zaszczepionym Candida subhashii. Wyniki wskazują, że obecność etanolu powoduje zwiększenie skuteczności usuwania cykloheksanu z powietrza. Wzrost skuteczności usuwania z powietrza cykloheksanu w obecności etanolu może wynikać z polepszonego metabolizmu cykloheksanu w takich warunkach oraz z ograniczenia bariery dla przenikania masy, wskutek lepszych właściwości sorpcyjnych cieczy zraszającej wobec cykloheksanu w obecności etanolu.
PL
Napadowa nocna hemoglobinuria (NNH) jest klasyfikowana do grupy rzadkich, nabytych, nieimmunologicznych niedokrwistości hemolitycznych. W patogenezie NNH główną rolę odgrywają aktywowane na powierzchni komórek krwi składowe dopełniacza, które indukują lizę erytrocytów. Do ciężkich powikłań NNH zalicza się m.in.: anemię, zakrzepicę, uszkodzenia nerek i dystonię mięśni gładkich. Choroba występuje zazwyczaj u młodych dorosłych i wymaga specjalistycznej diagnostyki. Głównym narzędziem pozwalającym na rozpoznanie i monitorowanie NNH jest cytometria przepływowa. Mimo opracowania nowych schematów terapeutycznych, rokowanie w NNH jest niekorzystne.
EN
Paroxysmal nocturnal haemoglobinuria (PNH) is classified as a rare, acquired, non-immune haemolytic anaemia. In the pathogenesis of PNH, activated complement components induce the lysis of blood cells. PNH complications include anaemia, thrombosis, kidney dysfunction and smooth muscle dystonia. The disease occurs in young adults and requires specialised diagnostics. Flow cytometry is the main tool for recognizing and monitoring PNH. Despite the new therapeutic regimens, the prognosis for PNH is unfavourable.
PL
W przypadku wystąpienia epidemii Legionelozy, szybkie i jednoznaczne określenie źródła infekcji, oraz natychmiastowe podjęcie czynności naprawczych jest warunkiem niezbędnym do ograniczenia i zminimalizowania skutków rozwijającej się epidemii. W klasycznej metodzie oznaczania poziomu bakterii z rodzaju Legionella w próbkach wody, skuteczność działania reparacyjnego (podwyższenia temperatury wody w instalacji wodociągowej do 600C, dodatkowe chlorowanie) może być potwierdzone dopiero po 14 dniach!!! Tylko metoda IMMS&FCM skraca czas oznaczenia bakterii Legionella do 2-4 godzin, co jest najważniejszym czynnikiem ograniczenia rozwoju epidemii.
EN
In the event of an epidemic of Legionnaires' disease, prompt and unambiguous identification of the source of infection and immediate undertaking of repair actions is a necessary condition to limit and minimise the effects of the developing epidemic. In the classical method for determining the level of Legionellabacteria in water samples, the effectiveness of the reparative action (increase of the water temperature in the water supply system to 600C, additional chlorination) can only be confirmed after 14 days!!! Only by using the IMMS&FCM method can Legionella's determination time be reduced to 2-4 hours, which is the most important factor in limiting the development of an epidemic.
EN
The term “xenobiotics” refers to substances which are not produced within the human body, but may occur in human environment. Some of biologically active chemicals may be synthesized by plants. Many studies have been conducted with regard to plant secondary metabolites and the beneficial impact of various plant-derived compounds on human health has been demonstrated. Recent research have shown chemopreventive properties of catechins. (+)-catechin ((2R,3S)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromene-3,5,7-triol) and (-)-epigallocatechin gallate (EGCG; [(2R,3R)-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chroman-3-yl] 3,4,5-trihydroxybenzoate) are compounds abundant in daily human nutrition. Growing body of evidence reports pro-apoptotic effects of catechins. Both catechins have been shown to modulate intracellular pathways network in tumor cells thereby regulating signaling cascades, which results in programmed death of cancer cells, apoptosis. Apoptosis is one of the most potent mechanisms to defense against cancer. During apoptosis, the activation of caspases results in biochemical and morphological changes associated with specific changes in cell phenotype. Besides apoptosis, tumor cells may be also eliminated from organism via necrosis, however the latter process may evoke local inflammation, which in turn may result in detrimental effects within the body. Xenobiotics with potential to cause apoptosis of cancer cells may be considered in modern combined anticancer therapies and/or to assist existing treatments.
