Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environmental factors
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Zarówno w środowisku naturalnym, jak i w środowisku pracy występują różne zagrożenia bezpośrednio związane z substancjami chemicznymi, wpływające szkodliwie na rozrodczość człowieka. Na podstawie wyników badań z różnych baz danych przedstawiono zagadnienia związane ze środowiskowym i zawodowym narażeniem na substancje i mieszaniny chemiczne oddziałujące szkodliwie na rozrodczość człowieka.
EN
A review, with 125 refs., of harmful chem. compds. (esp. pesticides, solvents and air pollutants) and metal ions.
EN
The methane (CH4) fluxes in grasslands are sensitive to changes in precipitation and soil nitrogen concentrations, which was poorly understood, especially on the Tibetan Plateau. Therefore, an experiment was conducted from May 2012 to October 2013, by using the static chamber technique and gas chromatography method. We set up five treatments: an increased 2 g m-2 NH4NO3 treatment (2gN); an increased 4 g m-2 NH4NO3 treatment (4gN); and treatment with precipitation increased by 20% (Pre), and added 2 g m-2 NH4NO3 and precipitation (20%) treatment (N+Pre), and a control treatment (CK). The five treatments showed decreasing CH4 uptake rates in the following order: CK (71.66 ± 6.6 µg m-2 h-1) > N+Pre (58.57 ± 3.7 µg m-2 h-1) > Pre (52.66 ± 2.3 µg m-2 h-1) > 2gN (47.63 ± 3.1 µg m-2 h-1) > 4gN (39.12 ± 3.3 µg m-2 h-1). The 2gN and 4gN treatment resulted in 33.5% and 45.4% lower CH4 uptake than the CK treatment, respectively. The path analysis indicated that the above-ground biomass and litter fall were the most important factor promoting and limiting the CH4 uptake rate of alpine meadow, respectively.
EN
We studied the influence of abiotic environmental factors on the seasonal population dynamics' of Acartia spp., Temora longicornis and Pseudocalanus sp. in the southern Baltic Sea in the period of 2006-2007 and 2010-2012. Zooplankton samples were being collected monthly AT 6 stations located in the western part of the Gulf of Gdańsk with aWP2 net (100 μm mesh sizes) and then analyzed according to the HELCOM guidelines. Although the sampling stations did not significantly differ from each other in the terms of variability of abiotic environmental factors, the biomass of copepods developmental stages differed between them, apart from the shallow stations in both, Gulf of Gdańsk and in its inner part — Puck Bay. According to redundancy analysis, 26.1% of the total variability observed in the biomass of the copepod species has been explained by water temperature, salinity, air temperature, cloudiness, wind speed and direction and station's depth, with the first variable having the greatest power, alone explaining 13.7%. ANOSIM revealed that sampling stations in the Gulf of Gdańsk were significantly different from one another in terms of copepods' biomasses. Generalized Additive Models fitted for water temperature and salinity were significant for all ontogenetic stages of Acartia spp. and Temora longicornis and for the majority of stages of Pseudocalanus sp. (apart from the C1 for both and the males for salinity).
EN
In order to prepare a coal company for the development of future events, it is important to predict how can evolve the key environmental factors. This article presents the most important factors influencing the hard coal demand in Poland. They have been used as explanatory variables during the creation of a mathematical model of coal sales. In order to build the coal sales forecast, the authors used the ARMAX model. Its validation was performed based on such accuracy measures as: RMSE, MAPE and Theil’s index. The conducted studies have allowed the statistically significant factors out of all factors taken into account to be identified. They also enabled the creation of the forecast of coal sales volume in Poland in the coming years. To maintain the predictability of the forecast, the mining company should continually control the macro environment. The proper demand forecast allows for the flexible and dynamic adjustment of production or stock levels to market changes. It also makes it possible to adapt the product range to the customer’s requirements and expectations, which, in turn, translates into increased sales, the release of funds, reduced operating costs and increased financial liquidity of the coal company. Creating a forecast is the first step in planning a hard coal mining strategy. Knowing the future needs, we are able to plan the necessary level of production factors in advance. The right strategy, tailored to the environment, will allow the company to eliminate unnecessary costs and to optimize employment. It will also help the company to fully use machines and equipment and production capacity. Thanks to these efforts, the company will be able to reduce production costs and increase operating profit, thus survive in a turbulent environment.
