Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 217

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  experiment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
Boiling produces vapor with a phase change by absorbing a consistent amount of heat. Experimentation and modeling can help us better understand this phenomenon. The present study is focused on the heat transfer during the nucleate pool boiling of refrigerant R141b on the surface of a horizontal copper tube. The results of the experiment were compared with four correlations drawn from the literature, and the critical heat flux was examined for different pressures and also compared with the predicted values. Simulating boiling with two-phase models allowed us to infer the plot of the temperature distribution around the tube and compared it to results from other work.
EN
This paper describes a question of evaluation necessity of bridge cranes using the method of limit deformation state and oscillation damping. The solution was performed by means of theoretical analysis and an experimental verification at the selected bridge crane. The final result sounds that in the case of a correct strength computing of given bridge crane, it is not necessary to also check deformation and damping of oscillation as well.
3
Content available Hydrogen - some historical highlights
EN
The early history of experiments in which an inflammable air was prepared is outlined. Once hydrogen had been discovered by Cavendish in 1766, the world of science and technology was given a colossal impetus. Its scientific and social consequences form the main focus of this essay. Special attention is given to explain why experiments were done, and their aims. The many difficulties which confronted scientists in the interpretation of their results are discussed. Timelines have been used in order to facilitate an understanding of the evolution of ideas. A particular emphasis is given to the story of how, through spectral analysis of the hydrogen atom, our understanding of atomic structure developed. Experiments involving hydrogen constitute important teaching material in schools. Detailed instructions are given for making hydrogen in the laboratory and for demonstrating its lightness and flammability. Suggestions are made of how to use these reactions to teach a wide variety of chemical concepts and facts.
PL
Architektura i budownictwo długo pozostawały poza obszarem ścisłej, naukowej analizy. Teoria dyscypliny rozwijała się przede wszystkim w obszarze historii oraz krytyki. Metodykę projektowania kształtowano na bazie praktycznych doświadczeń: obserwacji, śledzenia procesów użytkowych, sukcesów konstrukcyjnych i katastrof. Ewolucja technik architektonicznych wiąże się ściśle z rozwojem konstruowanych modeli. Dzięki nim sztuka kształtowania przestrzeni zyskała szansę prowadzenia badań empirycznych. Początkowo modele odzwierciedlały wąski wycinek rzeczywistości, głównie jej formę geometryczną. Wraz z rozwojem nauk przyrodniczych stawały się w coraz większym stopniu reprezentatywne. W artykule przedstawiono główne etapy rozwoju modeli architektoniczno-budowlanych. Na tym tle zarysowano zmiany w metodyce prowadzące ku coraz ściślejszym formom rozumowania. Dokładnie przeanalizowano znaczenie cyfryzacji warsztatu dla poprawy jakości modeli. Ten ostatni etap ewolucji zinterpretowano w świetle funkcji cyfrowego medium, nowego elastycznego nośnika informacji o budynku.
EN
Architecture and civil engineering have long remained outside the scope of strict, scientific analysis. The theory of discipline developed primarily in the area of history and criticism. The design methodology was established on the base of practical experience: observation, tracking processes of use, construction successes and disasters. The evolution of architectural techniques is closely related to the development of constructed models. Thanks to them, the art of shaping space gained a chance to conduct empirical research. Initially, models reflected a narrow scope of reality, mainly its geometric form. With the development of natural sciences, models became increasingly representative. The paper presents the timeline of development of architectural and engineering models. On that ground, changes in methodology have been outlined, leading to strict forms of reasoning. The significance of workshop digitization for improving the quality of models was thoroughly analyzed. This last stage of evolution has been interpreted considering the function of the digital medium, a new flexible form of information about the building.
