Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 103

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  realizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zarys problematyki elektroenergetycznych inwestycji sieciowych oraz ogólną charakterystykę tego procesu w obszarze formalnoprawnym. Omówiono krajowe uregulowania prawne dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji sieciowych. Przedstawiono analizę przyczyn niedostosowania istniejących rozwiązań prawnych do specyfiki inwestycji liniowych. Ponadto omówiono krajowe uregulowania prawne dotyczące ochrony środowiska. Wskazano na konieczność stosowania rozwiązań, które maksymalnie ograniczają ingerencję inwestycji w środowisko przyrodnicze.
EN
Presented is a draft of the electric power grid investments issue as well as the general characteristics of this process in the formal and legal area. Discussed is the domestic legislation concerning preparation and realization of network investments. Presented is an analysis of causes of the existing legal solutions maladjustment to the specific character of investments in power lines. Moreover, described are domestic legal regulations concerning environmental protection. Indicated is the necessity to apply solutions which reduce the investments' environmental impact to a maximum.
EN
Industry 4.0 is a designation for the automation of production and labour market changes that this will bring. It is based on the boom of digitization, robotization and automation. The Industry 4.0 concept brings the benefits of increasing productivity, reducing costs and making mistakes they result from the involvement of more sophisticated machines in all company processes. The aim of this article is to present the ongoing fourth Industrial revolution (Industry 4.0.) and the impact of innovations in the company. Implementation of innovations are presented, innovation cycle itself and innovations effect on companies. Industry 4.0 makes full use of emerging technologies and rapid development of machines and tools to cope with global challenges in order to improve industry levels. Also, concepts of innovation and digitization are currently a central task for future competitiveness. Therefore, companies are establishing brand new departments focused on innovations in Industry 4.0. Industry 4.0 and digital transformation bring new opportunities in the areas of customer search, improving product offerings, and new opportunities for creating and delivering value, thus opening up new ways to create profit. First part theoretically describes various approaches to this problematic, description of four industrial revolutions and Industry 4.0. itself. Next implementation of innovations is presented, innovation cycle itself and innovations effect on companies. The last part of the article covers innovations in context of Industry 4.0. (both methods and technology) within the automotive industry. Main impact of the work is that this article puts in correlation both importance of the ongoing fourth industrial revolution with innovations in the company. It is very interesting, that these innovations with modern technologies help companies to operate more effectively.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie związane z kontrolą społeczną procesu inwestycyjno-budowlanego, a także działania organów administracji publicznej uczestniczących w postępowaniach obejmujących realizacje przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych, która jest ważnym narzędziem umożliwiającym społeczeństwu wypowiadanie się w sprawach związanych z działalnością budowlaną. Artykuł wyjaśnia podstawy kontroli instytucjonalnej i kontroli społecznej, główne instrumenty, formy i zakres. W celu zobrazowania znaczenia i ważności kontroli społecznych autorzy artykułu przedstawiają kilka wybranych charakterystycznych przykładów takich kontroli w budownictwie, które mają często duże konsekwencje społeczne i gospodarcze.
EN
The paper presents the issue related to social control of the investment and construction process, as well as the activities of public administration participating in proceedings involving the implementation of investment and construction projects, which is an important tool enabling the social to speak on matters related to construction activities. The article explains the basics of institutional control and social control, the main instruments, forms and scope. To illustrate the importance of social control, the authors present a few selected characteristic examples of such controls in investment, which often have large social and economic consequences.
4
Content available remote Model of service realization on the intermodal transport market
EN
Realization of the service on the intermodal transport market is dependent on the fulfillment of the obligations of the client and the contractor of the transport contract. The knowledge of expenditures and costs in the intermodal transshipment terminal has an impact on the effective course of individual stages of planning the realization of the intermodal transport service. The proposed model of the realization of intermodal load transport service is an exemplary process of service realization on the intermodal transport market.
PL
Realizacja usługi na rynku transportu intermodalnego jest uzależniona od wywiązania się z zobowiązań zleceniodawcy i zleceniobiorcy z umowy transportowej. Na efektywny przebieg poszczególnych etapów planowania realizacji usługi transportu intermodalnego wywiera znajomość nakładów i kosztów w intermodalnym terminalu przeładunkowym. Zaproponowany model realizacji usługi transportu intermodalnego ładunków jest przykładowym procesem realizacji usługi na rynku transportu intermodalnego.
