Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 216

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  NATO
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
The processes of ensuring Poland’s security require the constant analysis of many factors that significantly affect the possibility of the emergence of threats to external and internal security. From the point of view of this criterion of understanding security, the political, military, economic, and social factors are crucial. Along with Poland’s accession to the North Atlantic Treaty Organization and the European Union, membership in these organizations has become the basis for building the national security system and is positively perceived by most of the society. However, it should be remembered that the volatility of the security environment and the immediate environment of Poland brings about new challenges (migration processes, energy supply issues, the power policy of the Russian Federation) that may give rise to anxiety and a sense of threat. The article aims to present selected conditions of the process of ensuring the security of Poland.
PL
Procesy zapewniania bezpieczeństwa Polski wymagają ciągłego analizowania wielu czynników, które w zasadniczy sposób wpływają na możliwość pojawiania się zagrożeń zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa. Z punktu widzenia przedmiotowego kryterium pojmowania bezpieczeństwa niezmiernie istotnym są czynniki polityczne, militarne, ekonomiczne i społeczne. Wraz z wstąpieniem Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej, członkostwo w tych organizacjach stało się podstawą budowania naszego systemu bezpieczeństwa narodowego i jest pozytywnie postrzegane przez większość społeczeństwa. Pamiętać jednak należy, że zmienność środowiska bezpieczeństwa i najbliższego otoczenia Polski rodzi wciąż nowe wyzwania (procesy migracji, kwestie dostaw surowców energetycznych, mocarstwowa polityka Federacji Rosyjskiej) mogą wzbudzać niepokój i poczucie zagrożenia. Celem tego artykułu, jest przedstawienie wybranych uwarunkowań procesu zapewniania bezpieczeństwa Polski.
EN
Since January 2017 the Lithuanian-Polish-Ukrainian brigade (LITPOLUKRBRIG) is fully operational to influence and shape not only regional security but also international peace out of Europe. Its development potential can contribute to support Ukraine in its current military reform as well as in an accession process to NATO. It can positively impact military competencies, capabilities, and capacities of all founding nations and contribute to a stronger regional identity based on common values, interests, experiences and threats perceptions either. Now is the time for the founding nations to decide whether to keep a status quo of the brigade or to further build its "trademark" upon its strengths and competencies. If they choose the second option, the Brigade has to become more visible and active in the security sphere which leads to the necessity to demonstrate its effectiveness and utility in practice. The purpose of this article is to answer the questions: where is the development potential of the Lithuanian-Polish-Ukrainian Brigade and how it can be used in the context of strengthening both tripartite cooperation and security in the region. In the introduction, the author collides different perspectives on the future of LITPOLUKRBRIG. In the first part, he argues that the brigade can help Ukraine to join the Euro-Atlantic family. In the second part, he justifies that the brigade can have a positive impact on military capabilities development and the interoperability of the armed forces of all founding states. In the third part, he justifies that the brigade has the potential to shape regional security. In the fourth part, he argues that LITPOLUKRBRIG can contribute to building a stronger regional identity and tripartite cooperation based on common values, interests, experiences and common threat’s perception.
PL
Od stycznia 2017 r. Brygada litewsko-polsko-ukraińska (LITPOLUKRBRIG) jest w pełni operacyjna, aby wpływać i kształtować nie tylko bezpieczeństwo regionalne, ale także międzynarodowy pokój poza Europą. Jej potencjał rozwojowy może przyczynić się do wsparcia Ukrainy w bieżącej reformie wojskowej, a także w procesie przystąpienia do NATO. Może pozytywnie wpłynąć na kompetencje wojskowe, zdolności i potencjał wszystkich państw założycielskich i przyczynić się do wzmocnienia regionalnej tożsamości opartej na wspólnych wartościach, interesach, doświadczeniach i postrzeganych zagrożeniach. Nadszedł czas, aby państwa założycielskie zdecydowały czy zachować status quo brygady, czy też budować jej „znak towarowy” na podstawie swoich mocnych stron i kompetencji. Jeśli wybiorą drugą opcję, Brygada musi stać się bardziej widoczna i aktywna w sferze bezpieczeństwa, co prowadzi do konieczności wykazania jej skuteczności i użyteczności w praktyce. Celem tego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytania: gdzie leży potencjał rozwojowy Brygady litewsko-polsko-ukraińskiej i jak można go wykorzystać w kontekście wzmocnienia zarówno trójstronnej współpracy, jak i bezpieczeństwa w regionie. We wstępie autor zderza ze sobą różne perspektywy dotyczące przyszłości LITPOLUKRBRIG. W pierwszej części przekonuje, że brygada może pomóc Ukrainie w przystąpieniu do rodziny euroatlantyckiej. W drugiej części uzasadnia, że brygada może pozytywnie wpłynąć na zdolności wojskowe i stopień interoperacyjności sił zbrojnych wszystkich państw założycielskich. W części trzeciej uzasadnia, że brygada dysponuje potencjałem do kształtowania regionalnego bezpieczeństwa. W części czwartej przekonuje, że LITPOLUKRBRIG może przyczynić się do budowania silniejszej tożsamości regionalnej i trójstronnej współpracy opartej na wspólnych wartościach, interesach, doświadczeniach i wspólnym postrzeganiu zagrożeń.