EN
This paper is a continuation of deliberations on meaning (sense) of public spaces. It refers to unofficial spaces for informal activities, which could be called informal alternative spaces or maybe even a bit exaggeratedly “spaces-of-resistance”. Their extremely important features include absence of control and lack of rules, which distinguish them from other spaces. The paramount advantage visitors gain from these places is the ability to give the space a meaning of their own, thus changing the users’s position from that of a mere user into the user in possession. It also changes his/her relation to the space which ceases to be only a ‘closed object’. It is brought into use, as it is created and linked only for the time of the actor-user's (own) performance. The experimental character of the game leads to a reinterpretation of the meaning (or even necessity to change it) that the space has. Such an approach breaks with the patterns embedded in a collective imaginarium, which promote safe, comfortable behaviours – an unofficial, alternative space must be created each time from scratch, such space is a process. It is not treated as a product, it becomes space of commitment – it becomes political space, but as such, it is a challenge and thus it is interesting only for few people. By meeting each other and being with others we fulfill our basic psychological need, but simultaneously we enter into different roles in a social game in which our own “win” often counts above all. Our private satisfaction can also be valued by a sense of community, collaboration, having something in common, and this obviously can bring benefits to everyone. However, without a deeper thought practices that seek and provide best possible conditions for staying in space can lead to a certain inertia, which can turn into “algorithmization” in satisfying space users, specialized only in passive satisfaction of thoughtless users.
PL
W tekście, kontynuując moje rozważania dotyczące sensu przestrzeni publicznych, odnoszę się do nieoficjalnych przestrzeni aktywności, które można nazwać przestrzeniami nieformalnymi, alternatywnymi lub może nawet nieco na wyrost „przestrzeniami oporu”, których niezmiernie istotnymi wyróżniającymi od innych przestrzeni cechami są brak kontroli i brak reguł. Najważniejszą zaletą dla korzystających z tych miejsc jest możliwość nadawania swoich znaczeń przestrzeni, co zmienia ich pozycję z użytkowników na „będących-w-posiadaniu”. Zmianie ulega również ich relacja do przestrzeni, która przestaje być jedynie oddanym do użytkowania „zamkniętym obiektem”. Powstaje i jest związana regułami/relacją jedynie na czas podjętej przez aktorów-użytkowników (ich własnej) gry. Eksperymentalny charakter tej gry skłania do reinterpretacji (a nawet konieczności) zmiany znaczenia przestrzeni. Takie podejście zrywa ze wzorami osadzonymi w zbiorowym imaginarium, które promują bezpieczne, wygodne zachowania – przestrzeń alternatywną, nieoficjalną trzeba tworzyć za każdym razem od nowa, taka przestrzeń jest procesem. Nie jest traktowana jak produkt, staje się miejscem zaangażowania – staje się „polityczna” (ideologiczna), jednak jako taka stanowi pewien kłopot, wyzwanie, a przez to interesuje niewielu. Spotykając się z innymi ludźmi, realizujemy swoją podstawową psychologiczną potrzebę, ale równocześnie wchodzimy w różne role w społecznej grze, w której liczy się często przede wszystkim nasza własna „wygrana”. Nasza prywatna satysfakcja też może być wartościowana przez poczucie wspólnoty, współdziałanie, posiadanie czegoś wspólnego a to oczywiście może przynieść korzyści dla wszystkich. Jednak bez pogłębionej refleksji praktyki poszukujące i zapewniające jak najlepsze warunki do przebywania w przestrzeni mogą doprowadzić do pewnej bezwładności, która z kolei może się przerodzić w „algorytmizację”, wyspecjalizowaną jedynie w biernym zadowalaniu bezrefleksyjnych użytkowników.
EN
The article presents an experimental exploration of the selected technical features of the Avigilon 2.0C-H4A-BO1-IR Compact Zoom Camera with IR Adaptive Illumination. The article describes the purpose, procedure, and results of the motion detection verification, as well as the identification of motion detection errors, using Avigilon's investigated camera, to the distance of guaranteed recognition capability in specific daylight conditions that determines video analysis. This article constitutes the first part of the internal research activity of the Department of Flight Preparation - pre-research, for the design of an integrated mobile airport security system. For safety reasons, the testing was performed near the airport and not at the airport. The test sample was obtained by using the Avigilon 2.0C-H4A-BO1-IR camera located 8 meters above the ground level in the direction of the selected perimeter of the "protected area" for the experiment. The movement in the space was made by people and the passage of motor vehicles at a distance that was less than the distance guaranteed by the camera's recognition capability in the specific daylight conditions. The movement of persons and motor vehicles was generally performed perpendicular to the position of the camera, left to right, and/or back. The speed of movement of people was, as a rule, an average walking speed of 1m/s, the motor vehicles ranging up to 40km /h. Identification of motion detection errors is important for corrections of the prepared information model of security risk assessment of a protected object based on the fuzzy logic to support the airport security management decisions, as well as for finding a technical solution to eliminate these camera vulnerabilities, or selecting and testing another camera for our mobile technology platform. The results advance our theoretical knowledge and have a praxeological significance for the creation of a technological demonstrator and subsequently a prototype of a smart mobile airport security system. Institutions responsible for the protection of state borders, the fight against illegal migration, smuggling of goods, etc. are also interested in mobile security solutions.