PL
W środowisku występują substancje obce o charakterze ksenobiotyków, czyli związków chemicznych niesyntetyzowanych w sposób naturalny w ciele człowieka. Wiele takich aktywnych biologicznie związków może być produkowanych przez rośliny. Przeprowadzone dotychczas badania wskazują, że drugorzędowe metabolity roślinne mogą wywierać pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. Na przykład wyniki ostatnich obserwacji potwierdziły chemoprewencyjne właściwości katechin. (+)-katechina (ang. (2R,3S)-2-(3,4dihydroxyphenyl)-3,4dihydro-2H-chromene-3,5,7-triol) oraz (-)-galusan epigallokatechiny (ang. EGCG; [(2R,3R)-5,7-dihydroxy-2(3,4,5-trihydroxyphenyl)chroman-3-yl] 3,4,5-trihydroxybenzoate) to związki o charakterze ksenobiotyków występujące w diecie człowieka. Ostatnie odkrycia zwracają uwagę w szczególności na proapoptotyczne właściwości związków z tej grupy. Obydwa wymienione związki chemiczne mogą modyfikować przebieg wewnątrzkomórkowych ścieżek sygnałowych w komórkach nowotworowych. Takie oddziaływanie może uruchamiać kaskadę aktywności prowadzącą do apoptozy, programowanej śmierci komórki neoplastycznej. Apoptoza jest jednym z mechanizmów, które wykorzystuje się w nowoczesnych terapiach przeciwnowotworowych. Apoptozę charakteryzuje szereg zmian w przebiegu procesów biochemicznych i morfologii komórki. Komórki nowotworowe mogą być eliminowane również na drodze nekrozy, jednakże ten typ śmierci komórkowej często prowadzi do lokalnego stanu zapalnego, co jest zjawiskiem niekorzystnym dla organizmu. Drugorzędowe metabolity roślinne, takie jak (+)-katechina i (-)-galusan epigallokatechiny, mogą wykazywać zdolność do wywoływania śmierci apoptotycznej komórek nowotworowych i potencjał ten może być wykorzystywany w nowoczesnych przeciwnowotworowych terapiach kombinowanych lub do wspierania istniejącego leczenia.
PL
Ocena preparatu cytologicznego jest pierwszym, szybkim i przesiewowym etapem diagnozowania przyczyny gromadzenia się płynu w jamie ciała w przebiegu nowotworów układu hematologicznego. Metodą wspomagającą klasyfikację komórek jest immunofenotypowanie wykonywane metodą cytometrii przepływowej. CEL. Celem pracy był opis dwóch przypadków, w których badania cytologiczne płynu z jamy ciała wskazały na obecność nieprawidłowych komórek. W obu przypadkach diagnostyka została uzupełniona o analizę fenotypu komórek metodą cytometrii przepływowej, przeprowadzonej po 24 godzinach od momentu pobrania płynu. MATERIAŁ I METODY. Analiza retrospektywna wyników badania ogólnego, mikroskopowego oraz immunofenotypowego płynów z jam ciała wykonanych w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej oraz Zakładzie Diagnostyki Hematologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. WYNIKI. W obu analizowanych przypadkach zarówno badanie makroskopowe, jak również ocena parametrów fizycznych i biochemicznych wskazały na płyn z przewagą cech płynu wysiękowego. W preparatach cytologicznych stwierdzono obecność komórek atypowych/komórek o cechach komórek młodych. Badanie metodą cytometrii przepływowej wykazało obecność nowotworu hematologicznego, ale – co ważne – obserwowano duży odsetek (ok. 90%) komórek CD45 – ujemnych, co oznacza, że w badanym płynie znajdowały się komórki nienależące do komórek krwiotwórczych. WNIOSKI. Badanie cytologiczne płynów z jam ciała w przebiegu nowotworów hematologicznych powinno być uzupełnione o diagnostykę immunofenotypu komórek, która jednoznacznie może potwierdzić etiologię gromadzenia się płynu. Standaryzacji wymagają jednak procedury fazy przedanalitycznej, pobrania i transportu materiału, jakim jest płyn z jamy ciała, na badanie metodą cytometrii przepływowej.
