Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Arabia Saudyjska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Haramain to jedyna istniejąca linia dużych prędkości w Arabii Saudyjskiej, biegnąca z Mekki do Medyny o długości 453 km, dwóch świętych miejsc islamu. Linia jest odseparowana od sieci kolejowej w Arabii Saudyjskiej, przy czym sieć kolejowa należąca do SRO (ang. Saudi Railways Organization) jest wykorzystywana głównie do przewozu towarów. Jednak jak pokazała już wstępna frekwencja, linia Haramain szybko zdobyła uznanie pasażerów, pomimo powszechnej dostępności w Arabii Saudyjskiej samochodów prywatnych, istniejącej sieci autostrad czyli rozwiniętej komunikacji lotniczej. Saudyjska linia dużej prędkości ma przeznaczenie zupełnie inne niż praktykowane dotychczas w innych krajach – biznesowe czy komercyjne, i powstała w celu obsługi wysokiego ruchu pielgrzymkowego do ośrodka religijnego (Mekki).
EN
Haramain is the only existing high-speed line in Saudi Arabia, operating from Mecca to Medina 453 km long, and connecting two holy sites of Islam. The line is separated from the rail network in Saudi Arabia, and the SRO (Saudi Railways Organization) rail network being used mainly to freight transport. However, as the initial turnout has shown, the Haramain line quickly gained passenger acceptance, despite the widespread availability of private cars in Saudi Arabia, the existing highway network, and developed air transport. The Saudi high-speed line has a completely different destiny than that previously practiced in other countries - business or commercial - and was established to service the high pilgrimage movement to a religious center (Mecca).
EN
The Eastern Province of the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) is home to almost 5,000,000 people and is a major contributor to Saudi Arabia’s economic strength. The area has experienced population growth of about 3.5% per year and rapid urbanization over the past few decades. With this increase in population has come a significant escalation in automobile traffic, which, in turn, has contributed to poor air quality in the province. Two of the major cities in the area were listed on the World Health Organization’s 2016 top 15 cities with the worst air pollution. Local studies have shown that vehicle traffic is a significant contributor to poor air quality and thus, eventually, climate change. Public transportation could alleviate some of the pollution. Unfortunately, overall past perceptions of public transportation and its negative connotations within the Saudi Arabian cultural setting have discouraged previous attempts to develop public transit services. Currently, KSA is progressing with metro works in the capital city of Riyadh and is considering what services to offer in the Eastern Province. This research involved surveying over 800 Eastern Province residents to determine whether they would use public transportation if it was offered, and what type of service they would expect. The response was positive and provided initial indications that public transportation is needed and would be utilized.
3
Content available remote Zmierzch arabskiego imperium naftowego
EN
The aim of this study is to investigate the relationships of corporate social responsibility, management characteristics, namely; board size and meetings, and audit characteristics, namely; audit quality and audit report lag with corporate performance among the manufactured companies in Saudi Arabia. A Pooled Ordinary-Least Square OLS regression is utilized to estimate the associations proposed in the hypotheses on 180 firm-years observations (2015-2017) from annual reports. The study finds that corporate social responsibility, board size, board meetings and audit quality are positively associated with corporate performance. Additionally, this study reports an inverse association of the audit report lag with corporate performance. Importantly, the study suggests that regulators, especially Saudi stock exchange, should mandate companies to disclose all relevant information related to corporate social responsibility in a transparent and timely manner, and increase law enforcement to enhance good corporate governance practices. For companies, this study proposes that they should emphasize more on enhancing the role and the disclosure quality of their social responsibility, board of directors and the audit quality issues, as this enhancement may positively influence their performance.
PL
Celem tego badania jest zbadanie związków społecznej odpowiedzialności biznesu, cech zarządzania, a mianowicie; wielkość zarządu i spotkania oraz cechy audytu, mianowicie; jakość audytu i raport z audytu są opóźnione w stosunku do wyników firm wśród produkowanych firm w Arabii Saudyjskiej. Do oszacowania powiązań zaproponowanych w hipotezach na podstawie 180 rocznych obserwacji (2015-2017) z raportów rocznych wykorzystuje się regresję OLS z puli zwykłych i najmniejszych kwadratów. Badanie pokazuje, że społeczna odpowiedzialność biznesu, wielkość zarządu, spotkania zarządu i jakość audytu są pozytywnie powiązane z wynikami firmy. Ponadto w tym badaniu wykazano odwrotny związek opóźnienia w raporcie z audytu z wynikami firmy. Co ważne, badanie sugeruje, że organy regulacyjne, zwłaszcza saudyjska giełda papierów wartościowych, powinny upoważnić firmy do ujawnienia wszystkich istotnych informacji związanych z odpowiedzialnością społeczną przedsiębiorstw w sposób przejrzysty i terminowy oraz zwiększyć egzekwowanie prawa w celu wzmocnienia dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego. W przypadku przedsiębiorstw niniejsze badanie sugeruje, że powinni oni położyć większy nacisk na zwiększenie roli i jakości ujawnienia ich odpowiedzialności społecznej, zarządu i kwestii jakości kontroli, ponieważ to ulepszenie może pozytywnie wpłynąć na ich wyniki.