7
Content available remote Forming of rail car axles in a CNC skew rolling mill
EN
This study relates to an innovative method for forming rail car axles by skew rolling in a CNC 3-roll mill. The rolling mill was constructed at the Lublin University of Technology. The use of this machine makes it possible to produce elongated axisymmetric parts that are up to 55 mm in diameter and up to 1000 mm in length. Experimental rolling tests are performed (in 1:5 scale) using this machine. Two types of axles are analysed: one manufactured in accordance with North American standards (AAR Class E) and one manufactured in compliance with European standards (BA302). Diameters of produced axles have a dimensional accuracy of ± 0.4 mm. Produced axles are free from internal cracks, and their surface defects (shallow helical grooves) can easily be removed by machining. The major shortcoming of the proposed method is the presence of chucking allowance. To eliminate this allowance, it is proposed that the forming process should be performed in two operations: rolling extrusion and skew rolling. Results of a numerical analysis were performed using the Simufact.Forming program confirms that rail car axles can be formed by the proposed method.
8
Content available War Studies University Attempt to Design Thinking
EN
This article describes the process of recognising and acquiring new capabilities in the frame of operational planning process. It refers to the changes in the operational environment which can be observed nowadays. Educating senior officers is a process which requires proper tools, techniques, methods and approach. War Studies University tries to respond to these appearing needs in the field of operational planning process, especially in understanding the operational environment. The article looks at the elements of this process. Implementing the design thinking may possibly be an offer that has to be tested. A general overview of the testing model is the aim of the second part of this article. A description of the experimental model includes control and experimental group, dependent and independent variables. Additionally, selected tools are presented. The conduct of the pilot research to verify methods and the way of conducting the experiment is also predicted. The article also refers to the problems of cultural adaptation of the scenario. First of all, the scenario has to be of complex context. This is the consequence of used typology of the operational environment. In the Cynefin framework, environment is divided into four types: simple, complicated, complex and chaotic. The article underlines the meaning of the research concerning the design thinking, as a divergent approach, in the process of implementing this into operational planning.
EN
Flight personnel have various factors that cause high psychological stress during the performance of flight tasks, thereby influencing their psycho-physiological experience, which may be a cause of a breach of air traffic safety. The paper presents the results of an experimental verification of task management under load, which allowed selection of probands from a sample of 100 participants in the presurvey. Overall, 70% of the probands achieved better results than the minimum level of success of simulated and the complex tasks, 60%. The main aim of the experiment, the presurvey, is to verify and prepare a final version of sets of test tasks in the field of measuring the psychophysiological performance of the candidates for aviation personnel and to complete the creation of a technical device and the software tool for these processes. The software will be filed for the patent protection of copyrights and subsequently used for solving an approved research project supported by a grant from the Agency for Science and Research of the Slovak Republic.
10
Content available remote Evaluation of leakage through labyrinth seals with analytical models
EN
Secondary flows in turbomachinery highly affect the overall efficiency and rotorstability. A prime example of such a phenomenon are leakage flows. Despite their complexity, they can often be estimated with simple semi-empirical formulae, solved with hand calculations.Such an approach is much more cost and time effective during the design process. The formula econsists of a carry-over coefficient and a discharge coefficient elements. To evaluate the leakage properly, an adequate model of the carry-over coefficient has to be developed. This paper presents how the flow conditions and the cavity geometry changes in a straight through labyrinth sea laffect the amount of leakage. The effect of the number of teeth, the gap size, the Reynolds number and the pressure ratio are considered. The data to validate the results was obtained from an in-house experiment, where a vast number of cases was tested. Additionally, the study was supported by a two-dimensional steady-state CFD study. Eleven analytical models, including both very simple as well as more sophisticated methods, were solved according to the experimental case and compared. Six different seal configurations were examined. They included straight through seals with two and three straight knives for various gap sizes.The comparison highlighted differences in the results for models – a certain group presented underestimated results. However, another group of models – presented an excellent agreement with the experimental data. Based on this study, a group of models representing the results within the 10% uncertainty band was selected.
