Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  panel operatorski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Panele operatorskie HMI są powszechnie stosowane w systemach automatyki przemysłowej. Pozwalają na wizualizację sterowania procesem przemysłowym, jak również na zmianę parametrów. Wartości prezentowane operatorowi na ekranie procesowym pochodzą ze sterownika, bądź sterowników, połączonych łączem komunikacyjnym. Wydajna komunikacja między HMI a sterownikiem jest niezbędna dla prawidłowego działania systemu automatyki. W artykule przeanalizowano kilka aspektów takiej komunikacji i zaproponowano rozwiązania pozwalające na skrócenie czasu cyklu komunikacyjnego. Opisane metody zostały zaimplementowane w pakiecie inżynierskim CPDev.
EN
HMI (Human-Machine Interface) panels are commonly used in industrial automation systems. They facilitate the visualization of industrial process control as well as enable the change of parameters. The values displayed on a HMI are read from a controller or controllers connected by a communication link. Thus efficient PLC – HMI communication is essential for proper functioning of the whole automation system. Several aspects of such communication are analyzed in the paper and some solutions proposed to reduce the communication cycle. The described methods have been implemented in the CPDev engineering environment.
PL
W artykule opisano stanowisko laboratoryjne z silnikiem liniowym na bieżni liniowej znajdujące się w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej oraz omówiono, w jaki sposób rozwiązano problemy związane z działaniem wykorzystanych w systemie sterowania protokołów komunikacyjnych. Stanowisko ma charakter dydaktyczny. W skład stanowiska wchodzi indukcyjny silnik liniowy zasilany z przemiennika częstotliwości oraz jego system sterowania, którego głównymi elementami są: sterownik programowalny, dotykowy panel operatorski zintegrowany ze sterownikiem programowalnym oraz moduł rozproszonych wejść/wyjść. Wymiana danych pomiędzy sterownikiem programowalnym a modułem rozproszonych wejść/wyjść jest realizowana z wykorzystaniem protokołu CANopen, pomiędzy sterownikiem programowalnym a panelem operatorskim poprzez sieć Ethernet z protokołem UDP, a pomiędzy panelem operatorskim i modułem komunikacyjnym przemiennika częstotliwości z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU. W artykule omówiono problem związany z wymianą danych pomiędzy sterownikiem programowalnym a panelem operatorskim z wykorzystaniem zmiennych sieciowych. Przedstawiono dwa sposoby, dzięki którym możliwe było rozwiązanie problemu błędów w komunikacji z wykorzystaniem zmiennych sieciowych.
EN
In the paper a laboratory stand with the linear motor on the linear truck operating in the Department of Power Electronics and Electrical Machines on the Faculty of Electrical and Control Engineering in Gdansk University of Technology as well as the method how the problems related to operation of communication protocols implemented in the laboratory stand control system have been solved are described. The laboratory stand is of a didactic character. The stand consists of an induction linear motor supplied from a frequency converter and the control system, main components of which are: a programmable controller, an operator touch panel integrated with a programmable controller and a module of remote inputs/outputs. Data exchange between the programmable controller and the module of remote inputs/outputs is realized with the use of CANopen protocol, between the programmable controller and the operator panel through the Ethernet network with the use of UDP protocol, and between the operator panel and the communication module of the frequency converter with the use of Modbus RTU protocol. In the paper a problem related to data exchange between the programmable controller and the operator panel with the use of network variables has been described. Two methods, thanks to which it was possible to solve the problem of errors in communication with the use of network variables, have been presented.
PL
Przed przystąpieniem do projektowania urządzenia prawie każdy automatyk staje przed ważnym pytaniem – jaki sposób sterowania wybrać? Jeśli wybierze sterowanie za pomocą sterownika PLC, pozostaje mu pytanie: w jaki sposób operator pracujący na maszynie ma nią sterować? Zazwyczaj wybór jest prosty. Wybieramy wyświetlacz HMI, przez który użytkownik końcowy będzie mógł z łatwością sterować swoim urządzeniem.
