Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 318

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przetwarzanie obrazów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
PL
W artykule zaproponowana została architektura korzystająca z chmury Microsoft Azure umożliwiająca uruchomienie algorytmów uczenia maszynowego służących do wykrywania guzów mózgu z zestawu obrazów DICOM. Przedstawiony został proces wdrożenia modelu z uwzględnieniem integracji z infrastrukturą jednostki wykonującej badania medyczne. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo danych i ograniczenia typowe dla danych medycznych. Wskazano dalsze perspektywy rozwoju omawianego rozwiązania.
EN
This paper proposes architecture based on Microsoft Azure Cloud that uses machine learning algorithms to detect brain tumours from a set of DICOM images. The process of implementing the model is presented, including integration with the infrastructure of the unit performing medical research. Data security and limitations typical for medical data are described. Further development perspectives for the discussed solutions are indicated.
EN
The article presents a comparison of original methods of air quality measurement with a professional device Air Smart-box v. 1.2. The methodology consisted of laser beam analysis from the device. To enable detailed photo analysis for the research, an Android mobile application was developed. The OpenCV library was used to process the images. In the article, the hypothesis was put forward that the method using a binary threshold with a threshold value of 50 allows to obtain results closest to those of the station. This hypothesis was confirmed by the results of the experiments.
PL
Artykuł przedstawia porównanie autorskich metod pomiaru jakości powietrza z profesjonalnym urządzeniem Air Smartbox v. 1.2. Metody polegają na analizie zdjęć wiązki lasera w zanieczyszczonym powietrzu. W celu przeprowa-dzenia badań została zaimplementowana aplikacja mobilna, dedykowana na system operacyjny Android, która umożliwia wykonanie zdjęć oraz ich późniejszą obróbkę i analizę. Do przetwarzania obrazów zastosowano bibliotekę OpenCV. W artykule postawiono hipotezę, że metoda wykorzystująca progowanie binarne z wartością progowania wynoszącą 50 pozwala uzyskać wyniki najbardziej zbliżone do wyników ze stacji. Hipoteza ta została potwierdzona uzyskanymi wynikami badań.
EN
The main aim of the presented research was to assess the possibility of utilizing geometric features in object classifica-tion. Studies were conducted using X-ray images of kernels belonging to three different wheat varieties: Kama, Canadi-an and Rosa. As a part of the work, image processing methods were used to determine the main geometric grain parameters, including the kernel area, kernel perimeter, kernel length and kernel width. The results indicate significant differences between wheat varieties, and demonstrates the importance of their size and shape parameters in the classification process. The percentage of correctness of classification was about 92% when the k-Means algorithm was used. A classification rate of 93% was obtain using the K-Nearest Neighbour and Support Vector Machines. Herein, the Rosa variety was better recognized, whilst the Canadian and Kama varieties were less successfully differentiated.
PL
Głównym celem artykułu było zbadanie możliwości wykorzystania cech geometrycznych obiektów w procesie ich klasyfikacji. Materiał badawczy stanowiły zdjęcia rentgenowskie ziaren trzech odmian pszenicy: kama, kanadyjskiej i rosa. W ramach pracy opracowano metody pozwalające na wyznaczenie cech geometrycznych obiektów znajdujących się na obrazach cyfrowych, takich jak długość, szerokość, średnica, pole i obwód. Otrzymane wyniki wykazały istotne różnice pomiędzy parametrami charakteryzującymi kształt i wielkości poszczególnych odmian pszenicy i możliwość ich zastosowania w procesie klasyfikacji. Procent poprawnie zaklasyfikowanych ziaren za pomocą algorytmu k-średnich wynosił 92%. Nieco lepsze wyniki, rzędu 93%, uzyskano za pomocą metod K-najbliższych sąsiadów i wek-torów wspierających. Najlepiej rozróżnialną odmianą okazała się rosa w porównaniu do odmian kanadyjskiej i kama.
