Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  psychosocial threats
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano przebieg i wyniki badań dotyczących oceny obciążenia pracą na stanowiskach doradcy klienta call center. Przeprowadzono je w dwóch przedsiębiorstwach obsługujących infolinie dwóch operatorów usług telekomunikacyjnych w Polsce. Zdiagnozowano problemy w zakresie warunków i organizacji pracy oraz narażenie na czynniki uciążliwe i ryzyko psychospołeczne. Dokonano tego z użyciem kwestionariusza. Zbadano też w jakich obszarach nie są spełnione minimalne wymagania prawne, które mogą zwiększać obciążenie związane z pracą. Użyto do tego celu listy kontrolnej. Wyniki, które uzyskano, są ze sobą zbieżne i pozwoliły na charakterystykę obciążenia związanego z pracą na stanowisku doradcy klienta call center, dzięki czemu możliwe było zaproponowanie działań profilaktycznych.
EN
In this article we present the process and results of the research on workload assessment of the customer consultant in call center. The study was conducted in two enterprises, which are responsible for operating helplines of two telecommunications companies. The problems of working conditions and organisation of work as well as the risks of potentially harmful factors and psychosocial burdens were diagnosed. The diagnosis was based on the questionnaire study. Furthermore, we have researched areas, in which legal regulations are not implemented, which may potentially increase the workload. In order to do this the checklist was applied. The research results coincide with each other and let us characterise the workload of the call center customer consultant's workstand and formulate the proposals of preventive action.
PL
Zagrożenia związane ze stresem w pracy zawodowej należą do najbardziej ważnych wyzwań bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) XXI wieku. Wynikają one ze złej organizacji pracy, złego zarządzania pracą oraz jej planowania. Zagrożenia te mogą prowadzić do negatywnych skutków społecznych, psychicznych, a nawet fizycznych, których przykładem mogą być wypalenie zawodowe oraz depresja. Ponieważ stresu oraz zagrożeń psychospołecznych nie traktuje się już jako wad osobowych pracowników, lecz jako problem organizacyjny, to uznaje się, iż należy Zajmować się nimi, jak każdym innym zagrożeniem BHP. Stąd rodzi się potrzeba podjęcia skutecznych działań przeciwko zagrożeniom psychospołecznym wpływającym na jakość życia pracownika. Ponadto w publikacji tej wskazuje się na badania dotyczące wpływu stresu pracownika na wypadki przy pracy.
EN
Threats associated with stress at work are among the most important challenges of Safety and Health at work of the twenty-first century. They result from the wrong work organization, poor management and planning of the work. These threats may lead to negative social, psychological, and even physical, an example of which can be burnout and depression. Because of stress and psychosocial risks no longer treated as employees' personal flaws, but as an organizational problem, it is considered that it's necessary to deal with them as any other threat to Safety and Health at work. Hence the need to take effective action against psychosocial risks affecting the quality of life of the employee. In addition, in this publication are showed the studies about impact of stress on employee accidents.
PL
Zagrożenia psychospołeczne, nagminnie niedostrzegane przez obie strony stosunku pracy, według różnych źródeł są główną przyczyną od 60 do 80 % wypadków przy pracy. Szczegółowa analiza środowiska pracy uwzględniająca poza czynnikami fizykochemicznymi, czynniki psychofizjologiczne oraz obejmująca wszystkie aspekty pracy ocena ryzyka zawodowego stanowią solidną podstawę właściwego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W artykule przedstawiono wyniki badań własnych dotyczące oceny poziomu odczuwanego stresu przez pracowników działu obsługi klienta w mikroprzedsiębiorstwie. W dalszej części zidentyfikowano zagrażające dobrostanowi pracowników sensory stanowiące podstawę oceny ryzyka zawodowego. W uwagach końcowych wskazano kierunek dalszych badań.
EN
Psychosocial threats, repeatedly not-noticed by both parties of the employment relationship, according to various sources are a main cause of 60 to 80 % of accidents at work. A detailed analysis of the working environment taking into account apart from physicochemical factors, psychosocial factors, and risk assessment covering all work aspects provide a solid basis for proper management of occupational health and safety. The article presents the results of the research of the level of stress perceived by employees in customer service department in a small company (less then 10 employees). Hereinafter stress factors threatening the welfare of employees constituting the basis of the risk assessment were identified. Direction of further research was indicated in closing remarks.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.