Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  construction projects
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Construction objects arise during the implementation of construction projects. Participants in these projects are interested in taking systematic actions to improve the state of occupational safety and health protection. The effectiveness of these activities requires that they be carried out as part of a comprehensive system of managing the construction project implementation process. The safety management and health protection system is part of the overall project management system, which includes: organizational structure, planning, responsibility, rules of conduct, procedures, processes and resources and requires analysis of safety and health protection issues in its individual areas, phases and stages. This is primarily due to the fact that proper management is the most effective way to ensure an adequate level of safety and health protection (S&HP), desirable both due to the need to comply with legal provisions in force in construction, social expectations, and the possibility of obtaining positive economic effects by individual process participants in the scale of the entire construction project. The article proposes a theoretical model of the built undertaking that can be used to recognize the state of bioses. The model distinguishes parts, activities and areas in accordance with the logical course of the process, which was assigned to individual stages of the project. A research tool - RADAR S&HP - was developed to identify the factors affecting S&HP. To assess the condition of bioses, an analytical and mathematical model of the examined undertaking was formulated to ultimately determine the directions of preventive actions in the field of safety and health protection at individual stages, phases and areas of the construction project implementation process.
EN
For a decade or so, environmental impact assessments have been a tool used in investment process in order to evaluate the impact of a planning document or a given construction project on the environment. The legal regulation in force approaches determining the elements making up each assessment selectively. There is also a lack of methodological guidelines pertaining to the rules of assessment making (such guidelines were prepared in reference of e.g. motorways and dual carriage ways or wind power plants). It hinders understanding the aims and the range of environmental impact assessments by society and investors as well as obtaining acceptance for making them by the latter. The article presents the issue of the principal environmental assessments (strategic environmental impact assessment, environmental impact assessment and impact assessment on Natura 2000 sites) in the legal and methodological context. The conducted studies showed that unstable legal system in the field of environmental assessments endangers correctness and punctuality of preparation of an building investment.
EN
Construction projects are more often than not plagued by poor performances such as delays, cost overrun, low productivity, construction wastes and compromised quality. Amongst the critical contributory factors of poor project performances, is the ineffectiveness of materials management occurring in the construction sites. Indeed, materials management is a very important component for construction projects. However, there are only limited numbers of research available regarding this topic. Thus, this research focuses its study on materials management, specifically in identifying the influential factors that affect materials management in the construction project activities. Literatures from books, journal articles and conference papers related to poor project performances and materials management have been reviewed. Consequently, this study sorted the salient influential factors and categorized them based on their specific group. Out of 47 factors identified, they are classified into 8 groups. They are (1) site condition; (2) planning and handling on site; (3) management; (4) materials; (5) supplier and manufacturer default; (6) transportation; (7) contractual; and (8) governmental interferences. In conclusion, this study contends that by identifying the influential factors affecting materials management, it will help construction players to avoid the occurrence of those factors and will minimize the negative impacts on the overall performance of construction projects. Hence, the handling-over of project will be according to schedule and not delayed by materials mismanagement.
4
PL
Inwestycje budowlane są nierozerwanie związane z rozwojem gospodarczym każdego kraju. Rozbudowa miast i osiedli, budowa obiektów przemysłowych, handlowych, rekreacyjnych oraz sieci komunikacyjnej jest konieczna i wynika ze strategii rozwoju regionów. Aby ich realizacja była możliwa konieczne jest przygotowanie terenów przeznaczonych pod rozbudowę. W wielu regionach naszego kraju tereny pod budownictwo są coraz bardziej ograniczone, a ponadto inwestorom często zależy na atrakcyjnej lokalizacji inwestycji. Z tego też powodu coraz częściej inwestycje budowlane niebezpiecznie zbliżają się do terenów cennych przyrodniczo i chronionych a często wchodzą na te obszary. Aby zminimalizować negatywne oddziaływania inwestycji na środowisko opracowuje się kilka wariantów inwestycji a następnie oceniając ich pozytywne i negatywne skutki dokonuje się wyboru alternatywy, najlepszej z punktu widzenia otaczającego środowiska. Dla zobrazowania postępowania przedstawiono przykład analizy z zastosowaniem proponowanej przez autorkę metody wskaźnikowej.