PL
Aby przygotować się na rozwój przyszłych wydarzeń z niezbędnym wyprzedzeniem, należy wiedzieć, w jakim kierunku mogą podążać trendy rozwoju kluczowych czynników otoczenia wpływających na spółkę węglową. Artykuł prezentuje najistotniejsze czynniki wpływające na popyt na węgiel kamienny w Polsce. Zostały one wykorzystane jako zmienne objaśniające przy utworzeniu modelu matematycznego wielkości sprzedaży węgla w Polsce. W celu jego zbudowania posłużono się modelem ARMAX. Walidacja modelu została przeprowadzona w oparciu o takie miary dokładności jak: RMSE, MAPE i współczynnik Theila. Badania te umożliwiły na wyznaczenie spośród wszystkich branych pod uwagę czynników statystycznie istotnych oraz na utworzenie prognozy wielkości sprzedaży tego paliwa w Polsce w najbliższych latach. Aby trafność prognozy mogła zostać utrzymana, przedsiębiorstwo powinno kontrolować makrootoczenie. Właściwa prognoza popytu pozwala na elastyczne oraz dynamiczne dostosowanie poziomu produkcji czy zapasów do zmian zachodzących na rynku. Umożliwia ona także dostosowanie produkowanego asortymentu do wymagań i oczekiwań odbiorców, co z kolei przekłada się na zwiększenie sprzedaży, uwolnienie środków finansowych, zmniejszenie kosztów działalności przedsiębiorstwa oraz wzrost płynności finansowej kopalń. Stworzenie prognozy to pierwszy krok w planowaniu strategii wydobycia węgla kamiennego. Znając przyszłe potrzeby, jesteśmy w stanie z wyprzedzeniem zaplanować niezbędny poziom czynników produkcji. Odpowiednia strategia to taka, która jest dostosowana do otoczenia, pozwoli przedsiębiorstwu wyeliminować niepotrzebne koszty i zoptymalizować zatrudnienie. Pomoże to również firmie w pełni korzystać z maszyn i urządzeń oraz zdolności produkcyjnych. Dzięki tym staraniom firma będzie mogła obniżyć koszty produkcji i zwiększyć zysk operacyjny, dzięki czemu przetrwa w niespokojnym oraz zmiennym otoczeniu.
EN
Comparative methods used in the valuation of real estate require the adoption of price-creating attributes, the number and type of which should take into account the specific conditions of the local real estate market related to the restriction of property rights. The subject matter concerns the legal and price analysis of real estate located in the areas of limited use of the Krakow-Balice airport. The paper is an introduction to the conducted research, the purpose of which is to construct models for the valuation of real estate located in these areas and assess the impact of such a location on the value of the property, taking into account their different purpose and use.
PL
Metody porównawcze stosowane w wycenie nieruchomości wymagają przyjęcia atrybutów cenotwórczych, których liczba i rodzaj powinny uwzględniać szczególne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości powiązane z ograniczeniem prawa własności. Podjęta tematyka dotyczy analizy prawnej i cenowej nieruchomości zlokalizowanych w obszarach ograniczonego użytkowania portu lotniczego Kraków-Balice. Praca stanowi wstęp do realizowanych badań, których celem jest konstrukcja modeli wyceny nieruchomości położonych na tych obszarach i oceny wpływu takiej lokalizacji na wartość nieruchomości, z uwzględnieniem ich różnego przeznaczenia i sposobu użytkowania.
EN
Aluminium is one of the environmental factors that may have an impact on Alzheimer's and Parkinson's disease. Some epidemiological studies show a relationship between the concentration of aluminium in drinking water and the incidence of Alzheimer's disease. The article presents and discusses the results of research on the effect of the type and dose of non-prehydrolyzed aluminium coagulants on the concentration of residual aluminium in water intended for human consumption. Aluminium sulphate (VI) and sodium aluminate were tested as coagulants. Analysis of the obtained test results showed that lower concentrations of residual aluminium were found after coagulation with aluminium sulphate (VI), which is hydrolyzed acidally, lowering the pH of the water in the range of 7.47 to 7.12 providing good conditions for the formation of Al(OH)3. A less useful coagulant due to the concentration of residual aluminium was sodium aluminate, which undergoes basic hydrolysis creating conditions for the transition of Al(OH)3 into soluble Al(OH).