4
Content available remote Wizualizacja i sterowanie w kompaktowych rozmiarach i atrakcyjnej cenie
PL
Panele operatorskie HMI (Human Machine Interface) służą do wizualizacji stanu, nadzoru oraz sterowania pracą pojedynczych maszyn, jak też całych instalacji przemysłowych. Dzięki wysokiej funkcjonalności i intuicyjności zastępują klasyczne układy budowane w oparciu o przyciski, sygnalizatory i przełączniki. Na rynku systemów automatyki działa wielu dostawców i wybór dobrego produktu nie jest łatwy. W poniższym artykule zostały opisane sprawdzone w setkach aplikacji panele operatorskie marki Astraada, które oferowane są przez firmę ASTOR. Ich głównym wyróżnikiem jest wysoka jakość wykonania i rozbudowana funkcjonalność przy zachowaniu atrakcyjnej ceny. Dużym atutem jest również intuicyjne oprogramowanie narzędziowe, które dostępne jest bezpłatnie i w języku polskim.
5
Content available remote Napędy przekształtnikowe - komunikacja z otoczeniem przemysłowym
PL
W poniższym artykule poruszony będzie problem komunikacji nowoczesnego przekształtnika z jego bliższym i dalszym otoczeniem, tymczasem swojemu losowi pozostawię większość zagadnień związanych ze stycznikami, z dławikami i filtrami, gdyż zamierzam omówić je dokładniej w kolejnej części artykułu, która poświęcona zostanie kompatybilności środowiskowej.
6
Content available remote Panele serii XV300 oraz rozproszone wejścia/wyjścia XN300 firmy Eaton
PL
W ofercie Eaton pojawiły się dwa nowoczesne narzędzia do budowania systemów automatyki: obsługujący sterowanie gestami wielodotykowy panel XV300 oraz system rozproszonych wejść/wyjść nowej generacji – XN300.
7
Content available remote Multiprojekt – dostawca podzespołów pneumatyki firmy E.MC
PL
Firma Multiprojekt, będąca dostawcą sterowników FATEK, paneli operatorskich Weintek, serwonapędów ESTUN oraz techniki liniowej, poszerzyła swoją ofertę o asortyment pneumatyki. Multiprojekt oferuje wysokiej jakości podzespoły pneumatyki szerokiemu gronu odbiorców, wśród których znajdują się: biura projektowe, producenci maszyn i urządzeń, firmy integratorskie, osoby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu itp. W niniejszym artykule zostały szczegółowo przedstawione napędy pneumatyczne firmy E.MC wysoko oceniane przez wielu odbiorców różnych branż i gałęzi przemysłu.
8
Content available remote Automatyczny system zmiany nastaw Lika
PL
Firma Lika jest wiodącym producentem systemów pomiaru przesunięć liniowych i kątowych. Produkowane od ponad 30 lat układy pomiarowe nie wyczerpują jednak bogatego portfolio firmy. Na uwagę zasługują m.in. pozycjonery nastawcze CANopen, Profibus lub Modbus.
9
Content available remote 20 lat firmy Weintek – aktualna oferta paneli HMI
PL
Popularne obecnie interfejsy dotykowe, pozwalające w prosty sposób sterować maszynami, powstały ponad dwadzieścia lat temu. Obraz wyświetlany był początkowo na ekranach CRT z dołożoną matrycą dotykową. Później pojawiły się ekrany LCD podświetlane awaryjnymi lampami katodowymi. Dzisiaj standardem jest już podświetlenie LED, które jest właściwie niezawodne. Ewolucja interfejsów sterowniczych rozpoczęła się od przeniesienia przycisków mechanicznych z szafy sterowniczej na ekran monitora w formie graficznego odwzorowania.
10
Content available remote Multiprojekt – dostawca komponentów pneumatyki firmy E.MC
PL
Oferta firmy Multiprojekt skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, takich jak: biura projektowe, producenci maszyn i urządzeń, firmy integratorskie, osoby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu oraz wiele innych. Multiprojekt jako dostawca sterowników FATEK, paneli operatorskich Weintek, serwonapędów ESTUN i ABB oraz mechaniki precyzyjnej wprowadza do swojej oferty rozwiązania wchodzące w skład pneumatyki. W niniejszym artykule zostaną przedstawione rozwiązania firmy E.MC.
