Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 703

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  construction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
EN
In Poland, e-learning already has a tradition that goes back over a decade. The Covid-19 pandemic has placed new challenges before all fields of life – including all levels of education. They now encompass almost ten months of experience in teaching at faculties of architecture – including the teaching of engineering modules. The construction and materials science module is key here as it provides the basis for developing construction-phase designs. This module is typically a significant teaching problem and the current situation concerning teaching has exacerbated this. This is a serious challenge for students and teachers alike. Preparation and delivery of online design studio classes requires more time. Instructors should also intensify their self-education efforts. However, there is nothing that can replace interpersonal master–student relationships, contacts, inspiration by peers, practical training and laboratory research.
PL
E-learning w Polsce ma już kilkunastoletnią tradycję. Pandemia Covid-19 postawiła przed wszystkimi dziedzinami życia nowe wyzwania – dotyczą one również wszystkich szczebli nauczania. Blisko 12-miesięczne już doświadczenia dydaktyki na wydziałach architektury – także w grupie przedmiotów technicznych – ujawnia związane z tym problemy. Głównym kłopotem jest tu m.in. nauczanie budownictwa i materiałoznawstwa, będących podstawą sporządzania projektów realizacyjnych. Przedmiot ten jest zwykle -problemem dydaktycznym, zaś obecne zdalne nauczanie sytuację jeszcze pogarsza. Jest to spore wyzwanie tak dla nauczających jak i dla studentów. Więcej czasu wymaga obecnie -przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń projektowych oraz wykonywanie korekt rysunków. Także uczący się powinni zintensyfikować samokształcenie. Nic jednak nie zastąpi interpersonalnych relacji mistrz-uczeń, kontaktów i inspiracji rówieśniczych oraz praktyk terenowych i badań laboratoryjnych.
PL
W artykule przedstawiono różne aspekty budowy konstrukcji żelbetowej parkingu wielopoziomowego jako rozwiązanie zadania dyplomowego na studiach magisterskich na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. Autorka artykułu w pracy dyplomowej inżynierskiej zaprojektowała konstrukcję parkingu w technologii monolitycznej żelbetowej z elementami prefabrykowanymi (w płytowo-belkowo-słupowym układzie konstrukcyjnym), a w pracy magisterskiej przedstawiła różne zagadnienia związane z realizacją takiego obiektu. Prace dyplomowe autorki łączą zagadnienia konstrukcyjno-materiałowe z technologicznymi i z organizacyjnymi. Przedstawiono w nich konstrukcję żelbetową obiektu, projekty deskowań, technologiczne warunki wykonywania robót, problemy mechanizacji robót betonowych i montażowych, rzeczowo-czasowe analizy wykonania procesów budowlanych z harmonogramem budowy. Wykorzystano przy tym współczesne możliwości wspomagania analiz projektowych – programy komputerowe oraz nowoczesne techniki i standardy prowadzenia robót budowlanych.
EN
The article presents diffrent aspects of the reinforced construction of a multi-storey car park as a solution to the diploma thesis at The Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry at the Warsaw University of Technology. The author of the article in the engineering diploma thesis designed the construction of a car park in monolithic reinforced concrete technology with prefabricated elements (in a slab-beam-column structure), and in the master’s thesis presented diffrent issues related to the implementation of this object. The author’s diploma theses merge construction and materials with technological and organizational issues. They present the reinforced construction of the building, formwork designs, technological conditions for the performance of works, problems of mechanization of concrete and assembly works, material and time analyzes of the construction processes with the detailed schedule. Modern possibilities of supporting design analyzes were used with computer programs and modern techniques and standards for carrying out construction works.
3
PL
Historia nowoczesnych mostów wiszących notuje kilka ewolucyjnych zwrotów, które wpłynęły na rozwój i innowacje techniczne związane z mostownictwem. W ciągu ostatnich 200 lat można było zaobserwować parę takich istotnych reorientacji projektowych, m.in. zastąpienie płytowych łańcuchów wiązkami drutu, wprowadzenie głębokich usztywnień ustroju nośnego czy integracja kratownicowych dźwigarów z pomostem drogowym.
