Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Vienna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Wiedeń uważany jest za światową stolicę stylu barokowego. Pośród wysadzanych płaskorzeźbami bogato zdobionych budynków na terenie miasta znajduje się kilka ternów zieleni, których styl przywołuje najśmielsze założenia ogrodow z tego okresu.
EN
The article presents two floating architectural structures developed in response to the needs of local communities. The first one – a river barge “Louise-Catherine” – was adapted in 1929 according to the design of Le Corbusier, one of the most influential architects of the first half of the 20th century, for the purposes of Salvation Army shelter docked on the Seine in Paris and it continued its operation as such until 1994. The second one – Bertha von Suttner state junior high school – was developed in a shipyard to serve as a school, which purpose it has been fulfilling since 1994 while moored on the Danube River in Vienna. The author’s intention was to describe both structures while highlighting common features as well as differences, and to analyse them in view of certain selected aspects. The background for the projects’ development was described account taken of different reasons and circumstances. Issues under analysis include decision making processes in terms of architectural programme, functions and spatial developments. The analysis also includes technical aspects such as structural developments, material and infrastructure – in terms of the floating Viennese school – account taken on safety of using a barge as a school establishment. A separate part of the article is dedicated to the issue of social reception, and in case of the former Salvation Army shelter – actions aimed at the protection of a historic structure.
PL
Wiedeń często przywoływany jest jako przykład miasta przyjaznego mieszkańcom. O ile w wiekszości miejskich aglomarecji jakość życia nie jest satysfakcjonująca i zazwyczaj brakuje w nich zielonych przestrzeni zapewniających miejsce do odpoczynku oraz rekreacji dla różnych użytkowników, stolica Austrii wydaje sie być wyjątkiem odbiegającym od tej reguły.
PL
Wstęp i cele: W pracy zaprezentowano recepcję życia i działalności Ludwika Zamenhofa – polsko-żydowskiego lekarza okulisty, twórcy najbardziej rozpowszechnionego na świecie sztucznego języka pomocniczego esperanto - w Wiedniu, gdzie na przestrzeni kilku stuleci koegzystowało obok siebie nawet kilkanaście narodów i kultur. Ukazano popularność języka esperanto w stolicy Austrii, zaprezentowano trwałe pamiątki, którymi uczczona jest w omawianej metropolii naddunajskiej tytułowa osobistość, ukazano możliwość recepcji postaci L. Zamenhofa w Wiedniu na podstawie poświęconych mu trwałych śladów pamięci. Materiały i metody: Materiałami są źródła przedstawiające życie i działalność Ludwika Zamenhofa oraz dokumenty opisujące pamiątki poświęcone tej postaci w Wiedniu. Zastosowano metodę analizy i syntezy. Wyniki: Chociaż L. Zamenhof przebywał w Wiedniu bardzo krótko, język esperanto cieszy się w tym mieście od ponad 100 lat dużą popularnością. Życie i dzieło L. Zamenhofa są w stolicy multikulturowego kraju uczczone kilkoma trwałymi pamiątkami. Wniosek: Różnorodne pamiątki, którymi uczczono w Wiedniu życie i działalność L. Zamenhofa oraz popularność języka esperanto świadczą o tym, że lekarz-lingwista od wielu dziesięcioleci w stolicy Austrii niejako w dalszym ciągu „żyje” w swoim dziele.
EN
Introduction and aims: The work presents the reception of the life and activities of Ludwik Zamenhof - a Polish-Jewish ophthalmologist, the creator of the most widespread artificial auxiliary language Esperanto in the world - in Vienna, where over several centuries co-existed side by side over a dozen nations and cultures. The popularity of Esperanto in the capital of Austria was shown, permanent memorabilia were presented with which the title personage is celebrated in the Danube metropolis, the possibility of reception of the character of L. Zamenhof in Vienna was shown based on permanent traces of memory dedicated to him. Materials and methods: In the paper have been used some materials are sources depicting the life and activities of Ludwik Zamenhof and documents describing memorabilia dedicated to this character in Vienna. The method of analysis and synthesis was used. Results: Although L. Zamenhof spent a very short time in Vienna, Esperanto has been very popular in the city for over 100 years. L. Zamenhof's life and work are celebrated in the capital of a multicultural country with several permanent souvenirs. Conclusion: Various souvenirs, which were celebrated in Vienna, the life and activity of L. Zamenhof and the popularity of Esperanto prove that the doctor-linguist for many decades in the capital of Austria continues to "live" in his work.