EN
Construction investments are related to the economic development of each country. Expansion of towns and settlements, construction, industrial, commercial and recreational objects and the communication network is necessary and results from regional development strategies. For their implementation it is necessary to prepare the area designated for their development. In many regions of our country area suitable for construction are increasingly limited, and furthermore investors often looks for an attractive investment location. For this reason, more and more construction projects dangerously close to areas of high natural value and protected and often are entering the these areas. To minimize the negative investment impact on the environment there are developed several variants of investment. Next, assessing the positive and negative effects, we choose the best, from the point of view of the surrounding environment solution. To illustrate the procedure example of analysis using the method proposed by the author, the indicator is shown.
EN
This paper presents a model for selecting Architect/Engineer (A/E) professionals for construction projects. The model takes into account all relevant criteria considered by the owner. These criteria were identified through a comprehensive literature review, and were then clustered into seven groups, namely firm background; past experience; technical resources; management capabilities; financial stability; quality assurance; and innovation capability. The Analytic Hierarchy Process (AHP) was utilized to develop a model for A/E professional selection. This involved constructing a hierarchy of the decision, taking into account all of the identified criteria and sub-criteria and comparing the relative importance of each criterion with all other criteria. A synthesis of the results was undertaken to determine the ranking of the different professionals considered in the model. The paper is practically useful to owners interested in achieving the desired cost, quality and time in their projects.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono model wyboru specjalistów z zakresu Architekt/Inżynier (A/E) do projektów budowlanych. Model uwzględnia wszystkie istotne kryteria brane pod uwagę przez właściciela. Kryteria te zostały określone w kompleksowym przeglądzie literatury, a następnie zostały zaszeregowane do siedmiu grup, a mianowicie: silne zaplecze; zdobyte doświadczenie; zasoby techniczne; możliwości zarządzania; stabilność finansowa; zapewnienie jakości; i zdolność innowacyjna. Analityczny proces hierarchiczny (AHP) został wykorzystany do opracowania modelu profesjonalnej selekcji A/E. Wymagało to skonstruowania hierarchii decyzji, biorąc pod uwagę wszystkie zidentyfikowane kryteria i podkryteria oraz porównując względne znaczenie każdego kryterium z wszystkimi innymi kryteriami. Podjęto syntezę wyników w celu ustalenia rankingu różnych specjalistów branych pod uwagę w modelu. Artykuł jest praktycznie użyteczny dla właścicieli zainteresowanych osiągnięciem pożądanych kosztów, jakości i czasu w swoich projektach.
PL
Warunki realizacji przedsięwzięć budowlanych są specyficzne i znacząco odbiegają od tych, które występują przy wykonywaniu projektów w innych obszarach gospodarki. Długi czas realizacji inwestycji budowlanej, zmienność warunków otoczenia, wpływ warunków atmosferycznych, duża materiałochłonność, indywidualność opracowań projektowych, wewnętrzne i zewnętrzne problemy organizacyjne sprawiają, że przedsięwzięcia budowlane charakteryzują się nadzwyczajnie wysokim poziomem ryzyka. Ze względu na specyfikę budownictwa analiza i ocena ryzyka projektów budowlanych (identyfikacja dużej liczby czynników ryzyka, oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia i ocena wpływu zagrożeń) jest złożona i w dużym stopniu skomplikowana. W artykule przedstawiono metodykę oceny ryzyka czasu i kosztu przedsięwzięcia budowlanego za pomocą symulacji komputerowej Monte Carlo. Klasyczne podejście do oszacowania ryzyka związanego z kosztem inwestycji rozszerzono o uwzględnienie zarówno kosztów bezpośrednich, jak i pośrednich – zależnych od czasu realizacji. To rozwinięcie pozwala na uwzględnienie kolejnych istotnych czynników, tym samym zwiększając precyzję oceny ryzyka przedsięwzięć budowlanych.
EN
Execution conditions of construction projects are specific and significantly different from circumstances of other economy areas. Long project durations, variability of ambient circumstances, influence of weather conditions, high material consumption, architectural project individuality, internal and external organizational difficulties result in exceptionally high risk levels. In connection with particular construction properties, risk analysis and assessment of construction project (identification a lot of risk factors, probability evaluation of occurring events and assessment threat impact) is complex and intricate. The paper presents a methodology for cost and time risk assessment of construction project based on Monte Carlo method. A basic approach to risk (connected with cost evaluation) was extended to account for direct and indirect costs, which are dependent on project duration. This enhancement allows the planner to consider further, vital factors, thus increasing accuracy of risk assessment for construction projects.
