Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 87

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gospodarstwo domowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W pracy przeanalizowano wpływ stosowanej metody uśredniania arytmetycznego wartości ciepła spalania na błędy w przeliczaniu zużycia paliwa gazowego do celów grzewczych w gospodarstwach domowych. W analizie wykorzystano metodę stopniodni, uwzględniając rzeczywiste wartości współczynnika konwersji paliwa gazowego dla kilku Obszarów Rozliczeniowych Ciepła Spalania. Wyznaczono względne błędy rozliczenia zużycia paliwa gazowego dla rocznego okresu rozliczeniowego, w porównaniu do przeliczania na podstawie średniej ważonej. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że błąd względny stosowanej metody, z wykorzystaniem średniej arytmetycznej wartości ciepła spalania w okresie rozliczeniowym, jest na bardzo niskim poziomie, co sprawia że metoda ta jest właściwa do stosowania w określaniu zużycia gazu ziemnego w gospodarstwach domowych.
EN
Influence of arithmetic averaging method of heat of combustion on errors in gas consumption for households were analyzed in the paper. The analysis uses day degrees method, taking into account real values of the gas conversion factor for several localities. Relative errors of gas consumption compared to the conversion based on the weighted average were determined for annual period. On basis of the analysis carried out, it was found that the relative error of the applied method using the arithmetic mean of heat of combustion is a very low, which makes this method appropriate for use in determining the consumption of natural gas in households.
PL
Artykuł przedstawia wyniki obliczeń efektywności stosowania źródeł PV u odbiorców - gospodarstw domowych stosujących umowy prosumenckie. Rozważano odbiorców zużywających 2000-4000 kWh/rok. Przyjęto dofinansowanie inwestycji na poziomie: 0%, 40% i 60%. Wyniki obliczeń przedstawiono na wykresach wskazujących procentowe zmiany jednostkowych kosztów energii jako funkcje cen taryfowych operatora. Uwzględniono wzrost cen energii w przyszłości. Określono zależność efektów ekonomicznych od doboru mocy znamionowych źródeł PV.
PL
W artykule opisano strukturę zużycia energii w Polsce na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Podstawowym źródłem energii jest węgiel kamienny i drewno. Najczęściej stosowanym urządzeniem grzewczym jest kocioł na paliwa stałe opalany węglem i drewnem kawałkowym, dwufunkcyjny. Przeanalizowano względy ekonomiczne stosowania kotłów opalanych różnego rodzaju paliwami, jak też dostępność tych paliw i ich koszt jednostkowy.
EN
The paper describes the structure of energy consumption in Poland for central heating and domestic hot water purposes. The basic source of energy is hard coal and wood. The most commonly used heating device is a solid fuel boiler fired with coal and wood. It is a combi boiler. Economic aspects of the use of boilers fired by fuels of various type have been analysed, as well as the availability of the fuels and their cost per unit.
PL
W artykule poddano ocenie mikroekonomiczne efekty dofinansowania publicznego w zakresie utrzymania dzieci w gospodarstwach domowych. Programy socjalne dla rodzin z dziećmi stają się standardem polityki społeczno-popytowej w krajach europejskich. Dlatego pytania o formę i skalę zapewniające efektywność omawianego programu są ważniejsze aniżeli dyskusja o potrzebie jego realizacji. Na początku dokonano przeglądu prezentacji tego tematu i wyników przedstawionych w literaturze krajowej i zagranicznej. W głównym nurcie krytycznym wskazuje się na redukowanie ze względu na program innych rodzajów wydatków rządowych lub na wzrost długu publicznego i ograniczanie podaży pracy. Trwa dyskusja nad skutecznością stymulowania zasiłkami przyrostu demograficznego. Brakuje ocen rezultatów programu w zakresie konsumpcji indywidualnej i efektywności różnych form jej dofinansowania. W celu oceny rozwiązań przyjętych w powszechnym programie zasiłków rządowych „Rodzina 500+” w Polsce i porównania ich z rozwiązaniami alternatywnymi w artykule zastosowano mikroekonomiczną teorię konsumpcji. W wyniku analizy teoretycznej hipotetycznego przypadku stwierdzono, że większą użyteczność konsumpcji zapewnia transfer gotówkowy niż jego równowartość w bonach, czy też zwolnienie sprzedaży produktów spożywczych oraz artykułów dziecięcych z podatku VAT. Stwierdzono też, że wypłata jest bardziej prorynkowa niż przeznaczenie środków na w pełni bezpłatne żłobki lub przedszkola. Rozwiązania przyjęte w pierwotnej postaci programu „Rodzina 500+” oceniono pozytywnie w kontekście teorii konsumenta.