EN
The research issues discussed concern the impact of the environmental factor on the level of real estate transaction prices. In the face of the dynamically developing road infrastructure but also the increase in the volume of car traffic, it is necessary to take into account the effects of these changes in the area of property appraisal. In the group of price-generating attributes should be taken into account the noise level, because in many cases it may prove to be the most important factor from the perspective of real estate buyers. The research was carried out on the example of housing properties located at the main communication artery of Krakow.
EN
In this study, we chose 61 plots along three randomly placed transects in urban and natural areas to examine Paralaudakia caucasia habitat preferences. Ten habitat characteristics found to affect the lizard occurrence were recorded in both habitat types. Based on ANOVA, distance to farmland, height of vegetation cover, percentage of cover of human structures, and slope orientation are significantly different between presence and absence plots. Using Principal Component Analysis, we found that the distance to farmland was the main factor predicted species presence in natural habitats. In urban habitats, the percentage of human structures was more important than other factors in predicting P. caucasia presence. The species is more abundant in regions with a low percentage of human-made structures. Other informative factors for species presence were distance from farmland and distance between refuges for urban and natural populations, respectively. Urban populations of P. caucasia appear to prefer areas outside of the city center, far from human structures, whereas natural populations appear to prefer areas away from villages where they may find higher densities of safe refuges. Isolated rocks in both urban and natural areas have an important role in predicting species presence acting because they act as refuges.
PL
Rośliny w trakcie ewolucji dostosowały się do siedlisk, w których obecnie bytują. W wyniku wytworzenia różnorodnych mechanizmów na poziomie anatomiczno-fizjologicznym oraz molekularnym potrafią one reagować na naturalne zaburzenia występujące w środowisku. W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się jednak intensywne, kierunkowe zmiany warunków środowiskowych spowodowane działalnością człowieka. W obliczu tych zmian duża część roślin staje przed poważnym problemem związanym z przetrwaniem w granicach ich naturalnego zasięgu, z powodu zbyt małej tolerancji na zachodzące zmiany. W konsekwencji, globalne zmiany środowiska w dużym stopniu przyczyniają się do gwałtownego spadku bioróżnorodności ekosystemów lądowych w skali kuli ziemskiej. Artykuł przedstawia mechanizmy dostosowujące rośliny do głównych zmian warunków środowiskowych takich jak: susza, spadek odczynu gleby oraz wzrost temperatury na Ziemi.
EN
Plants are organisms deprived of the ability to actively move. The adaptations they created during the evolution allow them to survive adverse habitat changes. The recent decline in the diversity of plants on the globe is caused by changes in the environment too quickly. These processes lead to the extinction of plant populations without giving them time to create appropriate adaptations. In connection with the observed decline in biodiversity, it seems that research into the possibilities of adaptation of plants to changes in habitat conditions is extremely important for understanding the functioning of ecosystems and the protection of endangered species. The article focuses on the main mechanisms adapting plants to environmental changes such as: drought, decrease in soil pH and increase in temperature on the Earth.
EN
The aim of this study was to examine the effects of various environmental factors on splash erosion based on the funnel method under natural conditions. The relationship between splash and wash erosion were also studied. The intermediate timescale study (2012–2016, from May to October) was conducted in the Western Polish Carpathians where Inceptisols predominate. The splash erosion rate (kg m−2) was variable and showed a strong correlation with environmental factors, including rainfall parameters, land use (black fallow, meadow), slope gradient (0°, 11°), and also the particle size of soil and usage time (organic matter content, OM). The splash erosion rate on the slope with black fallow was 95 times higher than in the meadow and up to 20 times higher than in flat area. The average downslope splash erosion was 75% higher than the upslope splash erosion, and the soil particles were detached to maximum heights of 50 cm (downslope). There was a positive correlation between splash erosion and wash and a negative correlation between splash erosion and OM.