PL
Sztuczne sieci neuronowe stanowią obszerny zbiór zagadnień, które mogą być użyte w wielu dziedzinach nauki. Bardzo popularnym ich zastosowaniem jest przetwarzanie i kategoryzacja obrazów. W artykule tym opisano w jaki sposób wykonano i przebadano praktyczną realizację klasyfikatora obiektów z użyciem tychże sieci. Opisany został problem klasycznego detektora obiektów, który następnie posłużył do przygotowania bazy treningowej, ale również jako składowa ostatecznej implementacji algorytmu. Przedstawiono również w jaki sposób przygotowane zostały dane treningowe użyte do wyszkolenia sieci oraz w jaki sposób została wybrana architektury sieci neuronowej. W ostatniej części przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań. Wskazano zaobserwowane wady i zalety takiego podejścia do rozwiązania problemu.
EN
Neural networks are very broad research issue, they find their way into many fields of science. Probably their most popular implementation is met in image processing and classification. This paper describes how to practically implement such classifier based on neural networks. First part describes classical object detector, used later to build a training data set, but also as a part of final product used to process images. Paper describes how aforementioned data set was prepared and how architecture of neural network has been chosen. In the last part there are result of run tests, as well as pros and cons of such solution to the problem.
EN
One of the key methods for diagnosing the structural degradation of technical objects relies on observations of mechanical vibrations that accompany equipment operation and damage. Hardware and software advancements and the development mathematical methods for modelling and inference have increased the popularity of vibroacoustic diagnostics in mechanical systems. Displacement in the time domain of physical points in a vibrating object is the primary diagnostic symptom that undergoes further processing in the measurement system. At present, vibrations are usually registered with the use of accelerometers or optical sensors. Advanced tools for image recording, processing and analysis are deployed in quasi-realistic observations of motion that cannot be perceived by the human senses. This article discusses a method for visualizing vibrations based on deliberate deformation of the registered image through motion magnification. The presented approach is illustrated with selected examples.
PL
W pracy przedstawiono metody projektowania dwuwymiarowych, filtrów górnoprzepustowych bazujące na metodach numerycznych. Do wyznaczania współczynników filtru użyto: rozwinięcia w szereg Taylora funkcji dwóch zmiennych, metody współczynników nieoznaczonych oraz aproksymacji transmitancji filtru cyfrowego. Obliczone wartości współczynników wagowych masek filtrów są zgodne z prezentowanymi w literaturze przedmiotu. Przedstawiony materiał dydaktyczny może być wykorzystany na zajęciach z Metod Numerycznych do tworzenia wzorów przybliżonych a także z Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów do projektowania filtrów 2D.
EN
The paper presents two-dimensional design methods, high-pass filters based on numerical methods. To determine the filter coefficients, we used: to develop the function of two variables in the Taylor series, the methods of indeterminate coefficients and approximation of the digital filter transmittance. The calculated values of weight coefficients of filter masks are consistent with those presented in the literature on the subject. Presented didactic material can be used in classes from Numerical Methods to create approximate patterns as well as from Digital Signal Processing for designing 2D filters.
PL
Poszukiwanie i wykrycie obiektów znajdujących się w toni wodnej realizowane jest przez grupy wyspecjalizowanych nurków i płetwonurków. Jednakże ich czas przebywania pod wodą oraz możliwości penetracji głębin są ograniczone. Z tych względów coraz częściej do tych zadań wykorzystywane są bezzałogowe pojazdy podwodne wyposażone w środki technicznej obserwacji do których należą między innymi kamery TV. Tak więc do rozpoznania i klasyfikacji obiektów podwodnych są wykorzystywane obrazy wizyjne pochodzące z kamer zainstalowanych na pojazdach. Proces rozpoznania i identyfikacji obiektów jest procesem żmudnym i trudnym, wymagającym analizy wielu sekwencji obrazów, dlatego dąży się do jego automatyzacji. Wychodząc na przeciw tym potrzebom w artykule przedstawiono koncepcję identyfikacji podwodnych obiektów na podstawie obrazów wizyjnych akwenu podwodnego przesłanego z bezzałogowego pojazdu podwodnego na okręt bazę. Opisano metody przetwarzania wstępnego obrazów wizyjnych akwenu podwodnego oraz metodę poszukiwania wybranych obiektów na tych obrazach i ich identyfikację przy wykorzystaniu transformaty Hougha. Ponadto w pracy przedstawiono wyniki wstępnego przetwarzania oraz identyfikacji dokonanej na obrazach akwenu podwodnego oraz obrazie po operacji rozplotu.