4
Content available remote Wybrane zagadnienia geotechniczne posadowienia urządzeń wiertniczych
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia geotechniczne występujące przy posadowieniu urządzeń wiertniczych do realizacji robót geologicznych objętych m.in. „planem ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne”, w aspekcie projektowania i wykonawstwa ich fundamentów oraz placu manewrowo-składowego wiertni. W konstrukcji urządzenia wiertniczego można wyróżnić co najmniej dwie zasadnicze strefy wymagające często osobnego fundamentowania poszczególnych maszyn: strefę przy otworze wiertniczym, obejmującą podzespoły dźwigowe, maszt i napęd przewodu wiertniczego, oraz strefę tzw. hali maszyn, obejmującą agregaty napędowe wraz z elementami systemu płuczkowego. Fundament pod maszynę przeznaczony jest do montażu na nim konkretnego rodzaju maszyny celem przenoszenia na grunt obciążeń statycznych oraz dynamicznych generowanych w czasie ruchu tej maszyny. W szczególności dokonano przeglądu obowiązujących przepisów prawnych, literatury technicznej oraz norm, a zwłaszcza: API Recommended Practice 51R i 4G, Working platforms for tracked plant, normy Eurokod 7 PN-EN 1997-2:2009. Przedstawiono wartości bezpiecznej nośności niektórych gruntów oraz wielkości nacisków generowanych przez obciążenia statyczne i dynamiczne wybranych urządzeń wiertniczych, mogące być przydatne przy wstępnej ocenie lokalizacji urządzenia wiertniczego w terenie oraz doborze powierzchni i rodzaju fundamentów. Opisano typowe przykłady posadowienia urządzeń wiertniczych w różnych warunkach geotechnicznych na fundamentach bezpośrednich przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych takich jak żelbetowe płyty drogowe, płyty drewniane i kompozytowe na bazie tworzyw sztucznych HDPE lub pośrednich z zastosowaniem mikropali. Wskazano istotne elementy procesu projektowania geotechnicznego posadowienia urządzeń wiertniczych oraz ich wykonania. Zakres czynności realizowanych przy ustalaniu geotechnicznych warunków posadawiania powinien być według przepisów prawnych uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej, a forma przedstawienia geotechnicznych warunków posadawiania oraz zakres niezbędnych badań powinny być uzależnione od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej, co dla celów praktycznych zestawiono tabelarycznie w niniejszym artykule. Konstrukcja i wykonanie fundamentów pod urządzenia wiertnicze powinny zapewniać m.in., aby ich drgania własne wystarczająco różniły się od drgań wzbudzonych przez podzespoły urządzenia, a amplitudy drgań były mniejsze od dopuszczalnych oraz aby fundamenty poszczególnych maszyn były odpowiednio zdylatowane od siebie i reszty obiektów (placu wiertni). Przedstawiono wnioski w sprawie bezpiecznego posadowienia urządzeń wiertniczych na podłożach gruntowych, obejmujące m.in. wzmacnianie podłoża, projektowanie samodzielnych, czasowych konstrukcji budowlanych, jakimi są fundamenty pod urządzenia wiertnicze, oraz ich wykonawstwo i ułatwioną likwidację.
EN
This article presents selected geotechnical issues occurring at the foundation of drilling rigs for geological works included in the Operation Plan of a company performing geological works, in the aspect of designing and construction of their foundations and a yard. In the construction of drilling equipment, at least two main zones can be distinguished, often requiring separate foundations for individual machines: the zone near the borehole, including crane components, mast and drill pipe drive, and the so-called machine hall zone, including drive units and elements of mud system. The machine foundation is designed to mount a particular type of machine on it in order to transfer to the ground the static and dynamic loads generated during the movement of the machine. In particular, the current legislation, technical literature and standards were reviewed, especially: API recommended practice 51R and 4G, Working platforms for tracked plant, Eurocode 7 PN-EN 1997-2:2009 Standard. The values of safe bearing capacity of some soils and the magnitude of pressures generated by static and dynamic loads of selected drilling equipment were presented, which can be useful for preliminary assessment of the location of drilling equipment in the field and selection of surface and type of foundations. Typical examples of foundation of drilling rigs in various geotech- nical conditions on direct foundations with the use of prefabricated elements such as reinforced concrete road slabs, wooden slabs and composite slabs based on HDPE plastic or on indirect ones with the use of micropiles were described. The following essential elements of the process of geotechnical design of the foundation of drilling rigs and their execution were indicated. According to legal regulations, the form of presentation of geotechnical foundation conditions and the scope of necessary tests should depend on assigning the building structure to a proper geotechnical category, which for practical purposes is tabulated in this article. The design and construction of foundations for drilling rigs should ensure, among other things, that their intrinsic vibrations are sufficiently different from those induced by subassemblies of the rig, that the vibration amplitudes are smaller than permissible, and that the foundations of individual machines are adequately separated from each other and from the rest of the facilities (yard). Conclusions on the safe foundation of drilling rigs on the ground, including, among others, the strengthening of the ground, design of independent building structures such as foundations for drilling rigs and their execution and removal were presented.
