Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zachowania zakupowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Net Generation’s Customer Experience During a Pandemic
EN
The article presents the aspect of netgeneration client experience during a pandemic in terms of research by research companies. The aim of this article is to define the concept of netgeneration and the customer’s experience during a pandemic. In today’s marketplace, customers around the world have the belief that they will live differently in the near future as a pandemic has turned their buying experience. It should be noted that the significant determinants of the new reality seem to be greater uncertainty, less sense of security during shopping and a limited range of face-to-face sales opportunities. Consumers, therefore, can expect brands that I interact with - digitally or as restrictions are relaxed physically - to provide them with better, safer and more free interaction at a lower cost. In the modern world, there is a strong digital activism / socialism (so-called cyberactivism), i.e. a social movement in which citizens want to influence social, economic and political reality using ICT tools. In connection with this movement, one can define the development of netgeneration, which highly values the rights of the individual, independence and freedom of action, opposing institutions, including business ones, which try to limit them, and has a strong sense of common good and socio-civic responsibility, and therefore its customer experiences mainly are related to electronic purchases.
PL
Artykuł prezentuje aspekt doświadczenia klienta netgeneracji w okresie pandemii w aspekcie badań firm badawczych. Celem artykułu jest określenie pojęcia netgeneracji oraz doświadczenia klienta w czasie pandemii. Na współczesnym rynku klienci na całym świecie są przekonani, że w najbliższej przyszłości będą żyć inaczej, ponieważ pandemia zmieniła ich doświadczenia zakupowe. Należy zauważyć, że istotnymi wyznacznikami nowej rzeczywistości są: większa niepewność, mniejsze poczucie bezpieczeństwa w trakcie zakupów oraz ograniczony zakres możliwości sprzedaży face-to-face. Konsumenci zatem mogą oczekiwać, że marki, z którymi będą wchodzić w interakcje - cyfrowo lub w miarę poluzowania obostrzeń fizycznie - zapewnią im lepszą, bezpieczniejszą i bardziej swobodną interakcję przy niższych kosztach. We współczesnym świecie zauważa się silny cyfrowy aktywizm/socjalizm (tzw. cyberaktywizm), czyli ruch społeczny, w którym obywatele za pomocą narzędzi ICT chcą wpływać na społeczną, gospodarczą i polityczną rzeczywistość. W związku z tym ruchem można określić rozwój netgeneracji, która wysoko ceni prawa jednostki, niezależność i swobodę działania, sprzeciwiając się instytucjom, w tym biznesowym, które próbują je ograniczać, oraz ma silne poczucie wspólnego dobra i odpowiedzialności społeczno-obywatelskiej - dlatego jej doświadczenia klienckie związane są głównie z zakupami elektronicznymi.
EN
Classical marketing is becoming less effective. Senses and emotions, as well as a buying mood, the atmosphere of the place, where the decision to purchase is made by a buyer have key importance in stimulating both the creation of shopping behaviours and the consumer – brand relationship. The use of sensory (sensual) branding is a departure from the 2D brands, communicating through sight and hearing, towards the 5D brands, which affect the five different human senses. Sensory marketing and branding enable building a relationship with the brand, keeping the brand awareness alive, increasing sales, and exceeding the competition to a higher extent. New technologies create and strengthen the space of the buyer's experiences with the brand. The neuromarketing research shows that emotions play a significant role when making the purchasing decisions.
3
Content available Changes in the behavior of organic food consumers
EN
The purpose of this paper is to discuss the purchasing behavior of organic food consumers based on survey findings, and to identify the change patterns by comparing these findings with a 2010 study and selected conclusions from other research carried out in Poland. A PAPI survey was carried out in 2018 with 214 respondents who buy organic food in stores located in Poznań. The results were analyzed using descriptive statistics metrics. The survey revealed the growing importance of health and environmental concerns among the motives for buying organic food, as indicated by the consumers. Compared to findings from previous research, there are improvements in consumer awareness and a transition from an egoistic to an altruistic approach to how their purchasing decisions affect the natural environment. Positive developments also include the increase in the share of regular consumers who form the basic segment of the organic food market, and the fact that online sales are viewed as a prospective place of buying organic food.
