Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 676

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozwój
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
PL
Obszarem szczególnego zainteresowania Operatorów Systemów Dystrybucyjnych jest sieć inteligentna (Smart Grid). OSD jest prawnie odpowiedzialny za bezpieczeństwo sieci elektroenergetycznej, rozumianej jako nieprzerwaną pracę sieci elektroenergetycznej. Odpowiada także za spełnienie wymagań w zakresie parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców, w tym dopuszczalnych przerw w dostawach energii elektrycznej do użytkowników końcowych w przewidywalnych warunkach pracy tej sieci.
PL
Dotacje zapowiedziane przez rząd mogą zdynamizować tempo rozbudowy infrastruktury ładowania w Polsce. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) szacuje, że do 2025 r. w naszym kraju może funkcjonować prawie 50 tys. ogólnodostępnych i od 85 tys. do 110 tys. prywatnych i półprywatnych punktów ładowania. Konieczne jest jednak wdrożenie systemu wsparcia finansowego oraz optymalizacja regulacji prawnych.
3
Content available Hackathon dla rozwoju otwartych innowacji w klastrze
PL
Artykuł jest skoncentrowany na wybranych zagadnieniach z zakresu stosowania hackathonu w kreowaniu otwartych innowacji w klastrze. Zaprezentowane w nim rozważania prowadzono głównie z zastosowaniem metody studium przypadku, analizy danych zastanych i klasycznego przeglądu literatury przedmiotu. Oprócz wprowadzenia i podsumowania artykuł składa się z czterech integralnych części, w których przedstawiono metodykę badań, scharakteryzowano istotę otwartych innowacji, strategiczny wymiar hackathonu oraz doświadczenia klastrowe w zakresie jego stosowania. Na podstawie wyników badań własnych wykazano, że kreowanie otwartych innowacji z zastosowaniem hackathonu w klastrach nie tylko kształtuje atrakcyjność inwestycyjną klastrów, ale także przyczynia się do budowy sprawnego regionalnego ekosystemu innowacji. W artykule zwrócono uwagę, że potencjał biznesowy i społeczny hackathonu dostarcza licznych korzyści istotnych z punktu widzenia rozwoju klastra. Ponadto podkreślono, że pomyślne zastosowanie hackathonu w kreowaniu otwartych innowacji stanowi przykład wyzwania strategicznego w zarządzaniu klastrem w warunkach turbulentnego otoczenia. Podjęta na gruncie nauk o zarządzaniu i jakości problematyka badań odnosi się do istoty przedsiębiorczości strategicznej i kreatywnej w gospodarce opartej na wiedzy.
EN
The article focuses on selected issues related to hackathon application in creating open innovation within a cluster. The considerations were based mainly on the case study method, desk research, and a literature review. In addition to the introduction and conclusion, it consists of three parts, which characterize the essence of open innovation, the strategic dimension of the hackathon and the cluster experiences with using of hackathon. Based on the results of own research, it was shown that creating open innovations using a hackathon in clusters not only shapes the investment attractiveness of clusters, but also contributes to the construction of an efficient regional innovation ecosyetm. The article draws attention to the fact that the business and social potential of the hackathon provides a wide range of benefits essential for cluster development. Moreover, it is emphasized that the successful application of the hackathon in process of creating open innovations is an example of a strategic challenge for cluster management in a turbulent environment. The research problem in the field of management and quality sciences, analyzed by the Authors as a part of the article is directly related to the essence of strategic and creative entrepreneurship within knowledge-based economy.
EN
Purpose: The article refers to the problems of permanent and sustainable development in the context of understanding the essence of science. The aim of the research is to show the existing relationship between sustainable and permanent development as a specific idea and science in its essence. Design/methodology/approach: The methodological frames of the publication were defined taking into consideration the assumed research goals as well as the research questions. Findings: For the research aim the following research questions were formulated: - what does the essence of science express in and what are its pillars? - what does the essence of sustainable and permanent development consist in? - is there a relationship between the problem of sustainable and permanent development and understanding the essence of science? - what should be expected so that science – in its essence – could really contribute to the realisation of the idea of sustainable and permanent development? Practical and social implications: The research is theoretical but takes into consideration available empirical data considering more important changes in natural, social and economic capital in the world, on the basis of which trends in the progress in the application implementation of the idea of sustainable and permanent development are presented. The publication also discusses the connections between the essence of science and its real contribution to putting the idea of the permanent and sustainable development into practice. Originality/value: The model of sustainable and permanent development’ idea in the aspect of the essence of science – pillars and foundations for the construction of the new world.
