Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Polska Wschodnia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono w krótkim opisie powiązania występujące między rozwojem gospodarczym regionu, a stanem infrastruktury drogowej. Regionem wybranym do porównań i analizy badanych związków jest Polska Wschodnia. W pierwszej kolejności omówiono charakterystykę wytypowanego regionu. Następnie opisano ogólny stan zagospodarowania transportowego kraju w aspekcie infrastruktury drogowej. W ostatniej części artykułu omówiono kwestie wzrostu gospodarczego regionu w odniesieniu do jego sytuacji infrastrukturalnej, w związku ze stanem i rozwojem sieci drogowej. Przedstawiony materiał został zakończony podsumowaniem, w którym uwypuklono fakt istnienia badanych związków.
EN
The article presents, in the short description, a link between the economic development of the region and the condition of its road infrastructure. The region selected for comparisons and analysis of this compounds is Eastern Poland. First, the characteristics of the selected region were discussed. Next, the general state of transport development of the country was described, in aspect of road infrastructure. The last part of the article discusses the issues of the region's economic growth in relation to its infrastructure situation, in connection with the condition and development of the road network. The presented material was concluded with a summary, which emphasized the existence of the tested compounds.
PL
W artykule omówione zostały problemy dotyczące infrastruktury transportu drogowego wschodniej Polski, w tym województw: podlaskiego, wschodniej części mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego, na przykładzie biegnącej przez te województwa drogi ekspresowej S19, popularnie nazywanej trasą „Via Carpathia”. Przedstawiono argumenty, że budowana na szlaku S19 infrastruktura drogowa jest kluczowym czynnikiem bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego wschodniej Polski a także istotnym elementem bezpieczeństwa ekonomicznego, gospodarczego, społecznego i militarnego całego naszego kraju.
EN
The article discusses problems related to road transport infrastructure in the Eastern Poland, including the following provinces: Podlasie, the eastern part of Mazovia, Lublin and Podkarpackie, on the example of the S19 expressway running through these provinces, popularly referred to as the "Via Carpathia" route. The arguments are presented that the road infrastructure built on the S19 route is a key factor in the security and economic development of Eastern Poland, as well as an important element of economic, social and military security of our entire country.
3
Content available remote Strategia zrównoważonego systemu transportu miejskiego Kielc w latach 2014-2020
PL
W ramach Działania „Zrównoważony transport miejski” (Działanie 2.1.) II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, gmina Kielce złożyła 2 projekty inwestycji o łącznej wartości 295 mln zł. W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie kompleksowych projektów ekologicznych zintegrowanych sieci transportu zbiorowego. Wsparciem zostały objęte województwa Makroregionu Polski Wschodniej: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Program jako dodatkowy terytorialnie instrument wsparcia finansowego, wzmacnia i uzupełnia działania prowadzone w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych. Podstawę do sformułowania kierunków i priorytetów rozwojowych makroregionu w POPW stanowi zaktualizowana Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 11 lipca 2013 r. Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 jest jednym z instrumentów realizacji celów strategii.
EN
In the frame of Action 2.1. “Sustainable urban transport” of the II Priority Axis of the Eastern Poland 2014-2020 Operational Programme, the community of Kielce submitted two applications of investment projects of the total value of 295 mln PLN, 220 mln out Submissions of the total amount are going to be covered by programme funds. The main aim of submitted projects is to support complex investments in ecological and integrated public transportation system. Eastern Poland Operational Programme includes five voivodeships in the area of Eastern Poland macroregion : lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. As an additional territorial instrument of financial support, programme is oriented on complementing implementation of regional and national operational programmes. Programme is also based on the main aims and priorities of “The Strategy of Social and Economic Development of Eastern Poland to 2020” approved by the Council of Ministers in Poland on 11th of July 2013 and is one of the instruments of strategy implementation.
