Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  huta miedzi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
Disposal of industrial wastes is a big problem in India. Nowadays, many of the waste products have become popular as a construction material. !is study assesses the suitability of glass fiber reinforcement to improve the strength of expansive soil. Further, the effect of marble dust on fibre-reinforced soil is also determined. !e Atterberg limits and plasticity index improves by mixing marble dust into the soil. Whereas, the effect of glass fiber on the Atterberg limit is not found to be encouraging. !e shear strength increases with the addition of marble dust as well as glass fibres. However, the effect of glass fiber is relatively more noticeable as compared to marble dust. !e optimum quantity of marble dust and glass fiber is found to be 15% and 3%, respectively. !e compressive strength and corresponding strain increase by 55-58% and 700%, respectively with glass fiber. In fibre-reinforced soil, strength initially increases with the addition of marble dust, to a certain extent, beyond which it decreases. !e effect of marble dust on variation in peak stress and corresponding strains is fibre-reinforced soil is found to be almost opposite.
PL
Gleby ekspansywne to gleby, które mają zdolność kurczenia się i / lub pęcznienia, a tym samym zmiany objętości, w zależności od zmian wilgotności. Utylizacja odpadów przemysłowych to duży problem w Indiach. Obecnie wiele produktów odpadowych stało się popularnymi materiałami konstrukcyjnymi. W niniejszej pracy oceniano przydatność zbrojenia włóknem szklanym do poprawy wytrzymałości gruntu ekspansywnego. Ponadto określa się również wpływ pyłu marmurowego na grunt wzmocniony włóknami. Limity Atterberga i wskaźnik plastyczności poprawiają się poprzez mieszanie pyłu marmurowego z glebą. Natomiast wpływ włókna szklanego na granicę Atterberga nie jest zachęcający. Wytrzymałość na ścinanie wzrasta wraz z dodatkiem pyłu marmurowego oraz włókien szklanych. Jednak wpływ włókna szklanego jest relatywnie bardziej zauważalny w porównaniu z pyłem marmurowym. Stwierdzono, że optymalna ilość pyłu marmurowego i włókna szklanego wynosi odpowiednio 15% i 3%. W przypadku włókna szklanego wytrzymałość na ściskanie i odpowiednie odkształcenie wzrastają odpowiednio o 55–58% i 700%. W gruncie zbrojonym włóknem wytrzymałość początkowo wzrasta wraz z dodatkiem pyłu marmurowego, do pewnego stopnia, po przekroczeniu której maleje. Stwierdzono, że wpływ pyłu marmurowego na zmienność szczytowych naprężeń i odpowiadających im odkształceń gleby wzmocnionej włóknami jest prawie przeciwny.
EN
The contribution deals with the evaluation of atmospheric deposition monitoring in 2009–2017 which was realised in the vicinity of the copper smeltery in Krompachy (Slovakia). The samples were collected from the seven sites, which are located from 1.2 to 10 km from the main pollution source. The atmospheric deposition fluxes of solid particles and elements (Fe, Al, Mn, Zn, Pb, Cu, Cr, Cd, As) were determined separately for “water soluble” and “insoluble” fraction. The detailed analysis of deposition fluxes showed a significant effect of the copper smeltery. In addition to the expected high levels of deposition of copper (21–140), the above-average high deposition of lead (11–124), zinc (86–464) and cadmium (0.6–3.4 μg.m–2.day–1) were measured in comparison with different areas. The highest values of deposition fluxes of these elements were detected at sites near the copper smeltery. The level of zinc deposition disagrees with its registered emissions.
