Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stal niskowęglowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The article presents results of test concerning reasons for the failure of a steel pipeline (DN 80) used for the injection of formation waters. The tests revealed that the perforation and subsequent material losses in the wall of the DN 80 pipeline made of steel L360NB were caused by deposit corrosion.
PL
Przedstawiono wyniki badań przyczyń awarii rurociągu stalowego DN 80 stosowanego do zatłaczania wód złożowych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że przyczyną wystąpienia perforacji oraz kolejnych ubytków materiału w ściance rurociągu DN 80 wykonanej ze stali L360NB była korozja podosadowa.
EN
Purpose: The aim of the paper is to analyse the effect of thermomechanical process with different cooling paths on microstructure and mechanical properties of low-carbon structural steel. Design/methodology/approach: The steel used for the investigation was subjected to two step deformation using a Gleeble 3800 simulator and then held at designed temperatures from 650ºC to 800ºC for different times. A final step included water cooling to room temperature to freeze the microstructure. Typical microscopic studies have been done. The analysis of the volume fraction of presented phases was carried out together with the measurement of grain size by means of image analysis. The last part of conducted research was hardness analysis of the steel after the different heat treatments. Findings: It was found that the microstructure constitution and grain size are strongly dependent on the temperature of isothermal holdings. The microstructure of steel held at 800ºC is composed of the mixture of bainite and two kinds of ferrite: globular and acicular. When the temperature was lowered by 50ºC the ferrite shows the globular morphology. When the temperature drops to 700ºC and below it, the microstructure is composed of ferritic-pearlitic mixture. It was observed that when the isothermal temperature was increased the grain size decreased and the opposite effect was observed for the holding time. The longer the time of the isothermal holding, the larger was the grain size. Research limitations/implications: For better understanding of the phase transformation kinetics in this steel the dilatometric test are planned. Practical implications: The knowledge of the microstructure evolution and hot deformation response of low-carbon structural steels is important from the industrial point of view. Originality/value: The combined effects of hot deformation and different cooling paths give the useful information on a microstructure evolution.
EN
The paper presents the influences of nanofluids, which are used in hardening process, to dimension changes, hardness and microstructure of hardened construction of steel samples. An analysis was also carried out with the use of English methods of cooling abilities of nanofluids environments based on water, solid nanoparticles of Al2O3 and ammoniac water. The results of this experiment show, that only one of specific dimensions of cooled samples, in the distilled water, changed for about 9%, but when using nanofluids this change was smaller. The hardness of alloy materials got a few percent more when nanofluids were used in comparasion to using the distilled water. The gained results allow to conclude the positive influence of nanofluids on parameters of the hardened materials.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących skłonności do tworzenia się pęknięć w lutospoinach złączy zakładkowych cienkich blach aluminiowych i karoseryjnych blach stalowych obustronnie galwanizowanych cynkiem, które wykonywano laserem diodowym dużej mocy (HPDL) ROFIN DL 020 oraz łukowo metodą CMT z użyciem materiału dodatkowego odpowiednio w postaci proszku i drutu litego. Przedstawiono wyniki badań metalograficznych makroskopowych i mikroskopowych, rentgenografii strukturalnej, mikroanalizy rentgenowskiej EDS oraz pomiarów twardości. Wskazano na przyczyny powstawania w lutospoinach na osnowie aluminium, złączy różnoimiennych typu aluminium - ocynkowana stal niestopowa, kruchych faz międzymetalicznych typu Fe-Al.
EN
In this article results of studies on cracks formation susceptibility in braze-welded joints of thin aluminum sheets and double-sided zinc galvanized steel sheets for car body parts made by laser brazing with high power diode laser ROFIN DL 020 and CMT MIG-brazing, with filler material in form of powder and wire accordingly, were presented. Results of macro- and microscopic metallographic examinations, structural roentgenography, EDS microanalysis and hardness tests were presented. Causes of brittle intermetallic Fe-Al phases formation in Al-matrix filler metal in dissimilar aluminum - zinc plated carbon steel joints were pointed.
5
Content available remote Moment skrawania w procesie gwintowania PA6 a wybór medium obróbkowego
PL
Wyznaczenie momentu obciążającego narzędzie do nacinania gwintu wewnętrznego stanowi podstawę do sprawdzenia jego wytrzymałości i wpływa na konstrukcję części skrawającej.