5
Content available remote BIM – z pomocą współczesnej praktyce
PL
Model informacyjny jako wizualna reprezentacja bazy danych BIM może bardzo korzystnie wpłynąć na przebieg przygotowania i realizacji inwestycji. Nawiązując do tradycyjnych metod warsztatu projektowego posługującego się modelami fizycznymi, model informacyjny ułatwia interpretację założeń projektowych, identyfikację problemów i stanowi bazę dla organizacji pracy wielobranżowego zespołu projektowego. Model informacyjny, wspierając proces wymiany informacji, może znaleźć szczególne zastosowanie w projektach obiektów wielkopowierzchniowych, o wysokim poziomie komplikacji technicznej i znaczącym ryzyku wystąpienia błędów na etapie koordynacji międzybranżowej.
EN
An information model as a visual representation of BIM database can have a significant impact on investment preparation and execution process. Referring to traditional methods of the designing practice relying on physical models, the information model makes the interpretation of designing decisions and problems identification easier and serves as a base for the cooperation of an interdisciplinary team. The information model, supporting the process of information exchange, can be particularly useful for designing large-area, technically complicated buildings, prone to communication and coordination errors.
PL
Remont i rekonstrukcja studni głębinowych to dwa zagadnienia, które znacząco różnią się pod względem rozliczeń finansowych i procedur prawnych, co wielokrotnie przysparza problemów eksploatatorom ujęć wód podziemnych, zarówno na etapie planowania inwestycji, jak i realizacji zadań.
EN
Construction work on buildings covered by the revitalization program of historic urban development represents a special type of construction project in which, in the execution phase, difficult technical situations and other risk sources are being encountered. An important source of risk is the necessity to preserve a part of the historic substance, which results, among others, from the recommendations of the conservator, legal regulations or from the vision of the architect/investor. The risk is also associated with difficulties and complications in construction works resulting from the location of these objects in dense urban development. The aim of the article is to identify risk factors and reactions of contractors, i.e. applied risk management methods and techniques, based on the example of a complex of buildings constructed in the historic district of Krakow. The elimination of sources of risk, especially of a technical nature, requires the construction management to be highly skilled and experienced, to carefully prepare the construction work and to design additional solutions to ensure safety at work. The experience gained may serve as a basis for risk analysis and identification during the implementation of projects involving the use of an existing building and historic substance in areas subject to revitalization programs.
PL
Roboty budowlane na obiektach objętych programem rewitalizacji zabytkowej zabudowy miejskiej stanowią szczególny rodzaj przedsięwzięcia budowlanego, w którym w fazie wykonawstwa, występuje wiele trudnych sytuacji technicznych i innych uwarunkowań stanowiących źródła ryzyka. Istotnym źródłem ryzyka jest konieczność zachowania części substancji zabytkowej, która wynika m.in. z zaleceń konserwatora zabytków, z przepisów prawnych lub z wizji architekta/inwestora. Ryzyko niosą z sobą też utrudnienia i komplikacje w robotach budowlanych wynikające z lokalizacji tych obiektów w gęstej zabudowie miejskiej. Z tych względów, a także z powodu szczególnych uwarunkowań prawnych - zwłaszcza dotyczących obiektów zabytkowych i prac związanych z przygotowaniem robót remontowych (do momentu ich rozpoczęcia) wymagają one dużej staranności i znajomości przepisów oraz dobrego ich zaprojektowania i zaplanowania. Z uwagi na coraz szerszy zakres realizacji inwestycji budowlanych o różnym przeznaczeniu na terenach objętych programami rewitalizacji jest potrzebna wiedza oparta na doświadczeniach dotycząca identyfikacji źródeł i czynników ryzyka, która konieczna jest do realizacji przedsięwzięcia budowlanego z sukcesem. W artykule na przykładzie obserwacji realizacji kompleksu mieszkaniowego na terenie zabudowy byłej elektrowni w zabytkowej dzielnicy Krakowa - Kazimierzu przedstawiono wyniki z analizy i identyfikacji źródeł i czynników ryzyka tego przedsięwzięcia.
8
Content available remote Relokacja w toku produkcyjnym
PL
Stale przyspieszające polska i europejska gospodarka nieustannie dodają sporo dynamizmu rozwojowego, i to w zakresie czysto ekonomicznym, jak i fizycznym.
9
Content available remote Analiza wybranych metod realizacji sprzętowej rotatorów Givensa w układzie FPGA
PL
W artykule przedstawiono analizę wybranych metod sprzętowej realizacji rotatorów Givensa. Jako bazę sprzętową wybrano układ FPGA Altera Cyclone 5 SX SoC. Dokonano również pomiaru szeregu parametrów sprzętowych oraz sprawdzono dokładność działania, następnie porównano wyniki w celu wybrania najlepszej realizacji. Badania zostały zrealizowane w ramach prac nad ortogonalnymi filtrami potokowymi realizowanymi za pomocą rotatorów Givensa.