PL
Artykuł dotyczy oceny poziomu emisji pyłów do atmosfery spowodowanej przez Hutę Miedzi Krompachy (Słowacja) w latach 2009–2017. Próbki opadu pobrano z siedmiu miejsc, które znajdują się w odległości od 1,2 do 10 km od głównego źródła zanie- czyszczeń. Zbadano osadzanie się cząstek stałych i zawartości pierwiastków (Fe, Al, Mn, Zn, Pb, Cu, Cr, Cd, As). Zawartości pierwiastków określono oddzielnie dla frakcji rozpuszczalnej w wodzie i nierozpuszczalnej. Szczegółowa analiza źródeł opadów atmosferycznych wykazała znaczący wpływ huty miedzi. Oprócz oczekiwanego wysokiego poziomu zawartości miedzi (21–140), stwierdzono wysoką depozycję ołowiu (11–124), cynku (86–464) i kadmu (0,6–3,4 μg.m-2 dzień-1). Najwyższe zawartości pier- wiastków w opadzie atmosferycznym wykryto w pobliżu huty miedzi. Stwierdzona zawartość cynku w opadzie nie odpowiada wielkości emisji.
PL
Metale ciężkie zanieczyszczają środowisko i stanowią zagrożenie dla ludzi i innych organizmów żywych. Stąd szczególnie zagrożone są obszary gdzie odbywa się ich wydobycie. Takim obszarem jest Huta Miedzi „Legnica”. W związku z powyższym celem badań była ocena toksyczności środowiska w okolicy huty, a tym samym ocena jej wpływu na organizmy żywe. Hipoteza badawcza zakłada, że huta miedzi ma negatywny wpływ na jakość środowiska na badanym obszarze. Badania wykonano wykorzystując testy ekotoksykologiczne na roślinach oraz mikroorganizmach. W pracy oceniono także potencjalną przydatność gleb do uprawy roślin użytkowych. Na wyznaczonych stanowiskach badawczych zaobserwowano znaczący spadek aktywności dehydrogenaz, ale tylko na jednym ze stanowisk stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych zawartości miedzi w glebie. Podobne toksyczne działanie zaobserwowano na wzrost i rozwój badanych roślin. Wyniki pokazują że metale ciężkie pochodzące z huty miedzi wciąż mogą znacząco wpływać na gleby i żyjące w niej organizmy żywe.
EN
Heavy metals constitute one of the major pollution sources in the environment and pose a constant threat to people and other living organisms. Mining areas are the most endangered and particularly highly exposed to the pollution. A good example of such area is a copper smelter plant „Legnica”. Therefore, the aim of the presented studies was to evaluate the toxicity within the area of smelter and, thus its impact on living organisms. The research hypothesis assumes that a copper smelter plant could have an adverse impact on the environment quality in the studied area. The studies were performed with ecotoxicological tests on plants and microorganisms. A potential susceptibility of the soil for the cultivation of crop plants was assessed as well. In our studies, a significant decrease in dehydrogenases activity was observed at the studied sites, although the permissible concentrations of copper were exceeded only at one site. The toxic effect on the length and development of examined plants was also recorded. Results show that heavy metals deriving from the copper smelter plant can still considerably influence the soil quality and living organisms.
PL
Celem przeprowadzonych badań monitoringowych było określenie aktualnego stanu środowiska rolniczego znajdującego się w rejonie Huty Miedzi GŁOGÓW oraz wskazanie ewentualnego zagrożenia wynikającego z przemieszczania się metali ciężkich w układzie gleba-roślina. Dla wyznaczenia wstępnej izolinii obszarów o przekroczonych standardach jakości gleb, na omawianym terenie, wytypowano szereg punktów badawczych usytuowanych głównie na obrzeżach byłej strefy ochronnej, ze szczególnym uwzględnieniem dominującego kierunku wiatrów wiejących w tym rejonie. Wyniki badań wskazują, iż zawartość analizowanych pierwiastków śladowych w glebach w dużej mierze uzależniona jest od lokalizacji punktów badawczych względem emitorów zanieczyszczeń. Podwyższona zawartości miedzi w badanych glebach nie wpływa istotnie na pobór tego pierwiastka przez rośliny uprawiane w najbliższym sąsiedztwie zakładu. Stwierdzone stężenia metali ciężkich w roślinach nie stanowią zatem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt.