EN
The search and detection of objects under water is carried out by groups of specialised divers. However, their time underwater and their ability to penetrate the depths are limited. For these reasons, the use of unmanned underwater vehicles equipped with technical observation equipment, including TV cameras, is becoming increasingly popular for these tasks. Video images from cameras installed on vehicles are used to identify and classify underwater objects. The process of recognition and identification of objects is tedious and difficult and requires the analysis of numerous sequences of images, and so it is desirable to automate this process. In response to these needs, this article presents the concept of identification of underwater objects based on visual images from an underwater body of water sent from an unmanned underwater vehicle to a base vessel. The methods of initial processing of the observed images from an underwater area as well as the method of searching for selected objects in these images and their identification with the use of the Hough transform will be described. Furthermore, the paper presents the results of the preliminary processing and identification of the observed images following a deconvolution operation.
PL
Artykuł przedstawia przegląd najnowszych metod koloryzacji czarno-białych obrazów oraz sekwencji wizyjnych ze szczególnym uwzględnieniem metod opartych o techniki głębokich sieci neuronowych. W artykule opisano elementy teorii standardowych metod koloryzacji oraz wybranych technik opartych o głębokie sieci neuronowe. Dokonano również jakościowego oraz ilościowego porównania efektywności wybranych metod.
EN
The paper presents an overview of the latest methods of colouring black and white images and video sequences, with particular emphasis on methods based on techniques of deep neural networks. Paper describes elements of the theory of standard colorizing methods and selected techniques based on deep neural networks. A qualitative and quantitative comparison of the effectiveness of selected methods was also made.
PL
Automatyczna obróbka obrazu w czasie rzeczywistym jest kluczowa dla wielu rozwiązań monitoringu wykorzystywanych m.in. w celach bezpieczeństwa. Często jednym z ważniejszych etapów obróbki jest oddzielenie tła od obiektów na pierwszym planie, tak aby wykluczyć wszystkie nieistotne informacje z obrazu. Celem pracy jest podsumowanie doświadczenia zdobytego podczas śledzenia pływaków oraz pokazanie możliwości skutecznego automatycznego nadzoru wideo osób korzystających z basenu. Porównano skuteczność działania dwóch wybranych algorytmów (MOG i KNN) przy użyciu różnych odwzorowań kolorów oraz omówiono zalety i wady analizowanych metod.
EN
Automatic real-time image processing is crucial for many (video surveillance) monitoring solutions used, among others for security purposes. Often one of the most important stages of computer vision processing is separating the background from the objects in the foreground, so as to exclude all irrelevant information from the image. The aim of this work is to summarize the experience gained while tracking swimmers and to show the possibility of effective automatic video surveillance of people using a swimming pool. The effectiveness of two selected algorithms (MOG and KNN) is compared using different color mappings and the advantages and disadvantages of the analyzed methods are discussed.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie niskokosztowej kamery podczerwieni termicznej o rozdzielczości 32x32 punkty do detekcji osób w pomieszczeniach dla zastosowania w systemach inteligentnego oświetlenia. Opisywane urządzenie złożone jest z kamery podczerwieni oraz mikrokontrolera realizującego algorytm obróbki obrazu w czasie rzeczywistym. Artykuł przedstawia kroki algorytmiczne niezbędne do detekcji obecności osoby w pomieszczeniu, przy jednoczesnym ignorowaniu innych źródeł ciepła, takich jak grzejniki.
EN
This paper describes the application of a low-cost 32x32 pixel infrared camera for detection of people for application in smart lighting systems. The system is based on an infrared camera and a microcontroller implementing an image processing algorithm in real time. The developed detection method allows detection of people in enclosed spaces, at the same time ignoring other sources of heat, such as heaters.