PL
Seestadt to nowe modelowe osiedle powstające we wschodniej części Wiednia, na terenie dawnego lotniska Aspern.
6
Content available Park Esterházy w tkance urbanistycznej Wiednia
PL
Park Esterházy to jeden z najstarszych parków publicznych w Wiedniu, który powstał z przekształconego ogrodu barokowego rezydencji magnackiej rodów Kaunitz i Esterházy. Jego przemiany są świadectwem szerszych procesów, jakim podlegał obszar całego miasta na przestrzeni ostatnich 250 lat. Historia i współczesność parku mają ścisły związek z kompozycją urbanistyczną całej dzielnicy Mariahilfer w Wiedniu. Losy Parku Esterházy są przykładem drogi od podmiejskiego ogrodu pałacowego do parku dzielnicowego wpisanego w gęstą tkankę urbanistyczną z przełomu XIX i XX wieku. W artykule dokonano analizy zmian układu przestrzennego parku i jego kompozycji oraz przedstawiono współczesne interwencje projektowe.
EN
Esterházy Park is one of the oldest public parks in Vienna, which was created from a converted Baroque garden of the nobleman’s residence of the Kaunitz and Esterházy families. Its transformations are the evidence of wider processes the area of the whole city was subjected to within the last 250 years. The history and modernity of the park are closely connected to the urban composition of the whole Mariahilfer district in Vienna. The history of Esterházy Park exemplifi es the change from a suburban palace garden to a district park fi tted into a dense urban tissue from the turn of the 19th and 20th century. The article analyses the alterations in the spatial layout of the par and its composition and presents the contemporary project interventions.
EN
The article deals with methods of research of markets in the urban structure. The study is based on the examples of Vienna, the total number of markets and shopping streets that have been studied is 81. The focus is: what is the market in general and its specific types in a city. Market is studied as a separate organization in the urban structure and as a part of its public space and public life. In this approach, it is very important, in which ways a person takes contact with the market, how a person behaves there, how long it stay at the market, which ways runs a human paths through the market, whether the market attract buyers to stay here longer. In conclusion, we can say what makes the market a special place in the city.
PL
Badanie opiera się na przykładach z Wiednia, liczba rynków i ulic handlowych, które zostały zbadane w ilości 81. Сelem badania jest definicja rynku jako zjawiska urbanistycznego oraz określenie jego typów spotykanych w mieście. Rynek jest badany jako organizm osobny w strukturze miejskiej i jako część jego przestrzeni publicznej oraz życia publicznego. Z tego punktu widzenia ważnym jest, w jaki sposób człowiek dokonuje kontaktu z rynkiem, jak on się zachowuje na rynku, jak długo pozostaje tam, czym rynek może zachęcić kupujących, oprócz handlu, do pozostania tu dłużej. Podsumowując, możemy powiedzieć, co sprawia, że rynek jest miejscem szczególnym w mieście.
PL
Artykuł stanowi próbę rozstrzygnięcia, czy „antydekoracyjny” charakter twórczości Adolfa Loosa stanowi opozycję wobec zagadnień symbolu i ekspresji, które zdają się charakteryzować współczesne temu twórcy nurty architektury i sztuki. Ciekawe wydaje się również stanowisko architekta wobec relacji łączących sztukę i architekturę. Poglądy prezentowane w esejach, takich jak słynny Ornament i zbrodnia, zostały w artykule poddane konfrontacji z wybranymi realizacjami. Omówieniu zostały poddane domy mieszkalne wybudowane w Wiedniu według projektów Loosa.
EN
The article is a trial of settlement whether the „anti-decorative” nature of works of Adolf Loos is in contradiction to symbol and expression that is characteristic of trends of architecture and art at that time. Architect’s standpoint on relations between an art and an architecture seems to be interesting as well. The article confronts the opinions presented in the essays like Ornament and crime to selected realizations. The residences built in Vienna was considered.
PL
Fenomen artystyczny, architektoniczny, urbanistyczny i krajobrazowy, jakim jest Ringstrasse, budzi powszechne zainteresowanie nie tylko znawców historii sztuki. Jest bowiem ten niezwykłej urody bulwar osobliwym symbolem niepowtarzalnej epoki, która kojarzy się nierozerwalnie z panowaniem cesarza Franciszka Józefa I. Z epoką tą wiąże się integralnie rozkwit historyzmu (historycyzmu) i eklektyzmu, które tak wybitnie zaznaczyły się w okresie romantyzmu i pozytywizmu za długoletniego panowania tego monarchy. Był on również inicjatorem wybitnego dzieła znakomitych austriackich twórców planowania przestrzennego, jakim pozostaje po dziś dzień Ring. Tkankę tego prospektu wypełniają głównie najznamienitsze przykłady różnorodności i neostylowego pluralizmu architektury dojrzałego i późnego historyzmu, wśród których wyróżniają się: neogotyk i szczególnie różne warianty neorenesansu. Istotę wiedeńskiego neorenesansu określić można mottem Otto Wagnera, kreatora secesji i jednocześnie wybitnego historycysty, preceptora Gottfrieda Sempera: Artis Sola Domina Necessitas.
