Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezzałogowe aparaty latające
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Projektowanie praw sterowania lotem grupowym bezzałogowych aparatów latających
PL
Bezzałogowe aparaty latające (BAL) są obecnie wykorzystywane przez człowieka do różnorodnych zadań militarnych i cywilnych. Możemy tutaj wymienić m. in. zadania takie jak zwiad i rozpoznanie nad terytorium wroga, ocena szkód po działaniach wojennych, kontrolowanie ruchu ulicznego, patrolowanie granic państwa, monitorowanie upraw rolniczych, zliczanie dzikiej zwierzyny na dużych obszarach leśnych oraz wiele innych. Wszystkie te zadania mogą zostać wykonane szybciej i efektywniej przez grupę BAL połączonych wspólnym prawem sterowania. Implementacja praw sterowania lotem grupowym powinna być poprzedzona wnikliwą analizą tworzonego algorytmu sterowania oraz jego licznymi badaniami symulacyjnymi pozwalającymi na weryfikację proponowanego podejścia. W artykule przedstawiono problem sterowania lotem grupowy BAL. Zaprezentowano opracowaną metodę sterowania lotem grupowym BAL opartą o układ Leader/Follower. W oparciu o założony model dynamiki pojedynczego obiektu (mikro-samolotu) zbudowano model symulacyjny w środowisku Matlab/Simulink z użyciem przyborników Control, Flight Dynamics and Control oraz Aerospace. Pokazane zostały matematyczne podstawy tej metody oraz zaprezentowano proces projektowania praw sterowania grupą BAL. Następnie dokonano weryfikacji zaprojektowanych praw sterowania. Przeprowadzono szereg badań symulacyjnych a ich wyniki zaprezentowano w formie wykresów przedstawiających przebiegi czasowe parametrów nawigacyjnych Leader’a oraz Follower’a (prędkość, kierunek, wysokość, tor lotu, profil lotu). Uzyskane wyniki pozwalają ocenić słuszność przyjętego procesu projektowania praw sterowania oraz ich efektywność a także możliwość implementacji na komputerze pokładowym mikro-samolotu.
EN
Unmanned flying machines (UFM) are currently used by people for a variety of military and civilian tasks. For example, here can be mentioned such tasks as reconnaissance and exploration of the territory of the enemy, damage assessment after the hostilities, traffic control, patrolling the country borders, monitoring of agricultural crops, counting wild animals over large areas of forest and many others. All these tasks can be performed faster and more efficiently by a UFM formation together with a common control law. Implementation of control laws of formation flight should be preceded by a thorough analysis of the created control algorithm, and simulation study that allows to verify the proposed approach. The article presents the problem of flight control of UFM formation. The developed method of the flight control of UFM formation flight based on the Leader/Follower configuration is presented. Based on the established model of the dynamics of a single object (micro-aircraft) the simulation model was built in Matlab/Simulink environment using Control, Flight Dynamics and Control, and Aerospace toolboxes. The mathematical basis of this method and the designing process of UFM formation control laws have been presented. Then, a verification of designed control laws has been done. A series of simulation tests and their results are presented in the form of charts showing waveforms of both Leader’s and Follower's navigational parameters (speed, direction, altitude, flight path, flight profile). The obtained results allow to evaluate correctly the accepted design process of control laws and its effectiveness and the ability to implement on the on-board computer of the micro-plane.
PL
W ciągu ostatnich kilku lat nastąpiła rozległa debata na temat legalności wykorzystania uzbrojonych bezzałogowych aparatów latających do operacji typu „targeted killings” wobec członków Al Kaidy i jej sojuszników. Pytania dotyczące wykorzystywania bezzałogowych aparatów latających do „eliminacji” działaczy terrorystycznych lub w jakimkolwiek innym celu wychodzącym poza ramy konfliktu zbrojnego, chociaż stanowią ciekawe i trudne kwestie prawne, pozostają jednak poza zakresem niniejszego artykułu. Kwestie problemowe natomiast będą koncentrowały się na przedstawieniu procesu targetingu z perspektywy wojskowej i prawnej (głównie z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych) oraz na możliwości użycia w tym procesie bezzałogowych aparatów latających w sytuacji konfliktu zbrojnego.