EN
The influence of different types of conversion phosphate coatings on the corrosion stability of top powder polyester coating on steel was investigated. The morphology of phosphate coatings was investigated using scanning electron microscopy (SEM), composition by energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) and surface coverage by voltametric anodic dissolution (VAD) technique. The corrosion stability of polyester coating on steel pretreated by phosphate coatings was investigated by electrochemical impedance spectroscopy (EIS). It was shown that small crystal nuclei of iron-phosphate coating have sporadically emerged on the steel substrate while zinc-phosphate coating had more compact structure with better surface coverage. After prolonged exposure, there was a significant decrease in Rp values for polyester/zinc-phosphate protective system, as a result of the disbondment of polyester coating, while Rp values for polyester coating on steel pretreated with iron-phosphate coating remained almost unchanged, pointing to a greater stability of this protective system.
PL
Zbadano wpływ różnych typów powłok fosforanowych na odporność na korozję stali pokrytej nawierzchniową powłoką poliestrową. Morfologię powłok fosforanowych badano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM), skład za pomocą dyspersyjnej spektroskopii rentgenowskiej (EDS), a pokrycie powierzchni metodą woltamperometrycznego roztwarzania anodowego (VAD).Odporność na korozję powłoki poliestrowej nałożonej na stal fosforanowaną badano za pomocą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS). Stwierdzono, że na podłożu stalowym pojawiły się sporadycznie niewielkie zarodki krystalizacji fosforanu żelaza, podczas gdy powłoka fosforanu cynku miała bardziej zwartą strukturę i wykazała lepsze pokrycie powierzchni. Po dłuższej ekspozycji nastąpił znaczący spadek wartości Rp dla układu powłoka poliestrowa / fosforan cynku, w wyniku odwarstwiania powłoki poliestrowej, podczas gdy wartości Rp powłok poliestrowych na stali z powłoką z fosforanu żelaza pozostały prawie niezmienione, wskazując na większą stabilność tego systemu ochronnego.
PL
Decydujący wpływ na poziom właściwości mechanicznych stali wywierają parametry przeróbki cieplno-plastycznej i szybkości chłodzenia po przeróbce. Właściwości stali mogą się istotnie zmieniać w zależności od wielkości odkształcenia w końcowych przepustach, temperatury końca walcowania oraz szybkości chłodzenia po walcowaniu. Celem badań było opracowanie półprzemysłowej technologii wytwarzania blach grubych wysokowytrzymałych ze stali niskowęglowych konstrukcyjnych przeznaczonych do zastosowań w obniżonych temperaturach. Wytypowano składy chemiczne stali, określono wstępne parametry procesu i przeprowadzono próby walcowania blach z obróbką cieplno-plastyczną i regulowanym chłodzeniem bezpośrednio po walcowaniu w module B Linii do Półprzemysłowej Symulacji Wytwarzania Metali i Stopów (LPS) budowanej w Instytucie Metalurgii Żelaza. Walcowano stale niskowęglowe o zróżnicowanej zawartości C, Mn i mikrododatków Nb, Ti, V o wartości równoważnika węgla w zakresie 0,36 do 0,50. Wykonano badania właściwości mechanicznych, udarności KV w zakresie temperatur od 20 do -60o C i mikrostruktury. Założoną do osiągnięcia wartość udarności KVmin = 27 J w temperaturze badania -60 C uzyskano dla blach o grubości 6÷7,5 mm. Mikrostruktura tych blach jest drobnoziarnista ferrytyczno-perlityczno-bainityczna, a ich właściwości spełniają wymagania dla kategorii S420ML i S460ML.
EN
The decisive effect on mechanical properties of steel is exerted by the parameters of thermo-mechanical treatment and rate of cooling after treatment. Steel properties can significantly vary depending on the volume of strain in final passes, end-of-rolling temperature and rate of cooling after rolling. The purpose of the research was to develop the semi-industrial technology for manufacturing of high-strength metal plates from low-carbon constructional steels for applications at reduced temperatures. Chemical compositions of steels were selected, initial process parameters were determined and testing of plate rolling with thermo-mechanical treatment and controlled cooling immediately after rolling in module B of the semi-industrial line for simulation of manufacturing metal and alloy products (LPS) being built in the Institute for Ferrous Metallurgy was carried out. Low-carbon steels with diverse content of C, Mn and micro-additions of Nb, Ti, V with carbon equivalent varying between 0.36 and 0.50 were rolled. The investigations of mechanical properties, impact resistance KV within the temperature range from 20 to -60° C and microstructure were carried out. The assumed impact resistance KVmin = 27 J at test temperature of -60° C was obtained for metal plates 6÷7.5 mm thick. These plates have fi ne-grained ferritic-pearlitic-bainitic microstructure and their properties meet the requirements for S420ML and S460ML category.