EN
The current security and defense challenges, a new type of cold war, requires strengthening civil preparedness in areas that are critical for collective defense, enabling the conduct of operations and military mobility. The article analyses the Alliance’s approach to security and defense threats, including to counter hybrid threats. NATO’s decisions to reinforce the Allies Eastern Flank are presented. Allied forces should be able to move into and across Europe at high speed to reinforce a threatened Ally. Therefore, attention is paid to civil preparedness and civil sector resilience to provide support to military operations. It considers recent summit decisions and measures to improve military mobility. A wide range of civilian capabilities and active cooperation between public and private partners are critical. In conclusion, the research demonstrates that civil support is a critical enabler for the Alliance’s collective defense.
PL
Obecne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i obronności, nowy rodzaj zimnej wojny, wymagają wzmocnienia gotowości cywilnej w obszarach o krytycznym znaczeniu dla obrony zbiorowej, umożliwiając prowadzenie operacji i mobilność wojskową. W artykule przeanalizowano podejście Sojuszu do zagrożeń dla bezpieczeństwa i obronności, w tym do przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym. Przedstawiono decyzje NATO o wzmocnieniu wschodniej flanki sojuszniczej. Siły sojusznicze powinny mieć możliwość szybkiego przemieszczania się do i przez terytorium Europy w celu wzmocnienia zagrożonego sojusznika. W związku z tym zwraca się uwagę na przygotowania cywilne i odporność sektora cywilnego dla zapewnienia wsparcia operacji wojskowych. Uwzględnia się w nim ostatnie decyzje podjęte na Szczytach NATO oraz środki mające na celu poprawę mobilności wojskowej. Kluczowe znaczenie ma szeroki zakres zdolności cywilnych i aktywna współpraca między partnerami publicznymi i prywatnymi. Podsumowując, badania pokazują, że wsparcie cywilne jest kluczowym elementem umożliwiającym obronę zbiorową Sojuszu.
EN
Poland’s accession to the North Atlantic Treaty Organization in 1999 was one of the most critical events in the Third Republic history. The integration process with NATO’s political and military structures is long-term and requires the constant commitment of all state structures and institutions. Participation in the joint creation of the North Atlantic Treaty Organization Member States’ defense force means, under Article 3 of the Treaty, the states’ maintenance and development of individual and joint capacity to counter armed attack. Thereby Poland is also obliged to conduct defense preparations in the national dimension. It requires providing formal, legal, and organizational conditions for the country’s functioning in the event of increasing the national defense readiness. Such conditions are necessary to perform tasks as part of national defense carried out on its territory and the territory of other states – the Members of the Alliance. The content presented in this article attempts to present legal, institutional, and instrumental aspects of defense preparations in Poland in the context of allied obligations. They concern the need for all NATO Member States to maintain and develop individual and joint capabilities to counter an armed attack. Given the nature of the problem, it should be remembered that Poland’s integration with NATO takes place both in the defense sphere and in economic, social, legal, and political matters.