EN
The approaches to managing our road transportation infrastructure are not sustainable. A sustainable road transport infrastructure must meet the needs of present road users and give allowance to accommodate future developments. There is a gap between expected life span of roads in Nigeria and actual life span after putting the infrastructure into use. This paper examined the reasons government cannot repair roads in Nigeria, identify the challenges faced by the construction companies while on road construction projects and the effects of bad roads on national sustainable development. Ministry of Works and Transport, Ibadan and ad hoc staff of two major construction companies Reynolds Construction Company (RCC) and China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) were purposively selected based on the number of roads they have constructed in South-western Nigeria. Principal Component Analysis was used to identify the various factors that are responsible for the inability of government to construct and repair roads. Descriptive analysis was used to explain the challenges of construction companies and also the effects of bad road on national development. The findings identified 20 factors that are responsible for the inability of government to construct and maintain roads which were reduced into eight components. Some challenges in road construction are erosion, inadequate skilled labour, capital for equipment, funding, user’s problem and machinery repairs. The effects of bad roads include: road crashes (27%), high vehicle maintenance cost (21%), capital flight (17%), passengers’ discomfort (14%), high transportation cost (11%) and drivers’ fatigue (10%). The study concluded that, there should be standardized procedure for road construction projects in the form of: penalty for failure to meet the required deadline, quality, usage and rehabilitation in order to achieve sustainable development
EN
Purpose: The article present issues related to strengthening the supporting structure of swimming pool in a primary school building paying special attention to the damaged reinforced concrete pillars of supports. Design/methodology/approach: Analysis of design solutions strengthening the supporting structure of the building for further safe use. Findings: Engineers noticed multiple cracks and deformations in rebar while performing on-site verification. Three posts (pillars) were damaged in the basement rooms and needed repair. Research limitations/implications: Structural elements of building structures wear out over time and cause damage that requires repair. The scope of repair works should be designed and carried out in accordance with applicable law. Practical implications: The solution, which has been designed in great detail, allows the building to continue working without the risk of damaging the structure. Originality/value: Due to the scale of damage to the reinforced concrete columns in the basement of the building, it was necessary to protect the facility against a construction failure.
7
Content available remote Nowoczesne rozwiązania balkonów w realizowanych inwestycjach
PL
Przedmiotem artykułu są nowoczesne rozwiązania balkonów w realizowanych inwestycjach. Autor omawia takie zagadnienia jak projektowanie płyty balkonowej i jej prefabrykowane warianty, konstrukcja połączenia balkonu ze stropem, ograniczanie działania wody opadowej i wahań temperatury oraz zalety produkcji balkonu w zakładzie prefabrykacji.
EN
The subject of the article are modern solutions for balconies in ongoing investments. The author discusses such issues as designing a balcony slab and its prefabricated variants, construction of the connection between balcony and the ceiling, limiting the influence of rainwater and temperature fluctuations, as well as advantages of balcony production in a prefabrication plant.
PL
Przedstawiono koncepcję integracji zarządzania wartością oraz optymalizacji ekonomicznej harmonogramu budowy. Podejście umożliwia maksymalizację wartości użytkowej przedmiotu przedsięwzięcia budowlanego z uwzględnieniem parametrów ekonomicznych przedsięwzięcia. Koncepcja może być wykorzystana w takich przedsięwzięciach jak „zaprojektuj i wybuduj”.
EN
The article presents the concept of integrating value management and economic optimization of the construction schedule. The approach allows to maximize the value of a construction project, taking into account the economic parameters of the project (e.g. NPV). The concept can be used in "design and build" projects.
EN
Work constitutes a fundamental dimension of human existence on earth. Humans plan, organize, perform work and thus develop through the work of their mind and the physical transformation of the world. Knowledge management has become a widely discussed and increasingly popular concept worldwide. The essence of this concept is the creation and dissemination of knowledge, understood as the entire content existing in the human mind as a result of accumulated learning and experience. The article presents a knowledge map as a management tool for the perception of occupational health and safety and health for construction faculties’ students.
PL
W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania łączników w instalacjach inteligentnych niskiego napięcia. Przedstawiono ogólną charakterystykę systemów instalacji inteligentnych. Omówiono wybrane rozwiązania łączników aktualnie oferowanych przez producentów wiodących systemów instalacji inteligentnych. Zwrócono szczególną uwagę na wybrane cechy i elementy tych łączników w kontekście ich właściwego funkcjonowania w instalacjach inteligentnych.