PL
Celem niniejszego projektu była weryfikacja zgodności symulacji numerycznych procesu krzepnięcia i ujednorodniania z danymi doświadczalnymi. Przeprowadzone badania obejmowały obrazowanie mikrostruktury po różnych etapach procesu ujednorodniania za pomocą mikroskopu świetlnego i skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Za pomocą mikroskopu skaningowego (SEM) wyznaczono liniowe profile zmian składu chemicznego próbek z badanej stali.
PL
Celem pracy było opracowanie parametrów niskotemperaturowego walcowania w zakresie ferrytycznym stali z grupy IF i regulowanego walcowania z obróbką cieplnoplastyczną niskowęglowych stali konstrukcyjnych i przeprowadzenie prób walcowania eksperymentalnego w LPS. Do walcowania wytypowano stal IF i 3 gatunki stali niskowęglowych z mikrododatkami Nb, Ti, V o zawartości węgla od 0,06 do 0,15 % wytopione w warunkach laboratoryjnych IMŻ i 3 gatunki w postaci odcinków blach o grubości od 40 i 44 mm ze stali S355, S420 i S500MC pobranych z blach walcowanych w warunkach przemysłowych. W wyniku stwierdzono, że blachy ze stali IF walcowane przy obniżonej temperaturze w zakresie ferrytycznym spełniają wymagane właściwości, a badania blach ze stali niskowęglowych należy kontynuować stosując wyższe temperatury końca walcowania i chłodzenie natryskiem wodnym po walcowaniu o parametrach zależnych od gatunku stali i grubości blachy.
EN
The purpose of the work was to develop parameters of low-temperature ferritic rolling of IF steels and controlled rolling with thermoplastic treatment of low-carbon constructional steels as well as to carry out the experimental rolling in LPS. For rolling the IF steel, 3 grades of low-carbon steel with micro-additives of Nb, Ti, V and carbon content ranging from 0.06 to 0.15%, cast under the Institute for Ferrous Metallurgy's laboratory conditions, and 3 grades in the form of S355, S420 and S500MC steel plate sections with thickness from 40 and 44 mm, taken from plates rolled under the industrial conditions, were selected. As a result, it was found that IF steels put to ferritic rolling at a reduced temperature met the required properties, while the investigations on low-carbon steel plates should be continued by using higher temperatures at the end of rolling and water spray cooling after rolling with parameters dependent on steel grade and plate thickness.
EN
The paper presents a method of surface evaluation of steel strips formed by longitudinal cold rolling using the rolling mill DUO 210 SVa. The experiments were performed on samples of low carbon structural steel in order to determine the impact of grain size of material with respect to technological parameters, particularly with respect to the reduction and rolling force. Surface roughness of the steel strips was measured at three areas by an optical profilometer MicroProf FRT. Consequently, these three results were mutually compared.
PL
Artykuł przestawia metodę oceny zmian struktury geometrycznej powierzchni części stalowych po walcowaniu wzdłużnym na zimno na walcarce typ DUO 210 SVa. W badaniach zastosowano stal niskowęglową stosowaną w budowie samochodów w celu określenia zależności pomiędzy wielkością ziarna struktury metalograficznej i parametrami technologicznymi procesu walcowania, w szczególności relacji zmniejszenie wysokości próbki – siła walcowania. Chropowatość powierzchni mierzono w trzech obszarach na profilografometrze typ MicroProf FRT. Otrzymane trzy wyniki porównano.
11
PL
Praca przedstawia sposoby wytwarzania drobnoziarnistej struktury ferrytycznej w niskowęglowej stali konstrukcyjnej C15V. Wyznaczono za pomocą badań dylatometrycznych temperatury krytyczne A c1, A c3, A r1, A r3, oraz określono kinetykę przemian w badanej stali podczas nagrzewania i chłodzenia. Ustalono parametry obróbki cieplno-plastycznej w zakresie międzykrytycznym (rys. 3). Zastosowanie rożnych wariantów OCP (obróbki cieplno-plastycznej) pozwoliło otrzymać strukturę o rożnym stopniu rozdrobnienia. Efekty tych zabiegów oceniono na podstawie badań mikroskopowych z oszacowaniem wielkości ziarna oraz pomiarów twardości. Zaobserwowano, że odkształcanie w zakresie międzykrytycznym (? + ?) sprzyja występowaniu w uzyskanych strukturach dość licznych zarodków ferrytu, co powoduje otrzymanie większej dyspersji ziarna w stali niskowęglowej. Osiągnięto bardzo drobne ziarna o średnicy rzędu 1,4 @m do 3,9 @m. Ponadto stwierdzono, że próbka o najmniejszych ziarnach posiadała także najniższą twardość (197HV30).