PL
Istotną grupę cech obrazu, na podstawie których dokonuje się segmentacji i klasyfikacji, stanowią cechy tekstury, rozumiane jako zależności między powtarzającymi się wzorcami charakterystycznymi dla danego materiału. W artykule porównane zostaną trzy metody analizy tekstury - energia Gabora, operator grating cells i cechy Haralicka - oraz zaproponowane zostaną sposoby poprawy jakości wyników uzyskanych z ich użyciem. Szczególny nacisk położony będzie na zastosowanie porównywanych metod w przetwarzaniu zdjęć lotniczych. Przedstawione zostanie również alternatywne podejście do rozpoznawania wzorców polegające na klasyfikacji prostokątnych bloków obrazu o stopniowo zmniejszających się rozmiarach.
EN
The important group of image features, based on which segmentation and classification is performed, are textural features, understood as dependencies between recurring patterns characteristic of a given material. In the article three methods of texture analysis – Gabor energy, grating cells operator and Haralick features – will be compared, and techniques for improving quality of their results will be proposed. The particular focus will be placed on the application of compared methods in aerial images processing. The alternative approach of pattern recognition, based on the classification of rectangular blocks of an image with gradually decreasing sizes, will be demonstrated.
EN
Blast furnace operation requires highest quality raw materials, operation and operators. Among them coke is the most important, in terms of its effect on operation and hot metal quality. A good grade coke produces highest thermal energy and it is highly efficient in case of metal reduction. Usage of good grade coke to blast furnace will ensure lower coke rate, higher productivity and lower hot metal cost. In order to concentrate the carbon in coke the coke making process involves carbonation of coal to high temperature (1100°C) in oxygen free atmosphere. There is need to automate the coke oven operations as much as possible. In order to improve the level of control and management of coke oven, the research on intelligent control system is carried out. In modern advanced control system of coke oven, the control scheme of combination, feedback & feed-forward merged with management are widely utilized. The integrated management and control system of coke oven is introduced systematically, including the production plan and scheduling management (Dynamic scheduling) & heating control system (Mathematical modeling) i.e. evaluating battery temperature, intelligent combustion control and pressure control of gas collector of coke oven battery.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac eksperymentalnych dotyczących określania wybranych cech wad materiałowych lub niejednorodności w wewnętrznej strukturze badanych materiałów. Jako metodę badań nieniszczących wybrano aktywną termografię w podczerwieni. Wady zostały ujawnione poprzez analizę pola temperatury przedniej powierzchni badanego materiału, który został wzbudzony energetycznie poprzez oświetlenie lampami halogenowymi. Do wykrycia defektów na zarejestrowanym termogramie użyto autorskiej techniki usuwania efektu niejednorodnego tła połączoną z segmentacją termogramu. Analizowano dokładność określenia wymiarów poprzecznych wad wewnątrz badanej płytki pleksiglasu, uwzględniając następujące czynniki: głębokość defektu, wartość emisyjności powierzchni wprowadzanej przez operatora kamery termowizyjnej jako parametru modelu wyznaczania temperatury, wariant metody filtrowania służącej do usuwania efektu niejednorodności nagrzewania badanej powierzchni.
EN
Nowadays, it is increasing the use of materials such as composites and multilayered or honeycomb structures, due to their good physical properties in relation to the low weight. Its application in very demanding industry branches as aerospace, naval or automotive imposes the necessity of rigorous examination all parts during production phase and exploitation. The nondestructive testing is suggested in the cases when there is no permission to stop the production line or object under examination must remain in service with no changed properties. In this paper there was presented the results of experimental research on determination of transverse size of internal nonuniformities in tested material revealed by active infrared thermography. Defects were shown by analyzing the temperature field of the front surface of the material, which was heated with halogen lamps. The background estimation and thermogram segmentation were used for defect detection. The following factors having an impact on the accuracy of defect size estimation were considered: defect depth, emissivity introduced as a input parameter of thermovision camera system, the type of the smoothing filter and its parameter.