PL
Specyfika społeczno-gospodarczej sytuacji Polski Wschodniej wymusza podjęcie kroków zmierzających ku poprawie konkurencyjności i efektywności tego obszaru na tle nie tylko samej Polski, ale również Unii Europejskiej jako całości. We wspomnianą tematykę dość szczególnie wpisuje się poziom transportu miejskiego w najbiedniejszych miastach wojewódzkich, gdyż - pomimo zrealizowanych do 2013 r. inwestycji - nadal wyraźnie widoczne są znaczne braki. Stąd opracowano niejako kontynuację Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, zastępując go Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020. W ramach szeregu działań mających na celu wzrost i rozwój gospodarczy regionu podjęto konsekwentne działania w obszarze II Osi Priorytetowej Nowoczesna Infrastruktura Transportowa w myśl maksymalne go zwiększenia mobilności mieszkańców. W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze założenia programu.
EN
The specific nature of socio-economic situation of Eastern Poland areas enforces taking necessary steps towards development of competitiveness and effectiveness within this particular region not only in the reference to Poland itself, but also in regard to the European Union as a whole. The level of urban public transport in the poorest voivodship cities fits in perfectly within the issues mentioned above, since, despite the investments made by the year 2013, the considerable deficiencies are still clearly visible. Thus, The Eastern Poland Operational Programme 2014-2020 was developed as the continuation of the Operational Programme Development of Eastern Poland 2007-2013, nonetheless, the objectives of the former programme were reformulated and updated. Within the several ongoing activities aimed at development and economic growth of the region, sustained efforts within the Priority Axis II: Modern transport infrastructure were undertaken in order to maximize the mobility of the population. The aim of this article is to present the main features of the Eastern Poland Operational Programme 2014-2020.
PL
Lata 2014-2020 stanowią kolejny etap znaczącej poprawy stopnia rozwoju miasta Lublin. Na ten okres zaplanowane zostały konkretne kroki zmierzające ku polepszeniu jakości i poprawie efektywności zrównoważonego transportu miejskiego. W pierwszej kolejności działania te mają w znacznym stopniu obniżyć emisję spalin, a także wpłynąć pozytywnie na mobilność mieszkańców. W tym celu opracowano II Oś Priorytetową Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, realizowaną w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Niniejszy artykuł rozwija tematykę w zakresie planowanych działań.
EN
The 2014-2020 period constitutes a further phase of significant improvement in the scale of development of the Lublin city. The concrete steps aiming at improving the quality and effectiveness of sustainable urban public transport has been already planned for that period. The actions aimed at significant reduction of exhaust emissions level are to be taken in the first place, which should have positive impact on the mobility of the residents. For this purpose, the Priority Axis II Modem Transport Infrastructure implemented within the framework of the Eastern Poland Operational Programme 2014-2020 has been developed. This particular article refers to the implementation of the actions mentioned above.
6
PL
Pokłosiem globalizacji są nasilające się procesy integracyjne krajów i regionów. Przejawem tego są m.in. dążenia państw Unii Europejskiej do coraz ściślejszego powiązania swoich gospodarek, zaś celem jest usprawnienie działania wspólnego rynku i zwiększenie pozycji konkurencyjności Europy. Dla osiągnięcia tego celu kraje Unii Europejskiej zmierzają do podniesienia 86 poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego i wyrównywania dysproporcji pomiędzy poszczególnymi regionami [Kudełko 2013].
EN
The aim of this work is the analysis of the spatial differentiation of the level of life on the rural areas in the Eastern Poland and its changes in 2004-2015 years. Research included all the rural communes and rural parts of urban-rural communes located in the area of five voivodeships, namely Świętokrzyskie, Podkarpackie, Lubelskie, Podlaskie and Warmińsko-Mazurskie, that is 639 communes. The level of life has been expressed by synthetic index constructed by method of standardised sums (Perkal’s index) using the 11 sub-characteristics. The conducted analysis revealed that the the level of life in the rural areas of Eastern Poland is a result of the influence of many factors and show high spatial differentiation, what results from the general social and economic development of these areas. Moreover, the conducted research showed that high level of life characterise spatial units located in the neighbourhood of the biggest urban centres, along the main routes and those with well-developed tourist functions.