EN
This paper presents the ways of producing of fine-grained ferrite structure in low carbon steel C15V. The critical temperatures A c1, A c3, A r1, A r3 were designated by means of dilatometric research. Transformation kinetics in the investigated steel during heating ang cooling was designated. Termomechanical proccess' parameters in the intercritical range were obtained (Fig. 3). Application of different variant of termomechanical proccess made it possible to achieve the structure of various refinement degree. The effects of these threatments were estimated based on microscopic researches and defining of a grain size as well as hardness measuremant. It was observed that deformation in the intercritical range (? + ?) promote the occurance of my ferrite nucleus in obtained structures. This results in greater grains dispersion in low carbon steel. Very fine grains of 1.4÷3.9 @m diameter were obtained. Moreover, it was stated that the speciment of the smallest grains had also the lowest hardness (197HV30).
PL
Za pomocą badań metodami głębokiego trawienia i próby Baumana wykazano, że jakość wlewków ciągłych ze stali niskowęglowej stosowanych do walcowania walcówki będącej wsadem do produkcji drutów spawalniczych, jest zależna od warunków odlewania i sposobu krzepnięcia. Badania plastyczności stali o strukturze pierwotnej oceniono w próbie skręcania na gorąco w zakresie temperatury od 800 do 1100 °C i szybkości odkształcenia od 0,1 do 10,0 s-1. Stwierdzono wysoką podatność stali do przeróbki plastycznej w analizowanym zakresie zmienności parametrów dkształcenia.
EN
It was proved by the deep etching and Baumann tests that the quality of continuous cast low-carbon steel billets used for rolling welding wire depends on casting and solidification conditions. Hot torsion tests of the steel in the as-cast state were carried out in the temperature range from 800 °C to 1100 °C and strain rate range from 0.10 to 10.0 s-1. It was found out that the investigated steel exhibits good formability in the analyzed range of deformation conditions.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie metody komputerowej analizy obrazu do oceny ilościowej struktur prętów zbrojeniowych produkowanych metodą QTB (quenching and tempering bars) wykorzystującą chłodzenie natryskiem wodnym z temperatury końca walcowania. Po procesie QTB na przekroju pręta otrzymuje się zróżnicowane składniki struktury takie jak: martenzyt samoodpuszczony, ferryt+bainit, ferryt+perlit, które wpływają na uzyskiwane własności mechaniczne prętów. Przedstawiono metodę oceny udziałów objętościowych składników struktury dla prętów żebrowanych . 16, 20, 28 mm.
EN
Technology of processing of ribbed bars with water accelerated cooling from finish rolling temperature – QTB was presented in the article. After QTB in the cross section of the bar different microstructural constituences were formed: self tempered martensite, ferrite and bainite, ferrite and pearlite which determine mechanical properties. For low carbon steel after QTB from bars ö16, 20, 28 mm method of estimation of volume fraction of the microstructure constituencies was presented in the paper.
EN
The results of microstructure and mechanical properties of low-carbon copper bearing steel which is characterized by high yield strength eąual to 900 MPa and minimum impact energy equal to 81J at Iow temperaturę (-84° C) are presented in this paper. The steel contains higher amount of nickel (6% wt.) and copper (2% wt.) as well as lower content of carbon (0,03% wt.) in comparison with grade HSLA-100 steels. High mechanical properties of the steel through appropriate selection of its chemical composition and heat treatment parameters were obtained. It was observed that hardening and then tempering in dual-phase rangę a+y leads to formation of multiphase microstructure consisting of martensite laths, polygonal ferrite with precipitates of L_Cu and retained austenite. This microstructure ensures high strength with good formability and resistance to brittle fracture.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostrukturalnych i wytrzymałościowych, niskowęglowej stali z dodatkiem 2% miedzi o granicy plastyczności Rp0,2 powyżej 900 MPa i pracy łamania na poziomie 81 J w temperaturze -84 °C. Badana stal charakteryzowała się podwyższona zawartością niklu (6% wag.) miedzi (2% wg.) oraz obniżoną koncentracją węgla (0,03% wg.) w porównaniu do klasycznej stali z gatunku HSLA 100. Wysokie własności mechaniczne zostały uzyskane poprzez sterowanie składem chemicznym oraz obróbką cieplną. Zaobserwowano, że hartowanie z następnym odpuszczaniem w zakresie dwufazowym a+y prowadzi do utworzenia wielofazowej struktury składającej się z martenzytu listwowego, ferrytu poligonalnego z wydzieleniami fazy L_Cu oraz austenitu szczątkowego. Mikrostruktura taka zapewnia wysokie własności wytrzymałościowe, dobrą plastyczności i odporność na pękanie.
