Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fumes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zagadnienia związane z emisją substancji chemicznych ze spalin z silników Diesla są wciąż przedmiotem wielu badań, których wyniki mogą się przyczynić, między innymi, do redukcji zanieczyszczeń oraz określenia ich składu chemicznego. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) zmieniła klasyfikację cząstek spalin z silników Diesla z grupy 2.A. – mieszaniny prawdopodobnie rakotwórcze, na grupę 1., czyli substancje rakotwórcze dla człowieka. W danych GUS z 2010 r. podano, że przeciętne zatrudnienie w Polsce na podstawie stosunku pracy w transporcie ogółem wynosi 480 tys. osób, natomiast liczba osób narażonych na spaliny silnika Diesla wynosi 20 719 osób. Celem pracy było opracowanie metody oznaczania rakotwórczych wielopierścieniowych substancji (WWA) organicznych występujących we frakcji cząstek drobnych emitowanych do środowiska, podczas eksploatacji pojazdów samochodowych z silnikiem Diesla. Do pobierania frakcji cząstek stałych emitowanych do środowiska zastosowano kaskadowe próbniki SPCI (sioutas personal cascade impactor) oraz 13-poziomowy niskociśnieniowy impaktor kaskadowy ELPI (electric low pressure impactor). Ustalono, że najlepsze rezultaty, w przypadku zastosowania próbników SPCI oraz ELPI, uzyskuje się przy pobieraniu próbek na filtry teflonowe i filtry aluminiowe. Analizy zaadsorbowanych na cząstkach stałych substancji rakotwórczych, w tym wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, prowadzono metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną w układzie faz odwróconych. Zastosowanie metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną HPLC/FL umożliwia oznaczanie 9 rakotwórczych węglowodorów w zakresie stężeń 0,0025 ÷ 1,00 mg l-1. Współczynnik korelacji krzywej kalibracji wynosi 0,99. Na podstawie otrzymanych wyników opracowano procedurę oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych występujących we frakcjach cząstek emitowanych ze spalin silników z wykorzystaniem próbnika kaskadowego SPCI, którą zamieszczono w Załączniku.
EN
Issues associated with the emission of chemical substances from diesel exhaust are still the subject of many studies that lead to, among others, the reduction of pollution and determination of their chemical composition. The International Agency for Research on Cancer (IARC) reclassified exhaust particles from diesel engines from group 2A (probably carcinogenic mixture) to group 1 (carcinogen for humans). According to GUS data from 2010, 480 thousand people were employed in the transport industry, while the number of people exposed to the diesel exhaust was a total of 20719. The aim of this paper was to develop a method for determining carcinogenic polycyclic organic substances occurring in the fraction of fine particles emitted into the environment during the operation of vehicles with diesel engines. Sioutas personal cascade impactor (SPCI) and a 13-tier low-pressure cascade impactor ELPI were used to collect the fraction of particles emitted into the environment. The best results are obtained when using teflon and aluminum filters for samples. The analysis of carcinogens including polycyclic aromatic hydrocarbons adsorbed on particular matter was performed with high performance liquid chromatography with fluorescence detection in reverse phase. Application of high performance liquid chromatography with fluorescence detection HPLC/FL makes it possible to determine 9 carcinogenic hydrocarbons in the concentration range of 0.0025– 1.00 mg 1-1. The correlation coefficient of the calibration curve was 0.99. The procedure for determining PAH present on fractions of particles emitted from engine exhaust gases with a commercial probe SPCI was developed on the basis of the results.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz składu spalin autobusów komunikacji miejskiej, przystosowanych do zasilania gazem ziemnym CNG. W skład grupy badawczej weszły trzy marki autobusów: Jelcz 120M, Solaris Urbino 12 i MAN Lion’s City A21. Wyniki pomiarów emisji CO2 poddano weryfikacji obliczeniowej, co pozwoliło na pogłębioną analizę własności ekologicznych i eksploatacyjnych badanych autobusów. W części wstępnej pracy przedstawiono aktualną charakterystykę stosowania napędów CNG w autobusowej komunikacji miejskiej w Polsce.
EN
The results of exhaust gases composition analysis in the city buses, adapted to be supplied by natural gas - CNG were presented. The investigated vehicles group contained three models: Jelcz 120M, Solaris Urbino 12 and MAN Lion’s City A21. The results of CO2 measurements were calculative verified, which allowed to conduct deepened analysis of ecological and operational characteristics of investigated buses. In the introductory part of the paper the characteristics of current CNG propulsion usage in public transport buses in Poland were shown.
