Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  soil degradation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Vertisol plasticity is related to moisture content, and it requires an in-depth physicochemical characterization. This information allows us to use the land under the most adequate conditions and avoid soil physical degradation, especially its compaction. The objective of this study was to characterize the Vertisol in the Moroccan region of Doukkala-Abda and to predict soil plasticity based on the physicochemical parameters of soil, such as texture, electrical conductivity, Soil Organic Matter (SOM) and other chemical parameters for 120 samples. Determination of soil plasticity using Atterberg limits is a challenging and time-consuming method. Thus, this study aimed to develop a new model that can predict soil plasticity using the Random Forest algorithm. The soils presented homogeneity in the majority of physicochemical parameters, except a significant difference observed in the SOM and the electrical conductivity, which in turn influenced the soil plasticity state. The results showed significant and positive correlations between SOM, Soil Clay Content (SCC), Electrical Conductivity (EC), and plasticity in the Vertisol fields of the region. For the training phase, the model gave excellent results with a coefficient of determination of 0.995 and an RMSE of 0.164. Almost the same results were observed in the validation phase with a coefficient of determination of 0.974 and an RMSE of 0.361, which shows that the model succeeded in predicting plasticity in both phases. On the basis of these results, this model can be used for the plasticity prediction using other physicochemical parameters and the Random Forest Model. The prediction of soil plasticity is an important parameter to respect the timing of introducing machines/tools in the fields and avoid Vertisol degradation.
EN
The issues discussed in the paper concern the assessment of changes in quantitative and qualitative indicators of water resources in the climatic conditions of the southern part of Kazakhstan. For this purpose, many years of systematic field observations and other continuous data obtained from the functioning measurement and observation stations operating within the Aral-Syrdarya Basin Inspection were used. On the basis of the obtained data, indicators were determined that characterize the quantity and quality of water supplied to the soil in the irrigation process, as well as the quantity and quality of water flowing out of the drainage systems, together with an evaluation of the effectiveness of irrigation and drainage systems. Soil salinity was assessed in five irrigated massifs with a total area of 332.55 thous. ha. For the same irrigated massifs, the annual amounts of water taken for irrigation, the amount of outflowing water and the assessment of the mineralization level were determined. Based on the developed results of field observations characterizing the hydrological and environmental situation of the lower section of the Syr Darya River in 1960–2015, the negative reaction coefficients were calculated for the local population, soil and vegetation for five of the irrigated massifs of the Kyzylorda region. The ecological situation of the habitat of soil and plants in the lower reaches of the Syr Darya River in all irrigation areas deteriorates on a time scale, since as a result of the reclamation of agricultural lands, intensive secondary soil salinization occurs and the formation of infiltration runoff with high mineralization, contributing to the violation of the harmonization of the relationship between nature and man.
EN
Geomechanical and hydrological surface deformation caused by the underground hard coal extraction leads to limited agricultural and natural soil use. The paper presents results of soil productivity indices determined in the area of post-mining subsidence depression near Libiąż. The algorithm of method suggested by Zhengi Hu et al. [1992] was used for the computations. The obtained results of field and laboratory analyses indicate soils degradation due to water logging and a necessity to undertake reclamation measures to restore their previous values. Determined productivity indices (PI) characterise the selected ground as the area with poor conditions for agricultural production. The reason for low PI values is a change in the soil properties because of degradation. The methods presented in the paper may be used to determine the degree of soil degradation in the areas of hard coal mining.
EN
The progressing urbanization leads to the growth of buildings within the cities and taking up new areas for investments. Uncontrolled urban sprawl entails a number of consequences resulting in the soil sealing of the areas which has been permeable so far. Cutting off deeper soil layers from gas exchange and access to water causes a reduction in biological activity and biodiversity. That is why EU considers soil sealing as one of the main problems of the 21st century. The paper attempts to analyze the progressing urbanization on the one of the Zielona Góra housing estates - Jędrzychów Residential Area.