EN
In this paper, selected solutions of switches in low voltage intelligent installations are performed. General profile of systems of intelligent installations is performed. Selected solutions of switches actually offered by producers of leading systems of intelligent installations. Special attention is paid to selected features and elements of these switches in context of correct functioning in electrical installations.
PL
W artykule (cz. 1) przedstawiono nowoczesne programy edukacyjne opracowywane przez wykładowców Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w ramach programów edukacyjnych Erasmus+ współfinansowanych przez UE. Zaprezentowane projekty dotyczą: bezpiecznego montażu okładzin kamiennych z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej, programu szkoleniowego z zakresu metodologii BIM i integracji EPD (Environmental Product Declaration) w ramach strategii zrównoważonego budownictwa, międzysektorowego i interdyscyplinarnego podejścia BIM do aspektów zdrowia w budownictwie mieszkaniowym oraz opracowania szkoleń w zakresie bezpiecznego wykonywania robót ziemnych wspomaganych technologią rzeczywistości rozszerzonej.
EN
The article presents modern educational programmes developed by the lecturers of the Faculty of Civil Engineering of the Warsaw University of Technology within the Erasmus+ educational programmes co-financed by the EU. The presented projects concern: safe installation of stone cladding using augmented reality, training programme on BIM methodology and integration of EPD (Environmental Product Declaration) within sustainable construction strategy, intersectoral and interdisciplinary approach of BIM to health aspects in housing construction and development of training on safe earthworks supported by augmented reality technology.
EN
The aim of the article is indicating the advantages of utilizing the synergy obtained by introducing two management methods: Lean Construction and Agile Management using the example of the process of deliveries of concrete mix in road construction. Despite the seemingly contradictory assumptions (Lean Management aims at limiting wastefulness and maximizing the value for the customer and agile management serves for creating the possibility for fast, effective response to non-expected changes thanks to the adopted strategy of flexibility, which usually requires engaging additional resources), both management methods deliver the effect of increasing the effectiveness of the machine laying the pavement. Using a “spaghetti diagram” (one of the tools of Lean Management) led to limiting the time losses during loading and unloading the concrete mix destined for constructing highway pavement. On the other hand, the tactic of technological flexibility in the form of a modification of the concrete mix allowed for broadening the time frame for the delivery of concrete to the construction site to as much as two hours. Moreover, applying the real time delivery management system (in accordance with the assumptions of Construction 4.0) created the possibilities for ensuring quick reacting to the changing conditions of delivery and laying the concrete mix in the pavement and ensuring the appropriate functioning of the machine laying the pavement. The presented examples indicated the advantages of the suggested concept in reference to the traditional solution.
PL
Artykuł poświęcony jest metodzie RMCD4.0, która służy zapewnieniu rytmicznych dostaw mieszanki betonowej w oparciu o model quasi-deterministyczny. Opiera się ona na osiągnięciu synergii dwóch metod zarządzania: Lean Construction (której zadaniem jest zapewnienie ograniczenia marnotrawstwa np. czasu podczas załadunku mieszanki betonowej ) i Agile/Flexible Management (zapewnia możliwość dostosowania do zmian ). Istotne znaczenie ma także zastosowanie idei Construction 4.0 - zapewnienie współpracy dzięki komunikacji bezprzewodowej i możliwości lokalizacji urządzeń transportowych w czasie rzeczywistym. Koordynator procesu produkcji, transportu i wbudowania betonu towarowego bazując na modelu symulacyjnym dostaw steruje środkami transportu w sposób zapewniający rytmiczne dostawy mieszanki betonowej w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności maszyny wiodącej - zestawu z układarką nawierzchni betonowej.
13
PL
Obecnie technologia druku 3D znajduje zastosowanie w wielu obszarach życia codziennego i jest wykorzystywana w wielu gałęziach przemysłu. W publikacji skupiono się na omówieniu wykorzystania technologii druku 3D w przemyśle, zarówno przy projektowaniu samego wyrobu czy elementu, jak i do produkcji konkretnych części m.in. w motoryzacji, w budownictwie czy w przemyśle lotniczym. Technika druku 3D rozszerza swoje wykorzystanie na coraz to nowe obszary, z założenia nieoczywiste, takie jak przemysł spożywczy czy tekstylny. Technologia druku 3D zyskuje na popularności, ze względu na łatwy dostęp do drukarek oraz samych materiałów, a na przestrzeni lat kolejne gałęzie przemysłu zaczynają korzystać z ogromnych możliwości tej technologii.
