Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza techniczno-ekonomiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł stanowi studium przypadku energooszczędnego budynku jednorodzinnego, dla którego dokonano wielowariantowej analizy zastosowania współczesnych źródeł energii. W rozważaniach przyjęto jako odniesienie ogrzewanie kotłem gazowym z tradycyjnymi grzejnikami płytowymi. Porównano je z alternatywnymi systemami grzewczymi, takimi jak: kocioł na paliwo stałe (ekogroszek, pelet), kocioł elektryczny, piece akumulacyjne, pompa ciepła typu powietrze/woda oraz pompa ciepła typu solanka/woda z ogrzewaniem wodnym podłogowym. Analizy przeprowadzono, korzystając z programu RETScreen.
EN
The article is a case study for an energy-efficient single-family building, for which a multivariate analysis of the use of modern energy sources has been carried out. A considered reference was heating with a gas boiler with traditional panel radiators. They were compared with alternative heating systems such as solid fuel boiler (eco-pea coal, pellets), electric boiler, storage stoves, air-to-water heat pump and brine-to-water heat pump with water floor heating. The analyzes were carried out in the RETScreen program.
EN
The article presents the most important information concerning the methods, techniques and indicators of I measures, which are used in the evaluation of production processes. The theory of limitations, process mapping, benchmarking and diagnostic test method have been described. Sample indicators for the evaluation of production processes are presented and the measures for the evaluation of production processes are discussed, as well as methods of obtaining information about the process. The modelling and computer simulations were described and the algorithm of proceeding during the development of a simulation model was presented. The article discusses system dynamics modelling, discrete event modelling and agent modelling.
PL
W dobie intensywnego rozwoju energetyki wykorzystującej źródła odnawialne, ważnym zagadnieniem jest poszukiwanie takich lokalizacji, szczególnie w przypadku źródeł niestabilnych takich jak farny wiatrowe, w których warunki generacyjne (meteorologiczne) będą jak najstabilniejsze. Jednym z rozwiązań może być instalacji elektrowni wiatrowych na morzu. W artykule przeprowadzono analizę techniczno-ekonomiczną budowy morskiej farmy wiatrowej (offshore) w warunkach Polski. Ponadto opisano specyfikę morskiej energetyki wiatrowej. Przedstawione zostały najważniejsze aspekty techniczne związane z morskimi farmami wiatrowymi, porównano również elektrownie morskie z lądowymi. Przedstawiono również perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, opisano jej aktualną sytuację w tym kraju i na tej podstawie obliczono szacunkowy koszt wybudowania morskiej farmy wiatrowej na terenie polskiego obszaru morskiego.
EN
In the era of intensive development of energy using renewable sources, an important issue is the search for such locations, especially in the case of unstable sources such as wind parachutes, in which the generation (meteorological) conditions will be as stable as possible. One of the solutions may be installation of offshore wind farms. In the article, a technical and economic analysis of the construction of an offshore wind farm in Poland was carried out. In addition, the specificity of offshore wind energy is described. The most important technical aspects related to offshore wind farms were presented, and offshore and offshore power plants were also compared. The perspectives for the development of offshore wind energy in Poland were also presented, its current situation in Poland was described and on this basis the estimated cost of constructing an offshore wind farm in the Polish maritime area was calculated.
PL
Artykuł dotyczy zagadnienia możliwości i opłacalności produkcji w kraju małych turbin dla energetyki rozproszonej. Opisane są dwie zrealizowane konstrukcje małych turbin parowych o mocach 50 i 165 kW (odpowiednio turbina kondensacyjna i turbina przeciwprężna). Ponadto omówiono wyniki badań prowadzonych na stoisku turbiny modelowej TM1 -3, a dotyczących charakterystyk zewnętrznych stopni modelowych małych turbin akcyjnych dla różnych wariantów konstrukcyjnych: koła wirnikowe z bandażami lub bez. Przeprowadzono uproszczoną analizę kosztów produkcji turbin w zależności od mocy na wale (w zakresie do 250 kW). Poruszono zagadnienie cen i dostępności armatury dla turbin małej mocy.
EN
A possibility and cost-effectiveness of producing small turbines for distributed power generation is discussed. Designs of two small steam turbines with power ratings of 50 and 165 kW (a condensing turbine and a back pressure turbine, respectively) are described. In addition, the results of experimental investigations conducted on the TM1-3 model turbine stand, concerning the external characteristics of the model stages of small turbines for different design variants impellers with or without bandages are presented. A simplified analysis of turbine production costs depending on the shaft power (up to 250 kW) has been conducted. An issue of prices and availability of control valves for low power turbines is discussed.