PL
Tworzenie niezawodnych w działaniu układów sterowania w maszynach i urządzeniach przeznaczonych do pracy w wyrobiskach górniczych napotyka na wiele problemów. W ITG KOMAG podjęto prace rozwojowe oraz wdrożeniowe nad układami sterowania rozproszonego w maszynach górniczych. System sterowania KOGASTER bazuje na magistrali CAN, wykonanej jako obwód iskrobezpieczny. Zastosowanie struktury rozproszonej oraz iskrobezpiecznej magistrali CAN posiada szereg zalet, takich jak elastyczność i możliwość rozbudowy (układy otwarte). W artykule przedstawiono moduły oraz przykładowe połączenia z iskrobezpiecznymi czujnikami i przetwornikami. Omówiono konfiguracje układów sterowania z redundancją magistrali CAN, w odniesieniu do maszyn górniczych o podwyższonej niezawodności.
EN
Designing the reliable control systems in machines and equipment intended for use in mine workings faces many problems. In KOMAG, research and implementation projects on development of fuzzy logic control system in mining machines, have been undertaken. KOGASTER control system is based on CAN system made as the intrinsically safe circuit. Use of fuzzy logic structure and intrinsically safe CAN creates many advantages such as flexibility and possibility of extending the system (open systems). Modules as well as the examples of connection with intrinsically safe sensors and transducers are presented. Configurations of the control systems with CAN redundancy, regarding the mining machines of increased reliability, are discussed.
12
EN
The paper presents a graphical extension to the IEC 61131-3 CPDev programming environment. The extension called CPVis provides development tools and runtime components to create an operator interface for control software. CPVis editor is used to design display pages. Graphic objects are selected from libraries and represent visual controls on the display. The target operator panel runs CPVis graphics runtime to process the display configuration. Update of the display is done by reflecting changes of variable values processed by CPDev virtual machine.
PL
W artykule przedstawiono rozszerzenie środowiska programistycznego CPDev o możliwość tworzenia graficznych interfejsów operatorskich. Rozszerzenie obejmuje narzędzia projektowe oraz oprogramowanie uruchomieniowe (runtime). Projektant interfejsu używa edytora CPVis do skomponowania ekranów wizualizacyjnych wybierając z bibliotek obiekty graficzne reprezentujące kontrolki. Na docelowym urządzeniu HMI uruchamiany jest moduł CPVis runtime, którego zadaniem jest interpretowanie danych wizualizacyjnych. Odświeżenie obiektów na ekranie graficznym odbywa się na podstawie informacji z maszyny wirtualnej CPDev, która dostarcza aktualne wartości zmiennych.
PL
Panele obsługi operatorskiej SIMATIC HMI służą do zadawania parametrów, analizy ilościowej i jakościowej oraz do wykrywania stanów awaryjnych w pracy maszyny.
PL
W artykule omówiono zastosowanie algorytmów rozpraszania błędu do wstępnej konwersji kolorowych grafik, przed procesem załadowania ich do monochromatycznych paneli operatorskich. Jak wykazały badania, bezpośredni import plików graficznych o dużej liczbie kolorów, powoduje uzyskanie nieczytelnej wizualizacji - z racji standardowo stosowanej konwersji progowej. Zaproponowana przez autorów wstępna konwersja grafiki pozwala na przedstawienie znacznie większej liczby szczegółów na tych samych wyświetlaczach. Proponowana metoda zwiększa przejrzystość wyświetlanego obrazu, a także znacząco poprawia atrakcyjność tworzonych wizualizacji.
EN
The paper discusses the use of error scattering algorithms to the initial conversion of colour graphics, before the process of loading them to monochrome operator panels. Experiments revealed that direct import of graphical files with a large number of colours, caused illegible visualization - because of normally used trigger conversion. Proposed by the authors the initial conversion of graphics allows on presentation much more details on the same displays. The proposed method improves image transparency, and also significantly improves the attractiveness of the created visualizations.
15
Content available remote Układ diagnostyki w systemie sterowania zmodernizowaną lokomotywą EU07A
PL
W niniejszym artykule przedstawiono strukturę sprzętową mikroprocesorowego układu sterowania i diagnostyki zmodernizowanej lokomotywy EU07A. Omówiono system komunikacji, przedstawiono główne funkcje realizowane przez układ sterowania i diagnostyki. Zaprezentowano przykłady wykorzystania danych z układu diagnostycznego w rozwiązywaniu wybranych problemów technicznych. Przedstawiono przebiegi wybranych sygnałów ilustrujące działanie układu diagnostyki. Omówiono elementy układu diagnostycznego zaimplementowanego w panelu operatorskim na potrzeby maszynisty oraz serwisu. Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego pt. "Prognozowanie stanu technicznego głównych systemów pojazdu szynowego na podstawie analizy zmian wartości charakterystycznych parametrów podzespołów " finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr projektu N N509 336637 z dnia 28.08.2009).
