Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cement romański
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Tynki renowacyjne – właściwości i zastosowanie
PL
W artykule przedstawiono właściwości i przeznaczenie tynków renowacyjnych oraz opisano materiały w nich stosowane.
EN
The article presents the properties and practical applicability of renovation plasters, with a description of materials used in them.
EN
The house near the crossing of Studencka Street and Garncarska Street, designed by Władysław Ekielski, was built over 100 years ago for Mr Wiktor Barabasz, director of the Conservatorium and founder of the Kraków Academic Choir, pianist and owner of the Grand and Upright Piano and Harmonium Storehouse. The two-storey building was made of brick and its three interior façades were given a finish with hydraulic lime. Due to the efforts of the owners' cooperative, renovation of the façade started in 2011; it was partially financed from grants of the Social Committee for the Restoration of Kraków Historic Sites and Monuments. The renovation was designed by arch. Maria Fischinger. The conservation work was performed by AC Konserwacja, which possesses extensive experience in working with modern hydraulic lime. The material itself is produced in the Experimental Institute of Glass and Ceramics in Kraków, from domestic marl clay by means of calcination. It has properties that are very close to the historic version, especially resilience to atmospheric conditions and a warm, gold colour. The effect of the renovation, which was performed with great care and skill, is phenomenal.
PL
Kamienica u zbiegu ulic Studenckiej i Garncarskiej projektu Władysława Ekielskiego, która została wzniesiona dla Wiktora Barabasza, pianisty, właściciela Składu Fortepianów, Pianin i Harmonium, to murowany z cegły dwupiętrowy dom, który trzy zewnętrzne elewacje miał wykończone przy pomocy cementu romańskiego. Na skutek starań wspólnoty współwłaścicieli w 2011 roku rozpoczęto etapami remont elewacji. Projekt wykonała arch. Maria Fischinger. Remont konserwatorski prowadzony był przez firmę AC Konserwacja mającą duże doświadczenie w pracach z użyciem współczesnego cementu romańskiego. Materiał ten produkowany w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Szkła i Ceramiki w Krakowie z krajowych margli ilastych drogą prażenia ma zbliżone do historycznego właściwości, zwłaszcza doskonałą odporność na warunki atmosferyczne.
5
Content available remote Decorative multicomponent cements for finishing mortars
EN
The paper is devoted to the research of decorative multicomponent cements and Roman cement for finishing mortars that are characterized by improved quality parameters. The use of fine mineral additives allows to obtain multicomponent low energy consumption cements. The chemical composition of multicomponent cement is similar to Roman cement. XRD and SEM carried out on cement paste allow the identification of the AFm and AFt type phases as hydration products responsible of the flash setting typical to multicomponent cement. The results of physical and mechanical properties of multicomponent cement and Roman cement are shown. The use of decorative multicomponent cement is an alternative solution, suitable for restoration, finish works and to decorate facades.
PL
Artykuł przedstawia rozwój i badania dekoracyjnych wieloskładnikowych cementów oraz cementu romańskiego do zapraw tynkarskich, które cechują lepsze parametry jakościowe. Stosowanie drobnoziarnistych dodatków mineralnych pozwala na uzyskanie wieloskładnikowych cementów zawierających niższą ilość klinkieru. Skład chemiczny cementów wieloskładnikowych jest podobny do składu cementu romańskiego. Identyfikację faz AFm i AFt przy hydratacji wieloskładnikowych cementów prowadzono metodami XRD i SEM. Podano wyniki fizycznych i mechanicznych właściwości cementów wieloskładnikowych oraz cementu romańskiego. Zastosowanie dekoracyjnego cementu wieloskładnikowego jest alternatywą i nadaje się do renowacji, prac wykończeniowych oraz do dekoracji elewacji budynków.
EN
In article are shown examples allow confirming that Roman cement was widely used in Lviv in the second part of the 19th century while erecting the public and residential buildings. The creating and develop a program on research, preservation and restoration of historical and architectural monuments, on which the architectural and ornamental finishing of facades was carried out with application of Roman cement is proposed.
PL
W artykule przedstawiono przykłady potwierdzające, powszechne zastosowanie cementu romańskiego we Lwowie w drugiej połowie 19 wieku podczas wznoszenia budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych. Uzasadnia się konieczność tworzenia i rozwijania specjalnego programu skierowanego na inwetaryzacja i badania obiektów, sprecyzowanie metody konserwacji i restauracji architektonicznych zabytków, posiadających elementy architektoniczne i dekoracyjne wykonane z cementu romańskiego.