PL
W artykule zaprezentowano wykorzystanie systemu hybrydowego składającego się z: instalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej 15,5 kWp, instalacji kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorbera 5,619 m2 i pompy ciepła typu solanka-woda o mocy cieplnej 38,04 kW pracującej w układzie monowalentnym z sondami gruntowymi pionowymi o łącznej długości 800 m, do wspomagania produkcji energii elektrycznej i ciepła w budynku biurowym. Pokazano przyjęte rozwiązanie technologiczne instalacji, nakłady inwestycyjne, jakie należy ponieść na realizację przedsięwzięcia, czas zwrotu inwestycji oraz oszczędności, jakie możemy uzyskać stosując opisane rozwiązanie techniczne. W wyniku modernizacji w budynku zmniejszeniu uległo zużycie energii elektrycznej z sieci energetycznej PGE o 52,5%, zapotrzebowanie na ciepło do celów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody o 75,4% w stosunku do stanu wyjściowego. Inwestycja mogła być wykonana dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska 2007-2013.
EN
The article presents the use of a hybrid system consisting of a photovoltaic system with a nominal power of 15.5 kWp, a solar collector installation with a total surface area of 5.619 m2 and a brine-water heat pump with a power output of 38.04 kW operating in monovalent system with the vertical ground probes with a total length of 800 m, to support the production of electricity and heat in the office building. The adopted technological solution of the installation, the investment expenditure to be incurred on the project, the return on investment and the savings we can achieve using the described technical solution are presented. As a result of the modernization in the building, the electricity consumption of the PGE power grid was reduced by 52.5%, the demand for heating energy for heating purposes and the DHW was reduced by 75.4% as compared to the initial state. The investment could have been made thanks to funds from the Regional Operational Program of the Podlaskie Voivodship, Measure 5.2 Development of local environmental protection infrastructure 2007-2013.
PL
W artykule przedstawiono analizę techniczną systemu ERTMS/ETCS, jako zunifikowanego systemu sterowania, wdrażanego na liniach kolejowych w Polsce. Przedstawiona perspektywa rozwoju systemu, jego architektura i zastosowanie w obecnych realiach rozwoju rynku kolejowego, ukazuje możliwości płynące z interoperacyjności linii kolejowych różnych zarządów. Omówiono istotę European Train Control System (ETCS) poziomu 1, 2 i 3. Dokonano krótkiej charakterystyki wdrożenia systemu w Polsce z uwzględnieniem kosztów budowy i utrzymania.
EN
The article presents the technical analysis of the ERTMS/ETCS system as a unified control system, implemented on railway lines in Poland. The presented perspective of system development, its architecture and its application in the present developments of the railway market, shows the possibilities of the interoperability of railway lines of various boards. The essence of the European Train Control System (ETCS) was discussed at Levels 1, 2 and 3. A brief description of the system implementation in Poland was made, taking into account the construction and maintenance costs.
PL
Surowe przepisy dotyczące emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz starzenie się wielu źródeł wytwórczych wchodzących w skład Krajowego Systemu Elektroenergetycznego sprawiają, że niezbędna staje się kontrola stanu poszczególnych obiektów oraz osiąganych przez nie parametrów. Jedynym sposobem przedłużania żywotności polskich elektrowni i elektrociepłowni jest wykonywanie, co kilka lat, remontów modernizacyjnych poszczególnych bloków energetycznych. W artykule przedstawiono analizę wpływu remontu modernizacyjnego na pracę kotła i jego urządzeń pomocniczych, opracowaną na podstawie sprawozdań z pomiarów dwóch kotłów typu OP-650, przeprowadzonych przez „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
EN
Strict regulations concerning pollutants emission to the environment as well as obsolescence of many energy generation sources belonging to the Polish power system make it necessary to control the condition of individual facilities and of the parameters they can achieve. The only method to extend the life of the Polish power and CHP plants is performing, in the period of every few years, the retrofits of power units. Presented is an analysis of retrofit influence on an operation of a boiler and its auxiliaries, prepared on the basis of reports on two OP-650 power boilers parameters’ measurements conducted by „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
PL
Przedstawiono wyniki analizy techniczno-ekonomicznej współspalania węgla i gazu z procesu podziemnego zgazowania węgla (PZW) w instalacji energetycznej z kotłem fluidalnym. Obliczenia przeprowadzono dla instalacji o mocy elektrycznej około 7,7 MW i cieplnej 40 MW. Wielkość analizowanego zakładu odpowiada instalacji demonstracyjnej. Omówiono strukturę instalacji i określono parametry energetyczne głównych jej węzłów, koszty urządzeń oraz wybrane wskaźniki rentowności wyznaczono metodami statycznymi. Analizę przygotowano dla trzech rodzajów gazów pochodzących z: A – atmosferycznego PZW węgla kamiennego; B – ciśnieniowego PZW węgla kamiennego; C – ciśnieniowego PZW węgla brunatnego. Dla wskaźnika skojarzenia wynoszącego 20% wyznaczona efektywność konwersji energii wynosi: 81,7% dla wariantu A, 82% dla wariantu B i 82,84% dla wariantu C. Całkowite koszty realizacji zakładu energetycznego w każdym z wariantów wynoszą: 182,76 mln PLN dla wariantu A oraz 184,17 i 180,78 dla wariantów B i C. Maksymalne obniżenie emisji CO2  wyznaczone w przypadku wariantu C – wynosiło 15,71% redukcji emisji CO2  w porównaniu ze spalaniem węgla w palenisku jednopaliwowym.