EN
The evaluation of a cytological smear is the first, rapid and screening test useful in diagnosing the cause of an effusion in the body cavity in the course of haematological malignancies. The method supporting the classification of cells is immunophenotyping by using flow cytometry. AIM. The aim of the study was to describe two cases in which the cytological examination of the body cavity fluid indicated the presence of abnormal cells. In both cases, the diagnostics was supplemented with cell phenotype analysis by using flow cytometry, carried out 24 hours after the fluid collection. MATERIAL AND METHODS. A retrospective analysis of the general, microscopic, and immunophenotypical examination results of the body cavity fluids performed at the Department of Laboratory Clinical Diagnostics and the Department of Haematological Diagnostics of the Medical University of Białystok. RESULTS. In the described cases, both macroscopic examination and the assessment of the physical and biochemical parameters indicated a fluid with the predominance of exudate characteristics. The analysis of the cytological smears revealed the presence of atypical cells or cells with the characteristics of young cells. The flow cytometric analysis showed the presence of hematological malignancy, but more importantly, a large percentage (around 90%) of CD45 – negative cells was observed, which means that the cells in the examined fluids were not hematopoietic cells. CONCLUSIONS. The cytological examination of body cavity fluids in the course of haematological malignancies should be supplemented with the diagnostics of cell immunophenotype, which can unambiguously confirm the aetiology of the exudate accumulation. However, the standardization of the pre-analytic phase procedures concerning the collection and transport of body cavity fluid for the flow cytometry testing is required.
PL
Cytometria przepływowa może być stosowana w następujących badaniach immunohematologicznych: wykrywanie przecieku płodowo-matczynego, ocena ilościowa cząsteczek Ig wolnych i związanych z erytrocytami oraz miejsc antygenowych, ocena starzenia się erytrocytów, erytrofagocytozy przez monocyty, a także oporności osmotycznej.
EN
Flow cytometry can be applied to the following immunohaematological tests: detection of fetomaternal haemorrhage, assessment of free and RBC-bound Ig molecules and number of antigen sites per RBC, evaluation of RBC senescence, erythrophagocytosis by monocytes and also osmotic fragility.
7
Content available Jakość bakteriologiczna wody wodociągowej
PL
Najbardziej czułą metodą wykrywania skażenia wody wodociągowej jest badanie mikrobiologiczne. Bezpieczeństwo wód pod względem mikrobiologicznym jest oceniane głównie na podstawie wyników tradycyjnych badań hodowlanych, umożliwiających wzrost kolonii bakterii na podłożach odżywczych. W ostatnich latach zastosowanie w mikrobiologii znalazła nowoczesna technika cytometrii przepływowej. Diagnostyczna metoda oparta na cytometrii przepływu jest znacznie szybsza, a także bardziej wszechstronna. Badania jakości mikrobiologicznej wody wodociagowej prowadzono w rejonach powiatu rzeszowskiego, tj. w rejonie systemu wodociągowego zasilanego z ujęcia wód powierzchniowych oraz w rejonie małych systemów wodociągowych zasilanych z ujęć wód podziemnych. Zakres analizy mikrobiologicznej jakości wody wodociągowej opierał się na oznaczeniu wybranych wskaźników stanu sanitarnego wody tj; ogólnej liczby bakterii psychrofilnych i mezofilnych na agarze odżywczym (referencyjnym) zwanym Agarem A oraz dodatkowo na agarze wzbogaconym zwanym Agarem R, liczby bakterii grupy coli oraz paciorkowców kałowych. Oznaczenie ogólnej liczby mikroorganizmów metodą cytometrii przepływowej wykonywano z zastosowaniem dwóch barwników Sybr Green oraz jodku propidyny. Woda z ujęć wód podziemnych, nie będących pod stała kontrolą mikrobiologiczną posiadała gorsze parametry mikrobiologiczne. Stosowane nowe metody oznaczeń mikrobiologicznych wykazywały większe ilości zanieczyszczeń mikrobiologicznych.