EN
Green purchasing which refers to the purchase of environmentally friendly products and avoiding products that harm the environment is of particular importance in the time of exacerbating environmental problems. The volume of green purchasing increases every year, as does the clients’ willingness to make them. The present study analyses the available literature on green purchasing and attempts to identify prevailing motives and factors influencing consumer purchase intention toward green products. The article presents the results of a study conducted on 1130 employees of innovative enterprises with the aim of gauging their readiness to make such purchases and analyzing it against their characteristics.
PL
Pojęcie “zielonych zakupów” (green purchasing) odnosi się do zakupu produktów przyjaznych dla środowiska i unikania zakupu produktów szkodliwych. Bazuje ono na przekonaniu, że klienci posiadają możliwość zmniejszania szkód środowiskowych poprzez nabywanie tego rodzaju produktów. Uprzednie badania wskazały, że znacząca grupa klientów cechuje się pozytywnym nastawieniem wobec problemów ochrony środowiska. Jednak pomimo wzrastających w ostatnich latach chęci do zakupu proekologicznych produktów, ich wielkość nie zmienia się. Badania dotyczące tej problematyki wskazują na występowanie luki pomiędzy preferencjami i nastawieniem klientów a ich rzeczywistymi praktykami zakupowymi. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników empirycznej weryfikacji determinant wpływających na intencje zakupu proekologicznych wyrobów. Artykuł stanowi próbę identyfikacji znaczenia i siły oddziaływania wybranych czynników. Badania objęły 13 zmiennych, odnoszących się do czterech obszarów: wiedzy ekologicznej, wartości proekologicznych, nastawienia (troski o stan środowiska), intencji zachowań proekologicznych. Próba badawcza liczyła 1130 respondentów, będących pracownikami polskich przedsiębiorstw. Wyniki potwierdzają wpływ trzech zmiennych: wiedzy, wartości, nastawienia na intencje zakupu zielonych produktów. Siła tego oddziaływania zależy od indywidualnych cech klientów.
5
Content available An analysis of online consumer shopping behaviour
EN
The objective of the article is to sum up the theoretical basis of the issue, analyse shopping behaviour of consumers on the Internet in terms of applied marketing activities and research the contexts based on selected factors influencing the purchasing behaviour of consumers on the Internet. In the first part of the article, it focuses on the theoretical definition of marketing communication and its various instruments. Other parts of the article focus on the theoretical basis regarding the shopping behaviour of consumers and new online trends in this regard. The research part of this article consists of a quantitative research carried out using an electronic questionnaire and assumptions made based on the previous theoretical analysis. The questions focused on the subjective opinion of the respondents who shop through the Internet under the influence of different marketing factors. Based on these results, the last section of the article outlines proposals and recommendations within the framework of effective online marketing communications with regard to the sale of goods and services on the Internet. In conclusion, the study points out the need to include online activities in the marketing activities of companies and thus reach a wider range of users.
PL
Celem artykułu jest podsumowanie teoretycznych podstaw problemu, analiza zachowań zakupowych konsumentów w Internecie pod kątem stosowanych działań marketingowych oraz badanie kontekstów w oparciu o wybrane czynniki wpływające na zachowania zakupowe konsumentów w Internecie. W pierwszej części artykułu skupiono się na teoretycznej definicji komunikacji marketingowej i jej różnych instrumentów. Inne części artykułu koncentrują się na teoretycznych podstawach dotyczących zachowań zakupowych konsumentów i nowych trendów internetowych w tym zakresie. Część badawcza tego artykułu składa się z badań ilościowych przeprowadzonych za pomocą elektronicznego kwestionariusza i założeń dokonanych na podstawie wcześniejszej analizy teoretycznej. Pytania dotyczyły subiektywnej opinii respondentów, którzy dokonują zakupów w Internecie pod wpływem różnych czynników marketingowych. Na podstawie tych wyników w ostatniej części artykułu przedstawiono propozycje i zalecenia w ramach skutecznej komunikacji marketingowej online w odniesieniu do sprzedaży towarów i usług w Internecie. Podsumowując, badanie wskazuje na potrzebę uwzględnienia działań online w działaniach marketingowych firm, a tym samym dotarcia do szerszego grona użytkowników.