EN
Purpose: The paper presents the issues related to the movement of capital in the world economy on the example of China. Design/methodology/approach: The study used the World Bank reports from the last ten years. Findings: The findings indicate that, after 2008, developing countries are becoming more and more important industrial producers and markets, establishing a numerous middle class, resulting in the so-called global shift of production and demand in the global economy. The beneficiary of this transfer process is primarily the Chinese economy. Originality/value The publication presents the results of research conducted on the basis of the World Bank reports on capital movements around the world.
EN
Purpose: The purpose of the article is to analyze the strengths and weaknesses as well as opportunities and threats of the scientific unit (Faculty) and assess the development possibilities of this unit. Design/methodology/approach: The main research problem undertaken concerns the analysis of the Faculty's Development Strategy based on the main source document which is the Faculty's Development Strategy for 2012-2020. Based on a specific research problem, the following hypotheses were formulated: effective management of the Faculty's operation influences the achievement of the set goal of the Faculty's development, efficient monitoring of the Department's strategy allows the organization to operate effectively, a properly prepared strategy should be based on the correct recognition of the potential of the organization and the environment. Findings: The analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats has allowed us to verify hypotheses and identify problems that the Unit may face in the future. Research limitations/implications: Based on the analysis of the Faculty's interior and surroundings, it should be stated that the Faculty's Development Strategy should be evaluated in the near future. A strategy monitoring system should also be developed taking into account the results obtained. Practical implications: The recommendation is to develop a staff development strategy, which may contribute to accelerating the independence of the Faculty and, consequently, to obtain doctoral rights. Originality/value: The article can be used by the Faculty authorities as a recommendation regarding the implementation of the Strategy and in making key strategic decisions.
EN
This paper describes selected current problems and perspectives of development of wind energy in Poland. Analysis of wind energy in Poland is shown. Technical, economical and market potential of wind energy in Poland is defined. Analysis and assessment of wind energy in Poland in technical, economical and environmental aspects is made. Perspectives of development of wind energy up to 2025 are described. Selected technical, economic and legal problems and barriers of development of wind energy in Poland are shown. Conclusions contain analysis of barriers and perspectives of development of wind energy in Poland in the future.
PL
W artykule przedstawiono obecne problemy i perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Przedstawiono analizę energetyki wiatrowej w Polsce. Zdefiniowano techniczny, ekonomiczny i rynkowy potencjał energetyki wiatrowej w Polsce. Przeprowadzono analizę i ocenę energetyki wiatrowej w Polsce w aspekcie technicznym, ekonomicznym i środowiskowym. Omówiono perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2025 r. Przedstawiono wybrane techniczne, ekonomiczne i prawne problemy i bariery rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Przedstawiono wnioski zawierające analizę barier i perspektyw rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce w przyszłości.
EN
As a reaction against the institutionalized top-down developmental orientation, the theory and praxis of development as an inclusive process of socio-political collective transformation has been constantly realized. At this juncture, performative activities have become increasingly instrumental strategies in engaging people more intrinsically in their various personal and social development issues. The focus of this paper lies in studying Jana Sanskriti Centre for Theatre of the Oppressed, which despite being an apolitical organisation, offers significant contribution towards searching for viable socio-political possibilities in contemporary India. The paper delves into discussing some specific ground realities of rural West Bengal, deliberating on the endeavours of Jana Sanskriti in extending onstage representations to offstage reformation. This research investigates how sustainable changes, defined as both individual psychological transformation and groups’ socio-political consciousness are generated among spectators through participation in this theatrical process.