PL
W artykule przedstawiono technologię BIM (ang. Building Information Modeling) na tle historii rozwoju cyfrowych systemów modelowania informacji o budynku, zwracając uwagę na integrację branżową i rolę modelu parametrycznego. Na przykładzie dwóch zrealizowanych obiektów, takich jak Dongdaemun Design Plaza (DDP) w Seulu (2007–2014) projektu Zaha Hadid Architects oraz King Abdulaziz Centre for World Culture (ITHRA) w Dhahranie (2006–2017) projektu Snøhetta, objaśniono, jaki wpływ ma strategia opracowywania projektu realizacyjnego w systemach CAD/CAE/CAM na obiektowe modelowanie parametryczne sprzęgnięte z modelowaniem informacji o budynku. Istotne znaczenie mają tu przepływ danych i bezkonfliktowość w procesie wprowadzania zmian w modelach roboczych. Obecnie technologia BIM jest jedną z bardziej obiecujących technologii cyfrowych i wciąż jest udoskonalana na podstawie doświadczeń projektantów i wykonawców.
EN
BIM (Building Information Modeling) technology is presented against the background of the history of development of digital building information modeling systems, paying attention to industry integration and the role of the parametric model. Using the example of two completed objects such as the Dongdaemun Design Plaza (DDP) in Seoul (2007–2014) by Zaha Hadid Architects and the King Abdulaziz Centre for World Culture (ITHRA) in Dhahran (2006–2017) by Snøhetta, it is explained how the CAD/CAE/CAM implementation design strategy has an impact on parametric object-based modeling coupled with building information modeling. The data flow and the non-conflicting nature of the process of introducing changes to the working models are important here. Today, BIM technology is one of the most promising digital technologies and is still being improved based on the experience of designers and contractors.
6
Content available remote A novel model of adoption of m-commerce in Saudi Arabia
EN
The market of Saudi Arabia offers considerable potential for the success of mobile commerce (m-commerce) technology. In this context, this study aims to investigate the factors that influence the intentions of Saudi citizens and firms to use m-commerce technology. This study paper advances the literature by proposing a novel model to investigate the motivations behind adopting m-commerce in Saudi Arabia. The model defines factors that influence both customer and provider intentions of adopting m-commerce. The paper also outlines the methodology to be followed to evaluate the proposed model.
7
Content available Metro w Rijadzie
PL
Metro w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, będzie kolejnym systemem metra w krajach naftowych leżących nad Zatoką Perską. Na budowę linii oraz zakup taboru przeznaczono 23 mld USD, decydując się na pozyskanie pociągów kolei podziemnej od Alstomu, Bombardiera i Siemensa. Jednym z powodów budowy metra jest szybko rosnąca liczba mieszkańców Rijadu (obecnie 6,5 mln) oraz wyczerpywanie się przepustowości arterii miejskich. System kolei podziemnej docelowo będzie składać się z 6 linii o całkowitej długości ok. 177 km. Utworzono międzynarodowe konsorcja złożone z renomowanych firm pod przewodnictwem podmiotów saudyjskich, które otrzymały kontrakty na kompleksowe zaprojektowanie, zbudowanie i wyposażenie sieci metra w Rijadzie oraz późniejszy nadzór. Polskim akcentem jest zaprojektowanie i wyprodukowanie pociągów metra z rodziny Metropolis w dywizji koncernu Alstom – zakładzie w Chorzowie.
EN
Metro in Riyadh, the capital of Saudi Arabia, is the next underground system in the oil-countries on the Persian Gulf. 23 bln USD was allocated for the lines construction and purchase of rolling stock, deciding to obtain trains for the underground railways from three worldleading manufacturers: Alstom, Bombardier and Siemens. The reason of the decision for metro construction is that this city has growing rapidly population (currently 6.5 million) and depletion of city artery capacity. The underground railway system will ultimately consist of 6 lines with a total length of approx. 177 km. It was established international consortia with renowned companies under Saudi leadership, which received contracts for comprehensive projecting, construction and equipment of the Riyadh metro network and subsequent supervision. The Polish accent are trains from the Metropolis family which are projected and manufactured in the Alstom Group division – the plant in Chorzów.