PL
W pracy przedstawiono analizę oddziaływań szkodliwych składników spalin silnikowych na zdrowie człowieka. W oparciu o badania wykonane w warunkach laboratoryjnych, na silniku BMW N43B20AY analizatorem AVL SESAM-FTIR, w przeprowadzonych analizach uwzględniono ilości tworzących się substancji szkodliwych, a także wydajność katalizatora trójfunkcyjnego w zakresie konwersji poszczególnych składników spalin. Uwzględniono aktualne dane, charakteryzujące emisję substancji szkodliwych ze środków transportu drogowego.
EN
The paper analyses the influence of harmful fume’s components on human health. On the basis of tests carried out under laboratory conditions on the BMW N43B20AY engine using analyser AVL SESAM-FTIR, in the research carried out account has been taken of the amount of forming of harmful substances and also the possibilities of a trifunctional catalyst converter in the field of conversion of the particular fume’s components. In the paper the current data of the emission of harmful substances from the car’s road transport were included.
4
Content available Strefa ultra niskiej emisji spalin w Londynie
PL
Władze Londynu wraz z organizatorem transportu publicznego w tej aglomeracji (Transport for London) podjęły działania zmierzające do utworzenia Strefy ultra niskiej emisji spalin. Jej utworzenie jest istotnym instrumentem poprawy jakości powietrza w aglomeracji oraz warunków życia i pracy. W artykule przedstawiono koncepcję funkcjonowania tej strefy oraz korzyści z jej wprowadzenia.
PL
Przedstawiono krytyczną analizę metod redukcji tlenków azotu w spalinach pochodzących ze źródeł o małej mocy. Omówiono najważniejsze parametry decydujące o skuteczności selektywnej niekatalitycznej redukcji NOx.
EN
A crit. review, with 21 refs., of methods for redn. of N oxides in the exhaust gases from low power sources. The effectiveness of selective non-catalytic redn. of NOx was discussed.
6
Content available remote Emisja toksycznych związków ze spalania biodiesla : raport z badań
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych poziomu emisji CO, węglowodorów i NOx w spalinach silnika 2CA90, zasilanego estrami metylowymi oleju rzepakowego B100, olejem napędowym i ich mieszaninami (B10, B20). Badania przeprowadzono w hamowni silnikowej przy prędkościach obrotowych silnika odpowiadających największemu momentowi obrotowemu oraz mocy znamionowej, w pełnym zakresie obciążenia. Poziom emisji składników toksycznych w spalinach określono przy użyciu wielogazowego absorpcyjnego analizatora spalin.
EN
Com. rape seed oil-derived biodiesels, a com. gas oil and their mixts. were combusted in a test engine at 2250 and 3000 rpm to study compn. of the off-gases. The pure biodiesel showed the lowest CO and hydrocarbon emissions but the highest NOx emission. The NOx emission decreased with increasing engine speed and increasing real power of the engine.
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu stanu naładowania akumulatora jako parametru strony pierwotnej układu zapłonowego na zawartość toksycznych związków w spalinach. Przeprowadzono również analizę wpływu wybranego parametru układu zapłonowego na wartość energii wyładowania iskrowego. Badania eksperymentalne zawartości toksycznych związków w spalinach przeprowadzono na stanowisku badawczym bateryjnych układów zapłonowych.
EN
Analysis of the impact battery state of charge as a parameter on the primary side of the ignition system on content of toxic substances in the exhaust has been presented in the paper. Impact of the selected parameter to the value of the ignition system spark discharge energy has been analysed. Experimental studies the content of toxic substances in exhaust gases was carried out on a test battery ignition systems.
PL
Artykuł dotyczy zagadnienia wpływu stopnia sprężania w dwupaliwowym silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym gazem ziemnym i olejem napędowym, na podstawowe parametry jego pracy. W artykule przedstawiano przyjętą koncepcję zmiany stopnia sprężania silnika, oraz zaprezentowano wybrane wyniki w formie charakterystyk prędkościowych: momentu maksymalnego, sprawności ogólnej, zawartości składników w spalinach. Analiza wyników badań prowadzi do wniosków że stopień sprężania w dwupaliwowym silniku o ZS wpływa w sposób istotny na opisane parametry pracy dlatego też powinien być starannie dobrany.