EN
The article puts forward a new type of culverts in roads. Main motive behind the construction of the new type of culverts is presented and examined: considerable height of road-beds at their construction locations and, as a result, unreasonably high road embankments. Snow drifts at roads and possible protection means are also examined. A report on theoretical analysis of the reasons of snow drifts experimental study with road models is included. The model showed low and high drifts blowing at different speeds at roads with and without embankments and with and without a snow-retaining barrier. All experiments were first conducted without cars on the traffic-bearing surface of the road, then with cars. Recommendations regarding road protection against snow are given.
PL
Artykuł przedstawia nowy typ przepustów na drogach. Przedstawiono w nim i zbadano główny motyw budowy nowego typu przepustów takie jak: znaczna wysokość koryt w ich miejscach budowy i ich konsekwencja w świetle nieuzasadnionych wysokich nasypów drogowych. Badane zostały również zaspy śniegu na drogach i możliwe środki ochrony. Uwzględniono raport z teoretycznej analizy przyczyn na podstawie eksperymentalnych badań nad zaspami śnieżnymi, wykorzystując modele drogowe. Niniejszy model pokazał niskie i wysokie zaspy z uwzględnieniem wiatrów wiejących z różnymi prędkościami na drogach z nasypami i barierami przeciwśnieżnymi oraz przypadek bez nich. Wszystkie eksperymenty przeprowadzono najpierw bez samochodów na nawierzchni drogowej, a następnie z samochodami. Przedstawiono zalecenia dotyczące ochrony dróg przed śniegiem.
EN
Objective: The article presents a proposition of a model for estimating people’s evacuation time from public utility buildings of category ZL III (not containing rooms designed for the simultaneous presence of more than 50 people who are not their regular users, not primarily intended for use by people with limited mobility). The model is based on the analogy between the theory of road traffic and the process of people’s movement during evacuation. Design and methods: In order to develop the model, a series of trial evacuations of people from public utility category ZL III buildings of varied geometry and number of users was conducted. A comparative analysis was performed concerning the evacuation times calculated with the use of models available in literature – a critical model of evacuation time, models designed by Togawa, Melenik and Booth, Galbreath, Pauls, methodology of the British Standard, and those derived from computer simulations performed with the use of the Pathfinder software. Based on the analysis of the conducted research and model considerations, an equation for the estimation of evacuation time was proposed based on a modified Greenberg’s equation derived from the road traffic theory. In the model modification, the concept of replacement length of evacuation route elements was applied, significantly slowing down people’s movement velocity, and a method for calculating them was proposed. Results: The evacuation times obtained in experimental research were compared to the model time values calculated from the models published in literature. A considerable dispersion of the achieved results was shown, ranging from –65.0% to +425.8% with respect to the evacuation times obtained experimentally. The performance of computer simulations brought evacuation times with a bias ranging from –54.4% to +26.0% with respect to the experiments conducted. Evacuation times calculated with the use of the proposed equation were in line with the experimental results with an error ranging from –12.3% to +13.8%. However, in comparison to the times obtained from additional computer simulations, representing the description of evacuation from buildings with highly varied geometry and various numbers of evacuees, the deviation of the calculated evacuation time from the proposed model was from –16.7% to +23.1%. In the vast majority of cases, the deviation of the result oscillated around ± 15% for a wide range of buildings’ geometry and the number of evacuees. Conclusions: The proposed model makes it possible to determine with sufficient accuracy the evacuation time of people from public utility buildings of category ZL III and can serve as a reliable source of comparative information.