PL
W reakcji na zinstytucjonalizowaną odgórną orientację rozwojową stale realizowano teorię i praktykę rozwoju jako integracyjnego procesu społeczno-politycznej transformacji zbiorowej. W tym momencie działania performatywne stały się coraz bardziej instrumentalną strategią angażowania ludzi bardziej wewnętrznie w różne kwestie rozwoju osobistego i społecznego. Artykuł ten koncentruje się na badaniu Centrum Teatru Uciśnionych Jana Sanskriti, które pomimo tego, że jest organizacją apolityczną, wnosi znaczący wkład w poszukiwanie realnych możliwości społeczno-politycznych we współczesnych Indiach. Artykuł zagłębia się w dyskusję na temat konkretnych realiów wiejskich Bengalu Zachodniego, rozważając starania Jana Sanskriti o rozszerzenie sztuki scenicznej na konkretne działania podejmowane poza nią. Zbadano, w jaki sposób trwałe zmiany, zdefiniowane zarówno jako indywidualna transformacja psychologiczna, jak i świadomość społeczno-polityczna grup, są wywoływane wśród widzów poprzez udział w tym procesie teatralnym.
EN
The article presents the concept of „creative element” in the process of civilization development, showing the relationships between development and system elements of the inventive triad. The author’s attempt to interpret its essence in the process of solving inventive problems is illustrated on the example of an innovative solution in the field of fish processing machinery.
PL
W artykule przedstawiono pojęcie „pierwiastek twórczy” w procesie rozwoju cywilizacyjnego, ukazując związki między rozwojem i elementami systemowymi triady wynalazczej. Autorską próbę interpretacji jego istoty, w procesie rozwiązy-wania problemów wynalazczych zobrazowano na przykładzie innowacyjnego rozwiązania w zakresie maszyn przetwórstwa rybnego.
EN
The scarcity of women holding top leadership positions in organisations not only reflects the gender equity issue, which is faced globally including Malaysia, but also indicates it as a phenomenon for the women leaders who managed to climb to the top as head of business organisations. This paper attempts to identify the ‘seeds of leadership’ that contributed towards women’s success as head of business organisations. The lived leadership journeys of seven Malaysian women from the technology, private university, manufacturing, hospitality, and legal industry were examined. A hermeneutical phenomenological approach was used, and a purposive sampling technique was carried out. In-depth interviews were utilised, and data were analysed using the Atlas.ti qualitative data analysis software. The leadership identity construction theory (LICT) was employed in this study. Early personal developmental relationships and experiences contribute as antecedents to the leadership identity construction (LIC) of the senior women leaders. These formative relationships and experiences are concluded as being the ‘seeds of leadership’ that contributed to the development of the women’s future LIC. While this study may not be generalised for profiling other women leaders in Malaysia, its novelty lies in the unique insights.
PL
Niedobór kobiet zajmujących najwyższe stanowiska kierownicze w organizacjach nie tylko odzwierciedla problem równości płci, z którym boryka się na całym świecie, w tym Malezja, ale także wskazuje, że jest to zjawisko dla kobiet liderów, którym udało się wspiąć na szczyt jako szefowa organizacji biznesowych. W artykule podjęto próbę zidentyfikowania „zalążków przywództwa”, które przyczyniły się do sukcesu kobiet jako szefów organizacji biznesowych. Przeanalizowano życiowe podróże przywódcze siedmiu malezyjskich kobiet z branży technologicznej, prywatnego uniwersytetu, produkcji, hotelarstwa i branży prawniczej. Zastosowano hermeneutyczne podejście fenomenologiczne i zastosowano celową technikę próbkowania. Wykorzystano pogłębione wywiady, a dane przeanalizowano za pomocą oprogramowania do jakościowej analizy danych Atlas.ti. W badaniu wykorzystano teorię konstrukcji tożsamości przywódców (LICT). Wczesne relacje i doświadczenia związane z rozwojem osobistym przyczyniają się do tworzenia tożsamości przywódczej (LIC) starszych kobiet liderów. Te formujące relacje i doświadczenia są uważane za „zalążki przywództwa”, które przyczyniły się do rozwoju przyszłej LIC kobiet. Chociaż badanie to może nie być uogólnione w celu profilowania innych liderek w Malezji, jego nowość polega na unikalnych spostrzeżeniach.
