Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 187

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  test stand
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
This article presents the design and implementation of the next stage of research conducted as part of the design and construction of an underwater inspection robot. Its purpose was to create a universal test stand for testing the parameters of underwater robots’ thrusters. Factors taken into account when constructing the station were, among others, the possibility of cavitation and its impact on the strength of the device's thruster system, as well as noise pollution of the underwater environment. The sensor system in which the dynamometer is equipped will automatically acquire a number of readings that will allow the design of propulsors to be tested taking into account many parameters. The collected data is sent and analysed using microcontrollers and dedicated, custom-written software. The proposed solution will accelerate and automate research work and allow quick modifications of the mathematical model for describing the underwater vehicle propulsion module.
PL
Płynące z nowych przepisów budowlanych zalecenia [1] wymagają technicznej odpowiedzi sfery naukowej. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla obudowy budynków będzie sukcesywnie maleć do roku 2021. W publikacji poruszono temat badań dotyczących pomiaru współczynnika przenikania ciepła w warunkach terenowych, pozwalających na ocenę ciepłochronności przegród w budynkach już istniejących. Autor po przetłumaczeniu na język polski normy [6] dokonał całosezonowych badań (w okresie chłodnym i zimowym), zaś raport z tych pomiarów zostanie przedstawiony w czteroczęściowej publikacji. W części pierwszej omówione zostaną aspekty budowy stanowiska pomiarowego – laboratoryjno-terenowego.
EN
Recommendations arising from new building regulations [1] require a technical response from the scientific environment. The value of heat transfer coefficient for building enclosures will gradually decrease until 2021. The publication presents the issue of research on the measurement of heat transfer coefficient in field conditions, which makes it possible to assess heat insulation of wall barriers in existing buildings. The author, after translating the standard [6] into Polish, has performed all-season tests (in the cold and winter period), and a report of these measurements will be presented in a four-part publication. The first part will discuss construction aspects of a laboratory and field test stand.
PL
Płynące z nowych przepisów budowlanych zalecenia [1] wymagają technicznej odpowiedzi sfery naukowej. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla obudowy budynków będzie sukcesywnie maleć do roku 2021. W publikacji poruszono temat badań dotyczących pomiaru współczynnika przenikania ciepła w warunkach terenowych, pozwalających na ocenę ciepłochronności przegród w budynkach już istniejących. Autor po przetłumaczeniu na język polski normy [6] dokonał całosezonowych badań (w okresie chłodnym i zimowym), zaś raport z tych pomiarów zostanie przedstawiony w czteroczęściowej publikacji. W części drugiej omówione zostaną aspekty transportu energii.
EN
Recommendations arising from new building regulations [1] require a technical response from the scientific environment. The value of heat transfer coefficient for building enclosures will gradually decrease until 2021. The publication presents the issue of research on the measurement of heat transfer coefficient in field conditions, which makes it possible to assess heat insulation of wall barriers in existing buildings. The author, after translating the standard [6] into Polish, has performed all-season tests (in the cold and winter period), and a report of these measurements will be presented in a four-part publication. The second part will discuss aspects of energy transport.
EN
The article presents the 25-year history of accreditation of the Testing Laboratory of the KOMAG Institute of Mining Technology in Gliwice. It describes the process of implementing and applying the management system in accordance with the standards being in force within the years 1995-2020.The article shows the process of changing the standards requirements for the accreditation for testing laboratories.The most important changes in the approach to laboratory activities, which are currently focused on activities that determine their quality, are highlighted. Minimization of documentation is the result of the change in approach to testing activities and competence of the personnel is of key importance. At the same time, the changing requirements for the testing process itself are presented on the example of testing the powered roof supports. The article describes changes in the testing infrastructure of the Testing Laboratory, both before obtaining accreditation, as well as its development over 25 years of accreditation.
PL
Publikacja poświęcona jest 25-letniej historii akredytacji Laboratorium Badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach. Przedstawiono w niej proces wdrażania i stosowania systemu zarządzania zgodnie z normami obowiązującymi na przestrzeni lat 1995-2020.W artykule pokazano proces zmian norm dotyczących wymagań akredytacyjnych laboratoriów badawczych. Zasygnalizowano najważniejsze zmiany dotyczące podejścia do działań laboratorium, które obecnie są ukierunkowane na działania procesowe decydujące o ich jakości. Wynikiem zmiany podejścia jest minimalizacja dokumentacji, zaś za kluczowe uznaje się kompetencje personelu. Równolegle przedstawiono zmieniające się wymagania dotyczące samego procesu badawczego, na przykładzie badań górniczych obudów zmechanizowanych. W artykule opisano zmiany dotyczące bazy badawczej Laboratorium Badań, zarówno przed uzyskaniem akredytacji, jak również jej rozwój na przestrzeni 25 lat akredytacji.