EN
The mining and metallurgical activity in the Legnica-Głogów Industrial District, resulting from the presence of rich deposits of copper ore, caused significant environmental pollution with heavy metals. Copper Smelter GŁOGÓW located at a distance of 7 km northwest from the Głogów city, being one of the biggest industrial plants in the area, significantly supported the economic development of the region, but also contributed to a number of unfavourable changes in the natural environment. Heavy metals from the metallurgical dust emitted into the atmosphere negatively affect all elements of the environment, but the longest lasting effects, as a result of accumulation, occur in soils. Metals accumulated in soils are a threat to the arable crops in the region. The problem of heavy metals presence in soil-plant system is very complex and shows a significant variation resulting from the properties of soils and the way of their utilization. In the early years of Copper Smelter GŁOGÓW operation dust emissions were very high, that led to the accumulation of heavy metals in the agricultural environment adjacent to the plant. However, in the last quarter of the century, thanks to the constant modernization of production technology and the introduction of modern dedusting system, dust emissions were substantially reduced. This does not change the fact that heavy metals that got into soils in excessive amounts in the early years of the plan operation, are there until now. For this reason, constant and systematic research is the only effective method that helps to predict the effects of adverse changes in the environment. The aim of conducted monitoring studies was to determine the current state of the agricultural environment located in the area of Copper Smelter GŁOGÓW and to show possible risks arising from the movement of heavy metals in soil-plant system. In order to indicate initial isoline of areas where quality standards were exceeded, on the discussed area a number of new research points were determined, located mainly on the outskirts of the former protection zone, with particular emphasis on the dominant winds in this area. These studies will become an important complement to existing work on the assessment of the local variability of soils and plants pollution with heavy metals in the area covered by Smelter emissions.
EN
The samples of atmospheric deposition, i.e. the both wet and dry ones, were collected in the area Krompachy in the vicinity of the copper smeltery during 2009 – 2013. The sampling was realized by means of seven sites located from 1.2 to 10 km of main source of pollution. Major ions (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NH4+, SO42–, NO3–, Cl–, F–) and trace elements (Fe, Al, Mn, Zn, Pb, Cu, Cr, Cd, As) were assayed. The atmospheric deposition fluxes of trace elements were determined separately for “water soluble” and “insoluble” phase. An influence of the sampling sites distance from the copper smeltery on the absolutely values of major ions were not recorded. On the other hand the deposition of trace elements is clearly effected by the copper smeltery operation. The ions fluxes which have origin in gaseous precursors (NO3–, SO42–) are relatively well-balanced at all sampling sites. The determination of evaluated trace elements in atmospheric deposition, Pearson´s cross-correlation analysis, enrichment factor (EF) and seasonal variation showed a significant effect of the copper smeltery on the deposition flow quantity of zinc, lead and cadmium. Iron, aluminium, manganese and chromium have mainly source in a soil horizon and their deposition is significantly higher in the summer season. The elements in order Al, Fe, Cr, As, Pb and Mn were fixed mainly in the insoluble phase. Zinc, cadmium and a lesser extent of copper were predominant bound in soluble phase. The high values of deposition fluxes of cadmium (0.6–4.8), zinc (85.6–517.6), copper (24.1–159.2) and lead (9.0–116.7 μg.m–2.day–1) were detected in comparison with different regions. The highest values of these elements deposition fluxes were detected on sampling sites up to 3 km from copper smeltery.