PL
Przesunięcie granicy celnej Unii Europejskiej na linię Bugu i pojawienie się inwestorów zagranicznych na wschodzie Polski w pasie oddziaływania II międzynarodowego korytarza transportowego stworzyło w ostatnich latach nowe możliwości rozwojowe. Celem artykułu jest scharakteryzowanie centrów logistycznych i ich potencjału na przykładzie Polski wschodniej, w pasie korytarza komunikacyjnego nr 2. Analiza charakteru i funkcjonalności centrum logistycznego doprowadzi do wyprowadzenia przez autora własnej definicji centrum logistycznego.
EN
Moving the customs border of the European Union on to the line of the Bug river and the appearance of foreign investors in the eastern Poland in the impact area of the No.2 international transport corridor has created new opportunities for development in the recent years. This article aims to characterize logistical centres and their potential on the example of eastern Poland’s No. 2. transport corridor’s area. The analysis of the nature and function of the logistical centre leads the author to derive his own definition of a logistical centre.
PL
Artykuł przedstawia i pokrótce opisuję wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w regionie przygranicznym Polski Wschodniej. W badaniach brali udział przedstawiciele firm transportowych, bądź firm zgłaszających popyt na usługi transportowe. Badania dotyczyły postrzegania przez nich atrakcyjności tego regionu oraz kwestii infrastruktury transportowej oraz jej wpływu na prowadzoną działalność gospodarczą. Badania ankietowe były przeprowadzone w ramach prowadzonej pracy statutowej w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie.
EN
The article presents and briefly describe the results of a survey conducted in the eastern Polish border region. The study was attended by representatives of transport companies or firms reporting demand for transport services. Survey was related to the perception of attractiveness of the region and the issue of transport infrastructure and its impact on the company's business activities. Surveys were conducted during research work in Motor Transport Institute in Warsaw.
PL
Przekształcenia przestrzeni publicznych małych miast w Polsce Wschodniej, zwłaszcza placów i skwerów miejskich, pokazują niepokojącą tendencję do unifikacji i powielania rozwiązań, które poprawne w swym uniwersalizmie, prowadzą do zatracania indywidualnych cech wartości kulturowych i regionalizmu. Poszukiwanie zapomnianych walorów, odkrywanie tradycji i ukrytych znaczeń wybranych małych miast stało się wyzwaniem dla nowoczesnego kształtowania otwartych przestrzeni integracji społecznej, pełniących rolę katalizatora zapomnianych znaczeń.
EN
The transformation of public spaces in small towns of Eastern Poland show a disturbing trend of unification and duplication solutions that correct in his universalism leads to forgetfulness individual characteristics of cultural values. Finding the forgotten values, discovering traditions and hidden meanings of selected small towns, has become a challenge for the modern development of open spaces for social inclusion.
PL
Artykuł porusza tematykę związaną z pojęciami pogranicze i peryferie w odniesieniu do Polski Wschodniej w aspekcie infrastruktury transportowej. Położenie geograficzne, przyjazne ukształtowanie terenu pograniczy na wschodzie, jak również nie tak duża odległość do rdzenia kraju, którym można określić Warszawę, powinny stanowić wartość dodaną tego obszaru. Pomimo tego zdecydowanie gorzej jest się dostać z Warszawy na obszar pogranicza, aniżeli do wielu innych miast wojewódzkich (m.in. Poznań, Wrocław, Katowice), które niejednokrotnie są bardziej oddalone. Wiąże się to z niską dostępnością komunikacyjną regionu pogranicza, która jest związana z mała liczbą dróg najwyższej klasy technicznej na wschód do linii Wisły. Opisano cechy pogranicza oraz peryferii i pokrótce przeanalizowano sytuację tego konkretnego regionu. Problemem do rozstrzygnięcia pozostaje, czy pogranicze Polski Wschodniej można utożsamiać jedynie z peryferiami państwa. Czy też może występują czynniki stanowiące o semi-peryferyjności niektórych obszarów, a postulowane inwestycje infrastrukturalne staną się czynnikami rozwoju i zmiany podejścia do przygranicza.