PL
W pracy przedstawiono bazujące na zasadach termodynamiki wytyczne metodyczne odnośnie do obliczeń energetycznego stanu gleb Rosji z uwzględnieniem ich strefowo-regionalnego rozmieszczenia. Uzasadniono podstawowe wskaźniki umożliwiające kształtowanie potencjału energetycznego gleb użytkowanych rolniczo. Opracowano oryginalny model oceny stanu energetycznego gleb z zastosowaniem kompleksowego wskaźnika – współczynnika zasobu energetycznego. Podano algorytm odtworzenia zdegradowanych gleb. Omówiono procesy degradacji gleb Rosji z uwzględnieniem ich strefowo-regionalnego rozmieszczenia związane ze stratami próchnicy. Do uzupełnienia strat energii zaproponowano zastosowanie nowych nawozów organiczno-mineralnych z wykorzystaniem naturalnego sapropelu. Podano wymagane dawki nawozów i zabiegi w celu zachowania zrównoważonego bilansu próchnicy.
EN
Methodological statements on the estimation of the energy status of the zonal soils of Russia are shown on the base of the thermodynamic approach. The main parameters of the energy potential of soils for the agricultural lands are suggested. The original model to estimate the energy status of soil, basing on the use of the integrated parameter – ratio of the energy resource, was developed. The algorithm of the rehabilitation of the degraded soils has been described. The processes of the degradation of the zonal-provincial soils caused by the losses of humus are considered. To replenish the energy losses new organomineral fertilizers based on sapropel were suggested to use. The required rates of fertilizers and measures to provide positive balance of humus were suggested.
PL
Korzystanie ze środowiska często niesie za sobą wiele negatywnych oddziaływań. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci w znacznym stopniu ucierpiało wiele komponentów środowiska, w tym również gleba. Taki stan rzeczy spowodowany jest w dużym stopniu przeznaczaniem terenów na cele nierolnicze i nieleśne. Osoby, które mogą się przyczynić lub już się przyczyniły do degradacji gleby, powinny zdać sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywa gleba, w jaki sposób może zostać zniszczona oraz jakie obecnie stosuje się metody rekultywacji.
EN
The paper presents the results of soil and floristic research conducted in the valley of the central course of Warta River in the “Nature 2000” area, which is located nearby KWB Adamów brown coal pit. The state of grasslands’ vegetation was characterized on the basis of its floristic composition, and such soil properties as texture, specific density, bulk density, porosity, maximal hygroscopic capacity, saturated hydraulic conductivity, the potential of water bonding and total and readily available water were analyzed. Grasslands located in the detention basin were diverse and the diversion depended mostly on their location and utilization. Foxtail, oatgrass, and fescue-poa grasslands were dominant, whose new growth is rich in species of economically useful herbs and weeds. Examined soils showed great variation in their physical and water properties. It stems out from their specific origin which was strongly conditioned by the fact that are much more influenced by geological than soil-formation processes. These changes were caused mainly by different texture of each genetic level and the character of sludge accumulation which influences the content of total carbon. The presented results did not differ significantly from typical values found in alluvial soils of Polish river valleys. The conducted pedological characteristics of habitats suggests that the examined area is not undergoing degradation due to the activities of an opencast mine located nearby. It has also been confirmed by the high level of soil and ground waters.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań gleboznawczych i florystycznych przeprowadzonych w Dolinie Środkowej Warty na terenie obszaru „Natura 2000”, sąsiadującego z działającą odkrywką węgla brunatnego KWB Adamów. Scharakteryzowano stan pokrywy roślinnej użytków zielonych na podstawie ich składu florystycznego oraz przeanalizowano takie właściwości gleb, jak: skład granulometryczny, gęstość fazy stałej, gęstość gleby, porowatość, maksymalną pojemność higroskopową, filtrację, potencjały wiązania wody przez glebę, potencjalną i efektywną retencję użyteczną. Zbiorowiska łąkowe zlokalizowane na polderze zalewowym wykazały zróżnicowanie, uzależnione w głównej mierze od ich usytuowania i użytkowania. Dominowały łąki wyczyńcowe, rajgrasowe i kostrzewowo-wiechlinowe, w runi których stwierdzono duży udział gatunków z grupy użytkowej ziół i chwastów. Badane gleby wykazywały silne zróżnicowanie w obrębie ich właściwości fizycznych i wodnych. Wynikało ono z ich specyficznej genezy, warunkowanej zdecydowaną przewagą wpływu na nie procesów geologicznych nad glebotwórczymi. Opisane różnice powodowane były głównie przez odmienne uziarnienie poszczególnych poziomów genetycznych oraz charakter zamulenia, wpływające na zawartość węgla ogólnego. Zaprezentowane wyniki nie odbiegały od typowych wartości, stwierdzanych w madach dolin rzecznych Polski. Przeprowadzona charakterystyka pedologiczna siedlisk sugeruje, iż teren badań w chwili obecnej nie ulega degradacji wskutek działalności zlokalizowanej w pobliżu kopalni odkrywkowej. Potwierdza to również wysoki stan wód glebowo-gruntowych.