EN
Nowadays contact lenses are a very common way of vision correction. To be used successfully, they must meet a number of conditions. This article describes studies on the influence of environmental factors such as low temperature (4°C), high temperature (60°C), various fluids (simulated tear fluid (STF), physiological saline, multi-purpose contact lens solution) and ultraviolet radiation on the properties (wettability, dehydration, UV-vis transmission, surface structure/ microstructure) of 3rd generation silicone hydrogel contact lenses. Contact angle measurement device, gravimetric method (measurement of dehydration), UV-vis spectrophotometry, ATR spectroscopy and SEM microscopy were used during the research. The results showed that environmental factors can influence some features of comfilcon A contact lenses. The reduction of contact lens water content, being the result of a long-term storage at high temperature, might cause changes in their elasticity, thereby sense of discomfort for the user, while storage in physiological saline causes slight decrease in visible light transmission. What is more, the temperature and fluids used for storage of silicone hydrogel contact lenses, as well as ultraviolet radiation affect the microstructure of analysed lenses.
EN
Planktonic ciliate composition, abundance and its response to environmental change were investigated during four seasons (winter of 2013, spring, summer and autumn of 2014) in Daya Bay, the South China Sea. A total of 41 species belonging to eight orders were identified, 14 of which were dominant. Planktonic ciliate communities showed a distinct seasonal pattern in ciliate abundance and a clear seasonal shift in the taxonomic composition. The largest number of ciliate species occurred in summer, whereas the highest abundance peaked in spring, mainly due to oligotrichids. In terms of spatial distribution, ciliate species were abundant in the area of artificial reefs, and ciliate abundance was higher in the Dapeng Cove aquaculture area and lower at the Daya Bay Nuclear Power Station. Clustering analysis demonstrated that the seasonal variations of the ciliate community structure were more obvious than spatial variations. Multivariate and univariate analyses illustrated that ciliate abundance was significantly correlated with the water nutrient level and chlorophyll-a concentration, temperature, salinity and dissolved oxygen. Moreover, the dominant abiotic environmental factors affecting the spatial pattern of ciliate communities varied between seasons.
PL
Wśród czynników środowiskowych znaczącą rolę odgrywają zarówno czynniki działające w okresie prenatalnym i perinatalnym, jak i noworodkowym czy nawet niemowlęcym. Uzyskane wyniki mogą wskazywać na ważnę rolę czynników środowiskowych w etiologii i przebiegu zaburzeń ze spektrum autyzmu.
PL
W artykule opisano wyniki badań w zakresie oceny efektywności pracy hydrofitowej przydomowej oczyszczalni ścieków. W analizowanym okresie oczyszczalnia spełniała wymagania określone dla jakości ścieków oczyszczonych, uzyskując efektywność usuwania związków organicznych w 98% dla BZT5 oraz w 93,4% dla zanieczyszczeń organicznych wyrażonych parametrem ChZT. Sprawność usuwania biogenów była stosunkowo niska, przy czy mieściła się w zakresie charakterystycznym dla tego typu systemów, osiągając wartości 12,7% i 13,4% odpowiednio dla azotu całkowitego i fosforu ogólnego. Zastosowanie stawu doczyszczającego pozwoliło w okresie letnim na dalsze obniżenie zawartości azotu w ściekach oczyszczonych o blisko 50%. W okresie zimowym, staw pełnił głównie rolę retencyjną, nie przyczyniając się do zwiększania efektywności pracy całego układu.
EN
The article describes the results of effectiveness of on-site vertical flow constructed wetland. Legal wastewater discharge limits were all fulfilled, reaching high, very consistent BOD and COD removal rates of 98% and 93,4% respectively. Effectives of nitrogen and phosphorus removal was low, yet in both cases obtained results were within characteristic range for such a systems. Concentration of total nitrogen was decreased by 12,7% and 13,4% for total phosphorus. The use of polishing pond occurred to be beneficial during warm season, increasing total nitrogen removal up to 50%. In the cold season, polishing pond did not contribute to nitrogen removal, yet provided valuable water storage capacity.