EN
The artistic, architectonic, urban planning and landscape phenomenon, such as the Ringstrasse, evokes general interest not only among experts on art history. This boulevard of unusual beauty is a curious symbol of a unique epoch, which is inseparably associated with the reign of the Emperor Franz Joseph I. This epoch is integrally connected with the heyday of historism (historicism) and eclecticism, which made such a unique impact in the period of romanticism and positivism during the long-lasting reign of that monarch. He was also an initiator of the Ring which was and has since remained an outstanding work created by brilliant Austrian spatial planners. The tissue of this vista is predominantly filled with the most spectacular examples of diversity and neo-stylistic pluralism of architecture of mature and late historicism, among which the most distinctive are: neo-Gothic and especially variations of neo-Renaissance. The essence of the Viennese neo-Renaissance could be expressed using the motto of Otto Wagner, the creator of secession and at the same time an eminent historicist, preceptor of Gottfried Semper: Artis Sola Domina Necessitas.
10
Content available remote Nowe oblicze detalu architektonicznego na przykładzie neomodernizmu wiedeńskiego
PL
W latach 2009-2011 firma Palmers AG wzniosła w ramach najważniejszej ulicy handlowej Wiednia, tj. Mariahilfer Str., nowy budynek biurowo-komercyjny stanowiący znakomity przykład nowoczesnej architektury wielkomiejskiej. Neomodernizm w jego wydaniu stosuje prostotę będącą środkiem wyrazu współczesności, co więcej można go zaliczyć do kierunku twórczego określanego mianem nowego rygoryzmu.
EN
During the years 2009-2011 the Palmers AG company built a new office- commerce building on the most important Vienna shopping street, The Mariahilfer Str., which is an excellent example of modern urban architecture. Neomodernism, in this case, uses simplicity as a means of expressing modern times, which allows it to join the art trend, known as The New Rigour.
11
Content available remote Debate on secession and historicism in Vienna. Relation to Poznań
EN
The aim of the paper is to describe the discourse on architecture, which took place in Vienna at the turn of the 19th and 20th century. The participants were architects and Viennese university professors, known for their accomplishments in civil engineering as well as their teaching and research activities. This analysis is based on selected parts of the original publications which represent two opposing artistic attitudes. It has enabled the synthetic notion of trends. This paper marks the differences in opinions on the development and the future of architecture at the turn of the centuries. The presented situation is evident in the built architecture of the style of late historicism and secession in Vienna. In two generations of artists there were different styles of buildings and changes in style. The discussed examples are the buildings of Carl König and Otto Wagner. According to the architect Alfred Grotte, a student of Viennese masters, these influences have also affected building design in Poznan during the age of Secession.
PL
Celem opracowania jest ukazanie rezultatów dyskursu o architekturze, który toczył się we Wiedniu na przełomie XIX i XX wieku. Uczestniczyli w nim architekci, profesorowie wiedeńskich uczelni, znani z realizacji i działalności dydaktyczno-naukowej. Analiza wybranych fragmentów ówczesnych oryginalnych publikacji reprezentatywnych dla dwóch przeciwstawnych artystycznych postaw umożliwiła syntetyczne ujęcie tendencji oraz odnotowanie różnic w poglądach na rozwój i przyszłość architektury przełomu wieków. Sytuacja ta widoczna jest w realizacjach późnego historyzmu i secesji wiedeńskiej, zróżnicowanej stylistyce budowli i wahaniach dwóch pokoleń twórców. Przykładem są realizacje Carla Königa i Otto Wagnera. Za sprawą wychowanka mistrzów wiedeńskich, architekta Alfreda Grotte wpływy te dotarły również na teren Poznania.