EN
The present paper relates to the problem of the effect of compression ratio of a dual-fuel compression ignition engine fuelled with natural gas (CNG) on basic operational parameters of this engine. There is presented an established concept of the engine compression ratio variations and the obtained results are presented in the form of the following speed characteristics: maximum torque, overal,l efficiencies, harmful exhaust emissions. Analysis of the obtained results permits to conclude that the compression ratio in a dual-fuel compression ignition engine influences substantially the above mentioned parameters. Therefore, it should be set precisely.
PL
Problemy ekologii w obecnych czasach stanowią priorytet w wielu dziedzinach nauki i przemysłu. Również w przemyśle motoryzacyjnym wprowadzono zaostrzone normy dotyczące emisji szkodliwych związków chemicznych w postaci spalin do środowiska naturalnego. Stąd od kilku lat stosuje się w samochodach instalacje ograniczające zanieczyszczenie środowiska, potocznie zwanymi katalizatorami samochodowymi. W urządzeniach tych wykorzystuje się pierwiastki aktywne chemicznie, głównie metale z rodziny platynowców, mające zdolność przekształcania szkodliwych substancji, takich jak tlenek węgla (II), węglowodory czy tlenki azotu w mniej szkodliwe związki: tlenek węgla (IV), wodę i azot.
EN
At present ecological challenges have become a priority in many areas of science and industry. Among them is the automotive industry, which saw the introduction of stricter emission limits on harmful chemical compounds released to the environment in the form of exhaust gases. As a result, cars made in the past few years have been fitted with a pollution-reducing system known as the catalytic converter. The device uses active elements, predominantly the platinum group metals, to convert harmful substances, such as carbon monoxide, hydrocarbons, and nitrogen oxides, into less harmful compounds; carbon dioxide, water, and nitrogen.
10
Content available remote Regulacja wydajności wentylatora spalin w Elektrowni Bełchatów
PL
Zastosowanie przemienników częstotliwości do napędów dużej mocy na przykładzie napędu wentylatora wspomagającego spalin instalacji odsiarczania w Elektrowni Bełchatów.
11
Content available remote Profil WWA w cząstkach stałych (PM) emitowanych z silnika Diesla
PL
W artykule przedstawiono badania wpływu warunków pracy silnika Diesla i obecności w oleju napędowym biokomponentów (FAME), wprowadzanych na różnych poziomach stężeń, na profil WWA (Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne) w emitowanych PM. Silnik badawczy FORD 2.0i 16V Duratorq TDCi spełniał normy emisji EURO IV. Pomiary prowadzono dla dwóch warunków pracy silnika: w fazie I (20 Nm, 3800 obr/min) i w fazie II (120 Nm, 1000 obr/min). Do zasilania silnika używano konwencjonalnego oleju napędowego oraz dwóch biopaliw, składających się z konwencjonalnego oleju napędowego z dodatkiem 10% (v/v) i 20% (v/v) FAME. Analiza WWA w PM obejmowała: ekstrakcję PM, oczyszczanie ekstraktu, zatężanie go i oznaczenie WWA techniką GC/MS. W fazie II, przy większym obciążeniu silnika, emisja WWA niezależnie od zastosowanego paliwa maleje. W miarę wzrostu udziału biokomponentu w paliwie emisja WWA także maleje. Tendencja ta jest bardziej widoczna w warunkach pracy silnika w fazie I. Profil stężeń WWA w PM charakteryzuje się dużą zawartością chryzenu i benzo(e)pirenu; wprowadzenie do oleju napędowego FAME w mniejszy sposób redukuje stężenie tych związków w PM w stosunku do zmniejszenia zawartości pozostałych WWA w PM.
EN
This paper is about the influence of working conditions of a diesel engine and biofuels on the emission of PAHs in PM. The engine test bed was a FORD 2.0i 16V Duratorq TDCi which fulfilled the EURO IV norm on emission and a mini tunnel AVL Smart Sampler SPC 472. Emissions of PM were investigated during standardized cycles over ISO 8178. The engine was operated in Mode I (20 Nm, 3800 rpm) and Mode II (120 Nm, 1000 rpm). Fuel compositions were varied from standard, commercial diesel fuel to its FAME blends of 10 and 20%. A sample of the exhaust was passed through a standardized filter capturing particle-bound PAHs, which were extracted and determined by high-resolution gas chromatography coupled with a mass spectrometer detector. The PAH profiles of PM were determined. Results show that FAME reduce the emission of PAHs in PM. The concentration of PAHs in PM was higher in Mode I. Particularly the concentration of chrysene and benzo(e)pirene in PAHs profile was high. FAME reduces that compound in PM only slightly.