EN
The article discusses the issues related to the definitions of borderland and the periphery in relation to the Polish Eastern in terms of transport infrastructure. Geographic location, friendly terrain shape in the east, as well as not so great distance to the core of the country, i.e. to Warsaw, should provide added value in this area. Despite this, much worse is to get from Warsaw to the borderland area, than to many other bigger cities (eg. Poznan, Wroclaw, Katowice), which often are more distant. This is related to the low transportation accessibility in borderland area, which is associated with a small number of roads of first-class technical, east of the line of the Vistula. Characteristics of the borderland and periphery was described, and a brief analysis of the situation of a particular region was done. The problem to be resolved is whether the Polish eastern borderland area can be identified only as the periphery of the state. Or maybe there are factors determining not only peripheral character of this areas, and postulated infrastructure investments, will become factors of development and change in the approach to the borderland area.
PL
W krajach Europy Zachodniej turystyka rowerowa jest ważnym źródłem dochodu i znaczącą gałęzią gospodarki. Również w Polsce rodzą się inicjatywy, które mają przełamać brak możliwości uprawiania turystyki rowerowej. Jedną z nich jest trasa rowerowa w Polsce Wschodniej.
EN
Electronic government (e-government) is a part of the information society. Easy access to the administrative services promotes development of the information society as a whole. The financial perspective of the European Union for 2007–2013 emphasizes assisting actions aimed at improvement of administration effectiveness through implementing electronic services. This way of administrative services are faster and more cost effective than the traditional one. The regions of the Eastern Poland are considered as ones the poorest regions in Poland and in the EU, and also characterized by low population. These factors affect access to the Internet hence obstruct the access to the e-services. Private companies are reluctant to provide Internet services in such regions as it would bring low or no profit. In order to neutralise the factors obstructing the development of e-administration, the actions aimed at increasing the access to the Internet and e-administration services for the inhabitants of the Eastern Poland have been included in the Eastern Poland Operation Program 2007-2013 and regional operating programs in 5 regions of Eastern Poland. Moreover, the Polish government introduced the Public Administration Services E‑platform on 9th June 2011 which will make dealing with administration much easier.
EN
The aim of this study was to analyze the possibility of improving eastern Poland energy balance by transforming the agricultural areas, destined for food production purposes, to crops with industrial purpose. The problem was analyzed in terms of perspectives, problems and challenges facing the eastern Poland voivodships in order to diversify energy sources. The direction was indicated, which, according to the performed analysis, gives the best chance of improving the present situation, in terms of energetic security and also improving the socio-economic conditions of the inhabitants of these regions. The expediency of exploring opportunities of producing energy from biomass, with particular reference to the Salix viminalis willow, was pointed out.
PL
Celem pracy była analiza możliwości poprawy bilansu energetycznego Polski Wschodniej przez przekształcanie upraw rolniczych o przeznaczeniu żywnościowym na uprawy z przeznaczeniem przemysłowym. Zagadnienie przeanalizowano pod kątem perspektyw, problemów i wyzwań stojących przed województwami Polski Wschodniej w kwestii dywersyfikacji źródeł energii. Wskazano kierunek działań, które według przeprowadzonej analizy dają największe szanse poprawy obecnej sytuacji, zarówno w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, jak i poprawy warunków socjalno-ekonomicznych mieszkańców omawianego regionu. Wskazano na celowość poszukiwań możliwości produkcji energii z biomasy, ze szczególnym uwzględnieniem wierzby Salix viminalis.