7
Content available remote O możliwości kreowania skrzyżowań przyjaznych dla kierowców
PL
Artykuł dotyczy nowatorskiej metody poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach o złożonym układzie geometrycznym. Polega ona na zastosowaniu systemu SPIK-er, który jest instalowany wraz z wielofazową sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach i stanowi jej uzupełnienie. System SPIK-er umożliwia wyświetlanie dwóch rodzajów znaków poziomych, tj. wyznaczających kształt i kierunek pasów ruchu przy świetle zielonym oraz linii poprzecznych przy świetle czerwonym. Idea systemu SPIK-er sprowadza się do wsparcia kierowców w warunkach złej widoczności tradycyjnego oznakowania poziomego na jezdni lub jej braku.
EN
The paper is focused on an innovative method designed to improve safety at intersections with complex geometry. The method consists in applying the SPIK-er system, which is to be installed as an integrated element of multiphase traffic lights. The system displays two types of horizontal traffic signs. The first of them indicates the shape and direction of lanes at the green light, the second perpendicular bars at the red light. The intention of the SPIK-er system consists in providing support for motorists in poor or lack of visibility of the traditional horizontal marking painted on the road surface.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki porównawczych badań eksperymentalnych zbrojonych i niezbrojonych ścian murowanych w skali naturalnej, wykonanych z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Zbrojenie w postaci siatek: stalowych; z włókien szklanych i bazaltowych umieszczano w każdej spoinie wspornej muru. Ściany poddawano jednoczesnemu obciążeniu pionowemu przykładanemu do górnej powierzchni ściany i zwiększającemu się ugięciu konstrukcji, na której były one liniowo oparte. Nośność ścian zbrojonych była ok. 1,5 razy większa niż ścian bez zbrojenia. Wyniki badań wykazały również mniejszą wartość kątów odkształcenia ścian zbrojonych w porównaniu ze ścianami niezbrojonymi przy danym obciążeniu i ugięciu. W przypadku ścian zbrojonych powstałe zarysowania miały znacznie mniejszą szerokość. W artykule opisano również mechanizm zarysowania i zniszczenia badanych ścian.
EN
The paper presents selected results of wider comparative experimental tests on masonry walls in full-scale made of AAC masonry units. The walls were unreinforced and reinforced. The reinforcement in form of steel wire, glass and basalt fiber meshes was applied in each masonry bed joint. The walls were subjected to simultaneous incrementing vertical loads and deflection of the structure which they are supported on. The carrying capacity of reinforced walls was up to 1,5 times higher than unreinforced walls. Test results of reinforced walls showed also lower values of deformation angles in relation to the walls without reinforcement for given load and deflection of support. In case of reinforced walls, much smaller widths of the cracks were obtained. The paper describes cracking and damaging mechanism of the walls as well.
PL
Praca przedstawia wykonaną analizę dotyczącą wymagań związanych z budową w Narodowym Centrum Badań Jądrowych stanowiska przygotowanego do prowadzenia pełnych badań produkowanych w NCBJ struktur akceleracyjnych do liniowych akceleratorów elektronów. Stanowisko jest realizowane w ramach programu pt. „Utworzenie Centrum informacyjno-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX”. W publikacji przedstawiono sposoby rozwiązania problemów, którym musi sprostać takie stanowisko. Opisano również propozycje dalszej rozbudowy tego stanowiska, mając na względzie stały rozwój w zakresie badań, opracowywania i budowy akceleratorów elektronów generujących promieniowanie jonizujące oraz układów współpracujących.
EN
The work presents the analysis carried out regarding the requirements related to the construction at the National Centre for Nuclear Research of a test stand prepared for conducting full tests of acceleration structures produced at NCBJ for linear electron accelerators. The stand is implemented as part of the CentriX research and implementation centre program. The publication presents ways to solve the problems facing this stand. Proposals for further development of this stand were also described, with a view to constant development in the field of research and construction of electron accelerators generating ionizing radiation and cooperating systems.