7
Content available remote Multi-criteria analysis of Projects' performance in construction
EN
Construction companies usually perform several construction projects at the same time. Projects differ by complexity, duration, budget, variety of works, and number of implementers. Also vary the results of the projects: some of them have been implemented successfully, other terminated with losses or accidents. To determine the causes of one or another result the analysis of project work flow indicators should be performed. The evaluation of project indicators during implementation is not easy task due to the lack of up to date data and indicators measuring problem. The purpose of the research was to analyze common project management problems, the success factors of construction projects and to illustrate how to assess a projects' execution efficiency by mean of the aggregated indicator in particular company. In case study the problem of project performance indicators selection was analyzed, the aggregated project's performance criterion was determined by applying the methods of multi-criteria analysis and logarithmic normalization method was applied. Results show that by using the aggregated indicators it is easy to compare the projects, the received impartial information is useful for strategic planning, quality management, for solving the tasks of resource allocation, motivational project evaluation.
PL
Jednym z celów optymalizacji harmonogramów realizacji przedsięwzięć budowlanych jest dążenie do wyrównania poziomu zatrudnienia ogólnego lub robotników poszczególnych specjalności zawodowych. Przy założeniu, że przedsięwzięcie będzie realizowane w minimalnym czasie, lepsze wykorzystanie zasobów jest możliwe poprzez ustalanie terminu realizacji proce-sów niekrytycznych w przedziale od terminów najwcześniejszych do najpóźniejszych, a także poprzez zastosowanie zmiennej w czasie intensywności realizacji procesów niekrytycznych o drugorzędnym znaczeniu. W pracy przedstawiono model matematyczny zagadnienia oraz przykład rozwiązania modelu i harmonogram przedsięwzięcia z ustaloną organizacją wykonania procesów niekrytycznych.
EN
One of the aims of optimising construction schedules is levelling human resources utilisation – in terms of both total numbers of workforce and particular specialty crews. Assuming that a project is to be completed within minimum time, better resource utilisation is achieved by scheduling non-critical processes to commence some time between their earliest and latest possible starting dates, and/or by changing the intensity of the work on some of the non-critical tasks that are of lower importance – by adding or removing some of their resources under way. The paper presents a mathematical model of this problem and an example of applying the model to the project of the predetermined organization of non-critical tasks.
9
PL
W ramach nowego cyklu Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, którego celem jest przybliżanie naszym czytelnikom światowych osiągnięć z zakresu technologii bezwykopowych, omawiamy najciekawsze artykuły zamieszczone w najnowszym numerze (kwiecień 2013) „Trenchless International”, kwartalnika Międzynarodowego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych (ISTT), a pośrednio także Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych, która od 15 lat jest członkiem tej organizacji.
EN
In the new cycle, Trenchless technologies on six continents, aimed at presenting to our readers the global achievements in trenchless technologies, we are discussing the most interesting material published in the latest issue (April 2013) of “Trenchless International”.
EN
Cooperation marks co-operation, co-operation between men or enterprises. Organizations undertaking co-operation - common working they - aim to achievement of mutual advantages: information exchanges voluntarily, changes introduce, problems solve and they limit the range of competing. The activity on building market be characterizes by with variety of forms resulting with creature of building objects as well as the joining of material production and the services. It according from needs as well as the experience and the investor's potential was used was one or several systems of realization of building undertakings about different range of cooperative connections - the own execution, the investor's, general executor of investment, manager of project.
PL
Realizacja złożonych przedsięwzięć budowlanych obejmuje zadania powierzane podwykonawcom, wymagające specjalistycznych umiejętności lub których wykonanie przekracza zdolności produkcyjne generalnego wykonawcy w umownym okresie realizacji. W celu harmonizacji procesów jest konieczne dokonanie doboru kooperantów w oparciu o oferty cenowe, a także zsynchronizowanie terminów ich zatrudnienia z portfelem ich bieżących i przyszłych zleceń. W pracy przedstawiono model matematyczny zagadnienia oraz przykład doboru podwykonawców budowlanych.
EN
Complex construction projects involve subcontracting some tasks, as the main contractor is not able to complete them due to resource unavailability, inadequate expertise, or for purely economic reasons. To coordinate operations on the building site, subcontractors availability has to be considered with respect to the project requirements and subcontractors' project portfolios. The paper presents a mathematical model of this problem and an example of its implementation in the selection of subcontractors.