EN
The availability of sample data, together with detailed environmental factors, has fueled a rapid increase in predictive modeling of species geographic distributions and environmental requirements. We founded that MaxEnt model has provided different descriptions of potential distributions based on different sample size, sample accuracy and environmental background. We used six combinations based on three sample data set and two kinds of environmental variables to estimate the potentially suitable areas of Brown Eared Pheasant (Crossoptilon mantchuricum) in MaxEnt model. The results show that the complex variables provided the higher AUC value and accurate potential distribution than simple variables based on the same size of samples. Complicated environmental factors combined with moderate size and accurate sample, can predict better results. The model results were scabrous based on simple environmental factors. Furthermore, big sample size and simple prediction environmental factors will reduce the prediction accuracy, whereas small samples provided a conservative description of ecological niche. Here, we highlighted that considering the big size and high accuracy of sample and many environmental factors of a species to minimize error when attempting to infer potential distributions from current data in MaxEnt model.
16
EN
Leaf carbon isotope composition (δ13C) of both vascular and non-vascular plants were investigated in order to assess their variability along an altitude gradient (414, 620, 850, 1086,1286 and 1462 m) from a subtropical monsoon forest located at Mt. Tianmu Reserve, eastern China. Leaf δ13C values of all plant species ranged from -34.4 to -26.6‰, with an average of -29.8‰. There is no significant difference in leaf δ13C between vascular plants and mosses, however, trees had significantly higher δ13C values than herbs. For pooled data, leaf δ13C was positively correlated with altitude. Leaf δ13C was significantly and negatively correlated with annual mean temperature and atmospheric pressure, while it was significantly and positively correlated with soil water content. Furthermore, there was no relationship between leaf δ13C and soil nitrogen content or soil phosphorus content. The altitudinal trend in leaf δ13C is the consequence of the interaction between temperature, atmospheric pressure and soil water content.
EN
The paper presents the phytosociological structure of selected meadows and pastures used agriculturally, located in Kłodzko County, versus environmental factors. The communities of researched grasslands were classified into MolinioArrhenatheret class and two orders: Molinietalia i Arrhenatheretalia. Four groups were distinguished: Angelico-Cirsietum oleracei, Arrhenatheretum elatioris, Lolio-Cynosuretum and Festuco-Cynosuretum, as well as three communities with dominant species: Poa pratensis-Festuca rubra community, community with Agrostis capillaris-Festuca rubra and community with Trisetum flavescens. Those communities exhibit a rich species diversity, expressed in an average number of species in a phytosociological study (21-25). The greatest number of species was found for community with Agrostis capillarisFestuca rubra and Festuco-Cynosuretum. The analysed pasture and meadow communities were created mainly on mountainsides with a considerable slope (above 6°) and diverse sunlight exposure, on brown and spodic soils, occurring mainly in the Sudety Mountains. The average sunlight exposure indicates to a thermophilism of distinguished communities.
PL
W pracy przedstawiono strukturę fitosocjologiczną wybranych łąk i pastwisk, wykorzystywanych rolniczo, usytuowanych w powiecie kłodzkim, na tle czynników przyrodniczych. Zbiorowiska badanych użytków zielonych zaklasyfikowano do klasy Molinio-Arrhenatheretea i dwóch rzędów: Molinietalia i Arrhenatheretalia. Wyróżniono cztery zespoły: zespół AngelicoCirsietum oleracei, zespół Arrhenatheretum elatioris, zespół Lolio-Cynosuretum i zespół Festuco-Cynosuretum oraz trzy zbiorowiska z gatunkiem dominującym: zbiorowisko Poa pratensis-Festuca rubra, zbiorowisko z Agrostis capillaris-Festuca rubra oraz zbiorowisko z Trisetum flavescens. Zbiorowiska te charakteryzowały się zróżnicowanym bogactwem gatunkowym, wyrażonym średnią liczbą gatunków w zdjęciu fitosocjologicznym (od 21 do 25). Największą liczbę gatunków, stwierdzono dla zbiorowiska z Agrostis capillaris-Festuca rubra i zespołu Festuco-Cynosuretum. Wyróżnione zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe wykształciły się najczęściej na stokach o znacznym nachyleniu (powyżej 6°) i o zróżnicowanej ekspozycji, na glebach brunatnych i bielicowych, najczęściej spotykanych w Sudetach. Średnia wartość promieniowania całkowitego wskazuje na ciepłolubność wyróżnionych zbiorowisk.