EN
Presented are results of technical and economic analysis of co-combustion of coal and gas coming from underground coal gasification process (UCG) in an installation with a fluidized bed boiler. Calculations were conducted for an installation of about 7,7 MW electrical capacity and 40 MW of the thermal one. The size of the analysed installation corresponds with the size of the demonstration plant. Discussed is the structure of the installation and determined are energy parameters of its main nodes but costs of equipment as well as selected profitability indicators were determined by statistical methods. Analysis was performed for three types of an Underground Coal Gasification (UCG) gas coming from: A – atmospheric hard coal gasification; B – pressurized hard coal gasification; C – pressurized lignite gasification. Technical and economic calculations were done for a cogeneration index amounting 20% and total calculated combined heat and power efficiency were as follows: 81,7% for A, 82% for B and 82,84% for the C type of installation. Total calculated investments costs amounted: 43,2 million euro for A, 43,54 million euro for B and 42,74 million euro for the C variant. The maximum reduction of CO2  emission that was calculated for the C variant amounted 15,71% of total CO2  reduction in comparison with the coal combustion in a mono-fuel furnace.
PL
W artykule przedstawiono analizę techniczno-ekonomiczną metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center. Analiza została wykonana metodą całkowitego kosztu posiadania TCO. Wykonano obliczenia dla 2 obiektów data center (duży oraz średni), każdy w trzech wariantach. Sformułowano wnioski końcowe.
EN
The paper presents technical and economical analysis of methods to reduce the demand for electricity in data center objects. The analysis was executed using Total Cost Of Ownership method (TCO). Calculations were executed for two data center objects (big and medium size) in three variants. The final conclusions have been presented.
PL
W artykule przedstawiono analizę, będącą częścią część badań związanych z problemem wpływu czynników produkcji na jakość surówki wielkopiecowej i wskaźniki procesu wielkopiecowego. Przedstawiono wpływ wybranych własności jakościowych materiałów żelazonośnych (bogactwa wsadu) oraz koksu (zawartość popiołu) na dwa wskaźniki procesu: uzysku surówki oraz jednostkowego zużycia paliw.
EN
This paper presents the analysis, which is part of the research related to the problem of the effect of production factors on the quality of pig iron and indicators of blast furnace process. The influence of selected quality parameters of ferrous burden materials (charge richness) and coke (ash content) on two technical indicators: yield of pig iron and unit fuel consumption in blast furnace process was presented.
PL
Konieczność ograniczenia emisji CO2 do atmosfery oraz realizacja strategii energetycznej dla Polski do roku 2020 spowodowały wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii, w tym energetyką wodną. Potencjał hydroenergetyczny dla Polski w kontekście dużej energetyki wodnej jest stosunkowo niewielki, jednak istnieją bardzo duże możliwości rozwoju siłowni wodnych małych mocy. Z uwagi jednak na dotychczasowe trudności techniczne wykorzystania niskich spiętrzeń wody stopień wykorzystania tego potencjału był stosunkowo niewielki. W artykule przedstawiono nowe rozwiązanie siłowni wodnej dla bardzo niskich spadków wód wykorzystującej jako element roboczy śrubę Archimedesa. Wykonano analizę techniczno-ekonomiczną małej elektrowni wodnej ze śrubą Archimedesa w oparciu o rzeczywiste dane inwestycyjne oraz eksploatacyjne. Wykazano, że tego typu siłownia wodna małej mocy jest bardzo dobrym źródłem energii elektrycznej oraz uzupełnieniem systemu energetycznego i może charakteryzować się uzasadnionymi ekonomicznie współczynnikami rentowności przedsięwzięcia.