PL
Maszyny numeryczne takie jak obrabiarki CNC, plotery czy drukarki 3D są coraz powszechniejsze w użytku. Na Politechnice Gdańskiej przygotowano pracę magisterską [12], której rezultaty przedstawiono w niniejszym artykule. Ze względu na objętość referatu, przedstawiono jedynie wybrane aspekty budowy plotera, aplikacji na urządzenie mobilne oraz przegląd zastosowanych algorytmów optymalizacji pod kątem szybkości rysowania. Aplikacja funkcjonuje w systemie Android, a komunikuje się z maszyną za pomocą interfejsu bluetooth. Aplikacja oferuje także możliwość optymalizacji tras, zarówno tych rysowanych, jak i nierysowanych, pokonywanych przez ploter. Jest to problem komiwojażera bez powrotu, który rozwiązany może być poprzez algorytmy: zachłanny, genetyczny, wspinaczkowy lub symulowanego wyżarzania.
EN
The topic is to build a CNC machine working as a plotter, and also create an application running on the Android operating system, which processes images, optimizes the code and allows to control the built machine. The examination is an estimation which of the methods used in this thesis is optimal and gives the best results in this type of problem, which is choosing the shortest path of the salesman problem. The purpose of the paper is to obtain the code processed by the numerical machine in the shortest possible time, which will be carried out in a short period of time with the proper accuracy of the work. Another important aspect is the implementation of an intuitive user interface that does not cause problems with support. The optimization methods used produce satisfactory results that are more or less practical depending on the problem. The effect in the form of drawn images is at a high level of accuracy. After many hours of working with the CNC machine using the created application, it can be seen that this is a useful set for both people who want to create their own images as well as for those seeking education in this field. The great advantage is that the design is very easily expandable so that it can acquire new, very useful features for a small amount of extra work in the form of adding new functionality.
PL
Niniejszy artykuł traktuje o implementacji dodatkowych funkcjonalności w środowisku ImageJ na przykładzie wybranego algorytmu przetwarzania obrazów. Środowisko to jest bardzo popularne wśród naukowców, szczególnie neurobiologów jako referencyjna aplikacja do analizy obrazów preparatów mikroskopowych. W artykule przedstawiono wybrane aspekty charakterystyki prezentowanego środowiska, skupiono się zaś szczególnie na sposobie wdrażania nowych funkcjonal-ności na przykładzie implementacji algorytmu statystycznej dominacji. Rozważono szczegóły wydajnościowe rozwiązania wraz z dyskusją metodyki zrównoleglenia, przedstawiając wyniki eksperymentalne.
EN
This article presents an implementation of additional functionality in the ImageJ environment for selected image processing algorithm. This environment is very popular among scientists, especially neuroscientists as a reference application for the analysis of images of microscopic images. The article presents some aspects of the characteristics of presented environment, and focuses particularly on ways of implementing new functionalities as an example the statistical dominance algorithm implementation. The details of performance solutions with discussion of the parallelization methodology, including experimental results, are considered.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono sposoby implementacji czasochłonnych procedur numerycznych dla środowiska Matlab. Rozważono możliwość skompilowania kodu napisanego w języku C do pliku wykonywalnego mex, skompilowanie kodu źródłowego w języku C# do biblioteki dll i wywołanie z niej funkcji w środowisku Matlab, a także wykorzystanie wtyczek programowych dla środowiska ImageJ. Powyższe implementacje odniesiono do równoważnego algorytmu stworzonego w kodzie skryptowym Matlab. Przetestowano dwa warianty: dla obliczeń jednowątkowych i równoległych. Badania przeprowadzono implementując algorytm statystycznej dominacji, służący do preprocessingu obrazów. Otrzymane wyniki przedstawiono w tabelach i opatrzono komentarzem.
EN
This article shows methods of time-consuming numerical procedures implementation for the Matlab environment. There are sonsidered possibilities to compile code written in C and the executable file mex, compile the source code in C# dll and call it in Matlab, and the use of plug-ins for ImageJ environment. These implementations were referred to the equivalent algorithm created in MATLAB scripting code. There were tested two variants: for the calculation of single-threaded and parallel. The study was conducted by implementing the algorithm of statistical dominance for preprocessing images. The results are shown in the tables, and annotated.