EN
The most sensitive method of detecting contamination in water supply networks is microbiological testing. Microbiological water safety is evaluated mainly based on the results of traditional tests that rely on bacteria culturing on the so called bacterial growth mediums. Flow cytometry is a modern technology that has been used in microbiology only recently. The diagnostic method based on flow cytometry is much faster and more versatile. Microbiological quality testing was conducted in rzeszowski district, in the area of water network supplied by surface waters, and in the area of water network supplied by underground waters. The scope of the analysis of the microbiological quality of tap water was based on the determination of selected indicators of the sanitary condition of water ie; the total number of psychrophilic and mesophilic bacteria on nutrient agar (reference) called Agar A and additionally called agar supplemented with R, the number of coliforms and faecal streptococci. Determination of the total number of microorganisms by flow cytometry was performed using two dyes SYBR Green and iodide pyridine. Water from underground water intakes, not under the permanent control of microbial had worse microbiological parameters. Used new methods of microbiological assays showed greater amounts of microbiological contamination.
8
Content available remote New method for evaluation of the microbiological quality of water
EN
Determination of the microbiological quality of water is one of the central tasks of environmental engineering. Reliability and accuracy of the results depends largely on the sampling system and the methodology carried signs. Typically, they are used traditional indirect methods, breeding: plate method or test tube fermentation. In the methods, seed stocks, it is assumed that each individual cell of bacteria transferred to a solid substrate colony grows. Thus, in fact, the result of the study determines the number of units capable of forming colonies, which is not equivalent to the amount of the living. Even larger errors are subject to the results of the analysis of test tube fermentation, which can only be the most probable number of bacteria in a given volume. It is therefore only estimating the number of microorganisms. Moreover, indirect methods are extremely time consuming (about 1 - 7 days of). Flow cytometry is an analytical technique that allows for the rapid measurement of scattered light and fluorescence signals emitted by cells exposed respectively. Allows for a qualitative and quantitative assessment of the physical and biological properties of the cells in a short time. The article presents the results of research on the amount of bacterial cells in different water: surface, groundwater, rainwater and tap water using flow cytometry and compare this results obtained with traditional methods of reference. The microbial results in all the tested waters by flow cytometry are much higher than the amount of the reported conventional methods.
PL
Ocena jakości mikrobiologicznej wody jest jednym z nadrzędnych zadań inżynierii środowiska. Wiarygodność i dokładność wyników zależny w głównej mierze od systemu próbkowania, a także od metodyki prowadzonych oznaczeń. Zazwyczaj stosowane są tradycyjne metody hodowlane: posiewów płytkowych lub fermentacyjno – probówkowe. W metodach posiewowych zakłada się, że z każdej pojedynczej komórki bakterii przeniesionej na stałe podłoże wyrasta kolonia. Zatem w rzeczywistości wynik badania określa liczbę jednostek zdolnych do tworzenia kolonii, co nie jest równoznaczne z faktyczną ilością żywych komórek bakteryjnych w wodzie. Jeszcze większymi błędami obarczone są wyniki analiz metodami fermentacyjno – probówkowymi, którymi można określić jedynie najbardziej prawdopodobną liczbę bakterii w danej objętości. Dodatkowo metody hodowlane są bardzo czasochłonne. Jest to więc tylko szacowanie ilości mikroorganizmów. Ponadto metody pośrednie są wyjątkowo czasochłonne. Przygotowanie i wykonanie jednej analizy to czas około 3 godzin, a wynik otrzymuje się dopiero po około 1 – 7 dobach. Cytometria przepływowa jest techniką analityczną, pozwalająca na szybki pomiar rozproszonego światła lub sygnałów fluorescencji emitowanych przez odpowiednio naświetlone komórki. Pozwala na jakościową i ilościową ocenę właściwości fizycznych i biologicznych komórek w krótkim czasie. W artykule przedstawiono wyniki badań ilości komórek bakteryjnych w różnych wodach: powierzchniowych, podziemnych, deszczowych i wodociągowych z wykorzystaniem cytometrii przepływowej oraz porównanie tych wartości z wynikami otrzymywanych tradycyjnymi metodami referencyjnymi. Wyniki ilości mikroorganizmów we wszystkich badanych wodach z zastosowaniem cytometrii przepływowej są zdecydowanie wyższe od ilości wykazywanych metodami tradycyjnymi.