PL
Wapienne spoiwo, kompozycja podobna do rzymskich cementów, było zsyntetyzowane w temperaturach 900, 1000, 1100 [stopni]C używając węglanu wapnia (odczynnik) i surowców gliniastych (kaolin lub glina, glina kamionkowa, odpowiednio do składu chemicznego i mineralogicznego). Aby regulować czas wiązania użyto gipsu. Otrzymane spoiwa zostały użyte do przygotowania zaprawy murarskiej, gdzie stosunek spoiwa do kruszywa wynosił 1 do 3. Wypełniaczem był piasek kwarcowy o wielkości ziarna mniej niż 1 mm. Dla tych zapraw murarskich określono: wytrzymałość na zginanie i na ściskanie, gęstość, otwartą porowatość. Wytrzymałość na ściskanie zapraw murarskich, testowana po 65 dniach, zależnie od typu surowca, użytej gliny i temperatury wypalania spoiwa, wynosiła w zakresie 3,8 - 33 MPa. Najwyższa wytrzymałość została uzyskana dla spoiwa na bazie kaolinu, przy wypalaniu w temperaturze 900 [stopni]C i z dodatkiem gipsu. Kolor wypalonych spoiw zmieniał się od ceglastej czerwieni do kremowego.
EN
Lime binder, a composition similar to the Roman cements was synthesized at temperatures of 900,1000, 1100 [degrees]C using calcium carbonate (reagent) and clayey raw materials (kaolin, or clay, stoneware clay, depending on their chemical and mineral composition). Gypsum was used to adjust setting time. The obtained binders were used to prepare mortar, where the ratio of binder to the aggregate was 1 to 3. The filler was quartz sand of grain size less than 1 mm. For the mortars the following features were determined: bending strength and compressive strength, density, open porosity. Compressive strength of mortars, tested after 65 days, depending on the type of raw material, the clay used and the temperature of burning of binders, ranged 3.8 - 33 MPa. The highest strength was obtained for the kaolin-based binder, burned at the temperature 900[degrees] C and with an addition of gypsum. The color of burned binders changed from brick red to cream-white.
8
Content available Przeszłość i przyszłość cementu romańskiego
PL
Cement romański, naturalne spoiwo hydrauliczne opatentowane przez Josepha Parkera w 1796 roku, dzięki stosunkowo łatwej i szybkiej produkcji, wysokiej odporności na działanie czynników atmosferycznych oraz pięknej, ciepłej barwie, idealnie nadawał się do kształtowania elewacji budowli za pomocą różnego rodzaju elementów architektonicznych i dekoracyjnych. Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie (OMMB) opracował technologię produkcji cementu romańskiego w piecu obrotowym i wprowadził materiały wytwarzane na jego bazie na rynek konserwatorski. Dzięki temu uzyskano możliwość właściwego odnawiania zabytkowych obiektów za pomocą produktu, który wiernie odpowiada materiałowi historycznemu i pozwala na zachowanie, a niekiedy nawet uchronienie od całkowitego zniszczenia, oryginalnych tynków, detali architektonicznych i zdobień.
EN
Roman cement, a natural, hydraulic binder, invented by Joseph Parker in 1796, thanks to its relatively easy and quick production, high resistance to weather conditions and nice colour was ideal to form buildings' elevations with different architectural elements and decorations. Mineral Building Materials Branch in Cracow (MBMB) worked out the technology of Roman cement production in rotary kiln and started the production for conservation market. Thanks to it conservators now have a possibility to renovate historical buildings with a product, which faithfully corresponds to historical material and gives an opportunity to preserve and sometimes even to save from total destruction original plasters, architectural details and decorations.
9
Content available remote Współczesny cement romański i jego właściwości
PL
W artykule omówiono możliwości wytwarzania w Polsce (w Zakładzie Doświadczalnym OMMB w Krakowie) współczesnego cementu romańskiego o właściwościach podobnych do historycznego materiału. Omówiono właściwości uzyskanego materiału, porównując je z właściwościami podobnego produktu austriackiego. Przedstawiono przykłady zastosowania tego materiału do rekonstrukcji budynków zabytkowych w Krakowie.