EN
In this paper the microeconomic effects of the child benefit on consumption are evaluated. Benefits for families bringing up children have become a popular part of social and demand-side policy in European countries. That is why questions about the form and scale ensuring the effectiveness of the program are more important than discussing the need for its implementation. We begin with a literature review. The child benefit is mainly criticised because it is pushing out other types of government spending or increasing the public debt and decreasing the labour supply. The benefit’s effect on demographic growth is questioned. There is a lack of analyses of individual consumption and forms of its subsidization. Therefore, we will use microeconomic consumer theory to assess the Polish child benefit „Family 500+” and compare funding alternatives. A study of a hypothetical case was performed. It turned out that a cash benefit is of a higher utility to a consumer than an equivalent amount in vouchers or in a consumption tax rebate. Free nursery or kindergarden care are less favourable for the market and for price control. The „Family 500+” benefit, as introduced originally in Poland in 2016, is positively assessed when taking consumption smoothing and utility maximisation under consideration.
PL
Na podstawie omówionych w numerze 11-12/2018 „TCHiK” rozwiązań konstrukcyjnych turbin wiatrowych małej mocy przeznaczonych dla gospodarstw domowych oraz wnikliwej analizy warunków lokalizacyjno-ekonomicznych, w publikacji został przedstawiony projekt małej siłowni wiatrowej. Siłownia ta przeznaczona jest dla małego gospodarstwa domowego zlokalizowanego w strefie nadmorskiej korzystnej pod względem energetycznym, ale w obszarze zurbanizowanym, w którym zabudowania mogą zaburzać lub całkowicie blokować przepływ mas powietrza.
EN
Based on small capacity wind turbines design solutions described in „TCHiK” No 11-12/2018, the design of small wind power plant is presented in this paper. The device is dedicated to small households localized onshore where good wind conditions occur but simultaneously in urban zones where air flow can be disturbed or even blocked by buildings.
PL
Spowolnienie tempa wzrostu dochodów realnych ludności i realne podrożenie żywności w 2017 r. nie pozostało bez wpływu na konsumpcję. Celem artykułu jest zobrazowanie zmian poziomu i struktury popytu na żywność w 2017 r. na tle jego głównych ekonomicznych uwarunkowań oraz wskazanie kierunków jego rozwoju w 2018 r. Dla realizacji tego celu wykorzystano dane GUS dotyczące rachunków narodowych, sprzedaży detalicznej i cen żywności oraz wyniki badań budżetów gospodarstw domowych. Przeprowadzone analizy pokazały, że w 2017 r. tempo wzrostu spożycia żywności (w cenach stałych) w sektorze gospodarstw domowych było wolniejsze niż w dwóch poprzednich latach. Spadkowi wolumenu konsumowanych artykułów żywnościowych towarzyszyły zmiany jego struktury, polegające na wzroście udziału produktów bardziej przetworzonych w koszyku zakupów. Utrzymała się wzrostowa tendencja popytu na usługi gastronomiczne. W gospodarstwach domowych rolników znacznie zmalało samozaopatrzenie w żywność, co miało związek z korzystnym dla producentów rolnych rozwojem cen skupu. Ocenia się, że w 2018 r. wzrost krajowego popytu na żywność był zbliżony do notowanego w 2017 r.
EN
The decline in the rate of growth of real income of the population and the real increase in prices of food in 2017 had an impact on the consumption. The aim of this paper it to illustrate changes in the level and structure of demand for food in 2017 against a background of macroand micro-economic factors and to indicate direction of changes in 2018. Data from GUS (Central Statistical Office) on national accounts, retail sales, food prices and the results of research into household budgets were used to achieve this aim. The analysis showed that in 2017 the rate of growth of food consumption in the household sector was slower than in the previous two years. The reduction in volume of consumed food products was accompanied by actual changes in its structure based on the growth of the share of more processed products in the basket of purchased goods. The growth in demand for catering services continued. In agricultural households there was a significant reduction in self-reliance on food, which was related to a positive increase in purchase prices for agricultural producers. It is estimated that in 2018 the growth of domestic demand for food was similar to that in 2017.