12
PL
Ideą prac badawczych, których wyniki zaprezentowano w niniejszym artykule, było wykazanie, czy na podstawie badań reologicznych można porównywać stabilność dodatków FBC. W pierwszej części artykułu przedstawiono wyniki badań reologicznych przeprowadzonych dla nowych dodatków katalizujących proces utleniania sadzy w filtrach cząstek stałych (dodatki FBC) oraz na ich podstawie zaproponowano sposób określenia stabilności. W dalszej części artykułu zaprezentowano wyniki badań stabilności dodatków FBC i paliwa uszlachetnionego tymi dodatkami, przeprowadzonych zgodnie z normami PN-ISO 12205, ITN 9.97 oraz ASTM D 4625, a także porównano rezultaty uzyskane za pomocą ww. metod.
EN
The idea behind the study, whose results are presented in this article was to show, if is possible, based on rheological measurement, compare the stability of the FBC additives. The first part presents the results of rheological tests carried out for the new additives catalyzing the oxidation of soot in the particulate filters (FBC additives) and the proposed method to determine the stability on the basis of these tests. The second part of the article presents the results of stability studies of the FBC additives and fuel refined these additives, carried out in accordance with PN-ISO 12205, ITN 9.97 and ASTM D 4625. In the final section compares the results obtained by all methods.
13
Content available Glin metaliczny
PL
Glin (Al) jest srebrzystobiałym metalem o masie atomowej 26,98 i temperaturze topnienia 660,4 C. Zawartość glinu w skorupie ziemskiej wynosi około 8%. Produkcja glinu polega na elektrolizie tritlenku glinu (Al2O3) zmieszanego z topnikami. Aluminium znajduje zastosowanie do wyrobu naczyń powszechnego użytku i aparatury chemicznej. Jest wykorzystywany przy produkcji samochodów, samolotów, w metalurgii, do pokrywania zwierciadeł teleskopów, papierów dekoracyjnych i opakowań. Sproszkowany metal stosuje się w laboratoriach jako czynnik redukujący, przy produkcji materiałów wybuchowych, pigmentów, proszków błyskowych i farb oraz przy spawaniu części stalowych metodą Goldschmidta. Narażenie zawodowe w przemyśle wiąże się z produkcją glinu, technologiami spawania oraz produkcją finalnych wyrobów z glinu. Nie ma danych dotyczących toksyczności ostrej u ludzi. Natomiast przewlekłe narażenie zawodowe ludzi na pyły glinu prowadzi do wystąpienia w płucach zmian o charakterze pylicy płuc. Obserwowano także następujące zmiany: zwłóknienia w płucach, zapalenie pęcherzyków płucnych, proteinozę pęcherzyków płucnych, zapalenia oskrzeli i przewlekłe śródmiąższowe zapalenie płuc. W kilku badaniach populacji pracowników narażonych zawodowo na pyły glinu wykazano wzrost liczby przypadków występowania zmian zwłóknieniowych w płucach, zależnie od stężenia frakcji respirabilnej pyłów w powietrzu. Działanie zwłókniające pyłów glinu wykazano również w kilku eksperymentach przeprowadzonych na zwierzętach doświadczalnych. W kilku pracach podjęto próbę oceny zaburzeń ze strony układu nerwowego u pracowników narażonych na dymy i pyły glinu. Nie ma jednak wystarczających dowodów takiego działania, gdyż w żadnym z tych badań nie stwierdzono objawów ogniskowych organicznego uszkodzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Glin nie wykazuje działania mutagennego, genotoksycznego ani rakotwórczego. Nie działa również embriotoksycznie i teratogennie. Ze względu na fakt, że narażenie zawodowe na pyły glinu jest narażeniem złożonym, w którym występują również inne związki pylicotwórcze, wydaje się, że wyliczona wartość normatywu higienicznego powinna obejmować stężenie glinu zarówno frakcji respirabilnej pyłu jak i pyłu całkowitego. Za podstawę wyliczenia wartości NDS przyjęto badania, w których wykazano, że u badanych 53 pracowników narażonych na pyły glinu o stężeniu 1,4÷10 mg/m3 frakcji respirabilnej wykryto 1 przypadek zwłóknienia płuc i 3 przypadki z niewielkimi zmianami w płucach, wskazującymi na początki procesów zwłóknieniowych. Wzrost stężeń frakcji respirabilnej powyżej 10 mg/m3 (10÷100 mg/m3) przyczyniał się do wzrostu liczby obserwowanych przypadków zwłóknień w płucach. Stężenie 10 mg/m3 (frakcja respirabilna) przyjęto jako wartość LOAEL. Do wyliczenia wartości NDS przyjęto cztery współczynniki niepewności. Uzyskano wartość NDS na poziomie 2,5 mg/m3, którą przyjęto dla glinu zawartego w pyle całkowitym. Natomiast wartość NDS pyłu respirabilnego stanowi średnio 50% obliczonej wartości dla pyłu całkowitego, czyli około 1,2 mg/m3 (jako dymy, pył respirabilny). Ustalone wartości NDS powinny zabezpieczyć pracowników przed działaniem zwłókniającym pyłów i dymów glinu powstających w różnych procesach wytwarzania i przetwarzania aluminium, a także przed działaniem zwłókniającym innych związków pylicotwórczych towarzyszących tym procesom. Nie ma podstaw do ustalenia wartości DSB. Ze względu na fakt, że działanie drażniące dymów i pyłów występuje jedynie w warunkach narażenia długotrwałego, nie ma podstaw do ustalenia wartości NDSCh.