PL
Zanieczyszczenie środowiska związkami organicznymi można zredukować m.in. poprzez metody bioremediacyjne z wykorzystaniem np. bioaugmentacji lub biosurfaktantów. Celem badań jest określenie aktywności metabolicznej konsorcjów mikrobiologicznych dodawanych na zasadzie bioaugmentacji oraz mikroorganizmów autochtonicznych w obecności wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i biosurfaktantów (ramnolipidów) w środowisku glebowym. Aktywność metaboliczna została wyznaczona dzięki zastosowaniu cytometrii przepływowej. Uzyskane wyniki wskazują zarówno na konkurencję pomiędzy mikroorganizmami wprowadzonymi dodatkowo a mikroorganizmami autochtonicznymi już po trzech miesiącach trwania eksperymentu, jak również na zdominowanie układu przez dodatkowo wprowadzone mikroorganizmy po upływie sześciu miesięcy. Równocześnie wyniki nie wskazują na jakikolwiek wpływ dodanych ramnolipidów na wartość %Q2.
EN
Environmental pollution by organic compounds can be reduced by the use of bioremediation methods e.g. bioaugmentation enhanced by the addition of biosurfactants. The aim of this study was to determine the metabolic activity of both microbial consortia added into system and autochthonous microorganisms in the presence of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and biosurfactants (rhamnolipids) in the soil system. Metabolic activity was determined using flow cytometry. The results indicate both the competition between additional and autochthonous microorganisms after three months, as well as the dominance of additional microorganisms over native microorganisms after six months of start of the experiment. Moreover, the results do not indicate any effect of rhamnolipids on the value of %Q2.
PL
Poszukiwania nowych metod detekcji komórek mikroorganizmów skupiają się na skróceniu czasu wymaganego do wykrycia ich obecności w analizowanej próbce, materiale czy na powierzchni roboczej oraz zwiększeniu liczby danych (informacji) uzyskiwanych z analizy komórek drobnoustrojów. Cytometria przepływowa posiada potencjał analityczny pozwalający na opracowanie systemu monitorującego skażenia mikrobiologiczne w przemyśle spożywczym, i dzięki temu już w niedalekiej przyszłości może stać się rutynową metodą detekcji niepożądanych mikroorganizmów in situ na przemysłowych liniach technologicznych.
EN
The search for new methods of detection of microbial cells are focused on reducing the time required to identify their presence in the sample, material or on work surface and increases the amount of data (information) obtained from the analysis of microbial cells. Flow cytometry has the potential to develop a system for monitoring microbial contamination in the food industry and thus may in the near future become a routine method of detection of undesirable microorganisms in situ within industrial production lines.
PL
Rozwój technologii pozwala na obiektywną analizę wielu parametrów równocześnie, kontrolę i standaryzację wyników i optymalizację kosztów popularnego badania, jakim jest badanie ogólne moczu. W zależności od potrzeb badanie ogólne moczu wykonywane jest w technologii testów paskowych lub wysokowydajnych automatów analitycznych opartych na technologii suchej chemii, a ocena elementów morfotycznych dokonywana jest za pomocą mikroskopu lub coraz częściej stosowanych metod cytometrii przepływowej lub cyfrowej analizy obrazu. W perspektywie badanie ogólne moczu może być poszerzone o szeroką analizę proteomiczną.
EN
Progress in technology facilitates objective analysis of multiple results, quality control standardization and cost effectiveness of popular laboratory test, which is general urine examination. Depending on requirements general urine examination may be performed in manual strip test technology or fully automated dry chemistry robotic systems. Urine sediment analysis may be performed by microscopy or automated flow cytometry or digital analysis systems. In future screening urine tests may be enriched by proteomics.
PL
Badanie ogólne moczu jest najstarszym testem laboratoryjnym wykonywanym wcześniej niż jakiekolwiek analizy krwi. Dzięki postępowi technologii uległo zmianie, ewoluując od subiektywnych ocen stanu pojedynczego pacjenta opartych na przesądach po nowoczesne, oparte na osiągnięciach chemii i elektroniki, wyniki ilościowe. Rozwój technologii pozwala na obiektywną analizę wielu parametrów równocześnie, kontrolę i standaryzację wyników i optymalizację kosztów tego popularnego badania.
EN
General urine test is an older laboratory analysis performed before any laboratory blood test. As a consequence of technology progress it subjected evolution from subjective based on superstitions analysis of the single patient to quantitative results based on achievements of modern chemistry and electronics. Progress in technology facilitates objective analysis of multiple results, quality control standardization and cost effectiveness of that popular laboratory test.