PL
Próbki opadów atmosferycznych, zarówno mokrych i suchych, zebrano w obszarze Krompachy w pobliżu huty miedzi w latach 2009 – 2013. Pobieranie próbek wykonywane było w siedmiu miejscach położonych od 1,2 do 10 km od głównego źródła zanieczyszczenia. Oznaczane były jony główne (Ca2+, Mg2+, Na +, K +, NH4 +, SO42-, NO3, Cl, F) i pierwiastki śladowe (Fe, Al, Mn, Zn, Pb, Cu, Cr, Cd, As). Strumienie pierwiastków śladowych w depozytach atmosferycznych zostały określone odrębnie dla fazy “rozpuszczalnej w wodzie” i “nierozpuszczalnej”. Wpływ odległości miejsc pobierania próbek od huta miedzi na absolutne wartości zawartości jonów głównych nie były rejestrowane. Z drugiej strony osadzanie pierwiastków śladowych jest wyraźnie efektem działań huty miedzi. Strumienie jonów, które mają źródło w prekursorach gazowych (NO3-, SO42-) są stosunkowo dobrze zrównoważone na wszystkich miejscach pobierania próbek. Określenie ocenianych pierwiastków śladowych w depozycji atmosferycznej, korelacja krzyżowa analizy Pearsona, współczynnik wzbogacenia i sezonowe wahania wskazują na znaczący wpływ huty miedzi na ilość osadzanego cynku, ołowiu i kadmu. Żelazo, aluminium, mangan i chrom mają źródło głównie w glebie i ich osadzanie jest znacznie wyższa w sezonie letnim. Pierwiastki w kolejności Al, Fe, Cr, As, Pb i Mn były związane głównie w fazie nierozpuszczalnej. Cynk, kadm i w mniejszym stopniu miedź były przeważnie związane w fazie rozpuszczalnej. Wysokie wartości strumieni osadzania kadmu (0,6 - 4,8), cynku (85,6 – 517,6), miedzi (24,1 -159,2) i ołowiu (9.0-116.7 μg . m-2 . dzień-1) zostały wykryte w porównaniu z innymi regionami. Najwyższe wartości strumieni depozycji tych pierwiastków zostały wykryte w miejscach pobierania próbek do 3 km od huty miedzi
PL
Instytut Metali Nieżelaznych w ścisłej współpracy z firmą KGHM Ecoren S.A. od wielu lat prowadzi prace badawcze i wdrożeniowe związane z odzyskiem renu. Współpraca ta doprowadziła do opracowania dwóch technologii i zbudowania trzech instalacji przemysłowych. Pierwsza technologia stosowana jest w dwóch wariantach i polega na odzysku renu w postaci nadrenianu amonu, z kwaśnych ścieków powstających w głogowskich Fabrykach Kwasu Siarkowego (FKS). Sumaryczna zdolność produkcyjna obydwóch instalacji wykorzystujących tę technologię wynosi około 8 ton na rok. Druga technologia polega na wytwarzaniu, z otrzymanego nadrenianu amonu, renu metalicznego, w postaci proszku lub peletek. Instalacja wykorzystująca tę technologię ma zdolność produkcyjną około 3,5 tony na rok. Opisane instalacje są własnością firmy KGHM Ecoren S.A. W przeciągu zaledwie pięciu lat, firma KGHM Ecoren S.A. stała się trzecim producentem renu i jego związków na świecie.
EN
IMN together with KGHM Ecoren S.A. has conducted research studies and implementation works related to rhenium recovery for many years already. The cooperation resulted in development of two technologies and construction of three industrial installations. The first technology is used in two variants for recovery of rhenium in a form of ammonium perrhenate from acid waste water generated in sulphuric acid plants (FKS) at Głogów. The total capacity of both installations operating on that technology is about 8 tons per year. The second technology is used for production of metallic rhenium, in a form of powder or pellets, from the generated ammonium perrhenate. The installation using that technology has annual capacity of about 3.5 tons. The described installations are owned by KGHM Ecoren S.A. Within the period of five years only KGHM Ecoren S.A. has become the third producer of rhenium and its compounds in the world.
PL
W pracy przedstawiono wpływ preparatu Ekolator II na podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne gleb będących w strefie emisyjnego oddziaływania Huty Miedzi Głogów. Zastosowany preparat wpłynął na wzrost ogólnej zawartości węgla, azotu i siarki oraz wpłynął korzystnie na zwiększenie pojemności sorpcyjnej, stwierdzono również przyrost wartości pH. Po zastosowaniu Ekolatora II roztwór glebowy uzyskany z pasty nasyconej charakteryzował się wyższym przewodnictwem elektrolitycznym, zwiększoną zawartością jonów sodu, wapnia, magnezu oraz chlorków. W porównaniu z kontrolą zmniejszeniu uległa koncentracja azotanów, fosforanów i metali ciężkich.