PL
Wzrost zamożności i zmiany stylu życia ludności powodują, że Polacy coraz chętniej spożywają posiłki poza domem. Celem artykułu jest pokazanie skali tego zjawiska w latach 2015-2017. Omówiono zmiany liczby placówek gastronomicznych, wielkości sprzedaży i przychodów z działalności gastronomicznej. Dokonano analizy i oceny poziomu i struktury wydatków gospodarstw domowych na żywienie w gastronomii. Przeprowadzona analiza pokazała, że żywienie poza domem coraz silniej konkuruje z zakupami żywności w punktach sprzedaży detalicznej. W latach 2015-2017 tempo wzrostu realnych wydatków gospodarstw domowych na gastronomię było trzykrotnie wyższe niż na żywność konsumowaną w domu. Wzrosły wydatki na gastronomię w grupach ludności najmniej i średnio zamożnych. Szczególnym zainteresowaniem konsumentów cieszyły się restauracje oraz bary szybkiej obsługi. Udział wydatków na gastronomię w wydatkach gospodarstw domowych na żywność i napoje bezalkoholowe zwiększył się z 15,6% do 16,6%. Wyniki analizy danych sugerują, że w wyniku wzrostu poziomu zamożności i zmian ogólnego modelu konsumpcji popularność jedzenia poza domem wśród polskich konsumentów będzie nadal rosła.
EN
The increase in affluence and changes in the lifestyle of the population cause that Poles are more and more willing to eat meals outside the home. The aim of this paper is to illustrate the scale of this phenomenon in 2015-2017. Changes in the numbers of catering establishments, and sales and income of catering businesses are discussed. Analysis has been conducted on the level and structure of household expenditure on eating out. Research studies have shown that eating out is competing more and more with food purchased in the retail sector. In the years 2015-2017 the rate of growth of real household expenditure on eating out was three times higher than of food consumed at home. There has been a significant increase in spend on eating out in less affluent and middle-income groups. Restaurants and fast food outlets have proved to be particularly popular. The share of household income spent on food and non-alcoholic drinks has increased on eating out. Research suggests that the popularity of eating out among Polish consumers will continue to increase under the influence of growth of level of affluence and changes in the patterns of consumption.
EN
According to the European Environment Agency (EEA 2018), air quality in Poland is one of the worst in Europe. There are several sources of air pollution, but the condition of the air in Poland is primarily the result of the so-called low-stack emissions from the household sector. The main reason for the emission of pollutants is the combustion of low-quality fuels (mainly low-quality coal) and waste, and the use of obsolete heating boilers with low efficiency and without appropriate filters. The aim of the study was to evaluate the impact of measures aimed at reducing low-stack emissions from the household sector (boiler replacement, change of fuel type, and thermal insulation of buildings), resulting from environmental regulations, on the improvement of energy efficiency and the emission of pollutants from the household sector in Poland. Stochastic energy and mass balance models for a hypothetical household, which were used to assess the impact of remedial actions on the energy efficiency and emission of pollutants, have been developed. The annual energy consumption and emissions of pollutants were estimated for hypothetical households before and after the implementation of a given remedial action. The calculations, using the Monte Carlo simulation, were carried out for several thousand hypothetical households, for which the values of the technical parameters (type of residential building, residential building area, unitary energy demand for heating, type of heat source) were randomly drawn from probability distributions developed on the basis of the analysis of the domestic structure of households. The model takes the coefficients of correlation between the explanatory variables in the model into account. The obtained results were multiplied so that the number of hypothetical households was equal to 14.1 million, i.e. the real number of households in Poland. The obtained results allowed for identifying the potential for reducing the emission of pollutants such as carbon dioxide, carbon monoxide, dust, and nitrogen oxides, and improving the energy efficiency as a result of the proposed and implemented measures, aimed at reducing low-stack emission, resulting from the policy. The potential for emissions of gaseous pollutants is 94% for CO, 49% for NOx, 90% for dust, and 87% for SO2. The potential for improving the energy efficiency in households is around 42%.