10
Content available Fatigue testing machines and apparatus
EN
This paper presents selected examples of construction and applications of fatigue test stands. The authors made a review of universal fatigue machines and test stands, made specifically for own and individual programs to research fatigue material properties. The publication contains the developed procedures to determine the fatigue life of materials. The authors also describe how to implement these procedures to control and measurement systems in research stands. The article briefly reviews the history of the development of fatigue testing methods, with respect to industrial needs. Moreover, it presents selected examples of solutions and applications systems for fatigue testing, available in scientific
PL
W artykule przedstawiono wybrane przykłady budowy i zastosowań stanowisk do badań zmęczeniowych tworzyw konstrukcyjnych. Autorzy dokonali przeglądu uniwersalnych maszyn zmęczeniowych i stanowisk testowych, jak również urządzeń stworzonych specjalnie dla indywidualnych programów badania własności zmęczeniowych materiałów. Autorzy opisują również, jak wdrożyć te procedury do układów sterowania i pomiarów w stanowiskach badawczych.. W artykule przedstawiono historię rozwoju metod badań zmęczeniowych w odniesieniu do potrzeb przemysłu. Ponadto zaprezentowano wybrane przykłady rozwiązań i ich aplikacji do badań zmęczeniowych, dostępnych w nauce.
PL
W artykule przedstawiono nowoczesny układ probierczy do sprawdzania wytrzymałości zwarciowej ograniczników przepięć typu B.
EN
The article presents a modern test stand for checking the short-circuit strength of B type surge arresters.
EN
The aim of the work was the experimental and theoretical evaluation of the influence of the most important parameters determining the holding torque of a thin-walled bearing shell inside a housing bore of a connecting rod. The main investigated parameters were defined by authors experience in this field. In the first stage of research, a special test stand was designed in order to allow measuring the real values of the friction torque for different variants of bearing shell geometries and assembly conditions, additionally analysing the influence of the locking lip. Subsequently, theoretical computer-assisted FEM simulations were performed.
PL
Celem pracy było doświadczalne i teoretyczne wyznaczenie wpływu najważniejszych parametrów wpływających na wartość momentu utwierdzenia cienkościennej panewki w gnieździe korbowodowym. W pierwszym etapie pracy zaprojektowano i wykonano stanowisko badawcze, na którym pomierzono rzeczywiste wartości momentów utwierdzenia dla różnych wariantów wykonania i montażu panewek w gnieździe, analizując również wpływ zaczepu. Następnie przeprowadzono badania teoretyczne z wykorzystaniem symulacji komputerowej MES.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania odpadowych włókien wełny oraz włókien uzyskanych z recyklingu butelek PET do stałego oraz tymczasowego zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp i zboczy w charakterze zbrojenia rozproszonego wierzchniej warstwy gruntu. Zastosowanie takiego materiału sprzyja rozwojowi roślinności, która stanowi naturalne powierzchniowe zabezpieczenie przeciwerozyjne. Ponadto zaprezentowano możliwości wykorzystania technologii Kemafil® do produkcji grubych, krzyżowo ułożonych sznurów. Sznury Kemafil®, ułożone krzyżowo, ograniczają prędkość wody opadowej spływającej z powierzchni skarp i magazynują jej nadmiar. Stanowią równocześnie zabezpieczenie przeciwerozyjne powierzchni skarp i zboczy.
PL
W niniejszej publikacji zamieszczono raport z autorskich badań/eksperymentów/ekspertyz dotyczących pomiarów wartości współczynnika przenikania ciepła w warunkach terenowych. Opracowanie porusza problematykę ram czasowych ograniczających efektywny pomiar badanego parametru – podstawowego w aspekcie ciepłochronności budynków.
EN
The publication contains a report on the author’s research/experiments/expertises on measurements of the heat transfer coefficient value in field conditions. The study addresses the problem of time frames limiting the effective measurement of the tested parameter, which constitutes a basic element in the aspect of heat insulation of buildings.
PL
W artykule przedstawiono prace dotyczące modernizacji tzw. płyty wielkich sił stanowiska badawczego znajdującego się w hali laboratoryjnej wykonanej w systemie P-70. Rozszerzenie możliwości prowadzenia badań elementów żelbetowych i sprężonych wymagało powiększenia wymiarów istniejącego fundamentu o nową część. Opisano prace prowadzące do ustalenia podstawowych danych technicznych istniejącego fundamentu, a także podano podstawowe dane nowej części płyty wielkich sił oraz opisano zagadnienia związane z wykonaniem robót.
