Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość papieru
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule określono możliwości zastosowania teorii logiki rozmytej do oceny wpływu jakości papieru offsetowego – jako jednego z ważnych czynników – na proces drukowania. Wybrano zbiór zmiennych lingwistycznych, które identyfikują parametry wpływające na jakość papieru. Przedstawiono zbiór zmiennych lingwistycznych oraz ich wpływ na jakość papieru w odniesieniu do takich parametrów papieru, jak m.in. gramatura, gęstość, białość, wytrzymałość na zginanie. W oparciu o równania logiki rozmytej uzyskano przewidywane wartości poziomu oceny jakości papieru dla wybranych danych początkowych.
EN
The feasibility of usage of fuzzy logic usage for the anticipation of evaluation of offset paper quality as one of the important factors of the printing process has been substantiated. The set of linguistic variables which identify the factors of influence on the paper quality has been selected. The term sets of volumes of linguistic variables within the limits of which the membership functions in relation to paper grammage, paper density, paper tensile strength and whiteness of each paper side have been designed. Based on the fuzzy logic equations, which are constructed with the defuzzification process, the anticipated value of the paper quality level for the selected initial data has been obtained.
PL
Artykuł zawiera skrót materiału zaprezentowanego przeze mnie podczas ostatniego seminarium technicznego FEFCO, które odbyło się 6-8 maja br. w Berlinie. Koncentruje się przede wszystkim na problemach związanych z papierami niskogramaturowymi. Są dwa powody zainteresowania tą tematyką. Po pierwsze – ten segment rynku rozwija się najszybciej, a po drugie – wkrótce rozpocznie pracę w Mondi Świecie S.A. nowa, szybkobieżna maszyna (MP 7) do produkcji niskogramaturowych, makulaturowych papierów. Omawia trendy rynkowe w segmencie papierów niskogramaturowych oraz główne problemy jakościowe związane z papierami o niskiej gramaturze, a w nich: jak zbliżyć się do papieru doskonałego, aby osiągnąć maksimum dobrego wykonawstwa tektury?
PL
Papiernicze masy włókniste stanowią podstawowy składnik wytworów papierniczych, wpływający w decydującym stopniu na właściwości użytkowe oraz koszty produkcji tych wytworów. Z tego względu dokładna kontrola właściwości masy włóknistej wprowadzanej do układu technologicznego papierni jest jednym z podstawowych czynników warunkujących efektywne sterowanie jakością oraz kosztami produkcji. Zagadnienie to jest przedmiotem cyklu artykułów przedstawianych w naszym czasopiśmie. W pierwszym artykule (1) z tego cyklu przedstawiono ogólne zasady funkcjonowania systemu kontroli jakości masy dostarczanej do papierni. System ten, ze względu na jego rolę w ogólnym systemie kontrolno-pomiarowym papierni, określono mianem "systemu wczesnego ostrzegania". W kolejnych artykułach przedstawiono wpływ wymiarów włókien (2) oraz ich wytrzymałości (3) oraz zawartości frakcji drobnej (4) na zdolność papierotwórczą masy włóknistej, a także zaprezentowano metody oceny tych właściwości. W niniejszym artykule przedstawiono w ogólnych zarysach wpływ substancji rozpuszczonych i koloidalnych na jakość masy włóknistej oraz istniejące możliwości szybkiej oceny zawartości tych substancji w papierniczych masach włóknistych. Ponieważ substancje rozpuszczone zawarte w masie włóknistej, wpływają głównie na retencję frakcji drobnej w papierze, przedstawiono ocenę zapotrzebowania jonowego badanej masy. Precyzyjna bowiem ocena wskaźnika zapotrzebowania jonowego masy włóknistej wprowadzanej do papierni jest niezbędnym czynnikiem umożliwiającym, w znacznym stopniu, neutralizację negatywnego wpływu substancji rozpuszczonych na przebieg procesu wytwarzania i jakość papieru.
EN
Pulp is a basic component of paper products. Therefore it has a crucial impact on their properties and production cost. For this reason a thorough analysis of pulp put into the technological line in the paper mill is one o f the major factors influencing the effective control of quality and production costs. Part 1 of the series of articles outlined working rules of quality control systems of pulp supplied to the paper mill. Due to its role in the overall control and measurement system the system was described as "early warning system". The articles presented the impact of fibre size (2), strength (3) and fines content (4) on pulp papermaking ability as well as evaluation methods of those properties. This article outlines the impact of soluble and colloidal matters on the pulp quality and existing possibilities of quick evaluation of their content in pulp. As solubles in pulp influence mainly retention of fines in paper, the author evaluates ionic demand of tested pulp. Precise determination of pulp ionic demand index is a necessary factor of neutralization of negative influence of solubles on the manufacture process and paper quality.
PL
W pierwszej części artykułu z tego cyklu (PP 2/2005, str. 87) przedstawiono ogólne zasady funkcjonowania systemu kontroli jakości masy dostarczanej do papierni. System ten, ze względu na jego rolę w ogólnym systemie kontrolno-pomiarowym papierni, określono mianem "systemu wczesnego ostrzegania". Wymiary włókien należą do podstawowych właściwości mas włóknistych. Z tego względu, bieżąca kontrola wymiarów włókien mas włóknistych dostarczanych do papierni jest jednym z podstawowych elementów omawianego systemu pomiarowego. W artykule przedstawiono w ogólnych zarysach wpływ wymiarów włókien (średniej długości, szerokości, grubości ścianki) oraz ich kształtu (wskaźnik skędzierzawienia) na strukturalne i wytrzymałościowe właściwości wytworów papierniczych. Dokonano również przeglądu stosowanych metod pomiaru wskaźników charakteryzujących wymiary i kształt włókien.
EN
The first part of the article (PP 2/2005, p.87) presented general operation rules of the pulp quality control system in paper mills. Due to its role in the overall control and measurement process, the system has been described as "an early warning system". Fibre measurements are basic pulp properties. For this reason, running control of measurements of pulp fibres supplied to a mill is essential for this measuring system. The article overviews an impact of fibre measurements (average length, width, fibre wall thickness) and their shape (curl) on structure and strength properties of paper products. The article also describes some methods used for measuring fibres.
PL
Duże straty wydajności w produkcji papierów i tektur powstają na skutek trudności z odbiorem wstęgi w części prasowej maszyny papierniczej. Wprowadzenie programu Shee Tracker (urządzenie śledzące) jest bardzo pomocne w poprawianiu sprawności operacyjnej maszyny papierniczej. W programie stosuje się oryginalne produkty chemiczne, innowacyjne zastosowanie technologii oraz laserowy czujnik w linii produkcyjnej, które służą do dokładnego monitorowania i poprawiania odbioru wstęgi z walców prasowych.
EN
Many paper makers today experience important efficiency losses due to sheet release problems in the press section. Current industry trends like increasing paper machine speeds, new roll materials, lower quality furnishes, and the use of less fresh water are factors that make sheet release even more difficult to manage. The introduction of the SheeTracker programme has proven to help improve paper machine operational efficiency. The programme uses unique product chemistries, innovative application technology and an on-line laser sensor device to accurately monitor and improve the release of the sheet from the press section rolls.
20
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w skali przemysłowej w Bydgoskich Zakładach Papierniczych. Opisano w nim zmiany właściwości wytrzymałościowych papieru w zależności od wybranych parametrów eksploatacyjnych pracy młyna tarczowego.
EN
In the article results of investigations carried out in industrial scale in The Bydgoszcz Paper Mill. Changes of strength proprieties of paper in relation to select exploational parameters of disc refiner work were described.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.