PL
Artykuł jest głosem w rozpoczynającej się dyskusji na temat kwestii związanych z minimalnym udziałem problematyki degradacji środowiska gleby w podstawie programowej zreformowanej polskiej szkoły. Również dość niskie wartości współczynników zdawalności zadań maturalnych w tzw. Nowej Maturze od roku 2005, osiąganych przez uczniów i dotyczących omawianej problematyki wskazują na potrzebę pilnych zmian w systemie edukacji ekologicznej polskiej szkoły ponadgimnazjalnej.
EN
Statement is a summary discourse on issues involving environmental degradation of the soil in the core curriculum reformed Polish school and its actual implementation. Also reviewed the coefficients pass rates of test tasks on the issues discussed at the Matura examination since 2006, together with an indication of the reasons for their low values.
EN
Five complex soil profiles in gully system on Nałeczów Plateau (E Poland) were examined. They represent the loess sediments modified by soil processes and postpedogenic transformations. Two examined profiles represent natural and mature Luvisols with diagnostic illuvial horizon (Bt argillic) developed on the edge of plateau geomorphologic level and in the relict valley bottom. The other soil profiles reflects postpedogenic soil degradation, redeposition and secondary accumulation (deluvia, colluvia and/or proluvia). Record of these processes are the micromorphological features created by lithological processes (=primary loess and secondary pedoliths) or by pedogenesis (mainly bioturbation, illuviation, de- and recalcification). The important group of microfeatures are pedorelicts which clearly confirm genetic dependences of pedoliths (deluvia and proluvia) and soils developed in situ and located in higher hypsometric levels in the catchment.
10
Content available remote Fitoremediacja gleb skażonych metalami ciężkimi
PL
Celem pracy było przybliżenie zagadnień związanych z procesem fitoremediacji gleb. Wskazano na etapy związane z procedurą poszukiwania hiperakumulatorów metali ciężkich, jak również przykłady roślin selektywnych w stosunku do wybranych pierwiastków. Jednocześnie zwrócono uwagę na istotne znaczenie różnych genotypów wierzby, którą można zaliczyć do hiperakumulatorów ze względu na specyficzne właściwości oraz znaczną łatwość do adaptacji w nowym środowisku. Zaobserwowano, że genotypy 4 i 10 wykazywały szczególne zdolności do akumulacji miedzi zarówno w przypadku materiału pobieranego z wysokości 0,1 jak i 1 m.
EN
The purpose of this work was elucidate possibilities of soil phytoremediation by different genotypes of Salix viminalis . Different Salix genotypes exhibited specific abilities and significant easiness in adaptation in new contaminated with heavy metals environment. Our results indicate that Salix can be used as hyperacumulator of some heavy metals. For example 4 and 10 genotype accumulated copper in greatest quantities of all plants (about 14 and 7-8 mg kg/-1 in dry matter applicably from two highs 0,1 and 1m).
PL
Artykuł przedstawia opis matematyczny określania energii dżdżownic z uwzględnieniem energii urządzeń techniki rolniczej oddziaływujących na glebę. W wyniku otrzymano wzory łączące siły przemieszczania się dżdżownicy z właściwościami gleby oraz siłami oddziaływującymi na glebę.
EN
The paper presents a mathematical description defining earthworms’ energy considering energy of the agricultural implements operating in soil. As result, equations connecting moving forces of earthworms with soil properties and forces exerted upon soil were described.
PL
Klasyfikacja bonitacyjna gleb oraz wykreślone w latach ubiegłych na jej podstawie mapy glebowo-rolnicze na terenach eksploatacyjnych górnictwa węgla kamiennego niejednokrotnie nie odzwierciedlają stanu aktualnego. Z punktu widzenia wyznaczania wymiaru podatku gruntowego, wyceny wartości czy też waloryzacji gleb aktualizacja tych map jest zagadnieniem bardzo ważnym. W pracy podjęto próbę oceny wpływu antropopresji górniczej na modyfikację treści map glebowo-rolniczych oraz dynamikę zmian w strukturze użytkowania gruntów. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że wpływ działalności górniczej na środowisko przyrodnicze prowadzi do zmian klas bonitacyjnych gleb.