PL
Uzyskanie przez Polskę w 1999 roku członkostwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego było jednym z najważniejszych wydarzeń w historii III Rzeczypospolitej. Proces integracji ze strukturami polityczno-militarnymi NATO jest długotrwały i wymaga stałego zaangażowania wszystkich struktur oraz instytucji państwa. Udział w kolektywnym tworzeniu siły obronnej państw – członków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznacza, zgodnie z art. 3 Traktatu, utrzymywanie i rozwijanie przez państwa członkowskie indywidualnej i zbiorowej zdolności do odparcia zbrojnej napaści. Zobowiązuje to między innymi Polskę do prowadzenia przygotowań obronnych w wymiarze narodowym. Wymaga to przygotowania warunków formalno-prawnych i organizacyjnych do funkcjonowania kraju w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa, niezbędnych do wykonywania zadań w ramach obrony narodowej realizowanej na jego terytorium, a także na obszarze innych państw – będących członkami Sojuszu. Zaprezentowane w niniejszym artykule treści stanowią próbę przedstawienia aspektów prawnych, instytucjonalnych i instrumentalnych problematyki przygotowań obronnych w Polsce, w kontekście zobowiązań sojuszniczych. Dotyczą one konieczności utrzymywania i rozwijania przez wszystkie państwa członkowskie NATO indywidualnej i zbiorowej zdolności do odparcia zbrojnej napaści. Uwzględniając charakter problemu, należy pamiętać, że integracja Polski w NATO odbywa się zarówno w sferze obronności, jak i w kwestiach ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych.
EN
The accession of Poland to the group of NATO member states was undoubtedly one of the milestones in the modern history of the country and in the direction of strengthening security in the international arena. The whole process was conditioned by various types of determinants: technological, organizational, political and ideological (Kupiecki, 2016). Many publications have been dedicated to Poland's accession to NATO and its later role among the allied members. Nevertheless, there is a lack of particular studies in the professional literature that presents a detailed chronology of Polish preaccession activities and the diverse opinions of the US administration regarding the enlargement of NATO with new member states recruiting from the former Warsaw Pact. This gap in available literature was a trigger for writing this article with the purpose to present the undertakings of Poland aimed at accession to NATO in the aspect of “Partnership for Peace” and the US point of view. In the research process, two basic methods were employed: analysis and synthesis. The method of analysis was used in relation to the verification of collected literature, normative acts and documents on international security. The method of synthesis was applied for conclusions. The undertaken research on the topic proved that without consistent actions and initiatives conducted by Poland in the international area and without the support of the US, joining NATO would be highly difficult or even impossible. At the same time, a detailed analysis highlighted that the accession of Poland to NATO was and still is mutually and beneficial for Warsaw and Washington.
EN
The purpose of the following article is to present the military capabilities of the Russian Federation located on the Crimean peninsula, and to define in this context Russian A2/AD anti-access capabilities and their impact on the security architecture of the Black Sea region, in particular NATO's south-eastern flank.
7
Content available remote Civil transport in NATO
EN
The current security and defence challenges require a new approach to the military logistics. To ensuring collective defence of the Alliance in the 21st century, additionally to the military, a wide range of civilian capabilities and active cooperation between public and private partners, government, science and the private sector is critical. Developing further arrangements to manage efficiently civil capabilities, particularly transport ones, in time of crisis and war and reducing dependency on commercial support will improve military mobility. The article presents current security environment, analysis of NATO civil transport task, structures, procedures and processes enabling civil transport support in crisis and war, including NATO Civil War Time Agencies. This article is related to the research on “Challenges and threats of security and defence of the Republic of Poland in the twenty first century”, which is carried out by the Institute of Security and Defence Systems of the Faculty of Logistics at the Military University of Technology in Warsaw.