PL
W artykule zostały przedstawione wstępne wymogi stosowania i modelowania systemów logistycznych dla złożonych przedsięwzięć budowanych. Ma to na celu wspomagać terminową i bezproblemową realizację inwestycji. Autorzy wskazują przykładowe zagrożenia występujące w fazie wykonawczej przedsięwzięcia budowlanego o charakterze rewitalizacyjnym, wynikające z przyjętego harmonogramu robót oraz rozwiązań w obsłudze logistycznej.
EN
This article is intended to demonstrate the desirability of use, but also proper modeling of logistic systems, in particular for complex building projects as a factor supporting the timely and smooth implementation of the building investment. There are also referenced some examples of potentially hazardous circumstances occurring during revitalization type construction work execution phase, resulting from the proposed work schedule and solutions in logistics.
PL
Zarządzanie ryzykiem jest procedurą stosunkowo trudną do wdrożenia w budownictwie. Jednakże losowy charakter zjawisk mających wpływ na produkcję budowlaną zachęca do głębszych analiz nad tym zagadnieniem. Zakres referatu obejmuje krótką charakterystykę jednej z powszechnie wykorzystywanych metodyk – PRINCE2 z jednoczesnym uwypukleniem zarządzania ryzykiem na tle procesów stanowiących filary owej metodyki. Uwaga została skupiona na możliwości wykorzystania tzw. Rejestru Ryzyka w ramach przedsięwzięć budowlanych do utworzenia listy ryzyk, ich charakterystyki, określenia potencjalnej straty oraz zaproponowania odpowiedniej reakcji (planów rezerwowych).
EN
Risk management is a procedure that is relatively difficult to implement in construction industry. However, the random nature of phenomena influencing construction production encourages one to carry out more insightful analyses of this issue. The scope of the paper covers a brief description of one of the most widely used methodologies: PRINCE2. Risk management is emphasised against the processes constituting the pillars of that methodology. Attention is focused on the possibility to use the so-called Risk Register within construction projects to produce lists of risk and their description, to determine potential loss and to put forward proper responses (strategies of risk).
14
Content available Opóźnienia w robotach budowlanych
PL
Pomimo wielu narzędzi wspomagających zarządzanie procesem budowlanym, opóźnienie czasu realizacji robót jest zjawiskiem często spotykanym. Właściwe rozpoznanie opóźnienia powinno ustalić przyczyny jego wystąpienia, stronę odpowiedzialną za jego powstanie i wskazać, kto poniesie konsekwencje zaistniałej sytuacji. Na powstawanie opóźnień ma wpływ szereg czynników, które autorzy referatu podzielili na trzy grupy: czynniki ludzkie, związane z warunkami kontraktu oraz czynniki nieprzewidywalne. Występowanie poszczególnych czynników jest uzależnione od indywidualnych parametrów przedsięwzięcia i jego złożoności, a także od czynników lokalnych – uwarunkowań klimatycznych, politycznych czy ekonomicznych. W referacie opisano poszczególne grupy czynników i przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań ankietowych, dotyczących opóźnień w robotach budowlanych. Poznanie tych czynników może ułatwić podejmowanie działań osłonowych, zmniejszających ryzyko wystąpienia opóźnień w realizacji budowy.
EN
Despite numerous tools supporting construction process management, delays frequently occur in construction projects. Previous studies have pointed out that proper identification of construction delays depends on determination of reasons for delays, who is responsible and who will be in charge of a delay. In the authors’ opinion, the factors influencing construction delays can be divided into three categories: human factors, factors connected with the terms and conditions of a contract and unforeseeable factors. Questionnaire surveys were conducted among consulting companies to find the most significant problems causing construction delays. The above conclusions can be helpful in minimizing delays occurrence risks.
15
Content available remote Analiza struktury kosztów w budowlanych przedsięwzięciach inwestycyjnych
PL
W artykule omówiono wyniki badania struktury kosztów w budowlanych projektach inwestycyjnych. Podkreślono, że redukcja kosztów wymaga znajomości miejsc ich powstawania. Podano wyniki badania struktury kosztów w kalkulacjach kosztorysowych. Wskazano konieczność prowadzenia kontrolingu kosztów przedsięwzięć budowlanych.