12
Content available Metro w Wiedniu
PL
Wiedeń, stolica Austrii, system kolei miejskiej otrzymał oficjalnie w 1978 r., choć pierwsza wiedeńska linia przed-metra (pre-metro) funkcjonowała już od 1896 r. pod nazwą Stadtbahn (kolej miejska). Wtedy funkcję metra spełniały pociągi prowadzone trakcją parową. Obecnie w Wiedniu funkcjonuje 5 linii metra (U1, U2, U3, U4 oraz U6), obsługujących 90 stacji i 66 km szlaków.
PL
Omówiono problemy transportowe występujące w dużych miastach, historię wykorzystywania tramwajów towarowych do przewozu ładunków (Drezno, Zurych i Wiedeń) oraz projekt wykorzystania tramwaju towarowego w Monachium. Przedstawiono zalety i wady takich rozwiązań oraz wskazano, że istnieje możliwość zastosowania takiego transportu w Polsce.
EN
Transportation problems appearing in big cities, history of applications of freight trams (Dresden, Zurich, Vienna) and project of application of freight tram in Munich are described. Advantages and disadvantages of such solutions are presented and possibilities of applications of that kind of transport in Poland indicated.
14
Content available remote Współczesne miejskie bramy i wieże
PL
Bramy i wieże współczesnych miast nie bronią już dostępu obcym. Nie ma już takiej potrzeby ani możliwości, bo miasta ponowoczesne - post-polis - to miasta opanowane przez obcych. Bramy dawno już opuściły peryferia i przeniosły się do środka miasta. Ciągle podejmowane próby sytuowania nowych bram na krawędziach miast skazane są na niepowodzenie. Bramy i wieże stały się dzisiaj wyłącznie znakami w przestrzeni, symbolami miejsca, formami mocnymi, punktami orientacyjnymi, które dzięki szczególnemu ukształtowaniu, gabarytom, zastosowanym materiałom i fakturom - przyciągają uwagę, ułatwiają identyfikację miejsc. Dzisiejsze bramy miejskie są otwarte - są zaproszeniem ułatwiającym orientację w chaosie miasta.
EN
Gates and towers do not protect the access to contemporary cities. There is no such need, nor such possibility, because post-modern towns - post-polis - are occupied mostly by strangers. The gates have moved from the outskirts into the city centers long time ago. The attempts of placing new gates on the borders are condemned to failure. Gates and towers have become only signs in the space, symbols of a place, strong forms, orientation points, which facilitate the identification of a place. Today's city gates are open - they are an invitation which makes orientation within the city's chaos easier.
PL
Naturalną potrzebą i troską kolejnych pokoleń powinna być dbałość o zachowanie świadectw przeszłości. Budynki i budowle przekazują swoją historią, bryłą i sylwetą dzieje ich funkcjonowania, są przykładami technicznej kultury realizacyjnej, związanej z okresem ich powstania. Obiekty takie, często ze względu na swe walory architektoniczne i historyczne tradycje zaliczane do zabytkowych, funkcjonując w przestrzeni, mogą być płaszczyzną odniesienia do kształtowania współczesnych funkcji użytkowych, realizowanych przez projektantów i wykonawców. Do obiektów zabytkowych, przekazujących walory poszczególnych okresów cywilizacyjnych, można zaliczyć zarówno pojedyncze dzieła architektoniczne, jak i mniejsze czy większe zespoły urbanistyczne, tworzące osiedla, dzielnice, czy wręcz całe miasta. Obiekty zabytkowe liczące nieraz wiele setek lat wymagają dbałości o ich stan techniczny. Do miast niewątpliwie bogatych w historyczne obiekty architektoniczne należy Wiedeń. Zaliczany jest on do najstarszych i najładniejszych stolic europejskich, ze względu na swoje zabytki i położenie w dolinie Dunaju, na pograniczu Alp i Kotliny Wiedeńskiej. Początki Wiednia sięgają założonego tam rzymskiego obozu wojskowego z I w. n.e. Obóz ten tworzył regularny czworobok, przecięty prostymi ulicami. Wokół obozu powstała z czasem cywilna osada, która rozkwitła w III i IV w., jednak prawdziwy rozwój Wiednia wiąże się z epoką monarchii austro-węgierskiej [1]. Architektura Wiednia w przejrzysty sposób wyraża interesującą historię miasta. Celem nadrzędnym konserwatorów wiedeńskich jest troska o zachowanie cennych dzieł architektonicznych oraz zabezpieczenie ich walorów kulturowych i historycznych, przy jednoczesnym umożliwieniu ich użytkowania przez mieszkańców i turystów. W niniejszym artykule przedstawiono na wybranych przykładach wykorzystywane współcześnie metody konserwacji zabytków.