PL
Celem pracy była ocena wpływu działań zmierzających do obniżenia niskiej emisji w gospodarstwach domowych (wymiana kotłów, zmiana rodzaju paliwa, docieplenie budynków) wynikających z regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska na poprawę efektywności energetycznej i emisję polutantów w sektorze gospodarstw domowych w Polsce. Zbudowano stochastyczne modele bilansu energii i masy dla hipotetycznego gospodarstwa domowego, które zostały wykorzystane do oceny efektywności energetycznej i emisji polutantów realizacji działań wynikających z prawodawstwa. Dla hipotetycznych gospodarstw domowych oszacowane zostało roczne zużycie energii i emisji polutantów przed wdrożeniem danej regulacji i po jej wdrożeniu. Wykorzystując symulację Monte Carlo obliczenia zostały przeprowadzone dla kilku tysięcy hipotetycznych gospodarstw domowych, dla których wartości parametrów technicznych (liczba osób w gospodarstwie, sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania budynku, rodzaj paliwa, wiek i klasa energetyczna budynku, powierzchnia i lokalizacja budynku) były losowane z rozkładów prawdopodobieństwa przygotowanych na podstawie analizy struktury krajowej gospodarstw domowych. Otrzymane wyniki zwielokrotniono tak, aby liczba hipotetycznych gospodarstw była równa 14,1 mln, tj. rzeczywistej liczbie gospodarstw domowych w Polsce. Otrzymane wyniki pozwoliły określić potencjał w zakresie ograniczenia emisji polutantów takich jak CO2, CO, pyły oraz NOx i poprawy efektywności energetycznej w wyniku proponowanych i realizowanych działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji wynikających z regulacji prawnych. Potencjał emisję zanieczyszczeń gazowych sięga ponad 94%, natomiast potencjał w zakresie poprawy efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych wynosi około 42%.
EN
The main objective of the article is to assess the changes in carbon dioxide emissions in residential sector caused by the implementation of the plans contained in the Air Protection Programs, anti-smog resolutions adopted in 9 voivodeships and the nationwide “Clean Air” program. The reduction of emissions of pollutants which directly affecting air quality and human health, i.e. particulate matter and benz(a)pyrene, which residential sector is the main source, can also affect the amount of emitted of carbon dioxide. To determine the changes in carbon dioxide emissions in the residential sector, emissions of CO2 in base year of 2017 from various energy carriers were determined, plans for reducing of low-stack emission were reviewed and the future structure of energy carriers used in households was estimated. The processes of increasing the efficiency of energy use through both the replacement of boilers and thermomodernization were also taken into account. The obtained results show that the highest CO2 emission reduction of 6% is achieved in case of “Clean Air” program. In frame of this program in 3.5 million of single-family houses a heating system replacement and thermomodernization is planned. Implementation of plans included on Air Protection Programs and anti-smog resolutions can lead to a relatively small (approx. 1%) reduction of CO2 compared to base year 2017. The detailed results of future fuel consumption and CO2 emission for individual voivodeships and for the whole of Poland was presented.
PL
Głównym celem tego artykułu jest oszacowanie zmian emisji dwutlenku węgla w sektorze gospodarstw domowych spowodowanych realizacją planów zawartych w Programach Ochrony Powietrza (POP), uchwałach antysmogowych przyjętych w 9 województwach oraz ogólnopolskim programie „Czyste Powietrze”. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, które bezpośrednio wpływają na lokalną jakość powietrza i zdrowie ludzi, tj. pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu, których sektor gospodarstw domowych jest głównym źródłem, mogą również wpływać na ilość emitowanego do atmosfery CO2. Aby oszacować zmiany emisji dwutlenku węgla w sektorze gospodarstw domowych, obliczono emisję CO2 z różnych nośników energii w roku bazowym 2017, przeanalizowano plany ograniczenia niskiej emisji i oszacowano przyszłą strukturę nośników energii stosowanych w gospodarstwach domowych. W obliczeniach uwzględniono także procesy zwiększenia efektywności wykorzystania energii poprzez wymianę kotłów i termomodernizację. Otrzymane rezultaty wskazują, że najwyższą, ponad 6% redukcję emisji dwutlenku węgla, uzyskano w przypadku realizacji ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”. W programie tym założono, że 3,5 miliona domów będzie objętych wymianą systemu grzewczego i termomodernizacją. Realizacja Programów Ochrony Powietrza oraz uchwał antysmogowych powoduje zmniejszenie emisji CO2 o około 1% w stosunku do roku 2017. Przedstawiono wyniki przyszłego zużycia nośników energii oraz emisji dwutlenku węgla dla poszczególnych województw i dla całej Polski.