EN
Currently, 3D printing technology is used in many ways and is practiced in many industries. The publication focuses on the summary of the use of 3D printing technology in many different industries, during the design of the product or element itself, as well in production of parts results in automotive, construction and aviation. The 3D printing technique is expanding its use to newer and non-obvious areas, such as the food or textile industry. The technology of 3D is going more popular due to the easy access to printers and the materials themselves, and over the years, subsequent branches of industry benefit from the huge possibilities of this technology.
14
Content available remote Risk management analysis in construction enterprises in selected regions in Poland
EN
This paper aims to outline the selected issues of risk management in construction enterprises operating in the Silesian and Małopolskie voivodships (Poland). In this context, it seems vitally important to have risk accurately identified, quantified and, consequently, responded to in the right way. Although the paper is mainly empirical in its character, it is based on a theoretical background, particularly when it comes to risk management in the construction industry, which is referred to in the literature on the subject as CRM (Construction Risk Management). The paper contains a review of the literature in this field and uses the method of synthesis. It emphasises the applicability and methodology of the issues discussed here, i.e. those which were verified in the empirical research conducted among construction contractors as participants of investment and construction processes.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych problemów zarządzania ryzykiem w działalności przedsiębiorstw budowlanych w województwie śląskim i małopolskim. W tym kontekście szczególnie istotne jest właściwe zidentyfikowanie ryzyka, co następnie umożliwi jego odpowiednią kwantyfikację oraz reakcję na ryzyko. Chociaż artykuł posiada charakter empiryczny to bazuje na wiedzy teoretycznej, szczególnie w zakresie zarządzania ryzykiem w budownictwie, określanej w piśmiennictwie naukowym mianem CRM (Construction Risk Management). Artykuł zawiera przegląd literatury przedmiotu. Wykorzystano w nim metodę syntezy. W artykule wskazano na walory utylitarne i aspekt metodyczny przedstawianej problematyki, tj. zagadnień zweryfikowanych w drodze przeprowadzonych badań empirycznych wśród wykonawców budowlanych jako uczestników procesów inwestycyjno-budowlanych.
PL
Artykuł jest kontynuacją cyklu prac nad metodą analizy ryzyka prac geodezyjnych w przedsięwzięciach budowy dróg. W pracy przedstawiono zastosowanie logiki rozmytej do określenia charakteru i wartości ryzyka prac geodezyjnych na podstawie bazy reguł oraz funkcji przynależności podanych przez ekspertów. Uzasadnione jest to tym, iż problem występowania geodezyjnych czynników ryzyka w pracach budowy dróg nie jest deterministyczny. W pracach tego typu występuje wiele niepewności w określaniu wartości czasu ich trwania w dłuższym okresie. Metodę przedstawiono w postaci teoretycznej wraz z przykładem jej zastosowania. Zaprezentowano również zestawienie wyników badań w formie porównawczej w odniesieniu do wcześniejszych publikacji wykorzystujących inne narzędzia badawcze.
EN
The article is a continuation of the series of works on the method for risk analysis in surveying works in road construction projects. The paper presents the application of fuzzy logic to determine the nature and value of the risk of surveying works based on a database of rules and affiliation functions provided by experts. The fact that the issue of occurrence of risk factors in road construction works is not deterministic justifies the above. In such works, there are many uncertainties in establishing the value of their duration in the long term. The theoretical framework of the method is presented together with an example of its application. Moreover, research results are compared with previous publications using other research tools.
16
PL
W pracy poruszono tematykę analizy numerycznej i wymiarowania stropu kablobetonowego. Przedstawiono przykład obliczeniowy, w którym omówiono poszczególne etapy budowy modelu numerycznego w programie SOFiSTiK oraz wymiarowania stropu żelbetowego kablobetonowego budynku biurowo-usługowego zaprojektowanego w układzie płytowo-słupowym.
EN
The subject of numerical analysis and designing of a cable-prestressed concrete ceiling is discussed in the paper. A computational example is presented in which the individual stages of building a numerical model in the SOFiSTiK program and designing of the reinforced concrete cable-prestressed ceiling of an office and service building designed in a slab-pillar system are discussed.