EN
The purpose of this study was to determine the trends and rates of spontaneous changes in the structure and species composition of natural forests which are composed mostly of tree species growing at the limits of their natural range of distribution. We analyzed the demographic processes in populations of woody species in the years 1968-2005. The investigations were conducted in strictly protected areas in the Roztoczański National Park (The Roztocze Highlands, Eastern Poland) on four 0.5-ha sample plots, established in the 1960s. These plots represented three forest communities: upland fir mixed forest Abietetum polonicum (Ap), Carpathian beech forest Dentario glandulosae.Fagetum (DgF), and pine-oaks mixed forest Querco roboris.Pinetum (QrP)). Measurements were conducted in 1968, 1978 (two sample plots only) and in two study periods (1993-1995 and 2003-2005). Measurements in the last two periods included canopy trees (DBH and height) forest regeneration (saplings, seedlings and germinants) as well as dead wood (snags and coarse woody debris). The results revealed significant and dynamic changes in the studied forests. The directions and rates of changes were different among forest communities. Silver fir (Abies alba Mill.) showed continuous decrease in all the forest associations. The highest rates of change were found in the DgF forest association. Data from the last measurement showed, that the rate of fir decline has slowed down, and in some cases even a slight increase of its share was recorded. However, the continuous decrease in abundance of the fir regeneration in all study plots suggests, that fir in the near future can be partly replaced by the broadleaved species. Among them, European beech (Fagus sylvatica L.) revealed the most dynamic species. It showed a systematic increase of it.s share in stand composition, according to the number of trees and basal area in all investigated plots. The largest increase of this species was recorded in the QrP forest association. Untill 1993 hornbeam (Carpinus betulus L.) developed well in the DgF association, and it also increased in abundance in the Ap association. The last measurements confirmed large increase the number of hornbeams in the DgF association, whereas it's share in stand basal area revealed a weak downward tendency in both associations. After 1993 Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) grow only in the Ap forest communities, where its development is rather weak. The share of Norway spruce in forest composition has diminished systematically since 1968. The measurements from 2003 revealed a slight increase of the basal area of spruce and substantial decrease of its regeneration. Other tree species: Scots pine (Pinus sylvestris L.) and pedunculate oak (Quercus robur L.) in the successive measurements showed a systematic decrease of their number, basal area and share in the stand composition. There was also no natural regeneration of these species. Observed changes could be mainly attributed to natural processes of forests development (including natural disturbances) in general and to specific mechanisms of competition in forests composed of tree species growing close to the limits of their natural distribution ranges. In some cases the dynamics of researched species (hornbeam, pine and oak) can be explained as the regeneration processes of ecosystems affected previously by human activities.
PL
Rozwój regionalny stanowi podstawowy przedmiot polityki strukturalnej UE. W perspektywie lat 2007-2013 polityka ta wypracowała wiele nowych narzędzi jej wdrażania. Jednym z nich są regionalne programy operacyjne. W Polsce opracowały je wszystkie województwa, a ponadto opracował je subregion województw wschodnich (podkarpackie, lubelskie, podlaskie, mazursko-warmińskie, świętokrzyskie, jako najbiedniejsze regiony UE przed wejściem Rumunii i Bułgarii) w postaci Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (dalej RPO RPW). Celem opracowania jest prezentacja założeń tego Programu, ocena jego powiązania ze strategią rozwoju objętych nim pięciu województw wschodnich i co najważniejsze - ocena dostosowania tych założeń do celów i misji rozwoju strategicznego tych województw. Ponadto w opracowaniu zamierza się zidentyfikować szanse i bariery wdrażania i skuteczności tego Programu dla rozwoju najbiedniejszych obszarów Polski. W opracowaniu zamierza się wykorzystać odpowiednie regulacje prawne, zasady funkcjonowania EFRR, dokumenty i publikacje Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) oraz własne doświadczenia Autorki, związane z uczestnictwem w procesie ewaluacji projektu RPO RPW w 2006 roku (dla potrzeb MRR).