EN
In the paper the possibilities of production of the roman cement In Poland (In Research Centre of Building Materials in Krakow) were shown. The roman cement is produced by calcinations of marls. The properties of the produced Polish roman cement are presented and the comparison with Austrian calcinated marl is given. Some examples of application of this material for historical building renovation in Cracow are also included.
PL
W poprzedniej części (1/2008) opisano historię powstania i rozwoju cementu romańskiego oraz współczesną technologię jego wytwarzania. Niniejszy artykuł przedstawia właściwości polskiego cementu romańskiego, jego dzień dzisiejszy i przyszłość, odlewy architektoniczne, renowację i konserwację historycznych zapraw romańskich, współczesną renowację budowli wzniesionych w technologii cementu romańskiego w Krakowie.
PL
W rozwoju cywilizacji materiały budowlane od zarania dziejów zajmowały jedno z najbardziej eksponowanych miejsc. Od początku ludzkości były one stosowane do budowy obiektów mieszkalnych, sakralnych oraz inżynieryjnych. Jedno z kluczowych miejsc, wśród tych materiałów zajmują materały wiążące, wśród nich cement, znany jako materiał budowlany od okresu, w którym człowiek zaczął używać ognia. W artykule zawarto historię powstania i rozwoju cementu romańskiego, przedstawiono współczesną technologię wytwarzania, opisano rozwiązania technologiczne produkcji cementu romańskiego w OMMB w Krakowie. W numerze 2/08 magazynu ukaże się II część artykułu. W niej m.in. o właściwościach polskiego cementu romańskiego oraz dzień dzisiejszy i przyszłość cementu romańskiego.
12
Content available remote Produkcja i zastosowanie cementu romańskiego
PL
Cement romański to materiał uzyskiwany z margli ilastych - skał wapiennych z dodatkiem materiałów ilastych. Skały te wypala się poniżej temperatury zeszklenia, a następnie mieli na mączkę.
13
PL
Rola firmy FLSmidth w modernizacji fabryk cementu na terytorium Polski od początku XX wieku do wybuchu pierwszej wojny światowej została omówiona w artykule. Cementownia "Szczakowa" była pierwszą fabryka, w której firma FLSmidth przeprowadziła wszechstronną modernizację. Pierwszy piec obrotowy został zainstalowany przez firmę FLSmidth w roku 1905, wraz z młynami kulowymi do węgla i klinkieru. Sukces FLSmidth związany z modernizacją "Szczakowej" stał się początkiem owocnej współpracy tej firmy praktycznie z wszystkimi cementowniami na ziemiach polskich. Były to jako pierwsze fabryki "Wołyń" i "Wysoka" w 1909, a także „Grodziec" i "Bonarka" w 1910, a za nimi nastąpiły dalsze. Dużą modernizacje przeprowadziła firma FLSmidth w cementowni "Goleszów", dostarczając trzy piece na metodę suchą, a także suszarnie, młyny kulowe i inne urządzenia uzupełniające. Kolejno do dwóch cementowni , a mianowicie do "Górki" w 1912 i do fabryki "Saturn" w 1929 firma FLSmidth dostarczyła maszyny i wykonała projekty, budując te zakłady "pod klucz". Cementownia "Saturn" uchodziła za jedną z najnowocześniejszych w Europie. Praktycznie wszystkie cementownie na terytorium Polski zostały modernizowane przy zastosowaniu maszyn firmy FLSmidth, jak na przykład piece obrotowe z chłodnikami planetarnymi Unax, młyny Unidan, pierwsze w Polsce susząco-mielące młyny do węgla i wiele innych maszyn. Wystarczy wspomnieć, że na ogólną liczbę 38 pieców obrotowych, 30 pochodziło z dostaw firmy FLSmidth. Wśród tych ostatnich był jeden z największych pieców w Europie, piec nr 6 w cementowni "Szczakowa".