EN
The conclusions of modern wars and armed conflicts suggests that modern military operations are conducted in a rate over large areas, using various types of forces and means of warfare. Looking for a new organizational and technical measures to effectively impact on the enemy. One such solution is “targeting”. This process focuses on selecting a thoughtful and important objects fighting the enemy and determining the most effective impact on them, including the possibility of own troops and operational requirements of the battlefield. Past experience with the use of unmanned aerial vehicles in armed conflicts have confirmed the usefulness of the modern battlefield. Their comprehensive use for various tasks, with relatively high efficiency, contribute to achieving the objectives of the operation, with a relatively small loss in the forces and resources of its own. Unmanned aerial vehicles offer a wide range of identification and verification purposes. Abilities of unmanned aerial vehicles to observe the target area before the attack means that they are in a better position to verify the nature of the proposed order and get the information about where and when civilians are present, which can help to minimize civilian casualties in the event of attacks on military targets.
PL
W pracy zawarto wyniki badań wpływu parametrów blachy magnetycznej na właściwości silnika BLDC przeznaczonego do hybrydowego napędu równoległego dla bezzałogowego aparatu latającego. W warunkach laboratoryjnych wyznaczono charakterystyki mechaniczne badanego silnika oraz jego sprawności przy różnych wartościach napięć zasilających wynikających z założeń projektowych oraz rodzaju zastosowanej blachy magnetycznej.
EN
In paper were presented tests results of magnetic steel influence on properties of BLDC motor designed to parallel hybrid drive of unmanned aerial vehicle. Mechanical and efficiency characteristics were determined in laboratory conditions at different values of supply voltage and type of used magnetic steel.
PL
W pracy zaprezentowano weryfikację modelu matematycznego dynamiki mikro-samolotu w układzie delta z zabudowanymi generatorami wirów krawędziowych, które zostały wykorzystane jako aktywnie sterowane człony wykonawcze do sterowania przepływem. Przeprowadzono obliczenia charakterystyk aerodynamicznych modelu mikro-samolotu. Badania zweryfikowano w tunelu aerodynamicznym. Zaprezentowano charakterystyki aerodynamiczne mikro-samolotu z aktywnymi generatorami wirów krawędziowych wykonane w tunelu aerodynamicznym. Badania zostały przeprowadzone dla różnych częstotliwości i konfiguracji pracy piezo-generatorów. Przeprowadzono badania członów wykonawczych do generowania wirów, wyznaczono charakterystyki dynamiczne pracy piezo-generatorów dla różnych częstotliwości zadanych. Przeprowadzono analizę zużycia energii przez wibracyjne systemy sterowania mikro-samolotem.
EN
In the paper, the dynamics model of the micro aerial vehicle with delta wings configuration and vortex piezo-generators was verified. The vortex piezo-generators were assembled symmetrically in the vehicle wings. The flexible moving small plates deformations driven by controlled piezo-stacks and their influence on the air flow in the delta boundary layers are presented. The aerodynamics characteristics of the aircraft with the vortex piezo-generators were calculated and verified in the wind tunnel. The influence of the piezo-generators due to varied operation frequencies on the lift force in the time domain is presented. Also, the battery energy consumption of the piezo-generators were carried out due to frequency and time of the operation.
PL
Niniejsza praca przedstawia zbudowane przez autorów stanowisko do badań inercyjnych jednostek pomiarowych stosowanych w bezzałogowych aparatach latających (w skrócie BAL). Scharakteryzowano wybraną jednostkę pomiarową. Omówiono budowę oraz elementy składowe stanowiska badawczego. Dalej przedstawiono sposób realizacji oraz wyniki pomiarów drogi kątowej przy użyciu opisywanego stanowiska wróżnych temperaturach pracy. Zaprezentowano wyniki pomiarów uzyskane zwbudowanych wjednostkę pomiarową giroskopów oraz akcelerometrów. Następnie przedstawiono zagadnienia związane z obliczaniem błędów wskazań inercjalnej jednostki pomiarowej.
EN
In the paper own testbed for checking of inertial measurement units used in unmanned aerial vehicles is shown. Chosen IMU was described. Structure and components of testbed was shown. Method and results of experiment in which angular path was measured in different temperatures were shown. Problems with computation of errors connected with counting path by inertial measurement unit were described.
PL
W artykule zaprezentowano proces obliczeniowy charakterystyk aerodynamicznych bezzałogowego aparatu latającego. Jako obiekt badań wybrany został mikro-samolot typu delta w układzie latającego skrzydła o symetrycznym profilu płata. Do identyfikacji współczynników aerodynamicznych modelu oraz analizy opływu samolotu zostały zastosowane programy komputerowe XFLR5 oraz COMSOL Multiphysics wykorzystujące odpowiednio metodę panelową oraz metodę elementów skończonych. Wpracy zawarto matematyczny model opływu ciała, podstawy teoretyczne użytych metod obliczeniowych, pokazano wyniki przeprowadzonych analiz oraz dokonano ich porównania. W rezultacie oceniono możliwość zastosowania metod panelowych do obliczeń pochodnych stateczności mikro-samolotu.