PL
Obecne wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony wymagają nowego podejścia do logistyki wojskowej. Dla zapewnienia zbiorowej obrony Sojuszu w XXI wieku, oprócz wojskowości, kluczowe znaczenie ma szeroki zakres zdolności cywilnych i aktywna współpraca między partnerami publicznymi i prywatnymi, rządem, nauką i sektorem prywatnym. Opracowanie dalszych rozwiązań w celu skutecznego zarządzania zdolnościami cywilnymi, w szczególności transportowymi, w czasie kryzysu i wojny, oraz zmniejszenie zależności od wsparcia sektora prywatnego poprawi mobilność wojskową. W artykule przedstawiono aktualne środowisko bezpieczeństwa, analizę zadań transportu cywilnego NATO, struktur, procedur i procesów umożliwiających wsparcie transportu cywilnego w sytuacjach kryzysowych i podczas wojny, w tym natowskich cywilnych agencji na czas wojny. Artykuł jest związany z badaniem Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obrony Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku, prowadzonym przez Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obrony Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
EN
This year, NATO is celebrating its 70th anniversary and the signing of the North Atlantic Treaty. The Alliance was founded in the early days of the Cold War, but found itself in a new geopolitical situation after the collapse of the Soviet Union and the end of the bipolar world. The organization has been transforming ever since and over time this transformation has included both expansion and adaptation to new circumstances. With the return of Russian neo-imperial ambitions in the recent years, NATO has been given new impetus. Emerging threats and challenges, which are mainly of a military nature, have been addressed by NATO through further recent adaptation processes which were based on the return to the core role of the Alliance, namely collective defense and deterrence. This, in turn, has created a boost of NATO activity on the ground, which means that improvement with regard to interoperability and integration is now in high demand.
PL
W tym roku NATO świętuje 70. rocznicę podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego. Sojusz został zawarty na samym początku zimnej wojny, jednakże zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego i końcu tzw. świata dwubiegunowego znalazł się w nowej sytuacji geopolitycznej. Wraz z renesansem rosyjskich ambicji neoimperialnych, NATO otrzymało nowy impuls do działania. Pojawiające się zagrożenia i wyzwania, głównie o charakterze wojskowym, wpłynęły na dalszą ewolucję Sojuszu i jeszcze większe zaangażowanie w procesy dostosowawcze. Głównym kierunkiem działania jest powrót do koronnej roli Sojuszu, która skupia się na kwestiach obrony zbiorowej oraz odstraszaniu. Rozwój NATO w zakresie interoperacyjności i integracji jest obecnie wysoce pożądany.
PL
Rozwój sieci telekomunikacyjnych spowodował głębokie przemiany społeczne i polityczne. Powszechny dostęp do internetu spowodował, że znaczna część aktywności społecznych przeniosła się do świata wirtualnego. Jednak ta powszechność spowodowała pojawienie się nowych typów poważnych zagrożeń. Obecnie zdalnie mogą być przeprowadzane ataki terrorystyczne czy prowadzone działania wojenne. Liczące się na arenie międzynarodowej państwa posiadają własne służby działające w cyberprzestrzeni. Ze względu na zaszłości historyczne i położenie geopolityczne Finlandia i Estonia są często traktowane przez Kreml jako strefy wpływu Rosji. W celu osiągnięcia swoich celów państwo to wywiera presję na państwa będące historycznie częścią imperium rosyjskiego przy użyciu wszystkich możliwych środków, w tym przy użyciu sieci telekomunikacyjnych. Sztandarowym przykładem takiego działania był cybernetyczny atak na Estonię w 2007 r.
EN
The development of the telecommunication networks has caused social and political changes. Common access to the internet causes a large part of social activities to move to the virtual world. However, this universality has caused the emergence of new types of serious threats. Currently, terrorist attacks or warfare can be carried out remotely. Internationally important countries have their own services operating in cyber-space. Due to historical reasons and geopolitical location, Finland and Estonia are often treated by the Kremlin as Russia’s influence zones. In order to achieve its goals, the state puts pressure on countries that historically were parts of the Russian Empire using all possible means, including telecommunications networks. The flagship example of such action was the cybernetic attack on Estonia in 2007.
EN
The cross-border transport of soldiers and military equipment is particularly difficult and characterized by a distinct difference with civil transport. For its implementation, political will is needed, in line with the tolerance of representatives of foreign armed forces on the territory of the state, as well as adequate transport capacity and infrastructure capable of ensuring transport efficiency. These circumstances are particularly important in the case of alliance cooperation within NATO in the Euro-Atlantic subregion. Legislation within the organization is designed to ensure coordination of military transport activities. However, the procedures currently in place are criticized as being too rigid and failing to provide a quick transfer of forces and resources in the event of a sudden threat to one of NATO’s allies. For this reason, there have been calls to create an allied “Schengen military zone”, in which the Schengen Agreement would be abolished, internal controls and administrative hindrances between NATO countries would be lifted, and the free transport of soldiers and military equipment would take place. The aim of this article is to examine the feasibility of implementing this proposal and to identify the basic difficulties involved in carrying out military transport within the NATO context. A question arises about the possibility of creating a “Schengen military zone” for NATO. The aim of the article is, firstly, to present NATO legal sources governing the issue of military transport. In the next part of the analysis, allied military transport procedures will be analysed, accompanied by a critical identification of potential shortcomings. The article concludes by providing answers to the research question.