EN
The necessity to reduce CO2 emission to the atmosphere and realization of energy strategy for Poland until the year 2020 brought about the interest raise in renewable energy sources including the water one. Hydropower potential of Poland, in the context of big dams, is relatively low, but there are many possibilities to develop small hydropower plants. However, because of the hitherto existing technical problems with utilization of low-head dams, this potential has not yet been adequately made use of. Presented is a new solution of a hydropower plant for gentle gradient waters with the application of Archimedes’ screw. Technical and economic analysis is made for a small Archimedes’ screw hydroplant, based on real investment and operational data. Proved is, that such small hydroplant is a very good source of electrical energy and an attachment to the existing power system and can be characterized by economically justified profitability index.
EN
This paper presents the characteristics of four types of thermal insulation, with the application of: polystyrene panels, mineral wool panels, polyurethane foam panels, and phenolic foam panels. The technical parameters, prices, and amount of labour related to wall construction technology with the application of the thermal insulation materials listed above were discussed. The goals of this article are: to compare technical parameters of certain types of thermal insulation, to provide an economic analysis of the chosen wall insulation solutions, and to choose the type of thermal insulation that is most beneficial in terms of the relationship of price to quality.
PL
W artykule przedstawiono charakterystyki czterech rodzajów termoizolacji: z zastosowaniem płyt styropianowych, płyt z wełny mineralnej, płyt z pianki poliuretanowej oraz płyt z pianki fenolowej. Omówiono parametry techniczne, ceny i nakłady pracy związane z technologią wykonania ścian z zastosowaniem wymienionych materiałów termoizolacyjnych. Celami artykułu są: porównanie parametrów technicznych wybranych rodzajów termoizolacji, analiza ekonomiczna wybranych rozwiązań ocieplania ścian ograniczona do wykonanycha kosztorysów i wybór rodzaju termoizolacji, który jest najkorzystniejszy ze względu na stosunek jakości do ceny.
PL
W artykule przedstawiono porównanie procesu cięcia wiązką laserową oraz strumieniem wodno-ściernym w ujęciu technicznym i ekonomicznym. Zaprezentowano także algorytm do wyznaczenia kosztu cięcia przedmiotu o długości jednego metra.
EN
The article presents the comparison of laser beam machining and water jet cutting in technical and economic picture. It was also presented the algorithm determining the cost of cutting object at length 1 meter.
PL
Krótko scharakteryzowano obecny stan i perspektywy rozwoju energetyki jądrowej. Przedstawiono dotychczasowe światowe doświadczenia w wykorzystaniu elektrowni jądrowych do produkcji ciepła oraz projekty przystosowania elektrowni jądrowych do przekazywania ciepła odbiorcom zewnętrznym.. Dokonano wstępnej analizy techniczno-ekono-micznej proponowanego układu elektrowni, zapewniającego dostawę ciepła sieciowego w warunkach krajowych.
EN
The present condition and prospects of the nuclear technology development have been shortly presented in this paper. The worldwide experiences concerning nuclear energy use for heat production and the ad-aptation of nuclear power plants to heat supply to the consumers are presented. The preliminary technical and economic analysis of the proposed power plant structure has been performed.
PL
W artykule przedstawiono analizę techniczno-ekonomiczną wykorzystania sprężarkowych pomp ciepła w systemach ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla wybranego wolno stojącego budynku mieszkalnego. Analizę przeprowadzono dla wybranych wariantów systemów grzewczych i porównano z wybranymi konwencjonalnymi źródłami ciepła. Dla każdego z układów wyznaczono koszty inwestycyjne i eksploatacyjne oraz koszty poniesione w całym cyklu życia produktu.
EN
The economic-technical analysis usage of heat pumps in central heating and hot water systems for selected object are presented in the paper. The analysis was done for chosen variants of heat systems and was compared with chosen conventional systems of heat source. For each systems the capital and the operating cost was calculated. Moreover using Life Cycle Cost method (LCC) the value of LCC was calculated.