EN
The given article is devoted to the contemporary concepts of female entrepreneurship and its features, particularly the case of Kazakhstan as the leading developing country of Central Asia. The importance of female entrepreneurship development has been highlighted as a key economic factor forming the innovation potential of the modern economy resulting in stable economic growth within a country. The research methodology of this paper is based on conducting a historical retrospective, comparative analysis of existing patterns of macroeconomic development, political and social issues in the context of the female entrepreneurship formation and development. It also implemented problematic analyses, systematic vision, causes and consequences analysis and expert assessment, interviewing and broad online survey. The methodology of the research is based on both primary and secondary data collected and processed. Taking into account the specifics and key problems female entrepreneurs face, possible solutions and recommendations on how to improve the current social and economic situation to unleash the female entrepreneurship potential of Kazakhstan are proposed.
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest współczesnym koncepcjom przedsiębiorczości kobiet i ich cechom, w szczególności przypadkowi Kazachstanu jako wiodącego rozwijającego się kraju Azji Środkowej. Znaczenie rozwoju przedsiębiorczości kobiet zostało podkreślone jako kluczowy czynnik ekonomiczny kształtujący potencjał innowacyjny nowoczesnej gospodarki, powodujący stabilny wzrost gospodarczy w kraju. Metodologia badań tego artykułu opiera się na przeprowadzeniu historycznej retrospektywnej analizy porównawczej istniejących wzorców rozwoju makroekonomicznego, zagadnień politycznych i społecznych w kontekście kształtowania i rozwoju przedsiębiorczości kobiet. Wdrożono także analizy problematyczne, systematyczne widzenie, analizę przyczyn i konsekwencji oraz ocenę ekspertów, wywiady i szeroką ankietę internetową. Metodologia badań opiera się zarówno na pierwotnych, jak i wtórnych danych zebranych i przetworzonych. Biorąc pod uwagę specyfikę i kluczowe problemy, przed którymi stają kobiety-przedsiębiorcy, proponuje się możliwe rozwiązania i zalecenia dotyczące poprawy obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej w celu uwolnienia potencjału przedsiębiorczości kobiet w Kazachstanie.
EN
The subject-matter of selected papers, presented at the 20th Jubilee Scientific and Technical Conference KOMTECH-IMTech 2019, are discussed in the article. Special attention is paid to the role of coal in the world and the EU countries. Some information about Mine 4.0 against the characteristic features of Industry 4.0 is given. The article is ended with general conclusions. Part 1 presents the role of coal in the global economy with special attention being paid to the global energy demand, hard coal production rates, changes in coal demand as well as changes of electric energy sources over the years 2011-2018. A contribution of the KOMAG Institute to development of the Polish mining industry in independent Poland is discussed.
PL
W artykule została przedstawiona tematyka wybranych referatów wygłoszonych podczas 20 Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH-IMtech. Szczególną uwagę zwrócono na rolę węgla na świecie oraz w krajach UE. Opisano wkład KOMAG-u w rozwój polskiego górnictwa w niepodległej Polsce. Podano informacje na temat kopalni 4.0 na bazie charakterystycznych cech Przemysłu 4.0. Artykuł został zakończony ogólnymi wnioskami. Część 1 przedstawia znaczenie węgla w światowej gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowania na energię , wielkości produkcji węgla kamiennego, zmian w popycie na węgiel oraz zmian źródeł energii w latach 2011-2018. Omówiono wkład Instytutu KOMAG w rozwój polskiego górnictwa w niepodległej Polsce. (Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa - przegląd wybranych referatów z konferencji KOMTECH-IMtech 2019 – część 1)
PL
Rozwój miast jest nieunikniony - stąd tak ważne jest zbudowanie przestrzeni miejskich, w których ludzie będą się czuli komfortowo, bezpiecznie i będą mogli funkcjonować w zgodzie z naturalnymi cyklami.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie determinantów satysfakcji w ocenie jakości usług dokonywanej przez klientów przedsiębiorstw usługowych z sektora MSP. Pierwsza część opracowania zawiera charakterystykę pojęcia satysfakcji jako czynnika oceny jakości usług. Następnie zaprezentowane zostały wyniki anonimowej ankiety konsumenckiej, przeprowadzonej na grupie stu pięćdziesięciu klientów małych firm usługowych, dotyczącej determinantów kształtowania satysfakcji, której wyniki jednoznacznie wskazały na jej dużą istotność w ocenie jakości usług, budowanej głównie w oparciu o uwarunkowania techniczne (wśród mężczyzn) oraz organizacyjne (wśród kobiet), z uwzględnieniem niezawodności i ceny usługi.