EN
The paper presents an analysis of hard coal prices offered at the coal depots in Poland. Coal depots are one of the most popular forms of purchasing coal by Polish households. Prices refer to price offers for cobble coal (grain size: 60–120 mm) and their analysis is performed based on the regions rather than on all Polish provinces. From January 2010 to May 2019, there were two regions that were distinguished in terms of price spread: the S-W region and the N-E region. In the case of the S-W region, the difference between the province with the minimum price (Śląskie Province) and with the maximum price (Dolnośląskie Province since September 2017) ranged from PLN 53–83/ton, and in the N-E region the difference ranged PLN 64–130/ton. In the case of the remaining two regions, prices varied from a few to approximately PLN 80/ton for the N-W region, and from a few to about PLN 40 /ton for the S-E region. In order to determine how the origin of the coal affects its prices (domestic coal, imported coal), the analysis also included cobble coal price offers that are part of the Author’s own database created for several years. In the case of cobble coal from domestic producers, price offers varied betwwen PLN 14–33/GJ, and price offers for imported cobble coal stood varied between PLN 12–32/GJ. The N-E region attracted particular attention as the price offers for imported cobble coal reached a level similar to the offers from the S-W region, i.e. the region closest to Silesian coal mines. Price differentials within provinces belonging to a given region were influenced by the geographical rent. The paper also analyses average selling prices offered by domestic producers for various size grades of steam coal as well as selling prices for imported coal (free-at-frontier price).
PL
Artykuł przedstawia analizę cen węgla kamiennego oferowanego na składach opałowych w Polsce. Składy opałowe węgla są jedną z najbardziej popularnym form nabywania węgla przez polskie gospodarstwa domowe. Ceny dotyczą ofert cenowych węgla kamiennego o sortymencie kostka (wielkość ziarna: 60–120 mm), przy czym analizowano je nie na poziomie wszystkich województw w kraju, lecz w podziale regionalnym. W okresie od I 2010 do V 2019 pod względem cenowym wyróżniały się dwa regiony: region S-W oraz region N-E, które cechowały się największą rozpiętością się cen. W przypadku regionu S-W różnica między województwem o cenie minimalnej (woj. śląskie) a maksymalnej (od IX 2017 woj. dolnośląskie) zawierała się w przedziale 53–83 PLN/tonę, a regionu N-E w zakresie 64–130 PLN/tonę. W przypadku pozostałych dwóch regionów rozpiętość cen sięgała od kilku do ok. 80 PLN/tonę (dla regionu N-W) i od kilku do ok. 40 PLN/t (dla regionu S-E). W celu określenia wpływu cen węgla ze względu na źródło jego pochodzenia (węgiel krajowy, węgiel z importu) przeanalizowano również oferty cenowe kostki pochodzące z własnej wieloletniej bazy autorki. W przypadku kostki pochodzącej od producentów krajowych oferty cenowe zmieniały się w zakresie od 14 do 33 PLN/GJ, a kostki importowanej w granicach od 12 do 32 PLN/GJ. Szczególną uwagę zwrócił region N-E, w którym oferty cenowe kostki pochodzącej z importu uzyskały zbliżony poziom do ofert z regionu S-W, czyli regionu położonego najbliżej śląskich kopalń węgla. Na zróżnicowanie cen w obrębie województw zaszeregowanych do danego regionu wpłynęła renta geograficzna. W artykule również poddano analizie średnie ceny sprzedaży różnych sortymentów węgla energetycznego na poziomie krajowych producentów, jak również węgla z importu (franco granica).
PL
Poszukiwania największych możliwości w zakresie oszczędności i efektywnego wykorzystania energii powinny dotyczyć sektorów gospodarki, w których występuje największe zużycie energii. Budynki odpowiadają przeciętnie za około 41% łącznego zużycia energii w Unii Europejskiej i jest to związane również z emisją zanieczyszczeń powietrza, przyczyniających się między innymi do powstawania zjawiska smogu. Celami artykułu były charakterystyka w skali całego kraju istotnych dla tematyki artykułu zagadnień związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych (część I) i ilościowa charakterystyka potencjalnych efektów energetycznych i ekologicznych działań ograniczających zapotrzebowanie na energię do ogrzewania do poziomu 55 kWh/(m2·rok) ‒ budynki mieszkalne wielorodzinne i 60 kWh/(m2·rok) ‒ budynki mieszkalne jednorodzinne (część II). Cel części I artykułu został zrealizowany metodą studiów literaturowych i analizy z wnioskowaniem zebranego materiału. Cel części II osiągnięto metodą wyselekcjonowania, porządkowania, analizy i syntezy danych statystycznych pochodzących z baz danych GUS, studiów literaturowych i badań własnych, a następnie doboru i obliczenia wielkości i wskaźników ilościowej charakterystyki wielkości związanych z tematem artykułu. Na podstawie wyników można wnioskować, że podjęcie działań tylko w zakresie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, może zmniejszyć zapotrzebowanie na energię do ogrzewania budynków średnio o około 67% w stosunku do stanu w 2011 roku. W konsekwencji spowoduje to zmniejszenie ogólnej emisji różnych zanieczyszczeń powietrza od około 30% do około 67%. Wnioski z przeprowadzonej analizy mogą być wykorzystane w planowaniu i projektowaniu działań w ramach „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” dla Polski z perspektywą do roku 2030.