PL
W artykule przedstawiono analizę techniczno-ekonomiczną kotłowni o mocy 300 kW opalanych trzema rodzajami biomasy: zrębkami drzewnymi, peletami oraz drewnem kawałkowym. Dokonano doboru urządzeń trzech kotłowni zasilanych różnymi rodzajami biomasy drzewnej. Przedstawiono schematy konstrukcyjne poszczególnych rozwiązań. Dokonano oszacowania nakładów inwestycyjnych potrzebnych na budowę wybranych typów kotłowni oraz porównano koszty eksploatacyjne. W wyniku analizy określono racjonalność zastąpienia kotłowni opalanej węglem kamiennym kotłownią na biomasę stałą.
EN
The technical and economic analysis of the use of three forms of solid biomass as fuel is the subject of this paper. Three technological schemes of boiler plants fired with wood chips, wood logs and pellets, are chosen, each of power 300 kW. The investment expenditures on building boiler plants the capital and operating costs were calculated. as well as the simple investment return period, which allows to compare the analyzed types of biomass with hard coal. There were the conclusions formulated, as follows: 1) The lowest capital and operating costs appear for boiler plant fired with wood chips, the highest for pellets. 2) It is profitable to replace hard coal with wood chips or wood logs. The simple investment return period for this types of biomass amount to 2 and 5 years. Operating cost for boiler plant fired with pellets is higher than for hard coal. 3) In relation to hard coal, the reduction of operating cost is possible by using wood chips or wood logs as fuel.
PL
W artykule przedstawiono analizę warunków geotermalnych i ocenę potencjału energetycznego horyzontów wodonośnych w mieście Gostynin, a także ocenę właściwości balneologicznych wód rozpoznanych horyzontów wodonośnych. Wstępne rozpoznanie warunków geotermalnych pozwoliło na wytypowanie dwóch horyzontów hydro-geotermalnych, interesujących w aspekcie pozyskania energii cieplnej oraz wykorzystania właściwości balneologicznych wód podziemnych. Stwierdzono, że w rejonie Gostynina, najbardziej interesującymi poziomami hydrogeologicznymi są poziomy jury dolnej, środkowej oraz górnej. Najkorzystniejsze warunki geotermalne związane są głównie ze strefą kontaktu utworów jury środkowej i dolnej, w którym temperatury wód mogą osiągać, w tym rejonie, wartości ponad 60oC przy głębokościach rzędu 2300 m.
EN
The paper presents the analysis of geothermal conditions, evaluation of balneological properties of waters and estimation of energetic potential of water-bearing beds in Gostynin town. Preliminary recognition of geothermal conditions enabled the determination of two hydro-geothermal horizons, interesting in the aspect of utilization of thermal energy and balneological properties of underground waters. It was found that the most interesting hydrogeological beds in Gostynin region are Lower, Middle and Upper Jurassic levels. The most favourable geothermal conditions are connected with a contact zone of Middle and Lower Jurassic formations, where water temperatures can reach in this region the values of over 60°C at the depth of about 2300 m.
EN
In this article the analysis of existing methods concerning heating systems with gas infrared heaters heat capacity determination has been realized. Technical economical efficiency of calculation concerning real object is shown.
PL
W wielu sektorach gospodarki przemysłowej koszty wymiany i eksploatacji pomp są istotnym składnikiem funkcjonowania firm i stanowią o ich konkurencyjności. Błe.dy popełnione na etapie projektowania i doboru konkretnego rozwiązania układu pompowego powodują nadmierne wydatki na ubytkowanie. Przedstawiona analiza tcchniczno-ekonomiczna sprowadza sit do uzyskania optymalnego kosztu realizacji inwestycji i założonego procesu technologicznego. W tym celu stwór/ono specjalny program komputerowy analizujący pompy monoblokowe kilku wiodących w kraju i na świecie producentów. Kryteriami porównawczymi są tu przy określonych parametrach, charakterystyki przepływu, poboru mocy i sprawności, oraz koszty zakupu i koszty obsługi pompy. Dokonano również przedstawienia l porównania rozwiązań konstrukcyjnych, materiałów użytych w budowie elementów składowych, ich właściwości i możliwości zastosowania.
EN
In many fields of industrial economy the costs of the replacement and the usage of pumps are important factors in functioning of companies, which decide about their competitiveness. Mistakes made at the stage of designing and choosing a certain solution of a pump system cause later high expenditures of using it. The technical and economic analysis introduced in this paper aims to achieve optimal costs of introducing the investment and the costs of the technological process. A special computer program has been created for that. The program analyses end-suction pumps of several main produces in our country and in the world. Comparative criteria are, in this program, characteristics of flow, power, efficiency and the costs of purchase and the costs of using of a pump at certain parameters. Construction solutions, materials used in building components, their properties and possibilities of using them, have been shown and compared in this paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.