EN
Recovery of sand and gravel from mining perimeter Hărău has a big impact on the environment factors requiring rehabilitation of affected lands. The paper presents the main options for of rehabilitation of degraded soils in this area, namely: the use of the remaining gap as basin for fish breeding, as retention basin and water accumulation, as accumulation basin for irrigation and industrial water, as swimming basin with leisure purpose.
PL
Eksploatacja piasku i żwiru w okręgu Hărău 3 wywiera duży wpływ na środowisko. Po zakończeniu eksploatacji koniczne jest prowadzenie rekultywacji terenów zdegradowanych. W artykule przedstawiono główne kierunki rekultywacji w tym rejonie: wykorzystanie wyrobisk jako zbiornika do hodowli ryb, jako zbiornik rertencyjny, jako zbiornik wody do nawadniania terenów rolniczych, jako zbiornik wody przemysłowej jako basen i teren rekreacyjny.
EN
Volatility of the economic environment makes it necessary, while taking a decision on constructing an offshore wind farm, erected and operated in the relatively distant future, to identify the factors that could significantly affect the profitability of such an investment. The objective of this paper is to discuss the selected variables affecting the rate of return for the investor (IRR) interested in investment in offshore wind power plant/farm (OWF) in the Polish economic zone in the southern Baltic Sea area (the Project). The study analysed different variables of the environment of an enterprise that would carry out the Project and their potential impact on the profitability of the investment. Considerations were preceded by a discussion of theoretical aspects of the structure and nature of impact of individual environmental factors, presented both in macro and micro perspective. As in Poland, no OWF has been errected yet; in this analysis, benchmarking data were employed characterising the conditions for the construction and operation of OWFs in other European countries and the world. The study also employed informations gathered in the project AQUILO (PBS1/A6/8/2012), supported by financial means from the National Research and Development Centre.
PL
Zmienność otoczenia gospodarczego powoduje, że podejmując decyzję dotyczącą budowy morskiej farmy wiatrowej, która będzie wznoszona i eksploatowana w relatywnie odległej przyszłości, konieczne jest zidentyfikowanie czynników mogących znacząco wpływać na opłacalność takiej inwestycji. Celem opracowania jest omówienie wybranych zmiennych kształtujących stopę zwrotu dla inwestora (IRR) zainteresowanego budową morskiej elektrowni wiatrowej (MEW) w polskiej strefie ekonomicznej na obszarze południowego Bałtyku (dalej Projekt). W opracowaniu przeanalizowano różne zmienne otoczenia przedsiębiorstwa, które miałoby realizować taki Projekt oraz ich potencjalny wpływ na opłacalność inwestycji. Rozważania poprzedzono omówieniem teoretycznych aspektów dotyczących struktury i sposobu oddziaływania poszczególnych czynników otoczenia, prezentowanego zarówno w ujęciu makro jak i mikro. Ponieważ w Polsce nie oddano jeszcze do eksploatacji żadnej MEW, w toku analizy wykorzystano benchmarkowo dane charakteryzujące warunki budowy i eksploatacji MEW w innych krajach Europy i świata. W opracowaniu wykorzystano także informacje gromadzone w ramach projektu AQUILO (PBS1/A6/8/2012) realizowanego dzięki środkom finansowym z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
EN
The article presents the problems of bioclimatic architecture that derives its traditions from the distant past. Urban settlements aligned with the landscape often benefitted from natural environmental factors pragmatically and symbolically. Nowadays, practice of using solar or wind energy and water in building development becomes more common. The paper presents examples of urban solutions, which use natural environmental factors e.g. to optimize the energy consumption or drinking water in particular urban areas. They fit into the mainstream of Ecological Urbanism, which in the era of climate change in the world has the opportunity to provide for the development of future-oriented architecture environment.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.