EN
Finding the greatest savings and energy efficiency opportunities should be in the sectors with the highest energy consumption. One of the largest consumers of energy is the building sector and associated buildings. Buildings account for an average of around 41% of total energy consumption in the European Union and it is also related to the emission of air pollutants, contributing, among others, to the phenomenon of smog. The aim of the article was to characterize the issues related to heating residential buildings (part I) and the quantitative characterization of potential energetic and ecological effects measures limiting the energy demand for heating to the level of 55 kWh (m2y) for multi-family residential buildings and 60 kWh (m2y) for single-family residential buildings Methods: The aim of part I of the article was realized by the method of literature studies and analysis from the inference of the collected material. The aim of part II was achieved by the method of selecting, organizing, analyzing and synthesizing statistical data from GUS databases, literature studies and own research, then selecting and calculating the quantities and indicators relevant to the quantitative characteristics of the volumes related to the topic of the article. Based on the results, it can be concluded that taking action only in the field of thermal insulation of external partitions can reduce the energy demand for heating buildings by an average of about 72% compared to 2011. Consequently, this will reduce the overall emission of various air pollutants from about 32% to about 72%. Conclusions from the conducted analysis can be used in planning and designing activities under „Strategy for Responsible Development” for Poland with a perspective until 2030.
PL
Przyrost populacji przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na energię elektryczną, ograniczone rezerwy surowców naturalnych oraz postępujące ocieplanie się klimatu na skutek produkcji nadmiernej ilości dwutlenku węgla, wymuszają stosowanie niekonwencjonalnych rozwiązań energetycznych, takich jak na przykład instalacje wiatrowe. W tym kontekście uzasadnione jest zachęcanie właścicieli gospodarstw domowych do inwestowania w małe przydomowe siłownie wiatrowe na użytek własny. W artykule przedstawione zostały turbiny wiatrowe o małych mocach, które obecnie są dostępne na rynku.
EN
Population growth and energy demand increase, finite reserves of fossil fuels and global warming due to excessive carbon dioxide emissions make the use of nonconventional energetic solutions necessary. The example here are wind turbines and their household applications. Low capacity wind turbines available on the market are described in the paper.
PL
Wyznaczane poziomy recyklingu wraz z embargiem Chin na import niektórych surowców wtórnych mogą stać się impulsem rozwojowym. Wymogi dotyczące zbierania i przetwarzania odpadów z gospodarstw domowych powinny być mniej rygorystyczne niż dla bioodpadów z innych źródeł.
PL
W artykule przedstawiono charakter kilkudziesięcioletniej zmienności zużycia wody w miejskich gospodarstwach domowych. Omówiono czynniki wpływające na obniżenie ilości zużywanej wody. Przedstawiono problemy związane z wykorzystaniem Rozporządzenia do wyznaczenia zapotrzebowania na wodę dla przedszkoli. Porównano i skomentowano uzyskiwane wartości rzeczywiste i normatywne zużycia wody w trzydziestu pięciu placówkach przedszkolnych. Wykazano nieprawidłowości dotyczące liczby dni roboczych dla współczynników miesięcznych norm zużycia wody z Rozporządzenia. Dokonano analizy uzyskiwanych średniomiesięcznych wyników. Stwierdzono występowanie dużych rozbieżności normowego zapotrzebowania na wodę przekraczających niekiedy 80% realnie zużywanej wody.
EN
In this paper the character of variation in water consumption over the past several decades in urban households was presented. The factors affecting the reducing of water consumption were discussed. The problems related to the use of the Regulation to determine the water demand for nursery schools were presented. The actual and normative values of water consumption in thirty-five pre-school institutions were compared and commented. The irregularities from the Regulation for coefficients of monthly norms of water consumption in accepted number of working days have been shown. The average monthly results were analyzed. The occurrence of large discrepancies between the normative and actual water demand values sometimes exceeding 80% of the actual water consumption has been identified.