EN
The article demonstrates issues bound with modern conservation of historical monuments. Preservation works are exemplified by the most valuable monuments of the history of Vienna. In particular, attention has been drawn to the preservation of authenticity. Where the architectonic structure was severely damaged, the methods applied were directed towards recreating historical forms. Modern methods were used for the conservation of stone elements and for construction of new parts of architectonic systems. The cause of corrosion of materials' structure was precisely diagnosed before the conception and methods were accepted. The aim of the methods and means of conservation works ac-cepted, was to preserve to a maximum the structure's authenticity. Where the original substances could not be secured, materials with technical features referring to the original were introduced. The conservation measures described were realized by Viennese conservators.
17
Content available remote Przestrzenie publiczne Wiednia
PL
Osobowość urbanistyczna Wiednia opiera się na wyjątkowym ukształtowaniu i wystroju jego przestrzeni publicznych, towarzyszących zabytkowym kamienicom oraz wspaniałym gmachom z różnych epok świetności tego miasta. Liczne tradycyjne miejskie wnętrza - bulwary, ulice i zaułki, place i skwery, pięknie urządzona zieleń - stanowią o uroku oraz niepowtarzalności nie tylko z centrum (Altstadt, Hofburg, Ringstrasse), ale także innych historycznych części śródmieścia (Josef stadt, Spittelberg, parki pałaców Schonbrunn czy Belvedere). Szczególne walory atmosfery wiedeńskich wnętrz urbanistycznych wynikają ze zharmonizowania przestrzeni "cesarskich", "mieszczańskich" czy nawet "wiejskich", tworzących w sumie interesującą mozaikę obrazów starego Wiednia, wzbogaconą o współczesne próby stworzenia także jego nowego oblicza.
EN
The urban "personality" of Vienna is based on exceptional forms and images of its public spaces, framed by old modest houses and magnificent edifices from different glorious times of the city. Numerous traditional urban interiors - beautiful boulevards, streets and cul-de-sacs, squares or green areas - form individuality and charm of the city. It concerns both the old town (the Altstadt, the Hofburg, the Ringstrasse) and other historic parts of the central area (Josefstadt and Spittelberg, the parks of the Schonbrunn or the Belvedere residences). Specific values of the Viennese urban environment and its traditional atmosphere result from the harmony, linking different kinds of urban space - the imperial, the citizens. or even the rural ones. They create an interesting mosaic of the old Vienna's views, together with the contemporary appearance of the city.
18
Content available remote Współczesne zespoły architektoniczne i urbanistyczne w strukturze miasta
EN
At Present in many big European cities there are a lot of design ideas and realizations of architectural and urban complexes shaped in the big scale. This process results from the great need of the complex restoration of physical and functional structure of contemporary cities (especially: former industrial areas, railway areas, store and harbour areas, river banks), as well as from the need of creation big urban complexes of specific function and technology (such as: Olympic villages, ecological housing complexes, tele-villages, big commercial and service complexes, technological and business parks, etc.). In the paper there are presented examples of chosen architectural and urban complexes in European cities as well as in Warsaw. Analysis of different examples created the possibilities of the evaluation of integration of each complex in existing city structure (especially compositional legibility), as well as the possibilities of the evaluation of the, images of the complexes as the "city within the city" as a positive feature. Many of presented examples are waterfront areas and terrains neighbouring river. River flowing through town should join both parts into one unique spatial composition. It is possible to achieve this aim by harmonious development of river banks as well as by effective and aesthetic banks' connections. The development of all areas neighbouring river should be co-ordinated. Now in the face of processes of transforming our towns (such as becoming uniform and similar) - enhancing landscape values of river valley in town could positively influence and emphasise town's identity.
19
Content available remote Miejsca odzyskane : „Gazometry" wiedeńskie i inne przypadki
EN
To rescue the lost places, place which are located out of cities limits, where appear the new living spaces, where the places lost their first functional value is crucial now. There are still "the black holes" in the spatial cultural and functional continuity of urban fabric. This problem is very important in polish cities, where a lot of spaces were demaged and waiting for renovation now. Constant reorganization of space is a typical feature of modern cities. One of very characteristic example of this problem is renovation of four historical Gasometers in Vienna. They should be preserved though, as they are a symbol for the development of the City of Vienna's infrastructure. Now a new local urban center was created as a "small town" situated 10 minutes away by subway from St. Stephen's Cathedral, the center of Vienna. There are apartments, a student hostel, an event hall, a shopping mall, a movie center.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.