PL
W tekście podjęto problem skuteczności działań edukacyjnych i promocyjnych wspierających wejście na rynek nowej kategorii produktów i jej uzależnienie od sposobów komunikacji z nabywcą. Obok rozważań teoretycznych ujęte w nim zostały także wyniki badań przeprowadzonych przez jednego z autorów w ramach jego rozprawy doktorskiej poświęconej tej problematyce.
EN
The article is focused on the problem of effectiveness of different promotional and educational content supporting buyers purchase decisions – specifically for new and innovative computer products. The theoretical part is supported by research prepared and run by one of authors.
EN
The present paper aims to identify coordinates of the buying behaviour prior to the Easter celebration displayed by people shopping from large surface stores in Bucharest, Romania. Through a comprehensive semi-structured, disguised and direct observation performed by people based on an observation guide with 7 topics conducted in three Kaufland stores located in various parts of Bucharest, quantitative and qualitative peculiarities of the buying and consumption behaviour of 413 individuals were uncovered. The findings of this study display the product categories, types and brands chosen by shoppers in large surface stores as well as coordinates of the in-store behaviour, rendering a detailed image of the conclusions prompted by the buying decision-making process with tremendous significance for the retail sector in Romania.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu określenie współrzędnych zachowań zakupowych przed Świętami Wielkanocnymi przejawianych przez ludzi robiących zakupy w sklepach wielkopowierzchniowych w Bukareszcie w Rumunii. Poprzez obszerną semistrukturalną, z ukrycia i bezpośrednią obserwację wykonaną przez ludzi na podstawie przewodnika obserwacji z 7 tematami, przeprowadzoną w trzech sklepach Kaufland zlokalizowanych w różnych częściach Bukaresztu, zostały wykryte ilościowe i jakościowe osobliwości zachowania zakupowego i konsumpcyjnego 413 osób. Wnioski z niniejszego badania wskazują kategorie produktów, rodzaje i marki wybrane przez kupujących w sklepach wielkopowierzchniowych, jak również współrzędne zachowania w sklepie, czyniąc szczegółowy obraz wniosków wyłonionych w procesie podejmowania decyzji zakupu, które mają ogromne znaczenie dla sektora detalicznego w Rumunii.
8
Content available remote Zachowania zakupowe klientów sklepów internetowych
PL
Rozwój technologiczny, urbanizacyjny oraz zmiany w gospodarkach narodowych spowodowały zmiany w zachowaniach rynkowych konsumentów. Współcześnie konsumenci chętnie wykorzystują nowe formy sprzedaży. Do jednych z popularniejszych należy kupowanie w sklepach internetowych. Pociągnęło to za sobą pojawienie się na rynku nowego typu konsumentów: klienta sklepów internetowych. Celem pracy było określenie zachowań zakupowych klientów sklepów internetowych oraz czynników je determinujących. Na podstawie uzyskanych wyników skonstruowano profil demograficzny konsumenta sklepów internetowych. Klientami sklepów internetowych są osoby młode, z wyższym wykształceniem. Zaobserwowano różnice w zachowaniach zakupowych kobiet i mężczyzn.
EN
Changes of national economies, technology development bring changes on consumer's market behaviour. Presently consumers are using new form of sale eagerly. One of the most popular one is buying in internet shops. It leads to appear new type of consumer on market: client of internet shops. Purpose of research was to specify market behaviour of internet shops clients and factors which determine that behaviour. Demographic profile of internet shops consumers was constructed based on obtained results. Clients are usually young persons with higer education. Differences between males and females was observed.
9
Content available remote Marketing zmysłów a zakupowe zachowania nabywców finalnych
EN
In the paper problems related to the idea of senses marketing were presented. The special attention was paid to the role of music, flavours, colours and light in forming market behaviours of final customers and in building image of shops. These factors play the main role in supermarkets, hypermarkets, trade galleries and trade centers, because of direct contact between customers and products without shop-assistants. Each of them stimulates the other human sense, but when they are used together gained marketing effects are the best. Forming of attitudes and behaviours of final clients by presented impulses is very effective because customers reactions are rather subconscious and they think that their market decisions are independent. In addition the most of purchase decisions are made in the retail sale points thanks all factors influencing on clients there. So, it's very important to use power of this influence correctly. It requires the actual knowledge about possible reactions of customers in the sphere of their emotions and feelings which were described in this article.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.