PL
Cel: Artykuł przedstawia propozycję modelu szacowania czasu ewakuacji ludzi z budynków użyteczności publicznej ZL III (niezawierających pomieszczeń zaprojektowanych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami oraz nieprzeznaczonych w szczególności do użytku przez ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się). Zaproponowany model bazuje na analogii między teorią ruchu drogowego a procesem przemieszczania się ludzi w trakcie ewakuacji. Projekt i metody: Przeprowadzono szereg próbnych ewakuacji ludzi z budynków użyteczności publicznej ZL III o różnej geometrii i liczbie użytkowników. Dokonano analizy porównawczej czasów ewakuacji obliczonych za pomocą dostępnych w literaturze modeli – modelu krytycznego czasu ewakuacji, Togawy, Melenika i Bootha, Galbreatha, Paulsa, metodyki British Standard oraz otrzymanych z symulacji komputerowych wykonanych za pomocą programu Pathfinder. Na podstawie analizy wykonanych badań oraz przeprowadzonych rozważań modelowych zaproponowano równanie szacowania czasu ewakuacji oparte na modyfikacji równania Greenberga wynikającego z teorii ruchu drogowego. W modyfikacji modelu zastosowano koncepcję długości zastępczej elementów dróg ewakuacyjnych znacząco spowalniających prędkość poruszania się ludzi i zaproponowano metodę ich obliczania. Wyniki: Porównano uzyskane w badaniach eksperymentalnych czasy ewakuacji z modelowymi wartościami czasów obliczonymi z opublikowanych w literaturze modeli. Wykazano, duży rozrzut otrzymanych wyników wynoszący od –65,0% aż do +425,8% w stosunku do uzyskanych eksperymentalnie czasów ewakuacji. Wykonując symulację komputerową, uzyskano czasy ewakuacji obarczone błędem od –54,4% do +26,0% w stosunku do przeprowadzonych eksperymentów. Obliczone czasy ewakuacji za pomocą zaproponowanego równania zgadzały się z wynikami eksperymentalnymi z błędem od –12,3% do +13,8%. Natomiast w porównaniu z czasami uzyskanymi z dodatkowych symulacji komputerowych, reprezentujących opis ewakuacji z budynków o bardzo różnej geometrii i różnej liczbie ewakuujących się ludzi, odchylenie wyniku obliczanego czasu ewakuacji z zaproponowanego modelu wyniosło od –16,7% do +23,1%. W zdecydowanej większości przypadków odchylenie wyniku oscylowało w granicach około ±15% dla szerokiej gamy geometrii budynków oraz różnej liczby ewakuujących się osób. Conclusions: Zaproponowany model pozwala na wyznaczenie z zadowalającą dokładnością czasu ewakuacji ludzi z budynków użyteczności publicznej ZL III i może stanowić wiarygodne źródło informacji porównawczych.
13
Content available Diagram in students of architecture didactic process
EN
Model of Humboldt’s university was an attempt to make a compromise between theory and practice. What is c rucial about education at such university i s the scheme based on medieval principle of three levels: master, assistant and a student. Assumptions of a principle “unity of research and education” at the same time refer to the way of underlining the essential aim of education which is discovering the truth. This discovery may be done through scientific research as well as educating students both through theory and empiricism. It is therefore justified that a process of educating and research, and a content of publications will require a specific model where the truth of scientific theories will be verified by experiments. P ublication gives a proposal of a creative and practical implementation of diagrams into students’ achievements and teachers’ research into a process of lear n ing design.
PL
Model humboldtowskiego uniwersytetu był swoistą próbą kompromisu między teorią i praktyką. Charakterystyczna na takiej uczelni edukacja, oparta jest na schemacie przyjętym ze średniowiecznych cechów, a zatem obejmowała następujące poziomy: mistrz, asystent, uczeń. Założenia dotyczące zasady „jedności badań i kształcenia” związane są z kolei ze sposobem percypowania podstawowego celu nauki, jakim jest odkrywanie prawdy. Proces nauczania, przebieg badań i treści publikacji wymagać więc będą powstawania specyficznego dla takich uczelni, modelu opartego na sprawdzeniu prawdziwości teorii naukowych poprzez eksperyment. Artykuł jest propozycją twórczego i praktycznego zastosowania „diagramów” do opisu dorobku studentów i nauczycieli akademickich w badaniach procesu nauki projektowania.
EN
The model reclamation process of the studied fly ash deposits has been started in 2003 by formation of five different experimental surface layers containing fly ash and organic matter in various combinations. Then, grass mixture was sown on these surface layers. In 2015, selected properties of plant communities growing on different variants of surface layers applied in the reclamation process were assessed. It was assumed that the type of mineral and organic substrates used in the process and their quality were the main factors affecting the long term plant diversity present on different variants of restored surfaces. The aim of this analysis was the assessment of the effectiveness of ash waste reclamation (carried out on five different types of the surface layer) after 12 years since its initiation. The long term results of the reclamation process showed that the applied surface layers allowed for an effective reclamation of ashes since all variants of experimental surfaces were totally covered by dense vegetation. The predominance of plant species from ruderal and segetal habitats indicated that the soil of the experimental habitats was fertile with neutral and slightly alkaline pH, and texture of sandy loams. The experimental surface layers with a texture of sand of favourable C:N ratio, neutral or slightly alkaline did not limit the plant development. The use of organic waste markedly contributed to the floristic diversity of the spontaneously developed vegetation. Coniferous bark used in some experimental variants had a marked effect on their floristic distinctiveness due to the presence of species preferring habitats of lower pH values.