EN
The paper describes the retrofit upgrade of the force plate system located in the laboratory constructed as a P-70 structural assembly hall. The existing foundation was enlarged in order to enhance the capability of testing reinforced and pre-stressed members. The works performed to determine the basic parameters of the existing foundation are discussed along with the specification and work done on the new section of the force plate system.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska badawczego z maszyną elektryczną zasilaną z układu wyposażonego w moduły PV. Stanowisko zakłada połączenie modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,5–3 kWp w specjalnie skonfigurowaną sieć. Do tego celu wykorzystane będą optymizery mocy, które wraz z falownikiem stworzą indywidualny system pomiarowy. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań konstrukcyjnych zarówno dla modułów fotowoltaicznych, jak i maszyn elektrycznych. Prowadzone badania będą miały na celu dobór optymalnie współpracujących ze sobą elementów systemu. Przewiduje się realizację następujących etapów prac: zestawienie kilku różnych technologicznie modułów PV w jeden system pomiarowy; podłączenie każdego modułu do optymizera mocy i kolejno do falownika; skonstruowanie systemu pomiarowego umożliwiającego agregację danych i wgląd w pracę indywidualnych modułów poprzez stworzony tym celu specjalny system online, umożliwiający ciągły dostęp i analizę pracy; pomiar parametrów i charakterystyki pracy maszyny elektrycznej zasilanej z proponowanego układu; porównanie uzysków energetycznych z poszczególnych modułów; zestawienie danych pomiarowych pracy maszyny elektrycznej i odniesienie ich do pracy tej samej maszyny zasilanej ze standardowej sieci elektroenergetycznej; analiza uzyskanych danych.
EN
The article presents the concept of a test stand with an electric machine powered from a system equipped with PV modules. The stand assumes connecting PV modules with a total power of 2,5–3 kWp in a specially configured network. For this purpose, power optimizers will be used, which together with the inverter will create an individual measurement system. There are many construction solutions available on the market for both photovoltaic modules and electric machines. The conducted research will aim to select optimally cooperating elements of the system. The following stages of works are planned: combining several technologically different PV modules into one measuring system; connection of each module to the power optimizer and successively to the inverter; constructing a measurement system enabling aggregation of data with insight into the operation of individual modules with access to online system created for this purpose; measurement of parameters and characteristics of the operation of the electric machine fed from the proposed system; comparison of energy output from the individual modules; compilation of measurement data of the operation of the electric machine with comparison to the operation of the same machine supplied from the standard power grid; analysis of the obtained data.
PL
Natężenie oświetlenia ogólnego mierzono na ławkach w niewielkiej pracowni, czyli w polach zadań wzrokowych studentów. Jakość komfortu widzenia identyfikowano przy dwóch rodzajach oświetlenia: naturalnym i mieszanym. W przypadku naturalnego fotoklimatu w pustym audytorium stwierdzono przeszło dwukrotnie gorsze warunki widzenia na ławce tuż przy filarze międzyokiennym (207 Lx) – niż na dwóch pozostałych przy ścianie zewnętrznej (522 Lx i 483 Lx). Nie miał on jednak wpływu na warunki widzenia na stolikach przy ścianie z oknami oświetlanymi światłem mieszanym, zapewniającym jasność 1157 Lx, 1168 Lx oraz 1175 Lx.
EN
The general illumination intensity in a small studio was measured on benches, i.e. in the fields of visual tasks of students. The quality of visual comfort was identified with two types of lighting: natural and mixed. With a natural photoclimate in an empty auditorium found more than double lowering of visual conditions on the bench located next to the window pillr (207 Lx) – compared to the two other measuring stands in the row by the external wall (522 Lx and 483 Lx). Window pillar did not have the slightest effect on the vision conditions on the tables near the wall with the windows with the mixed lighting. The brightness was then fairly even and amounted to 1157 Lx, 1168 Lx and 1175 Lx.
PL
W artykule zaprezentowano badanie doświadczalne z dziedziny wentylacji, przeprowadzone w Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego z wykorzystaniem metody Stereo Particle Image Velocimetry (Stereo PIV). Opisano wyposażenie laboratorium badawczego obejmujące system PIV, a także metodę. Zaprezentowano wstępne wyniki doświadczeń ze strumieniami powietrza wypływającego z nawiewnej kratki wentylacyjnej, stosowanej w typowym budownictwie mieszkaniowym.