EN
Reaction between the various species in slag and metal phase is usually mass transfer controlled. There have been continuous efforts to increase the reaction efficiency in slag-metal system, especially during decarburization of steel to produce the ultra low carbon steel (ULCS) in secondary steelmaking. It has been found that the surface reaction is a dominant factor in the final stage of decarburization. In the initial stage, the inner site reaction is major factor in the refining process. The mixing of bath affects the later reaction. However, the former reaction (surface reaction) is affected by the plume size area at the top of the metal surface. Therefore, a computational study has been made to understand the fluid dynamics of a new secondary steelmaking process called Revolutionary Degasser Activator (REDA) to study the bath mixing and plume area. REDA process has been considered as it is claimed that this process can reduce the carbon content in steel below 10ppm in a less time than the other existing processes such as RH and Tank degasser. This study shows that both bath mixing and plume area are increased in REDA process facilitating it to give the desired carbon content in less time. Qualitative comments are made on slag-metal reaction system based on this finding.
PL
Reakcja pomiędzy różnymi składnikami w fazie żużlowej i metalowej jest zwykle kontrolowana przez transport masy. Ciągle dążono do zwiększenia wydajności reakcji w układzie metal-żużel, zwłaszcza podczas procesu odwęglania, przy produkcji stali o ultra niskiej zawartości węgla (ULCS) podczas obróbki pozapieciowej. Stwierdzono, że reakcja na powierzchni jest czynnikiem dominującym w końcowej fazie odwęglenia. W początkowym etapie, reakcja wewnątrz jest głównym czynnikiem w procesie rafinacji. Mieszanie kąpieli wpływa na późniejszą reakcję. Jednakże na poprzednią reakcję (reakcja na powierzchni) ma wpływ wielkość obszaru mieszania na powierzchni metalu. W związku z tym dokonano obliczeń, w celu zrozumienia dynamiki płynów nowego procesu metalurgii pozapiecowej, nazwanego Rewolucyjny Aktywator Odgazowania (REDA), do badania mieszania kąpieli i obszaru mieszania. Twierdzi się że proces REDA może zmniejszyć zawartość węgla w stali poniżej 10 ppm w krótszym czasie, niż inne istniejące procesy takie jak RH i odgazowanie w kadzi. Z niniejszych badań wynika, że zarówno mieszanie kąpieli i obszar mieszania zwiększa się w procesie REDA, ułatwiając uzyskanie żądanej zawartość węgla w krótszym czasie. Poczynione są jakościowe uwagi na temat reakcji w układzie żużel-metal, oparte na tych wynikach.
PL
W prezentowanym artykule dla blach o grubości 20 mm z niskowęglowej stali z mikrododatkiem wanadu przedstawiono badania strukturalne i własności mechanicznych dla zróżnicowanych szybkości chłodzenia. Po walcowaniu stosowano chłodzenie natryskiem wodnym, zastudzanie natryskiem wodnym do temperatury 600-650 stopni C i dalsze chłodzenie w powietrzu oraz chłodzenie w powietrzu. W wyniku przyspieszonego chłodzenia uzyskano znaczne rozdrobnienie składników struktury: ferrytu oraz quasi-perlitu. Po chłodzeniu natryskiem wodnym blach w strukturze występował bainit. Pozwoliło to na uzyskanie Re na poziomie 600 MPa, Rm-724 MPa oraz KCV -60 stopni C > lub = 32 J/cm2
EN
Investigations of microstructure and properties of 20 mm heavy plater made from low alloyed steel with vanadium microaddition were presented after different cooling rates. After rolling accelerated cooling with water mist, interrupted cooling with water till 600-650 degree C temperature and cooling in air were applied. Pronounced grain refinement of ferrite and quasi-pearlitewas achieved after accelerated cooling. Some amounts of bainite were observed too. Such microstructure had properties: YS 600 MPa, TS-724 MPa and KCV -60 degree C > 32 J/cm2.