EN
In this paper a hardware structure of a microprocessor based control and diagnostic system of a modernized locomotive EU07A is presented. A communication system and the main functions realized by the control and diagnostic system is described. Exemplary utilizations of diagnostic data for the purpose of solving selected technical issues are presented as well as the characteristics of selected signals, illustrating operation of diagnostic. Elements of diagnostic system implemented in the driver's panel to be used by a driver and service staff are shown. This paper has been produced as part of the Research Project "Prognosis of technical state of the main systems of a rail vehicle on the basis of analysis of changes of the values of representative parameters of subsystems" N N509 336637 of 28.08.2009, with the financial support of the Ministry of Science and Higher Education.
PL
Multiprojekt jest firmą handlową prowadzącą doradztwo techniczne w zakresie oferowanych produktów. Zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę od momentu szkolenia personelu Państwa firmy poprzez pomoc w czasie wykonywania projektów (dobór urządzeń) i dostawy podzespołów z naszego magazynu do pomocy technicznej przy uruchomieniu. Większość towarów sprowadzamy prosto od producentów.
PL
Przedstawiono prototypową konstrukcję sterownika programowalnego współpracującego z panelem operatorskim MT-505 TV.
EN
The paper presents prototype design of programmable controller matched to MT-505 TV operator panel.
18
Content available remote Uniwersalny pulpit sterowania
PL
Artykuł omawia możliwość zastosowania uniwersalnego pulpitu sterowniczego zaprojektowanego i wyprodukowanego w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. Pulpit jest specjalistycznym narzędziem HMI opartym na magistrali CAN. Urządzenie można zaadoptować do wyrobów techniki wojskowej, gdzie sterowanie realizowane jest z pulpitu - panelu operatorskiego.
EN
Article is about possibilities of use universal control desk built in OBRUM company. This specialist HMI tool based on can open protocol. This device can unified most of military machines what can cause simplest in control desk changing
PL
W artykule przedstawiono prototypowy projekt panelu operatorskiego do sterownika programowalnego PLC Simatic S7-200, komunikującego się ze sterownikiem z wykorzystaniem trybu swobodnie programowalnego Freeport. Projekt zawiera także moduł komunikacyjny umożliwiający bezprzewodowe przesyłanie danych pomiędzy sterownikiem, a panelem operatorskim. Panel realizuje podstawowe funkcje, które implementowane są w firmowych rozwiązaniach paneli operatorskich z wyświetlaczami LCD, takie jak: prezentacja komunikatów informacyjnych oraz alarmowych, podgląd oraz edycja stanu zmiennych czy możliwość modyfikacji stanu wyjść oraz innych zmiennych procesowych. W pracy wykazano, że możliwe jest zbudowanie urządzenia, które funkcjonalnie odpowiada firmowym rozwiązaniom, bez potrzeby użycia zamkniętych i niedostępnych bez opłat licencyjnych protokołów komunikacyjnych.
EN
The paper presents a prototype design of an operating panel for the Simatic S7-200 Programmable Logic Controller (PLC). The panel communicates with the PLC using a communication port running in the Freeport mode. In addition, the device contains also a module featuring wireless data exchange with the PLC. The panel can handle all the basie funetions implemented in commercially available products based on LCD-s, i. e. displaying messages and alarms, variable monitoring and modifying, modifying states of outputs and other process variables. The work is a proof, that it is possible to build a device with equivalent funetionality as commercial solutions, without using vendor-specific communication protocols protected by copyright.
20
Content available remote Przekaźniki programowalne easy w połączeniu z nowym panelem XV100
PL
Cała rodzina przekaźników programowalnych easy znana z ugruntowanej pozycji na rynku zyskała nową funkcjonalność. Już dziś do każdego przekaźnika można podłączyć niedrogi dotykowy panel operatorski XV100 (oznaczenie XV-102...). Zależnie od rodzaju easy mamy dostęp do mniej lub bardziej rozbudowanych opcji.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.