EN
The article presents an experimental study in the field of ventilation, carried out in the Malopolska Laboratory of Energy Efficient Buildings. Stereo Particle Image Velocimetry (Stereo PIV) method was used in the experiment. The specification of the equipment of the research laboratory including the PIV system was included, as well as a brief description of the method. Preliminary results of the tests of the air stream flowing out of the ventilation grille used in typical housing construction have been presented.
PL
W artykule zamieszczono opis przyczyn zawilgocenia murów z cegły ceramicznej. Przeprowadzono termograficzne pomiary laboratoryjne z wykorzystaniem promiennika na podczerwień IR. Badaniom poddano murki z ceramicznej cegły pełnej, wykonane na różnych zaprawach. Moc znamionowa promiennika IR wynosiła 250 W. W artykule zamieszczono wyniki doboru konfiguracji promiennika, sposobu przeniesienia tego promieniowania na mur za pomocą walca o średnicy 130 mm. Przedstawiono stanowisko do badania wilgotności muru wraz z oprzyrządowaniem. Celem badania było zobrazowanie procesu schładzania suchej ściany, a następnie wilgotnej, co ukazało różnice między pomiarami. Badania te mogą w przyszłości znaleźć zastosowanie w procesie optymalizacji kontroli zawilgocenia ścian z cegły.
EN
The article reviews the causes of moisture presence in ceramic brickwork. Thermographic measurements were made using an infrared heater. The study involved walls made of full ceramic brick, built with the use of various mortars. The IR heater rated power was 250W. The article presents the heater’s configuration selected for the purposes of the newly developed method of transferring heat radiation to an examined wall using a cylinder with a diameter of 130 mm. The author describes a work station for testing the moisture content of a wall together with the instrumentation. The aim of the study was to illustrate the differences in the processes of cooling a dry wall and a damp wall, as evidenced by the differences in measurements. This study in the future may be applied in the process of optimizing the moisture control of brick walls.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska badawczego z maszyną elektryczną zasilaną z układu wyposażonego w moduły PV. Stanowisko zakłada połączenie modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,5 – 3 kWp w specjalnie skonfigurowaną sieć. Do tego celu wykorzystane będą optymizery mocy, które wraz z falownikiem stworzą indywidualny system pomiarowy. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań konstrukcyjnych zarówno dla modułów fotowoltaicznych jak i maszyn elektrycznych. Prowadzone badania będą miały na celu dobór optymalnie współpracujących ze sobą elementów systemu. Przewiduje się realizację następujących etapów prac: zestawienie kilku różnych technologicznie modułów PV w jeden system pomiarowy; podłączenie każdego modułu do optymizera mocy i kolejno do falownika; skonstruowanie systemu pomiarowego umożliwiającego agregację danych i wgląd w pracę indywidualnych modułów poprzez stworzony w tym celu specjalny system online umożliwiający ciągły dostęp i analizę pracy; pomiar parametrów i charakterystyki pracy maszyny elektrycznej zasilanej z proponowanego układu; porównanie uzysków energetycznych z poszczególnych modułów; zestawienie danych pomiarowych pracy maszyny elektrycznej i odniesienie ich do pracy tej samej maszyny zasilanej ze standardowej sieci elektroenergetycznej; analiza uzyskanych danych.
EN
The article presents the concept of a test stand with an electric machine powered from a system equipped with PV modules. The stand assumes connecting PV modules with a total power of 2.5 - 3 kWp in a specially configured network. For this purpose, power optimizers will be used, which together with the inverter will create an individual measurement system. There are many construction solutions available on the market for both photovoltaic modules and electric machines. The conducted research will aim to select optimally cooperating elements of the system. The following stages of works are planned: combining several technologically different PV modules into one measuring system; connection of each module to the power optimizer and successively to the inverter; constructing a measurement system enabling aggregation of data with insight into the operation of individual modules with access to online system created for this purpose; measurement of parameters and characteristics of the operation of the electric machine fed from the proposed system; comparison of energy output from the individual modules; compilation of measurement data of the operation of the electric machine with comparison to the operation of the same machine supplied from the standard power grid; analysis of the obtained data.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.