EN
This article aims to explore the differences in the practices and perceptions of the diversity strategies in Saudi private organizations. It draws on quantitative analysis and data were collected through a convenient sampling method. The findings suggest that Saudi organizations pay great attention to preventing harassment, encouraging ethical behavior, and creating a diverse working environment, while the tested hypotheses confirmed that the diversity strategies practiced are significantly different from what they must practice. The sample organizations did not practice strategies such as providing work and family benefits, preventing unfair discrimination, creating a transparent working environment, providing training and development opportunities, supporting social events, or respecting employee opinion. The findings indicate that Saudi organizations must adopt strategies based on employees’ perceptions.
PL
Celem tego artykułu jest zbadanie różnic w praktykach i postrzeganiu strategii różnorodności w saudyjskich organizacjach prywatnych. Badanie to opiera się na analizie ilościowej, a dane zebrano za pomocą wygodnej metody pobierania próbek. Sugeruje się, że organizacje saudyjskie przywiązują dużą wagę do zapobiegania molestowaniu, zachęcania do etycznych zachowań i tworzenia zróżnicowanego środowiska pracy, podczas gdy przetestowane hipotezy potwierdziły, że stosowane strategie różnorodności znacznie różnią się od tego, co jest praktykowane. Przykładowe organizacje nie stosowały strategii takich jak zapewnianie świadczeń pracowniczych i rodzinnych, zapobieganie nieuczciwej dyskryminacji, tworzeniu przejrzystego środowiska pracy, zapewniania możliwości szkolenia i rozwoju, wspierania imprez towarzyskich lub szanowanie opinii pracowników. Ustalenia wskazują, że organizacje saudyjskie muszą przyjąć strategie oparte na postrzeganiu pracowników.
9
Content available remote Health and safety perception of construction workers in Saudi Arabia
EN
Construction is a high-risk industry due to the high rates of accidents/fatalities recorded annually in various countries. Health and safety (HS) is a major concern of the construction industry. More so, for developing countries where HS cultures are yet to become fully established. In such situations, the perception of construction workers is a viable approach to assess the performance of HS. This study investigated the HS conditions in Saudi Arabian construction sites from the perspective of construction labor. The study employed a questionnaire comprised of 50 issues related to safety and health from an employee’s perspective, on a 1-5 Likert scale of agreement. Responses were obtained from 196 construction workers in the Eastern Province of Saudi Arabia. Results from the study showed that the crucial issues identified include: lack of communication between front-line supervisors and construction labor, less priority for safety compared to productivity; lack of employee-engagement in developing safety policies; poor morale and lack of motivation amongst workers; and un-tested emergency response procedures. Thus, the study suggests that addressing such issues will allow for improved safety performance in the Saudi Arabian construction industry.
EN
This study was conducted in metalwork and woodwork industries in Jeddah Industrial Estate. The purpose of this study was to assess the magnitude of industrial noise exposure and to propose remedial actions. Noise was measured at different times of a day in 28 randomly selected factories and workshops. Results indicated that noise levels varied according to the type and size of a factory, and the type and number of machines used. Mean noise levels in metalwork factories were higher than those in woodwork factories. The highest noise levels were observed while manufacturing cans and forming steel reinforcement for concrete, where noise levels exceed 90 dB(A). All mean noise levels in all studied metalwork factories and in 50% of studied woodwork industries were higher than the standard level of 85 dB(A).
PL
W artykule przedstawiona została ewolucja roli Królestwa Arabii Saudyjskiej w procesie stabilizacji rynku ropy naftowej w latach osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych i w ostatniej dekadzie. Ponadto zaprezentowano pojawianie się nowych elementów rynku ropy naftowej oraz współzależność pomiędzy rynkiem surowca, wydarzeniami politycznymi w kontekście zróżnicowania wyzwań i rozwiązań proponowanych przez Królestwo.
EN
The article highlights the evolution role of the Kingdom of Saudi Arabia in the process of stabilizing the oil market in the 80s, 90s and the last decade. It also presents different factors occurring on the market as well as the interdependency between crude markets, political issues in the context of the diversity of challenges and the solutions proposed by the Kingdom.
12
Content available remote Wojna cywilizacji
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.