PL
Poszukiwania największych możliwości w zakresie oszczędności i efektywnego wykorzystania energii powinny dotyczyć sektorów gospodarki, w których występuje największe zużycie energii. Budynki odpowiadają przeciętnie za około 41% łącznego zużycia energii w Unii Europejskiej i jest to związane również z emisją zanieczyszczeń do powietrza, przyczyniających się między innymi do powstawania zjawiska smogu. Celem artykułu jest charakterystyka, w skali całego kraju zagadnień związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych (część I) i ilościowa charakterystyka potencjalnych skutków energetycznych i ekologicznych działań ograniczających zapotrzebowanie na energię do ogrzewania do wartości 55 kWh(m2·rok) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i 60 kWh(m2·rok) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (część II). Cel części I artykułu został osiągnięty dzięki metodzie studiów literaturowych i analizy z oceną zebranego materiału. Cel II części artykułu osiągnięto metodą wyselekcjonowania, porządkowania, analizy i syntezy danych statystycznych pochodzących z baz danych GUS, studiów literaturowych i badań własnych, a następnie doboru i obliczenia wielkości i wskaźników ilościowej charakterystyki wielkości będących tematem artykułu. Na podstawie wyników można wnioskować, że podjęcie działań tylko w zakresie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, może zmniejszyć zapotrzebowanie na energię do ogrzewania budynków średnio o około 72% w stosunku do stanu z 2011 roku. W konsekwencji spowoduje to zmniejszenie ogólnej emisji wybranych rodzajów zanieczyszczeń powietrza od około 32% do około 72%. Wnioski z przeprowadzonej analizy mogą być wykorzystane w planowaniu i projektowaniu działań w ramach „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” dla Polski z perspektywą do roku 2030.
EN
Finding the greatest savings and energy efficiency opportunities should be in the sectors with the highest energy consumption. One of the largest consumers of energy is the building sector and associated buildings. Buildings account for an average of around 41% of total energy consumption in the European Union and it is also related to the emission of air pollutants, contributing, among others, to the phenomenon of smog. The aim of the article was to characterize the issues related to heating residential buildings (part I) and the quantitative characterization of potential energetic and ecological effects measures limiting the energy demand for heating to the level of 55 kWh (m2y) for multi-family residential buildings and 60 kWh (m2y) for single-family residential buildings The aim of part I of the article was realized by the method of literature studies and analysis from the inference of the collected material. The aim of part II was achieved by the method of selecting, organizing, analyzing and synthesizing statistical data from GUS databases, literature studies and own research, then selecting and calculating the quantities and indicators relevant to the quantitative characteristics of the volumes related to the topic of the article. Based on the results, it can be concluded that taking action only in the field of thermal insulation of external partitions can reduce the energy demand for heating buildings by an average of about 72% compared to 2011. Consequently, this will reduce the overall emission of various air pollutants from about 32% to about 72%. Conclusions from the conducted analysis can be used in planning and designing activities under „Strategy for Responsible Development” for Poland with a perspective until 2030.
PL
Wiele regionów kraju a szczególnie obszary wiejskie, narażonych jest na przerwy w dostawie energii elektrycznej. Wynika to głównie z przestarzałej infrastruktury energetycznej oraz występujących przeciążeń w okresach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną. W celu zapewnienia podstawowego funkcjonowania gospodarstwa domowego w awaryjnych warunkach, coraz częściej stosuje się systemy dodatkowego zasilania, w tym także oparte na energii promieniowania słonecznego. W pracy przedstawiono koncepcję mikroinstalacji fotowoltaicznej z układem magazynowania energii w akumulatorach pozwalającej na awaryjne zasilanie podstawowych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym. Na podstawie przyjętych założeń i wymaganego zapotrzebowania energetycznego, dobrano podstawowe elementy instalacji, określono koszty inwestycyjne oraz obliczono prosty okres zwrotu SPBT.
EN
Many regions of the country and especially rural areas are exposed to power outages. This is mainly due to outdated energy infrastructure and occurring overloads in periods of peak demand for electricity. In order to ensure the basic functioning of a households in emergency conditions, additional power systems based on solar energy are used. The work presents the concept of photovoltaic micro-solar system with energy storage in batteries that allows for emergency supply of basic electrical appliances in the household. Based on the adopted assumptions and the required energy demand, the basic elements of the installation were selected, the investment costs were determined and the simple payback time (SPBT) was calculated.