EN
The soil solution is the most dynamic part in the three-phase soil system; its there that the majority of chemical reactions takes place. It plays a major role in plant nutrition, elemental circulation and ecosystem contamination. The composition of the soil solution is particularly important in soils subject to strong influence of anthropo-pressure, frequently contaminated. Contaminated soils are exposed to land reclamation processes which involve, primarily, regulation of their reaction and increase of their humus content. One of the preparations used to increase soil humus content is Ekolator ll manufactured by the Agroimpuls Company in Swarzędz on the basis of brown coal (50% v/v) and bio-fabric (50% v/v). According to producer Ekolator II contains: 70-90% of dry mass, 36-55% of organic matter and N (as NH4 + and NO3 -) 200-400, Ca 1500-2000, Mg 500-700 and S-SO4 80-300 mg/dm3. Preparation used in experiment contained 19% of organic C and showed pH (KCl) 7.4-7.5. The objective of the performed investigations was to determine the basic soil properties and chemical composition of soil solutions in soil situated within the zone of emissions from the Głogów Copper Foundry following the application of the above-mentioned preparation. The experiment was established on five different production fields. On each of these fields, two 0.5 ha plots were marked out: a control (non-treated) plot and experimental plot on which the abovementioned preparation (Ekolator ll) in the quantity of 130 t/ha was applied. The preparation was introduced into the soil in April 2005 during ploughing and soil samples for laboratory analysis were collected in the autumn of 2007 after harvest. In the collected profile and surface (composite) samples taken at the depths of 0-30, 30-60 and 60-90 cm, the following parameters were determined: texture, pH, total content of C, N, S, sorption capacities. In addition, using the negative pressure method, soil solution from "soil paste" was isolated and the concentrations of basic cations and anions such as: Ca+2, Mg+2, Na+, K+, NH4 +, NO3 -, Cl- , PO4 -3, as well as some heavy metals (Cu and Zn ) were determined. According to PTG, from the point of view of their texture, the examined soils belong to silty groups. The inclusion of the Ekolator preparation resulted in the increase of the pH value by about one unit and very distinct increase of organic carbon. Following the application of Ekolator, the soil solution was characterized by higher electrolyte conductivity, increased content of sodium and calcium and decreased concentrations of phosphates, nitrates and such heavy metals as Cu and Zn.
PL
Celem pracy była ocena wpływu hut miedzi "Legnica" oraz "Głogów" na zawartość benzo(a)pirenu w środowisku glebowym. Badano wpływ składu granulometrycznego, zawartości próchnicy oraz odległości od emitorów na zawartość benzo(a)pirenu w glebach. W obu przypadkach stwierdzono istotną korelację pomiędzy zawartością benzo(a)pirenu a odległością od dróg. Wpływ emitorów zlokalizowanych na terenie hut miał znaczenie drugorzędne i dotyczył tylko części punktów badawczych.
EN
The objective of the study was the influence of 'Legnica" and "Głogów" cooper smelters on the benzo(a)pirene content in the surrounding soils. The effects of soil texture, concentration of humic substances and distance from emitors on the benzo(a)pirene content in soils were examined. In the both cases the results showed that there are correlation between concentration of benzo(a)pirene and distance from traffic roads. No significant effects of the emitors located on the smelter areas on the benzo(a)pirene content in soils was observed.
EN
Scentless mayweed (T. indorum (L.) Schultz-Bip., Asteraceae), as the dominant weed in winter cereals, on account of producing big biomass makes dangerous concreation for the crops cultivated in the vicinity of GŁOGÓW Copper Foundry (GCF) situated in the Silesia region. The aim of this study was to compare the influence of increasing doses of copper in two temperature ranges on the growth and chlorophyll content among biotypes of scentless mayweed coming from the vicinty of GCF and Wielkopolska province. The experiments were conducted in greenhouse conditions in two temperature ranges: 40/10 °C and 25/5 °C (day/night). The seedlings of T. indorum were grown in pots filled with the soil including different doses of copper (CuSO4 o 5H2O): O, 50, 100, 200,400, 600 and 800 mg Cu/kg of dry soil. The higher doses of copper inhibited the shoot growth and decreased leaf chlorophyll content. The reduction ratę of both parameters was considerably slower in lower temperatures.