15
Content available History of fire
EN
The history of fire is an important and fascinating topic, yet it is not covered in any school or university syllabus. In the present article, the author argues a case for its inclusion in chemistry teaching programs. He outlines some key points relating to investigations on the nature of combustion processes and the discovery of oxygen. Details are included for a class experiment with gunpowder, which is suitable for school pupils aged 13 to 15.
16
EN
The article provides information about using software for determination off tracking and trajectory movement of trucks. It describes experiment of determination of trajectory movement of trucks, using GPS system, to assess the compliance of similar models of the movement of road trains in computer-aided road design systems. Experimental study was conducted using truck KAMAZ 54115 and semi-trailer M 9397 in real road conditions. There are presented and compared results of the study of movement trajectories of road trains with results obtained of the Auto TURN software package application. As a conclusion the use of AutoTURN software package is validated for determining dynamic dimension of cars and for modelling trajectory of movement, not only for road trains, but also for all types of vehicles in the area of their design.
EN
The study investigates the axial load behaviour of concrete filled battened steel columns not covered by the design standards. A series of full scale tests on two I-sections connected together with intermediate batten plates and filled with concrete were carried out. The main parameters varied in the tests are length of the members and strength of the concrete filling. One bare steel member was also tested and results were compared with those filled with concrete. The tests results were illustrated by load-strain curves. The main objectives of these tests were twofold: first, to describe behaviour of new steel-concrete columns and second, to analyze the influence of slenderness on load-carrying capacity.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych złożonych słupów stalowych łączonych przewiązkami, wypełnionych betonem. Elementy badawcze poddawane były ściskaniu osiowemu w prasie hydraulicznej, z założonym przyrostem. Parametrami stałymi w badaniach był rodzaj kształtowników stalowych IPE80, rozstaw gałęzi i wielkość przewiązek. Zróżnicowana była długość słupów 1.5m, 2.5m oraz 3.0m a także klasa betonu wypełniającego. Jeden z elementów dla celów porównawczych pozostał nie wypełniony betonem. W trakcie badań dokonywano pomiarów odkształceń części stalowej słupa i betonu wypełniającego w wybranych przekrojach, rejestracji skrócenia oraz wygięcia słupów, a także makroskopowej oceny zachowania się elementów pod wpływem rosnącego obciążenia oraz pomiaru maksymalnej siły obciążającej. Zaobserwowano trzy główne postaci zniszczenia słupów, polegające na pękaniu i miażdżeniu betonu, z jednoczesnych lokalnym wyboczeniem profili stalowych w przypadku słupów o długości 1.5m i 2.0m oraz wyboczeniu globalnym słupów o długości 3.0m. Dokonano analizy odkształceń stali i betonu, stwierdzając ich współpracę w przenoszeniu obciążenia, analogicznie do słupów zespolonych. Pomierzone wartości odkształceń stali wykazały osiągnięcie granicy plastyczności. Natomiast odkształcenia betonu między przewiązkami przekroczyły wartości odkształceń granicznych odpowiadające maksymalnym naprężeniom. Zatem można wyciągnąć wniosek, że wytrzymałość betonu wzrosła z powodu ograniczenia odkształceń przez profile stalowe. Wydaje się, że w przypadku obliczeń nośności plastycznej przekrojów zbliżonych do badanych, zgodnie z Eurokodem 4, współczynnik redukcyjny wytrzymałości betonu można zwiększyć powyżej wartości 0.85. Wypełnienie betonem spowodowało wzrost nośności słupa stalowego o długości 2.0m o ok. 111%. Stwierdzono także, że w badanych słupach dwugałęziowych wypełnionych betonem, wpływ smukłości ma znacząco mniejszy wpływ na zmniejszenie nośności niż w słupach stalowych - dla elementów o długości 2.0m o około 43%. Uzyskane rezultaty badań potwierdzają praktyczny aspekt stosowania tego typu przekrojów w słupach o dużej nośności oraz przemawiają za prowadzeniem badań w kierunku ustalenia czy można traktować je, a w rezultacie obliczać, jako zespolone.