EN
Soil quality classes and typological soil maps drafted for hard coal exploitation areas usually do not reflect the actual state. From the point of view of tax purposes, value estimation and soil validation the actualization of these maps is very important. The attempt to estimate the influence of mining anthropopressure on typological soil maps content modification and dynamics of ground use structure was the aim of the work. The obtained results allow to state that coal mining activity influences negatively and in consequence leads to soil quality classes deformation.
PL
Celem artykułu jest omówienie prac koncepcyjnych zrealizowanych w momencie projektowania laboratoryjnego stanowiska pomiarowego do badania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń ropopochodnych w gruncie. Głównym problemem było określenie minimalnych wymiarów geometrycznych stanowiska, by można było uznać otrzymywane w przyszłości wyniki za reprezentatywne. W rozważaniach wykorzystano kryteria podobieństwa formułowane standardowo w odniesieniu do zjawiska filtracji ropy w ośrodkach porowatych, uwzględniające między innymi procesy grawitacyjne i kapilarne. Podczas modelowania starano się tak dobrać wymiary geometryczne modelu, parametry filtracyjno-zbiornikowe ośrodka porowatego i właściwości filtrujących płynów, by uzyskać prawdziwość warunku ustalonego pomiędzy wartościami wybranych liczb kryterialnych dla stanowiska pomiarowego i rzeczywistości.
EN
The paper is devoted to concept works at the stage of designing a laboratory stand for measuring oil-products propagation in soil. The main problem was to minimize geometrical dimension of the stand to enable obtaining representative results. Standard probability criteria for oil filtration in porous media were formulated. They encompassed, among others, gravity and capillary processes. The geometry of the model, filtration-reservoir properties of the porous medium and properties of the filtrating fluid were so selected as to make the condition for selected criterial numbers for a laboratory and actual conditions reliable.
14
Content available remote Zintegrowane zarządzanie terenami zdegradowanymi
PL
Zasada zrównoważonego rozwoju wymaga, aby gospodarowanie powierzchnią ziemi w różnych skalach przestrzennych, od lokalnej do ponadregionalnej, zapewniało osiąganie celów społecznych i gospodarczych oraz środowiskowych bez wzajemnych negatywnych oddziaływań z poszanowaniem potrzeb obecnych i przyszłych użytkowników środowiska. Przestrzeń i powierzchnia ziemi jest zasobem skończonym i choćby z tego względu musi być wykorzystywana do wielokrotnego pełnienia różnych funkcji. Z zasady zrównoważonego rozwoju wynika, że wymienność funkcji w czasie nie może być ograniczana przyjętymi w poprzednich etapach rozwoju cywilizacyjnego rozwiązaniami. Skutki działań użytkownika terenu z przypisaną funkcją przemysłową nie powinny ograniczać przyszłych użytkowników przez uniemożliwienie pełnienia przez ten sam teren innych funkcji, na przykład funkcji mieszkaniowych. Tymczasem dotychczasowy sposób zarządzania powierzchnią ziemi zakładał ograniczoną wymienność funkcji, skupiając się na problemach dostosowania sposobu użytkowania do warunków środowiskowych i/lub minimalizacji konfliktów przestrzennych. Uwzględnienie tego nowego wymiaru, jak i zwiększonych wymagań użytkowników społeczeństw ponowoczesnych powoduje, że w krajach o postindustrialnym etapie rozwoju, ujawniła się niezmiernie liczna ilość obszarów ocenianych jako zdegradowane lub zanieczyszczone. Wiele z nich to tereny zdewastowane czy też całkowicie porzucone. Ten niechciany spadek, lub inaczej dług środowiskowy, ma także swój wymiar finansowy. Jego wielkość wskazuje, że przy mało elastycznym zarządzaniu może ograniczać on zdolność do realizacji aktualnych potrzeb społecznych. Z drugiej strony wstrzymywanie się od jego spłaty może rodzić i bardzo często rodzi ujemne, a nawet patologiczne skutki społeczne i gospodarcze.
EN
Problems of post-industrial areas have been presented from the prospect of sustainable development of the country especially regarding environmental aspects. Scale of the problem of land surface degradation was determined for the country by estimating the area of degraded land and financial expenditures needed for degradation removal. In the next part principles of the framework program of remediation were presented together with potential effects and prospects resulting from the program implementation.