EN
The article presents results of the studies on a structure of the costs in construction investment projects. It was underlined that a reduction of the costs requires a knowledge of their origins. The results of the studies on a structure of the costs in a cost estimation process were publicized. It was noticed that there is a necessity of the project cost controlling.
PL
W artykule przedstawiono metodę kompleksowej oceny ryzyka realizacji przedsięwzięć budowlanych. Metoda MOCRA (Meihod of Construction Risk Assessment) jest rozwiązaniem autorskim opartym na wieloletnich badaniach w kraju i za granicą. Opis algorytmu poprzedzono krótką analizą genezy semantycznej ryzyka. Następnie przedstawiono aspekty oceny ryzyka rozpatrywanego z punktu widzenia inwestora. Zasadnicze elementy metody MOCRA to: blok identyfikacji i kwantyfikacji czynników ryzyka, blok weryfikacji ryzyka oraz blok alokacji ryzyka w harmonogramach rzeczowo-finansowych i budowa harmonogramów awaryjnych. Ze względów redakcyjnych przedstawiono jedynie ogólny zarys metody. Pozwala on jednak na poznanie idei metody. Przydatność utylitarną metody MOCRA przedstawiono na przykładzie realizacji przedsięwzięcia budowlanego (Budowa sali gimnastycznej z krytą pływalnią przy Zespole Szkól RCKU w Żarnowcu ).
EN
The article presents a complex method of assessing construction projects risk. The MOCRA method (Method of Construction Risk Assessment) is an original solution based on many years of research carried out in Poland and abroad. The description of the algorithm has been preceded with a brief analysis of the semantic origin of risk. Next, the aspects of risk assessment considered from the investor's point of view have been presented. The fundamental elements of the MOCRA method are as follows: a block of risk indicators identification and quantification, a block of risk verification and a block of risk allocation in physical/material schedules and the development of contingency schedules. For editorial purposes, only an outline of the method has been presented. It allows one, though, to become acquainted with its idea. The utilitarian usefulness of the MOCRA method has been tested on the example of an actual construction project (a gymnasium with an indoor swimming pool at the School Complex - The Center for Continuous Education in Żarnowiec).
17
Content available remote The method of identification and quantification of construction projects risk
EN
This paper presents problems of a risk assessment for construction projects from a contractor's point of view. The author carries out research concerning identification and quantification of risk. The research work is the cooperation between scientists from Poland, USA and Japan (Makarand Hastak, Takeshi Koshiba). The article presents the scope of author's research work, the method of complex risk assessment taking into consideration peculiarities of the Polish market (MORRIB - the method of construction work risk assessment). MORRIB is the method worked out by the author and based on extensive literature studies, expert works and author's experiences and considerations. The method is still being modernized and improved.
PL
Problem oceny ryzyka stał się ostatnio ważnym elementem większości procesów decyzyjnych związanych z realizacją inwestycji, w tym inwestycji budowlanych. Źródłem tego faktu jest wzrost konkurencji, która permanentnie zmusza przedsiębiorstwa budowlane do poszukiwania nowych obszarów obniżania kosztów realizowanych przedsięwzięć. Niewątpliwie do takich obszarów należy sztuka oceny ryzyka inwestycyjnego oraz odpowiedni dobór metod zarządzania nim. Prowadzone są zatem badania dotyczące tworzenia metod umożliwiających predykcje niekorzystnych zdarzeń, które mogą wystąpić w trakcie realizowanych przedsięwzięć i wpłynąć pośrednio (poprzez opóźnienia czasowe wykonywanych operacji) lub bezpośrednio na koszt inwestycji. Wynikiem prowadzonych badań jest metoda przedstawiona w artykule. Artykuł dotyczy problemów oceny ryzyka realizacji inwestycji budowlanych z punktu widzenia wykonawcy. Autor prowadzi badania dotyczące identyfikacji i kwantyfikacji ryzyka. Badania prowadzone są przy współudziale uczonych amerykańskich i japońskich (Makarand Hastak, Takeshi Koshiba). W artykule przedstawiono: zakres badań autora, metodę kompleksowej oceny ryzyka z uwzględnieniem specyfiki rynku polskiego (MORRIB - Metoda Oceny Ryzyka Realizacji Inwestycji Budowlanych). MORRIB jest metodą autorską, opracowaną na podstawie rozległych badań literaturowych, badań eksperckich oraz osobistych doświadczeń i przemyśleń autora. Metoda jest stale modernizowana i udoskonalana.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.