EN
The objective of the article is to present the determinants of the satisfaction of service quality in the opinion of small enterprises’ customers. The first part contains the theoretical framework of the satisfaction characteristic as a factor of service quality evaluation. Afterwards, the results of empirical research have been presented. Anonymous survey, regarding the evaluation of service satisfaction determinants, has been conducted among one hundred and fifty customers of small enterprises. The results clearly indicated high importance of satisfaction in the assessment of service quality, built mainly on the basis of technical conditions (among men) and organizational (among women), taking into account the reliability and price of the service.
EN
The article examines the evolution of the concept of sustainable development and the implementation of its principles at different levels of government in Ukraine. It is proved that decentralization is an instrument of realization of the state policy to ensure sustainable development of territorial communities. The territorial community is seen as a complex dynamic weakly structured self-regulating system. The task of management of sustainable development of the territorial community, based on the tasks and principles of decentralization, is proposed.
EN
The article discusses the issue of strategies implemented in Polish farms and innovations created as a result. On farms, as well as in enterprises from other industries, net income is assumed as the main goal. In order to achieve it, the direction of development is defined, which may be manifested, for example, by directing production, modernization of the farm or increasing production efficiency. To this end, a strategy is created and implemented in the farms, as a result of which innovation takes place. The objective is to achieve a competitive advantage and maximize net income. Research purpose of this work is to identify the implemented strategies and innovations introduced, as a result, in Polish farms.
17
EN
The article aims to fulfill the following two objectives: determine and critically assess the percentage of innovative enterprises within the total number of both Polish industrial enterprises and Polish service enterprises; verify the research hypothesis that the universality of innovation implementation is relatively low, that innovation is diversified in industrial and service enterprises, and that innovation depends on the size of the enterprise and the type of innovation. The article was prepared using the following research methods: cognitive and critical analysis of the literature on the subject, statistical and comparative analysis of empirical secondary material from the Polish Central Statistical Office (GUS), and the projection method. The innovativeness of enterprises was analyzed in terms of enterprise size and type of innovation. Innovation was treated as an indirect measure of the level of managerial activity in shaping innovation policy. In order to verify the hypothesis, the empirical secondary material of the Polish Central Statistical Office was used to analyze the innovative activity of enterprises between 2012 and 2014 and between 2015 and 2017. The results of the analysis confirmed the research hypothesis.
18
Content available Foresight as an innovation shaping instrument
EN
This article seeks to present possibilities for the development of a country with the use of modern research tools. The aim of this paper is to demonstrate the importance of foresight in guiding innovation, which fosters entrepreneurship as well as improves the quality of life of the society. Therefore, the study put forward the hypothesis that the use of foresight as an instrument creating strategic knowledge allows for a more effective identification of significant areas as potentials for the security of the country's development. The analysis presented in this article contains data from the last eight years. The results of the studies show that in Poland there is a significant potential, which, if managed appropriately, might influence the development of enterprises, municipalities and the macro-region.
EN
In the case of competing industries, proper assessment of needs and opportunities supported by market analysis and forecast allows adopting strategies for dealing with competition. Coopetition of services is one of the possibilities for the development of entities. The article indicates the reasons for competition cooperation. This cooperation may result from the expectations to increase the scale of impact, reduce operating costs or offer an extended package of services. This causes the need to study customer needs and identify market trends, and consequently build scenarios that are answer to them and allow to adapt to market changes.
EN
Currently, the conditions enterprises are operating in are marked by considerable instability. Thus the changes they may undergo are difficult to predict. Practitioners and theoreticians of management science point to various approaches to building competitive advantage. In the past few years, the focus has been put mainly on information and knowledge. According to advocates of the knowledge management concept, knowledge is of key importance to building competitive advantage and succeeding on the market. The issues of knowledge and how it is gathered, updated and applied are not new. The challenge for contemporary entrepreneurs is, however, how to manage knowledge in global enterprises. The aim of this study is to analyse the issue of knowledge management in a company which based its development on expansion into foreign markets. The research method applied is illustrative case study, the aim of which is to show how important knowledge management is for improving the efficiency of an internationalized enterprise.
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.