15
Content available remote Konsolidacja gruntu ilastego z domieszkami środków chemicznych
PL
Celem badań, których wyniki opisano w niniejszej publikacji, było określenie wpływu wybranych alkaliów na zmianę struktury gruntu ilastego. W artykule przeanalizowano wpływ domieszek wybranych alkaliów na degradację wewnętrznej struktury wyselekcjonowanego gruntu ilastego. W tym celu przeprowadzono edometryczne badania konsolidacji prób ilastego gruntu rodzimego oraz mieszanin tego gruntu z 0,5% domieszkami wagowymi wodorotlenku wapnia Ca(OH)2, wodorotlenku potasu KOH oraz wodorotlenku sodu NaOH. Określono intensywność procesu konsolidacji badanych prób oraz wpływ czasu na zmiany podatności na zagęszczanie mieszanin gruntu ilastego z alkaliami.
EN
The lab tests were performed to verify the impact of some alkaline compounds on consolidation of various silty soils and degradation of its internal structure. The oedometer (consolidometer) was used for testing of native soils and the mixtures there of with 0.5 percent of calcium hydroxide, potassium hydroxide and sodium hydroxide. Due consideration was given to the intensity of consolidation process of the alkaline treated soils and the influence of the time factor.
EN
The examinations were conducted at the area not reclaimed in the former Sulphur Mine "]eziórko" in 2001. Soil was sampled from four areas of various degradation level, i.e. from the area near the operating holes (area I, II and III) and the area remoted from sulphur excavation sites (area IV). Soil from the immediate extraction of sulphur showed a very high acid reaction (PH 1.3-1.9), it contained a trace amount of organic matter and calcium carbonate. Besides it demonstrated minimal microbiological activity evaluated on the basis of the count of bacteria, actiomycetes and soil fungi, the count of aerobic sulphur bacteria and physiological activity of cellulose microorganisms. Very low microbiological activity, acid reaction (pH 3.7-4.7), a low content of organic sulphur and calcium carbonate (yet higher than at sulphur excavation places) were also demonstrated by the soils from two other areas. However, among the soils studied the highest microbiological activity was shown by the one from the area remoted from the places of sulphur excavation.
PL
Badania przeprowadzono na terenie nie poddanym rekultywacji w byłej Kopalni Siarki "Jeziórko" w roku 2001. Próby glebowe pobrano z czterech powierzchni o różnym stopniu degradacji, tj. z terenu położonego w pobliżu otworów eksploatacyjnych (3 powierzchnie badawcze) oraz z terenu oddalonego od miejsca wydobycia siarki (I powierzchnia badawcza). Gleba z terenu bezpośredniego wydobycia siarki wykazywała odczyn bardzo kwaśny (pH 1,3-1,9), zawierała śladowe ilości substancji organicznej i węglanu wapnia oraz charakteryzowała się minimalną aktywnością mikrobiologiczną ocenianą na podstawie liczebności bakterii, promieniowców i grzybów glebowych, liczebności tlenowych bakterii siarkowych oraz aktywności fizjologicznej mikroorganizmów celulolitycznych, Bardzo niską aktywnością mikrobiologiczną, kwaśnym odczynem (pH 3,7-4,7), niewielką zawartością substancji organicznej i węglanu wapnia (aczkolwiek wyższą niż gleby z miejsc wydobycia siarki) charakteryzowały się także gleby z pozostałych dwóch powierzchni, przy czym najwyższą aktywnością mikrobiologiczną spośród badanych gleb charakteryzowała się gleba z terenu oddalonego od miejsc wydobycia siarki.
PL
Badaniami objęto gleby będące pod wpływem niedawnych awarii rurociągu solankowego Góra - Mątwy. Ogromne stężenia NaCI w nasyconym ekstrakcie glebowym, dochodzące do 1/3 stężenia solanki spowodowały zniszczenie pokrywy roślinnej i naturalnej struktury gleby oraz zmniejszenie zdolności przesiąkania roztworów. Głównymi przyczynami awarii są zewnętrzna korozja elektrolityczna rurociągu oraz zła jakość wykonawstwa. Rekultywacja gleb zdegradowanych wyciekami solanki nie może zastąpić działań zmierzających do całkowitej likwidacji źródła skażenia tj. wymiany rur.