EN
Existing quantitative advantage in combat capabilities of likely the United States prospective adversaries has been offset by technological superiority, however access to innovative technology is no longer a domain of the United States. The aim of the paper is to present crucial assumptions of American Third Offset Strategy in confrontation with European dilemmas in this area. As a result of the quantitative and qualitative analysis it was found that key element of the strategy is to reverse the negative trend leading to a loss of technological superiority by the United States with maintaining its ability to global power projection, giving it the status of a global superpower. On the other hand, there are concerns about the technological closure of the United States to partners, and thus the technological gap between them and the allies (also within NATO and the European Union) will continue to deepen.
PL
Dotychczasowa przewaga ilościowa w zdolnościach bojowych prawdo-podobnych adwersarzy Stanów Zjednoczonych była równoważona przewagą technologiczną, jednakże dostęp do innowacyjnych rozwiązań technologicznych nie jest już domeną tylko Stanów Zjednoczonych. Celem artykułu jest prezentacja zasadniczych założeń amerykańskiej strategii trzeciego offsetu w konfrontacji do europejskich dylematów w tym obszarze. W wyniku przeprowadzonej analizy ilościowo-jakościowej stwierdzono, że kluczowe w prezentowanej strategii jest odwrócenie negatywnego trendu prowadzącego do utraty przewagi technologicznej przez Stany Zjednoczone, a w konsekwencji zachowanie zdolności do globalnej projekcji siły, dającej status globalnego supermocarstwa. Z drugiej strony, istnieją obawy związane z technologicznym zamknięciem się USA na partnerów, a tym samym luka technologiczna pomiędzy nimi, a sojusznikami (również w ramach NATO i Unii Europejskiej) będzie się dalej pogłębiać.
PL
Mimo iż Rzeczpospolita Polska nie doświadczyła jeszcze ataków ze strony islamistów, ze względu na sojusz z USA, członkostwo w NATO, Unii Europejskiej oraz udział w operacjach wymuszania i utrzymywania pokoju w krajach gdzie islam jest religią powszechną, narażona jest nieustannie na ich odwet. W kraju istnieją ekstremistyczne organizacje o profilu skrajnie prawicowym i skrajnie lewicowym, lecz ryzyko przeprowadzania przez nie akcji terrorystycznych jest znikome. W obliczu zdecydowanego wzrostu zamachów dzihadystycznych od 2014 roku, w ostatnich latach nastąpiła intensyfikacja działań władz w celu budowy efektywnego systemu antyterrorystycznego. Mimo pewnych osiągnięć znajduje się on wciąż w fazie realizacji. Należy go nieustanie doskonalić, czerpiąc z dorobku osiągniętego w tej dziedzinie przez państwa bardziej doświadczone przez terroryzm. Aktualnie problemem jednak są różnice w podejściu poszczególnych państw do niektórych zagadnień związanych z zagrożeniem dżihadystycznym. Ujawniło się to ostatnio w kwestii uchodźców, gdy Polska wraz z innymi krajami Grupy Wyszehradzkiej zajęła stanowisko odmienne niż zdecydowana większość państw członkowskich UE.
EN
Evan thou Poland has not experienced any islamist attacks, because of its alliance with United States, NATO and EU membership as well as participation in combat missions and antiterror operations, the country is exposed to jihadist retaliation. In Poland exist extremist far right and far left organizations, however the danger of them engaging in terrorist activities is highly unlikely. In the face of huge upsurge of jihadist attacks since 2014, the last years saw huge intensification of creating national antiterror system. Despite some achievements, it is still in early stages. It has to be constantly streamlined, drawing on track record of countries affected by terrorism. Currently there is a problem with respect to different countries positions on solving issues related to threat posed by jihadist. It has been the case recently, with regard to refugee issue, when Poland alongside other Visegrad Group states have taken a different stance than the overwhelming majority of other UE countries.