PL
Przeprowadzono za pomocą programu komputerowego DICTRA modelowanie procesów segregacji boru dla niskowęglowej stali zawierającej 0,006 % B. Stal ta była austenityzowana w temperaturze 900-920 °C oraz chłodzona z szybkością: V = 1 °C/s i V = 50 °C/s. Określono wpływ segregacji boru na opóźnienie przemiany ferrytycznej i bainitycznej porównując kinetykę przemian stali zawierającej bor oraz stali bez boru.
EN
Process of boron segregation was studied with software DICTRA for low carbon steel having 0.006 % B. Influence of cooling rate V = 1 °C/s and V=50 °C/s after austenitizing at temperature 900÷920 °C was determined. Effect of boron segregation on retardation of ferrite transformation and bainite formation was established by comparison of kinetics of phase transformations for steel with and without boron addition.
18
Content available remote Texture heterogeneity of asymmetrically cold rolled low carbon steel
EN
The crystallographic texture formation in low carbon steel during asymmetric rolling was studied experimentally and analysed numerically. Modelling of plastic deformation was done in two scales: in the macro-scale using the finite element method ( FEM) and in crystallographic scale using the polycrystalline deformation model (LW model). The stress distribution in the rolling gap was calculated using FEM and next these stresses were applied in LW model of polycrystalline plastic deformation. It was found that the textures of central and surface layers of the sample are related by a rotation around the transverse direction; moreover, this rotation angle varies with the distance of the considered material layer from the sample surface. In general, the predicted textures agree very well with those determined by X-ray diffraction. Besides of texture change (departure from orthorhombic sample symmetry), the asymmetrical rolling modifies also the material microstructure.
PL
Zbadano doświadczalnie i numerycznie tworzenie się tekstur walcowania asymetrycznego w stali niskowęglowej. Modelowanie odkształcenia plastycznego przeprowadzono w dwóch skalach: w skali makro przy użyciu metody elementów skończonych (MES) i w skali krystalograficznej używajac modelu odkształcenia polikryształu (model LW). Rozkład naprężeń w kotlinie walcowniczej wyznaczony metodą elementów skończonych był następnie użyty w modelu odkształcenia LW. Stwierdzono, że tekstury warstwy powierzchniowej i środkowej związane są obrotem wokół kierunku poprzecznego, przy czym kąt obrotu zależy od odległości rozważanej warstwy materiału od powierzchni próbki. Ogólnie, tekstury przewidywane przez użyte modele pozostają w dobrej zgodności z teksturami zmierzonymi. Oprócz zmiany tekstury (odejście od rombowej symetrii próbki), walcowanie asymetryczne modyfikuje także mikrostrukturę materiału.
EN
Purpose: Maim aim of this paper is to describe the plastic deformation executed by ECAE of low carbon steel. The ECAE method lead to significant improvement of strength of investigated material. Design/methodology/approach: Experiments were planned and realised an the temperature ranging from room temperature up 280oC. After application of deformation the structure was investigated in dependence on accumulation of deformation and deformation temperature as well as abovementioned final properties. Findings: Accumulated deformation varied from the value 2 to 8. Investigation of structure by electron microscopy was made with use microscope JEOL JEM 2100. Mechanical properties were investigated by tensile test. Statistic evaluation of angular disorientation and of size of grains/sub-grains was also made with use of electron diffraction (EBSD) in combination with scanning electron microscope FEG SEM Philips. Practical implications: The technology ECAE was applied on low carbon steel. It was verification of ECAE application possibility on steel P2-04BCH importantly for following applying on similar kinds of steel, because ECAE deformation influence. Originality/value: The results from his work shall be useful in determining conditions for fabrication of nanocrystalline or sub-microcrystalline steel by the ECAE technology.
PL
Omówiono zależność pomiędzy stężeniem tlenu w stopiwie elektrod otulonych rutylowych i zasadowych a wielkością wtrąceń niemetalicznych. Wyprowadzono wzór matematyczny pozwalający obliczyć średnicę wtrącenia niemetalicznego w stopiwie w zależności od ilości tlenu.
EN
Relation between concentration of oxygen in basic and rutile weld metal deposit and size non metalic inclusions were discussed. Furthermore mathematical equation allowing to calculate diameter of non metalic inclusion in metal weld deposit in terms of oxygen concentration in MWD have been done.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.