PL
W analizach biocenoz bakteryjnych coraz powszechniej wykorzystywane są techniki biologii molekularnej. Wśród nich można wyróżnić metodę FISH – fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ oraz jej modyfikacje (RING-FISH, Clone-FISH, CARDFISH i MAR-FISH). W artykule opisano też technikę elektroforezy w gradiencie denaturacji (DGGE), bazującą na bakteryjnym markerze molekularnym 16S rRNA oraz cystometrię przepływową. Ze względu na dużą przewagę tych metod nad klasycznymi metodami mikrobiologicznymi, wynikającą między innymi z możliwości analizowania próbek pobieranych bezpośrednio ze środowiska, są one stosowane w biotechnologii środowiskowej, np. w badaniach bakteryjnej biocenozy osadu czynnego, biorącej udział w biologicznym oczyszczaniu ścieków. Możliwe jest również użycie kilku metod, których rezultaty są komplementarne i pozwalają na stworzenie całościowego obrazu badanej biocenozy.
EN
Molecular techniques are very popular in microbial laboratories. Among them FISH- fluorescent in situ hybridization (with modifications like: CARD-FISH, MAR-FISH, RING-FISH, Clone- FISH), DGGE – denaturing gradient gel electrophoresis based on 16S rRNA molecular marker and flow cytometry, are the most popular. These analytical methods are commonly use in bacterial biodiversity research. The analysis can be performed directly on the environmental sample, so these procedures are simpler and faster that traditional ones. Therefore, molecular techniques can be used in aqueous bacterial biocenosis research, such as activated sludge, which takes part in biological wastewater treatment. It is also possible to use a set of molecular methods in order to obtain complimentary results to present total bacterial biocenosis picture.
14
Content available Współczesna cystometria przepływowa
PL
Cytometria przepływowa jest bardzo obiecującą techniką badawczą i diagnostyczną, znajdującą zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, medycyny i biotechnologii. Umożliwia ona zarówno charakterystykę jakościową, jak i ilościową badanych komórek. Cytometria przepływowa pozwala na opisanie populacji komórek, która może stanowić nawet mniej niż 1% badanej próbki. Dzięki rozwojowi techniki i biotechnologii współczesne cytometry pozwalają na jednoczesną analizę wielu parametrów badanych próbek. Pomiar jest szybki, a pozyskiwane dane można analizować wykorzystując ogólnie dostępne narzędzia i metody statystyczne. W niniejszym artykule omówiono zasadę działania oraz wybrane zastosowania współczesnej cytometrii przepływowej.
EN
Flow cytometry is a very promising diagnostic and research technique. It already has been employed in medicine, biotechnology and other industry branches. The method enables both qualitative and quantitative characterization of examined material. Flow cytometry allows to detect and describe cell subpopulations that may be even less than 1% of sample content. With the development of engineering and biotechnology modern flow cytometers enable simultaneous analysis of multiple parameters. The measurement is fast and the data collected can be analyzed using common tools and statistical methods. This article discusses the working principles and selected applications of modern flow cytometry.
PL
Zastosowanie cytometru przepływowego umożliwia wieloparametryczną analizę cech morfologicznych komórek, interakcji pomiędzy cząsteczkami w komórce, a także ilościowe i jakościowe oznaczanie składu mikrobiologicznego wybranych środowisk. Cytometria przepływowa pozwala na wykrywanie patogenów oraz innych mikroorganizmów niepożądanych bez konieczności wstępnej hodowli mikroorganizmów. Umożliwia analizę mikroorganizmów zaangażowanych w procesy technologiczne, charakterystykę kultur starterowych w celu precyzyjnego ustalenia ich kompozycji oraz stwarza możliwości badania organizmów wchodzących w skład naturalnej flory bakteryjnej człowieka w celu opracowania preparatów probiotycznych.
EN
The application of flow cytometer allows for multi-parametric analysis of cell morphological features, interactions between cellular molecules and qualitative and quantitative evaluation of microbial composition of diverse environments. Flow cytometry enables the detection of pathogens and other undesirable microorganisms without the need to culture microbial cells. It allows for the analysis of microorganisms involved in technological processes, starter culture characteristics in order to define their appropriate composition and opens the perspectives ahead of research focusing on microorganisms being part of human flora for the purpose of probiotic preparations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.