PL
Obiekty budowlane powstają podczas realizacji przedsięwzięć budowlanych. Uczestnicy tych przedsięwzięć są zainteresowani podejmowaniem systematycznych działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Skuteczność tych działań wymaga, aby były prowadzone w ramach kompleksowego systemu zarządzania procesem realizacji przedsięwzięcia budowlanego. System zarządzania bezpieczeństwem i ochrony zdrowia jest częścią ogólnego systemu zarządzania przedsięwzięciem, który obejmuje: strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialności, zasady postępowania, procedury, procesy oraz zasoby i wymaga analizy zagadnień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w poszczególnych jego obszarach, fazach, etapach. Wynika to przede wszystkim z faktu, że właściwe zarządzanie jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), pożądanego zarówno ze względu na konieczność przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w budownictwie, oczekiwania społeczne, jak i na możliwość uzyskania pozytywnych efektów ekonomicznych przez poszczególnych uczestników procesu w skali całego przedsięwzięcia budowlanego. W artykule zaproponowano model teoretyczny przedsięwzięcia budowanego, który może posłużyć do rozpoznania stanu bioz. W modelu wyróżniono części, czynności i obszary zgodnie z logicznym przebiegiem procesu, które przyporządkowano poszczególnym etapom realizacji przedsięwzięcia. Do rozpoznania czynników mających wpływ na bioz opracowano narzędzie badawcze – RADAR BIOZ. Do oceny stanu bioz sformułowano model analityczny i matematyczny badanego przedsięwzięcia, aby ostatecznie określić kierunki działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w poszczególnych etapach, fazach, obszarach procesu realizacji przedsięwzięcia budowlanego.
EN
Construction objects arise during the implementation of construction projects. Participants in these projects are interested in taking systematic actions to improve the state of occupational safety and health protection. The effectiveness of these activities requires that they be carried out as part of a comprehensive system of managing the construction project implementation process. The safety management and health protection system is part of the overall project management system, which includes: organizational structure, planning, responsibility, rules of conduct, procedures, processes and resources and requires analysis of safety and health protection issues in its individual areas, phases and stages. This is primarily due to the fact that proper management is the most effective way to ensure an adequate level of safety and health protection (bioz), desirable both due to the need to comply with legal provisions in force in construction, social expectations, and the possibility of obtaining positive economic effects by individual process participants in the scale of the entire construction project. The article proposes a theoretical model of the built undertaking that can be used to recognize the state of bioses. The model distinguishes parts, activities and areas in accordance with the logical course of the process, which was assigned to individual stages of the project. A research tool – RADAR BIOZ – was developed to identify the factors affecting bioz. To assess the condition of bioses, an analytical and mathematical model of the examined undertaking was formulated to ultimately determine the directions of preventive actions in the field of safety and health protection at individual stages, phases and areas of the construction project implementation process.
18
Content available remote Modern solutions of barns for dairy cattle on the basis of Wolf System suggestions
EN
Modern livestock buildings should ensure the appropriate environmental conditions. The following factors, affecting the environmental conditions were discussed: functionality of the buildings, microclimate of the premises, management technology, housing system and livestock building. The solutions of Wolf System, and in particular, the suggestions of free-stall, boxed littered and non-littered cattle barns and littered barns with the self-flowing bed system were presented. In the buildings with the mentioned solutions, there is a correct microclimate owing to the manually or automatically operated ventilation systems.
PL
Nowoczesne budynki inwentarskie powinny zapewniać odpowiednie warunki środowiskowe. Omówiono czynniki kształtujące warunki środowiskowe do których zaliczono: funkcjonalność budynków, mikroklimat pomieszczeń, technologię chowu, system utrzymania, budynek inwentarski. Przedstawiono rozwiązania Wolf System, w szczególności propozycje obór wolnostanowiskowych boksowych ściółkowych, bezściółkowych oraz z podłożem samospławialnym. W budynkach z takimi rozwiązaniami panuje właściwy mikroklimat dzięki systemom wentylacyjnym sterowanym ręcznie lub automatycznie.
PL
BIM to szansa dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego – zamawiających, projektantów, wykonawców, administratorów. U podstaw tego podejścia leżą uproszczenie procesu oraz równy dostęp wszystkich do niezbędnej dokumentacji.
20
Content available Concrete as a safe building material
EN
Concrete is one of the most popular building materials of the present day with considerable prospects for further development. The possibility of modification with various substances makes it not only a multifunctional material, but above all durable and safe. It gives many new possibilities to contemporary architects and designers, thanks to which the surrounding architecture becomes more and more interesting, for example due to the construction of "green" or architectural concrete. The article describes the features and applications of oncreto in construction, treating it as a safe building material.
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.