PL
Maruna bezwonna to chwast dwuliścienny, dominujący w zbożach ozimych uprawianych na terenie Śląska, gdzie usytuowana jest Huty Miedzi "GŁOGÓW" (HMG). Ze względu na wytwarzanie dużej biomasy stanowi ona silną konkurencję dla rośliny uprawnej. Celem badań było porównanie wpływu wzrastających dawek miedzi w dwóch zakresach temperatur na wzrost i zawartość chlorofilu między biotypami maruny bezwonnej pochodzącymi z rejonu oddziaływania emisji przemysłowych HMG a biotypem pochodzącym z Wielkopolski. Doświadczenia prowadzono w warunkach szklarniowych w przedziale temperatur: 40/10 st.C i 25/5 °C (dzień/noc). Siewki maruny rosły w doniczkach wypełnionych ziemią zawierającą wzrastające dawki miedzi (CuSO4 o 5H2O): O, 50, 100, 200, 400, 600 i 800 mg Cu/kg suchej gleby. Większe dawki miedzi hamowały wzrost pędów oraz zmniejszały zawartość chlorofilu w liściach. Tempo zmniejszania się obu badanych parametrów ulegało znacznemu spowolnieniu w niższych temperaturach.
PL
Do głównych czynników antropogenicznych powodujących wzrost koncentracji metali ciężkich w środowisku rolniczym zaliczyć można emisje z hutnictwa metali nieżelaznych. Gazy i pyły metalonośne emitowane do atmosfery przez przemysł hutniczy w wielu przypadkach przyczyniają się do skażenia agrocenoz w najbliższym sąsiedztwie emitorów zanieczyszczeń. Źródłem metali ciężkich dla roślin uprawianych w rejonie emisji jest zanieczyszczona gleba i atmosfera. Zakłady przemysłowe emitujące substancje toksyczne zobowiązane są do podjęcia działań proekologicznych, takich jak zmiana technologii produkcji oraz wprowadzenie skutecznych urządzeń oczyszczających. Przykładem zakładu, który ostatnio znacznie ograniczył emisję gazową i pyłową jest Huta Miedzi GŁOGÓW.
EN
Emissions from the metallurgy of non-ferrous metals can be included to main anthropogenic factors causing increased heavy metal concentrations in the agricultural environment. Gases and metal-containing dusts emitted into the atmosphere by the metallurgical industry contribute very frequently to the contamination of agrocenoses situated in the closest neighbourhood of pollutant emitters. Both soil and atmospheric air are sources of heavy metals for crop plants cultivated in the region of emissions. The membership of Poland in the European Union requires adaptation of the Polish ecological law to the Union's regulations. Industrial plants emitting toxic substances have been obliged to take up eco-friendly activities, such as the change of production technology and introduction of effective purifying equipment. Copper Smelter GŁOGÓW which has recently considerably decreased air and dust emissions can serve as an example.
EN
From among various industrial contaminants which can pollute agricultural environment, heavy metals having the capacity of bioaccumulation deserve special attention. The total composition analysis of the heavy metals content in the polluted soils does not provide enough data about their accessibility to the crops cultivated on these soils. It is very important to have the information about the forms in which the examined element exists, because it decides about its mobility and toxicity for the environment. Using the sequential chemical extraction method of Zeien and Brümmer the fractions of Cu, Pb, Zn, Cd and As in the soils influenced by emissions from the Copper Smelter GŁOGÓW, were investigated. The aim of these investigations was to determine the availability assessment of the mentioned elements to the crops cultivated in this region.