EN
Currently in Russia and other countries in family farms there is a demand for lowering cost of animal production. Main direction to achieve new terchnological solutions characterized by low energy constumption and high efficiency with maintaining high quality of product (mineral). For example, lately in animal production are acquired concentrates with low unity costs. Realising targets releated with lowering costs of forage production with usage comminution and crease of grain. Previously conducted own researches and literature analises shows, that currently used solutions are characterized by big errors made by construction of the devices, and technology effect of obtained product (grain). The paper presents the criteria for optimalization of technical indicators of shredding devices affecting the quality of the product.
PL
Obecnie, w Rosji i innych krajach w gospodarstwach rodzinnych i farmerskich dąży się do obniżenia kosztów produkcji zwierzęcej. Głównym kierunkiem prac umożliwiających osiągnięcie tego celu jest opracowanie nowych technicznych rozwiązań charakteryzujących się niską energochłonnością i wysoką wydajnością z zachowaniem wysokiej jakości produktu (surowca) przy produkcji pasz. Przykładowo w ostatnich latach w produkcji zwierzęcej pozyskuje się koncentraty o niskich kosztach jednostkowych, a zastosowanie rozdrabniania i gniecenia ziarna umożliwia realizację tego celu związanego z obniżeniem kosztów produkcji pasz. Prowadzone do tej pory badania naukowe i analiza literatury wykazują, że dotychczasowe rozwiązania charakteryzują się dużymi błędami wynikającymi z konstrukcji urządzeń, a także efektem technologicznym uzyskanego rozdrabnianego produktu (ziarna). W pracy przedstawiono kryteria optymalizacji wskaźników technicznych urządzeń rozdrabniających wpływających na jakość produktu.
EN
The paper presents the accurate assessment of the amount of gas flowing through three types of aero-engine expander sealing. Structures consisting of straight-through labyrinth seals – with one, two and three fins are considered. The study deploys two independent approaches. The first one focuses on the experimental research using high-precision test section with non-rotating labyrinth seals specimen connected to a high capacity vacuum installation. Experimentally tested seals are of actual size (model to engine scale is 1:1). High accuracy hot-wire anemometry probes, and orifice plate are deployed to evaluate the flow indicators accurately, allowing for comparison of different sealing structures. The second approach uses quasi-two-dimensional axissymmetric, steady-state Reynolds averaged Navier Stokes (RANS) computations to simulate the flow field. Various meshes and turbulence models were tested, presenting capabilities as well as limitations of specific computational approaches. The experimental and computational results were compared with literature data, showing a good agreement regarding overall trends, yet underlining some local discrepancies. This paper brings two significant findings. The 2D RANS methods tend to overestimate the leakage when compared with experimental results, and the difference is more significant for advanced arrangements. There is a notable difference between the performance of labyrinth seal with one fin and structure with two and three fins. In some operational areas, one-finned seal performs better than more advanced ones, reducing the leakage more effectively. This feature of one finned seal is not intuitive, as one would expect it to perform worse than a seal with two or three fins.
20
Content available Snowdrift extent on motorways with busy traffic
EN
The paper examines the problem of snow-drafts on roads and ways of mitigating them. The results of theoretical analyses of development of snow-drafts and experimental investigations with road models are presented. Authors examined low and high blowing snows with different wind velocities, roads with road bed at terrain elevation and situated on an embankment, with and without snow protective facilities and with variable amount of traffic. Based on the conducted analyses a set of recommendations for snow protection of roads are provided.
PL
W artykule dokonano analizy problemu występowania zaśnieżania dróg oraz opisano sposoby ich ochrony przed tym zjawiskiem. Przedstawiono także wyniki analizy teoretycznej przyczyn zaśnieżania dróg oraz wyniki badań eksperymentalnych z wykorzystaniem modeli dróg. Badano wpływ małych i dużych opadów śniegu występujących przy różnej prędkości wiatru na drogę usytuowaną w poziomie terenu (zero niwelety) i na nasypie, z uwzględnieniem wpływu obecności zasłon przeciwśnieżnych oraz niewielkiego ruchu pojazdów. Na podstawie wykonanych analiz sformułowano zalecenia dotyczące ochrony drogi przed opadami śniegu.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.