PL
W artykule przedstawiono ocenę polskiej polityki arktycznej w aspekcie bezpieczeństwa narodowego odnosząc uzasadnienie polskiej obecności w Arktyce do dokumentów strategicznych. Przedstawiono dotychczasowe zaangażowanie polskie w Arktyce, w tym jako sygnatariusza Traktatu Spitsbergeńskiego (Paryskiego), aktywność w strukturach międzynarodowych, w tym jako obserwatora w Radzie Arktycznej. Podkreślono znaczenie polskich badań arktycznych dla legitymizacji polskiej obecności w Arktyce. Wskazano na polskie projekty polityczne i gospodarcze w Arktyce. Przedstawiono polskie zaangażowanie wojskowe i militarne w obszarze podnoszenia gotowości obronnej NATO, w tym północnym obszarze. Podkreślono wzrost napięcia politycznego wywołanego prowokacjami politycznymi i wojskowymi Rosji w Arktyce na przełomie ostatnich lat. Zwrócono uwagę na wzrost znaczenia politycznego, gospodarczego i militarnego obszaru basenu Oceanu Arktycznego, zwłaszcza w sytuacji dynamicznych zmian klimatycznych.
EN
The article presents an assessment of the Polish Arctic policy in the aspect of national security, referring to the justification of the Polish presence in the Arctic for strategic documents. The current Polish involvement in the Arctic is presented, including as a signatory of the Spitsbergen Treaty (Paris), activity in international structures, including as an observer in the Arctic Council. The importance of Polish Arctic research for the legitimacy of the Polish presence in the Arctic was emphasized. They pointed to Polish political and economic projects in the Arctic. Polish military involvement in the area of NATO’s defense readiness, including in the northern format, has been presented. The increase in political tension caused by Russia’s political and military provocations in the Arctic at the turn of recent years was emphasized. Attention was drawn to the increase of the political, economic and military importance of the Arctic Ocean basin, especially in the context of dynamic climate change.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie sposobu implementacji zapisów „Doktryny bezpieczeństwa informacyjnego Federacji Rosyjskiej3” – dokumentu strategicznego w kontekście prowadzonej przez Federację Rosyjską polityki zagranicznej, historycznej i militarnej uwzględniający przekaz propagandowy kierowany zarówno do społeczeństwa rosyjskiego, jak i międzynarodowego. W artykule przedstawione zostaną m.in. algorytmy realizacji ideologii rosyjskiego świata (Russkij mir) mającej na celu kształtowanie prowadzenia przez Federację Rosyjską działań w obszarze militarnym w Republice Serbii.
EN
The aim of the article isto present the method of implementing the regulations of the „Information Security Doctrine of the Russian Federation” – the strategic document in the context of the foreign, historical and military policy of the Russian Federation, including propaganda directed at both the Russian and international society. The article will present, among others algorithms for the implementation of the ideology of the Russian world (Russkij mir) aimed at shaping the Russian Federations course of activities in the military area in the Republic of Serbia.
15
Content available remote Hybridity : hallmarks of a new warfare
EN
The term ‘hybrid’, used in connotation with military domain, proved to be very popular at the beginning of the current century. It is linked with using other than military tools in combination with military pressure to influence security situation in other opposing nations. It is based on valid assumption that it is not necessary to use combat power in globalized world to impact other nation’s internal situation, which could lead to their partial or complete subordination.
PL
Termin „hybrydowy” używany w odniesieniu do domeny wojskowej okazał się bardzo popularny na początku obecnego stulecia. Związane jest to z wykorzystaniem innych niż wojskowe narzędzi w połączeniu z wojskową presją, aby wpłynąć na sytuację bezpieczeństwa w innych przeciwnych narodach. Opiera się na prawidłowym założeniu, że nie jest konieczne wykorzystywanie siły bojowej w zglobalizowanym świecie do wpływania na wewnętrzną sytuację innych narodów, co może prowadzić do ich częściowego lub całkowitego podporządkowania.