17
Content available remote Evaluation of the quality of photogrammetric techniques for site reconstruction
EN
The article presents techniques for acquisition and processing of image data for photogrammetric 3D reconstruction. The analysis is focused on the selection of real outdoor scenes of simulated accidents for criminal investigations. Surface models are obtained on the basis of photographs using photogrammetric reconstruction methods. Conditions for the acquisition and reconstruction parameters are described. The quality of the obtained surface models was analyzed using different reconstruction tools and compared to the quality of laser scanning. As laser scanners are not always available or practical to use in site acquisition, we analyze the reliability of 3D scene reconstruction using uncalibrated raster images.
PL
W artykule przedstawiono techniki akwizycji i przetwarzania danych obrazowych dla potrzeb rekonstrukcji fotogrametrycznej. Skupiono się na analizie rzeczywistych scen zewnętrznych i wewnętrznych przygotowanych na potrzeby badań kryminalistycznych. Modele powierzchniowe otrzymano na podstawie fotografii 2D z wykorzystaniem metod rekonstrukcji fotogrametrycznej. Ustalono warunki akwizycji i parametry rekonstrukcji. Przeanalizowano jakość uzyskanych modeli i porównano ją do jakości skanów laserowych. Przebadano możliwość odtworzenia sceny 3D wyłącznie z nieskalibrowanych zdjęć 2D, w sytuacjach gdy inne urządzenia do obrazowania 3D są niedostępne.
EN
The article presents a method of reconstruction of planar ultrasonic maps into a three-dimensional form based on levels of attenuation of ultrasonic waves through a tested composite structure. A developed algorithm is based on image processing techniques, which allows enhancing ability of interpretation of damage extent at particular depths of a tested structure.
PL
Artykuł przedstawia metodę rekonstrukcji płaskich map ultradźwiękowych do postaci trójwymiarowej na podstawie poziomów tłumienia fal ultradźwiękowych przez badaną strukturę kompozytową. Opracowany algorytm został oparty na technikach przetwarzania obrazu, które pozwalają na wspomaganie interpretacji rozległości uszkodzeń na poszczególnych poziomach głębokości w badanej strukturze.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań mających na celu ocenę możliwości wykorzystania konwolucyjnej sieci neuronowej na potrzeby wykrycia objawów zmęczenia kierowcy w obrazie jego twarzy. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem własnej bazy obrazów monochromatycznych zarejestrowanych w zakresie bliskiej podczerwieni. Uzyskane wyniki wskazują na przydatność proponowanego podejścia w budowie systemu poprawy bezpieczeństwa kierowania pojazdem.
EN
The paper presents the results of research aimed at the assessment of the possibilities of using convolutional neural networks to detect the symptoms of driver fatigue in a face image. The research was conducted with the use of own data pool which consisted of monochrome images acquired in the near infrared region. The results show that the proposed approach seems to be useful when implemented in the systems improving the safety of driving.
20
Content available remote Line following robot with real–time viterbi Track–Before–Detect algorithm
EN
Line following robots are applied in numerous application areas. High reliability of the line estimation could be obtained by the application of Track–Before–Detect algorithms, like Viterbi algorithm. The hardware and software of the robot are shown in the paper. Real–time constraint are discussed in this paper, related to the constructed robot. The obtained results shows the possibilities of tracking the single line using Raspberry Pi v.2 and Linux operating system.
PL
Roboty śledzące linie znajdują zastoswania w wielu miejscach. Dużą niezawodność estymacji można osiągnąć stosując algorytmy TBD w tym Algorytm Viterbiego. W pracy pokazana część sprzę tową i programową robota. Ograniczenia czasu rzeczywistego są poruszane w odniesieniu do robota. Pokazano, że można śledzić linię dzięki układowi Raspberry Pi v.2 i systemowi operacyjnemu Linux.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.