PL
W artykule poruszono problematykę zabezpieczenia finansowego gospodarstwa domowego w okresie po przejściu na emeryturę jego członków. Zaprezentowano wyniki analizy możliwości wykorzystania instrumentu rynku finansowego, jakim jest lokata bankowa, w celu poprawy sytuacji materialnej gospodarstwa domowego, które znajduje się w fazie nieaktywności zarobkowej. Do przeprowadzenia stosownych obliczeń wykorzystano dane statystyczne publikowane przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski. Przy dokonywaniu analiz wzięto pod uwagę 15-letni okres badawczy, obejmujący lata 2000-2014. Metodą badawczą była analiza zgromadzonych danych z zastosowaniem metod matematycznych oraz analizy literatury przedmiotu.
EN
The article discusses the issue of household financial security after retirement. Study presents results of the analysis of use financial market instrument, which is a bank deposit, to improve the material situation of household, which is already in the phase of inactive earnings. Statistical data published by the Central Statistical Office and the National Bank of Poland were used to carry out the relevant calculations. A 15-year study period, covering the years 2000-2014, was taken for analysis. The research method was analysis of collected data, by using mathematical methods and analysis of the literature.
18
Content available remote Prognozowanie zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych
PL
Rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną w całej gospodarce światowej jest efektem rozwoju społeczno-gospodarczy oraz postępu technicznego. W Polsce sektorem gospodarki, który w ostatnim dziesięcioleciu odnotował znaczny wzrost zużycia energii elektrycznej jest sektor gospodarstw domowych. Określenie głównych czynników wpływających zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe jest niezbędne dla poprawy efektywności energetycznej w tym obszarze. W referacie zaprezentowano sposób prognozowania średnioterminowego zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych z użyciem modelu ekonometrycznego.
EN
Socio-economic development and technological progress are the cause of the ever-growing demand for electricity in the whole world economy. In Poland, in the last decade, the household sector recorded a significant increase in electricity consumption. Understanding the factors influencing the electricity consumption of households is necessary to improve energy efficiency. The paper shows how a medium-term forecast of electricity consumption in households using an econometric model.
EN
In the last decades, home energy consumption has increased significantly due to increasing load demand in the residential sector. This paper presents a home energy management (HEM) algorithm to manage the home appliances in a house during a demand response (DR) event. The developed algorithm considers load appliances according to customer preference setting, priority of appliance, and comfortable lifestyle that can be changed at any given time and performs DR at appliance level. The load models are developed based on the operational and physical characteristics for the purpose of DR strategies. Appropriate residential load models are required to support the DR strategies and therefore air conditioner, water heater, electric vehicle and washing machine are chosen as the loads. The proposed HEM algorithm is shown to be effective in managing power consumption at appliances level and can maintain the total household power consumption below its demand limit (DL) without affecting the comfort level.
PL
W artykule predstawiono algorytm do zarządzania konsumpcja energii w gospodarstwach domowych. Algorytm zarządza enegią przy założonym poziomie dopuszczalnego limitu I bazuje na charakterystykach urządzeń podłączonych do sieci.
20
Content available remote Wybrane problemy prowadzenia badań podroży w aspekcie modeli transportowych
PL
Właściwa identyfikacja potrzeb transportowych jest zasadniczym elementem wpływającym na jakość i wiarygodność opracowanego modelu transportowego. Sposób podziału badanego obszaru na mniejsze jednostki terytorialne oraz sformułowanie zasad losowania próby zapewniającej reprezentatywność z punktu widzenia określonych cech stanowią istotne etapy modelowania. Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia związane z metodyką delimitacji obszaru miejskiego oraz przeprowadzania badań ankietowych w gospodarstwach domowych. Wyniki tych badań są danymi źródłowymi do modelowania zachowań transportowych użytkowników transportu. Zamieszczone przykłady dotyczą aglomeracji miejskiej o charakterze konurbacji – aglomeracji górnośląskiej.
EN
The proper identification of transportation needs is an essential element that influences the quality and reliability of developed transportation model. The method of dividing the study area into smaller territorial units and formulation of rules of random sampling ensuring the representativeness from the point of view of certain features are important stages of modeling. The article presents selected issues related to the methodology of delimitation of the study urban area and conducting household surveys. The results of these studies are the source data for modeling the travel behavior of users of transportation systems. The examples relate to the urban agglomeration of a conurbation nature - the Upper Silesian Agglomeration.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.