16
Content available remote The role of reservists and reserve associations today
EN
In this paper, the role of reservists is both discussed and analysed by the author. At the same time – based on the experience of NATO member states with a history and tradition longer than ours in this context – the author outlines the alternative options for possible participation by a reserve association in eff orts aimed at supporting the volunteer reserve system and national defence as a whole in Hungary.
EN
The issue of missile defence has been present in American policy for over 70 years and is constantly subject to research and the search for new technologies. Nowadays, the proliferation of nuclear weapons and ballistic missiles, as well as the growing threat from the so-called “rogue states” have caused the inevitable development of the missile defence strategy. On the basis of historical programmes and the results of contemporary research, the concept of a Ballistic Missile Defence System was created. The system is based on the principles of indivisibility of the security of the Alliance and NATO solidarity, fair sharing of risk and burdens as well as taking on reasonable challenges. One of the components of the system is the European Phase Adaptive Approach, which was designed to protect American allies and resources in the European region from the growing rocket threat. This paper analyses the genesis of ballistic missile defence and what its development tendencies are. The article contains a presentation of the essence of the US Ballistic Missile Defence System, as well as its history and suspended programmes. The concept of multilayered defence has been outlined, as have the technical details of the system’s components and its location and operational status.
18
Content available Civil preparedness : new chellenges
EN
The article outlines the new tasks of NATO and allies in the field of non-military preparations, including „civil preparedness”, „civil readiness” and „resilience”. The existing civil NATO structures, as well as the tasks and role of the member states are analysed. NATO system of civil expert is described and changes in national regulations are proposed to enable further use of NATO experts by Polish military and civil bodies.
PL
Artykuł przedstawia nowe zadania NATO i krajów członkowskich w zakresie przygotowań pozamilitarnych, w odniesieniu do których w NATO używa się takich terminów, jak „civil preparedness - przygotowania cywilne”, „civil readiness - gotowość cywilna” oraz „resilience - odporność”. Analizowane są istniejące cywilne struktury NATO oraz zadania i rola państw członkowskich. Opisany jest system cywilnego doradztwa eksperckiego oraz proponowane są zmiany w regulacjach krajowych umożliwiające dalsze wykorzystanie systemu doradztwa na rzecz wojska i instytucji cywilnych.
EN
The NATO Munitions Safety Information Analysis Center (MSIAC) is a multinational collaboration that collects, stores, and analyses technical information related to Munitions Safety (MS) and Insensitive Munitions (IM). MSIAC supports its member nations through a variety of products and services. Poland is becoming a MSIAC member nation during 2018. MSIAC has a diverse programme of work aimed at developing and sharing the related underpinning scientific knowledge. This is then applied to support policy implementation and development related to munition safety. This paper provides an overview of: NATO policies for MS related to the storage and transport of munitions; NATO IM requirements and testing; and how they relate to Poland. In particular, a comparison of NATO munitions storage policy with Poland munitions storage regulations has identified some differences. These differences are discussed.
20
PL
Infrastruktura krytyczna, to zgodnie z polskim prawodawstwem 11 systemów, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, muszą więc podlegać specjalnej ochronie. Dwa z tych systemów (zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa oraz transportowe) wchodzą w skład Europejskiej Infrastruktury Krytycznej a ich szczególna ochrona wynika z członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz w Sojuszu Północnoatlantyckim. W artykule scharakteryzowano te systemy, oraz podstawy prawne normujące bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w Polsce. Opisano także ustanowione 4 stopnie alarmowe oraz ich wpływ na bezpieczeństwo i ochronę IK. Przedstawiono cel tworzenia i zakres treści Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej oraz Planu ochrony infrastruktury krytycznej.
EN
The content outline: in accordance with law, the Polish critical infrastructure constitutes 11 sectors, vital for national security and public safety persistence. Two of the sectors (energy sector and transportation systems sector), are elements of the European Critical Infrastructure, and due to Poland’s EU and NATO membership, are subject to particular protection. The paper describes general principles of Polish critical infrastructure safety law acts and critical infrastructure sectors. Later in this paper, 4 alert states (THREATCON), and their impact on the critical infrastructure safety and protection were presented. The purpose and the program content of the National Critical Infrastructure Protection Programme and the National Infrastructure Protection Plan were described.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.