EN
Aluminum (Al) is a silver-white metal with the atomic weight of 26.98 and melting temperature of 660.4 C. The earth’s crust contains about 8% aluminum. Aluminum production consists in electrolysis of aluminum oxide (Al2 O3). Aluminum is used to produce household equipment and various utensils, as well as chemical appliances, aircraft, motor vehicles, in metallurgy, to cover the surface of telescope mirrors, in decorative wrapping paper and packaging. Powdered metal is used in laboratories as a reduction factor in the manufacturing explosive materials, paints, pigments and in welding with Goldschmidt’s method. Occupational exposure occurs during aluminum production, in welding technologies, as well as in manufacturing final aluminum products.
PL
Skonstruowano model analizy kowariancji dla poziomu emisji tlenków azotu NOx w spalinach silników S-4002 zasilanych mieszankami paliwowymi mineralnego oleju napędowego ON z dodatkiem estru oleju rzepakowego RME. Jako zmienną niezależną (grupującą) obrano udział procentowy RME w paliwie. Za zmienną towarzyszącą obrano moc efektywną Ne. Badano wzajemne położenie odpowiednich krzywych opisujących zmienną zależną - poziom NOx. Dodanie estru oleju rzepakowego RME przy prędkości obrotowej 2000 obr*min-1 powoduje wzrost poziomu emisji tlenków azotu o około 45,6 jednostek ppm. Emisja wzrasta wraz ze wzrostem mocy efektywnej Ne silnika.
EN
The article presents an analysis of NOx emission levels in the fumes of S-4002 engines fed with fuel blends composed of the mineral engine oil ON with an addition of rape oil ester RME in various proportions. As the independent (grouping) variable the percentage of RME in the fuel was chosen. The associated variable was the effective power Ne. The mutual position of respective curves describing the dependent variable NOx level was examined. The addition of the rape oil ester RME at the rotational speed of 2000 rpm results in the increase of nitric oxides emission level by approximately 45.6 units ppm. The emission increases together with the increase of the engine effective power Ne.
PL
Efektem dominacji węgla jako nośnika energii jest nadmierne zanieczyszczenie powietrza emisją pyłu i gazów z różnego rodzaju palenisk węglowych. Szczególnie duży udział w zanieczyszczeniu powietrza mają paleniska domowe kształtujące tzw. niską emisję. W artykule omówiono stan powietrza w Aglomeracji Górnośląskiej, zagrożenia spowodowane emisją spalin z palenisk węglowych, zamierzenia naprawcze i sposoby osiągnięcia poprawy istniejącego stanu rzeczy. W oparciu o dane pochodzące z miasta Zabrze, omówiono działania władz miejskich zmierzające do ograniczenia niskiej emisji, między innymi poprzez substytucję węgla gazem ziemnym.
EN
An excessive air contamination by dusts and gasses emission from different kinds of coal furnace has been observed as a result of the coal dominance as an energy carrier. Domestic hearths causing so-called low emission hold particularly large share in total air contamination. In this paper, information about air condition in Upper Silesia Agglomeration, hazards of fumes emission from coal furnaces, as well as repair intentions and ways methods to improve present situation, were given. The local authority activities aiming at a decrease in low emission (among other things through substitution coal for natural gas) were discussed basis of the data from the town of Zabrze.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.