EN
The paper presents the computing process of Micro Air Vehicle (MAV) aerodynamics characteristics. As the research object a fixed wing in the delta system with a symmetrical airfoil was chosen. To identify the aerodynamic coefficients and to flow analyzing around the MAV model XFLR5 and COMSOL Multiphysics software were used basing on the panel method and the finite element method respectively. The paper contains the mathematical model of flow around the body and the theoretical framework of used methods. Flow analysis results for both methods were shown and their comparison was made. As a result, possibility of using panel methods to calculate the MAV aerodynamics coefficients was assessed.
PL
W pracy przedstawiono studium projektowania i wyniki badań symulacyjnych układu optymalnego sterowania odpornego (ang. Optimal Robust Control) opartego na metodzie H-infinity i Μ-Synthesis dla mikro-samolotu zbudowanego w układzie delta z zaimplementowaną elektroniką autopilota. Wyznaczono model nominalny obiektu (zlinearyzowany w otoczeniu przyjętego punktu pracy). Oszacowano zakresy zmian parametrów niestacjonarnych obiektu, na podstawie których został zbudowany model niepewności multiplikatywnej obiektu sterowania. Uwzględniając nieliniową dynamikę układów wykonawczych mikro-samolotu, model nominalny i model niepewności zaprojektowano funkcje wagowe i filtry włączone wtory pomiarowe. Na podstawie tych działań zostały obliczone regulatory H-infinity i Μ-Synthesis uwzględniające sterowanie ruchem wzdłużnym i bocznym mikro-samolotu z stabilizacją kursu i wysokości lotu. Przeprowadzone obliczenia algorytmów sterowania i zweryfikowane zwynikami symulacji tzw. hardware-in-the-loop, potwierdziły efektywność zastosowanych praw sterowania.
EN
This paper discusses a nonlinear robust control design procedure to unmanned aerial vehicle that combines the singular value of the Μ-Synthesis and H-infinity techniques, which overcomes structured uncertainty of the control plant and is valid over the entire flight envelope. For the designed control system, the simulations and hardware-in-the-loop tests were performed. For the micro-aircraft with delta wings configuration the nominal model (linearized in the desired operation point) was calculated. Next, the uncertainty model was evaluated. The uncertainty model consists with multiplicative plug-in dynamics disturbances and parametric uncertainty. The uncertainty is conducted with the aircraft aerodynamics characteristics and parameters. These uncertainties are bounded in size based on wind tunnel experiments, flight test and analytical calculations. The weighting functions are used to capture the limits on the aileron, elevator and thrust actuators deflection magnitude and rate. Finally, the augmented model of the micro air vehicle was carried out, and H-infinity/Μ-Synthesis controllers were calculated. The robust control laws were successfully verified during the hardware-in-the-loop simulations.
PL
W artykule zawarto teoretyczne podstawy opisujące zależności między wybranymi parametrami technicznymi morskiego radaru nawigacyjnego a jego maksymalnym zasięgiem wykrywania w zmiennych warunkach hydrometeorologicznych. Przedstawione rozważania stanowią podstawę do budowy stanowiska umożliwiającego symulacyjne badanie zasięgów wykrywania obiektów na morzu. Artykuł jest prezentacją części wyników badań realizowanych w ramach projektu badawczego pt. "Automatyczny proces wyznaczania pozycji jednostki pływającej z wykorzystaniem metod nawigacji radarowej" finansowanego ze środków MNiSW na naukę w latach 2007-2010.
EN
The paper describes theoretical fundamentals of interdependence between some technical parameters of a navigational radar and its maximum detection range under changing weather conditions. The analyses form a base for building a stand to be used to investigate the ranges of detecting objects at sea. The paper presents part of results of investigations conducted within the framework research project called 'Automatic process of fixing a vessel's position with radar navigation methods' financed by Ministry of Science and Higher Education.
EN
The article presents assumptions that were the basis to develop maritime versions of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) and the experiences of using UAVs in naval operations so far. In the further part of the article there have been presented the tasks to be performed by unmanned sea vessels, co-operating with surface vessels and submarines and also the future of the UAVs to operate over seas has been defined. Conclusions concerning the influence of UAVs in naval operations are described in the final part of the article.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.