EN
Copper, lead, zinc, cadmium and arsenic levels were determined by means of AAS in the soils and cultivated plants threatened by air and dust emissions from Copper Foundry ,,Głogów". The studies covered the agricultural area of 6.600 hectares (protective zone + external belt). The studies revealed that heavy metals, either accumulated in the soils or coming from the current emission, did not contaminate the cultivated plants. The results obtained prove the effectiveness of eco-friendly activities taken by the Foundry for the sake of the neighboring agricultural environment.
13
Content available PAHs spectrum in the soils of the industrial areas
EN
Concentrations of seventeen unsubstituted polycyclic aromatic hydrocarbons and total organic carbon (TOC) were determined in soil samples collected in industrial areas where the raw organic-rich materials - hard coals, lignite, and oils were processed. The conducted studies have shown diversification of PAHs spectrum in soils in the vicinity of different pollution sources. In the PAHSs spectrum in soils around power plant area, the predominating unsubstituted polyarenes are fluoranthene and pyrene; however, in soil of the brown coal-fired power plant area, a relative increase of perylene in comparison to other hydrocarbons is observed. The PAHs spectrum of the soils taken in the vicinity of hard coal-fired power plant is characterised by a great share of benzo(b)fluoranthene, chrysene and benzo(a)pyrene. PAHs soil spectrum in the vicinity of hard coal-fired power plant, and PAHs soil spectrum in gasworks area and coking plant sites, point out to a certain similarity to PAHs spectrum of hard coal. In the copper smelter area, an increase of phenanthrene and chrysene (prevailing PAHs compounds in copper-bearing shales) is visible. A considerable share of fluorine and phenantrene in soils collected near the rectifying column in refinery is undoubtedly connected with the dominating share that hydrocarbons have in the composition of unsubstituted PAHs in crude oils. Among the studied sites, only the PAHs/TOC ratio of the soils from the vicinity of the brown coal-ired power plant was relatively low (0.20 x 10-4). In the remaining sites, PAHs/TOC ratio was higher, usually above 1 x 10-4.
PL
Oznaczono zawartość węgla organicznego oraz siedemnastu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w próbkach gleb pobranych na terenach przemysłowych, gdzie w przeszłości przetwarzano surowce bogate w materię organiczną. Zaobserwowano zróżnicowanie spektrum WWA w glebach z obszarów będących w sąsiedztwie różnych źródeł zanieczyszczenia. W glebach w pobliżu elektrowni przeważającymi związkami są fluoranten i piren, przy czym w strefie elektrowni opalanej węglem brunatnym znaczący udział ma również perylen, a w sąsiedztwie elektrowni opalanych węglem kamiennym - benzo(b)fluoranten, benzo(a)piren i chryzen. Odnotowano, że spektra WWA w glebach w sąsiedztwie gazowni, koksowni i elektrowni opalanych węglem kamiennym wykazują podobieństwo do spektrum WWA w węglu kamiennym. Ponadto w spektrum WWA w glebach na terenie huty miedzi obserwowana jest podwyższona zawartość fenentrenu i chryzenu (przeważających składników WWA w łupkach miedzionośnych), zaś w glebach w sąsiedztwie kolumny rektyfikacyjnej na terenie rafinerii widoczny jest znaczący udział fluorenu i fenantrenu, co jest niewątpliwie związane z dużym udziałem tych WWA w ropie naftowej. W zbadanych glebach stosunek WWA/TOC jedynie w sąsiedztwie elektrowni opalanych węglem brunatnym jest względnie niski (0,20 x 10-4), podczas gdy w pozostałych lokalizacjach był on znacznie wyższy i przekraczał najczęściej 1 x 10-4.
PL
Opisano w ujęciu historycznym działania podejmowane w celu zmniejszenia niekorzystnego oddziaływania procesu produkcji miedzi na środowisko naturalne. Przedstawiono koszty przedsięwzięć proekologicznych i uzyskane efekty. Przedstawiono wpływ huty na środowisko naturalne.
EN
The environment protection activity, undertaken for diminution of the unfavourable influence of copper production on natural environment, is described in historical succesion. The influence of the works on natural environment, the costs of pro-ecological undertakings and the gained effects are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.