EN
The role of FLSmidth company in modernization of cement plants on Polish territory from the beginning of XXc to the First World War is presented in the paper. "Szczakowa" plant was the first factory in which comprehensive modernization by FLSmidth was accomplished. The first rotary kiln of FLSmidth was installed in this plant in 1905, as well as ball mills for coal and clinker grinding. The success of FLSmidth in "Szczakowa" modernization was the beginning of fructual cooperation of this company with practicaly all cement plants on Polish territory. The first were the factories "Wołyń" and "Wysoka" in 1909 as well as "Grodziec" and "Bonarka" in 1910, which were followed by many others. Very large modernization concerned also factory "Goleszów", where three dry kiln were installed by FLSmidth as well as dryers, ball mills and other accompaning equipment. It is worth to mention that kilns were equipped with electrostatic precipitators. Successively two plants, namely "Górka" in 1912 and "Saturn" in 1929, were supplied and built by FLSmidth as turn-key realisations. "Saturn" cement factory was regarded as the most modern plant in Europe at that time. Practically all cement plant on Polish territory were modernized with FLSmidth equipment, as for example rotary kilns with satellite coolers Unax, Unidan mills, first in Poland drying-grinding coal mill and several others machineries. It is enough to mention that of total number of rotary kilns which were 38 by FLSmidth were supplied 30. Among the last was one of the biggest kiln in Europe, the kiln no 6 in "Szczakowa" factory.
14
Content available remote Początki polskiego przemysłu cementowego
PL
Początki historii rozwoju przemysłu cementowego zostały przedstawione, poczynając od pierwszej fabryki "Grodziec", uruchomionej w roku 1857 aż do wybuchu l wojny światowej. Po wybudowaniu "Grodźca" stosunkowo szybko zbudowano dalszych 10 fabryk. Szacuje się, że na początku XX wieku pełna moc produkcyjna wszystkich fabryk na Polskim terytorium pod zaborem rosyjskim wynosiła około 400 tysięcy ton rocznie. Pod zaborem pruskim na ziemiach polskich powstała tylko jedna mała cementownia w Wejherowie o mocy produkcyjnej wynoszącej 15 tysięcy ton. Z drugiej strony w zaborze austriackim zbudowano cztery cementownie o całkowitej mocy produkcyjnej około 250 tysięcy ton rocznie. Wszystkie cementownie podlegały sukcesywnej modernizacji i piece szybowe zastępowano piecami obrotowymi, o znacznie większej wydajności.
EN
Early history of cement industry development on Polish territory from first plant "Grodziec" erected in 1857 till the First World War was presented. After "Grodziec" relatively quickly 10 other factories were built. It can be estimated that at the beginnings of XXc the total capacity of cement plants on the Polish territory of Russian Empire was about 400 thousand tons per year. In the Prussian part of Polish territory was only one small plant in Wejherowo, with capacity of 15 thousand per year. On the other side in the Austrian part of Polish territory were established four cement factories with total capacity of about 250 thousand tons per year. All plants were successively modernized and shaft kilns were replaced by rotary kilns, with much greater capacity.
15
Content available remote Piękna rocznica 150 lat przemysłu cementowego na ziemiach polskich
PL
Artykuł jest poświęcony głównie krótkiemu omówieniu budowy i modernizacji fabryk cementu w Polsce po drugiej wojnie światowej oraz modernizacji przemysłu cementowego po prywatyzacji. Prywatyzacja przemysłu cementowego w Polsce była niezwykle udana. Zmodernizowano praktycznie wszystkie cementownie wprowadzając najnowsze rozwiązania technologiczne i nowoczesne maszyny. Metoda sucha zastąpiła metodę mokrą, a zużycie ciepła spadło z około 5300 kJ/kg klinkieru w roku 1992 do około 3300 kJ/kg klinkieru w roku 2004. Równocześnie emisja pyłów zmniejszyła się z około 20 tysięcy ton w roku 1992 do około 1600 ton w roku 2006. Oddano do eksploatacji pierwszy w Polsce super krótki piec na dwóch podporach firmy Krupp Polysius w cementowni "Kujawy". Pracuje także największy w Europie piec firmy FLSmidth o wydajności 8500 ton na dobę w cementowni "Ożarów".
EN
The paper is principally devoted to the short presentation of erection and modernization of cement plants in Poland after the Second World War and more in detail in the years after 1990 i.e. after privatization. The privatization of cement industry in Poland was extremely successful. Practically all cement plants were modernized and the state-of-the-art technological solutions and machineries were introduced. Dry method replaced wet technology and the heat consumption drops down from about 5300 kJ/kg of clinker in 1992 to about 3300 kJ/kg of clinker in 2004. Among others dust emission has decreased from about 20 thousand tons per year in 1992 to about 1600 tons in 2006. First calciners in kiln systems were introduced, first flash kiln of Krupp Polysius was erected in "Kujawy" plant and the biggest kiln in Europe of FLSmidth in "Ożarów" is under exploatation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.