EN
The regional development makes a basic subject of the EU structural policy. In perspective of 2007-2013 this policy developed many new instruments of implementing it. One of them are regional operational programmes. All voivodeships in Poland worked them out, and moreover the subregion of east voivodeships (podkarpackie, lubelskie, podlaskie, mazursko-warmińskie, świętokrzyskie voivodeships, the poorest regions in the EU before the accession of Romania and Bulgaria) developed it in the form of Regional Operational Programme Development of East Poland (further ROP DEP). The aim of the article is to present assumptions of this Programme, assessment its connection with development strategy of the five east voivodeships, and what is the most important, assessment of adjustment of the assumptions to aims and mission of strategical development of these voivodeships. Moreover, in the article it is intended to identify opportunities and barriers of implementation and effectiveness of the Programme for the development of the poorest areas of Poland. In the article it is intended to use suitable legal regulations, principles of the functionning of ERDF, documents and publications of Ministry of Regional Development (MRD) and own experience of the Author, connected with participation in the process of evaluation of ROP DEP project in 2006, for the need of MRD.
16
Content available remote Innowacyjność szansą na przyśpieszony rozwój Polski Wschodniej
PL
Poziom rozwoju województw Polski Wschodniej wynosi 37% średniego poziomu rozwoju UE. Co zrobić, aby w przewidywalnym czasie zwiększyć ten poziom do pułapu co najmniej 80%? Należy podnieść poziom wiedzy społeczeństwa i wdrażać innowacje w gospodarce. Porównano pięć województw Polski Wschodniej z pięcioma wybranymi, bardziej rozwiniętymi regionami Europy, których poziom rozwoju wynosi 80% średniej unijnej. Porównano PKB na 1 mieszkańca, poziom wykształcenia wyższego i udział wydatków na badania i rozwój (B+R) w PKB. Podniesienie poziomu rozwoju do ponad 80% średniej unijnej wymagałoby zwiększenia w województwach Polski Wschodniej: - poziomu wykształcenia wyższego z obecnych 16% do 28%, co oznacza podwojenie liczby studentów, - udziału wydatków na B+R w PKB z 0,1% od 0,3%, czyli ich potrojenia. W dalszej części opisano, na czym polega wpływ wykształcenia i wydatków na B+R na wzrost gospodarczy w regionach o niższym poziomie rozwoju w UE. Oparto się na ekonometrycznym dowodzie przedstawionym w raporcie UE o zatrudnieniu w 2006r. Następnie scharakteryzowano oddziaływanie innowacji i towarzyszących im cech na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Konkurencyjność sektora MSP zale-ży od tego, czy ich produkty i usługi są konkurencyjne. Województwa Polski Wschodniej posiadają strukturę gospodarki z przewagą małych przedsiębiorstw. Stąd kluczem do ich rozwoju jest wdrażanie innowacji w małych przedsiębiorstwach.
EN
It is typical of voivodeships of Eastern Poland that their level of development amounts to amounts to 37% of the average EU level of development. What should be done to increase that level to at least 80% of the average EU level of development? The level of knowledge of the society should be raised and innovations should be implemented in the economy. Five voivodeships of Eastern Poland have been compared with five selected, better developed regions of Europe. They have reached the level of development amounting to more than 80% of the average EU level. There have been compared the quantities concerning: GDP per capita, the level of higher education in adult population and the share of the expenses on Research and Development (R+D) in GDP. The comparison indicates that increasing the level of development over 80% of the average EU level would require increase of the following factors in Eastern Poland: - the level of higher education from the current share of 16% to the share above 28%, which means doubling the number of university students, - the share of expenses on R+D in GDP from 0,1% to 0,3%, which is tripling these expenses. Next the influence of education and the expenses increase on R+D has been described and how it affects economic growth in the countries and regions of lower level of develop-ment in EU. When describing the influence, the authors relied on the econometric proof of that influence presented in the EU report on employment in 2006. Next the influence of innovation and its accompanying effects on the development of small and medium enterprises (SMEs) has been characterized. Competitiveness of SMEs depends on the fact whether their products and services are competitive. The voivodeships of Eastern Poland have economic structure of small enterprises predominance. Therefore, the key for their development is to implement innovation in small enterprises.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.