EN
The studies were carried out in soils influenced by recent the Góra - Mątwy brine pipeline damages. The very high concentrations of NaCI in saturation extract (up to 1/3 of brine concentration) caused the damage of the plant cover, the destruction of the soil natural structure and the decrease of the soil permeability. The main reasons of the brine pipeline damages are external electrolytical corrosion of the pipeline and bad quality of the construction. The reclamation of degraded soils gives good results, but it necessary to liquidate the pollution source by the replacement of pipes system.
PL
Przedstawiony przegląd literatury polskiej i światowej dotyczy zarówno publikacji związanych z badaniem składu troposfery, mechanizmu reakcji tworzenia i transformacji zanieczyszczeń, chemizmu opadów atmosferycznych, a także ich wpływu na wybrane elementy środowiska przyrodniczego ze specjalnym uwzględnieniem prcesów glebowych. Obecnie istnieje ostra dysproporcja pomiędzy dostępnością i możliwością pomiaru zanieczyszczeń opadu, a rozpoznaniem różnorodnych procesów formujących ich skład. Pogłębianie wiedzy na temat procesów depozycji zanieczyszczeń atmosferycznych może przyczynić się do rozwoju technicznego przyrządów i procedur tak, aby umożliwić porównanie wyników otrzymanych w różnych krajach i na różnych kontynentach, a także udoskonalić istniejące modele matematyczne opisujące te procesy.
EN
A rewiew was prepared to give a survey of works on the composition of the troposphere, mechanism of the reaction of formation and transformation of contaminants, chemistry of atmospheric precipitations and thier effect on selected elements of environment with particular attention to soil processes. Studies on the deposition of atmospheric origins pollutants are expected to stimulate development of instruments and procedures to enable direct comparison of results obtained in different countries as well as improve the mathematical models describing these processes. At present there is a significant disparity betwwen the availability and measurement possibilities of precipitations and recognition of different processes.
19
Content available remote A computer method for the assessment of agro-ecological hazard of industrial dusts
EN
The paper presents an original method for the assessment and inventory of the crop plant environment hazard of dust industrial pollution in a regional scale. The method would serve as a basis for the detailed, direct chemical studies on the soil heavy metal pollution. Soil data presented on a soil-agricultural map to scale 1 : 100 000 and data on dust pollutant emissions contained in a provincial environmental protection database have been used for the assessment. To solve this problem a GIS has been elaborated to enable hazard map generating and preparation of tabular areal sets.
PL
W publikacji przedstawiono oryginalną metodę oceny inwentaryzacji zagrożenia środowiska rozwoju roślin uprawnych przez pyłowe zanieczyszczenia przemysłowe w skali regionalnej. Do oceny wykorzystano dane o glebach przedstawione na mapie glebowo-rolniczej w skali 1 : 100 000 oraz emisji zanieczyszczeń pyłowych zawarte w bazie danych województwa utworzonej dla potrzeb ochrony środowiska. Do rozwiązania problemu opracowano GIS umożliwiający generowanie map zagrożenia i tabelarycznych zestawień powierzchniowych. Przyjmując za kryterium oceny ogólną współzależność między wskaźnikiem produkcyjności gleb i stopniem zanieczyszczenia przez imisję sedymentu pyłowego oraz przewidywane skutki tego zagrożenia sformułowano cztery stopnie zagrożenia warunków agroekologicznych: brak zagrożenia - uprawa roślin rolniczych w warunkach imisji tłowej; zagrożenie małe - ekologiczno-produkcyjny uszczerbek wyrażający się obniżeniem jakości może wystąpić w przypadku szczególnie niekorzystnego składu pyłowych zanieczyszczeń przemysłowych; zagrożenie średnie - ekologiczno-produkcyjny i ekonomiczny uszczerbek może być spowodowany obniżeniem jakości i ilości plonów, koniecznością rezygnacji z uprawy warzyw liściowych i owoców oraz wypasu bydła; zagrożenie duże - straty ekologiczno-produkcyjne i ekonomiczne mogą wynikać z konieczności ograniczenia uprawy rolniczej do zbożowych i okopowych lub przeznaczenia gruntów na całe nierolnicze. Na podstawie tych sformułowań, stosując jako kryteria wyodrębnienia (delimitacji) przydatność rolniczą gleb i poziom imisji pyłów, utworzono model oceny zagrożenia warunków agroekologicznych oraz skonstruowano algorytm, który stanowi trzon systemu przetwarzania danych przestrzennych SIZROL, służącego do komputerowej obróbki danych i generowanie map oraz zestawień powierzchnniowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.