EN
In the paper, analysis of selected methods of hardware implementation of Givens rotators is presented . The author use the FPGA chip Altera Cyclone 5 SX SoC. Hardware parameters of structures are measure. Also accuracy of operations are analysed. Results are compared and selected the best implementation. The research are realisation as part of the work on orthogonal filters implemented with Givens rotators.
PL
Przedstawiono zasadnicze uprawnienia organów administracji publicznej i skutki jej właściwego postępowania. Podstawę przedstawionych i analizowanych przykładów stanowią sentencje orzeczeń zakończonych postępowań sądowych. Z analizowanych przykładów wynika, że nieznajomość prawa, nieprzestrzeganie procedur administracyjnych są zasadniczymi przyczynami nieprawidłowości w postępowaniu organów administracji publicznej.
EN
The paper presents main permissions of the public administration and consequences of its proper use. The basis for the presented and analyzed examples are only the sentences of judgments of completed judicial proceedings. The analyzed examples show that ignorance of the law, non-compliance with administrative procedures are the main causes of irregularities of the proceedings of public administration departments.
11
Content available 700-letni Lublin i jego drogi
PL
W ostatnich latach poczyniono wielki postęp w rozwój dróg Lublina i jego okolic. Układ drogowy Lublina zmienia się z układu promienistego do promienisto-obwodnicowego, uzupełnionego wielopasowymi (dwujezdniowymi) ulicami o przebiegach N-S, W-E i pośrednich. Zaplanowano i w dużym stopniu zbudowano, trzy koncentryczne obwodnice; wewnętrzną, zewnętrzną i pośrednią, powiązane ze sobą trasami promienistymi.
EN
Big progress of road development in Lublin and its surrounding has been achieved in last years. Rod scheme in Lublin has been changing from radial to radial-ring completed by dual carriageway streets N-S, W-E and other. There has been planned and essentially implemented three concentric rings: internal, external and intermadiate connected by radial routes.
EN
The applicability of fractional calculus in system engineering outperforms classic identification techniques due to its ability to depict physical phenomena with increased accuracy. The present study explores the increased accuracy and flexibility of a fractional order model applied to an experimental smart beam depicting an airplane wing. The paper details the fractional order system identification of the beam and explores the possibility of realization of the model.
EN
A new method for determination of positive realizations of given transfer matrices of linear continuous-time linear systems is proposed. Necessary and sufficient conditions for the existence of positive realizations of transfer matrices are presented. A procedure for computation of the positive realizations is proposed and illustrated by an example.
14
Content available remote Teatr to wydarzenie [Budynek Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego]
EN
A new method for computation of positive realizations of given transfer matrices of descriptor linear continuous-time linear systems is proposed. Necessary and sufficient conditions for the existence of positive realizations of transfer matrices are given. A procedure for computation of the positive realizations is proposed and illustrated by examples.
PL
W pracy podano nową metodę wyznaczania dodatnich realizacji dla zadanych macierzy transmitacji operatorowych deskryptowych( singularnych) ciągłych układów liniowych. Sformułowano warunki konieczne i wystarczające istnienia dodatnich realizacji dla tej klasy deskryptowych ciągłych układów liniowych. Podano procedurę wyznaczania tych realizacji. Procedura ta została zlustrowana przykładami liczbowymi.
PL
W artykule przedstawiono problematykę realizacji strategicznych energetycznych inwestycji infrastrukturalnych oraz charakterystykę tego procesu, jak również proces realizacji energetycznych inwestycji liniowych w obszarze formalno-prawnym. Omówiono krajowe uregulowania prawne dotyczące przygotowania i realizacji energetycznych inwestycji liniowych. Przeprowadzono ich analizę i ocenę oraz zidentyfikowano utrudnienia i bariery związane z realizacją energetycznych inwestycji liniowych. Przedstawiono analizę przyczyn niedostosowania istniejących rozwiązań prawnych do specyfiki inwestycji liniowych. Zaproponowano zmiany uregulowań prawnych ukierunkowanych na szybkość i efektywność procesu inwestycyjnego, uproszczenie i przyspieszenie zarówno procesu przygotowania jak i realizacji energetycznych inwestycji liniowych, ułatwione pozyskiwanie terenów pod lokalizację inwestycji liniowych i wprowadzenie instrumentów umożliwiających szybkie rozwiązania sytuacji spornych. Stwierdzono, że taką możliwość daje jedynie specustawa, bowiem kompleksowa nowelizacja przepisów dotyczących realizacji inwestycji rozproszonych w bardzo wielu ustawach i aktach wykonawczych do nich jest nierealna. Dokonano analizy i oceny specustaw dotyczących różnych inwestycji infrastrukturalnych uchwalonych na przestrzeni ostatnich lat. Stwierdzono, że przyjęcie tych specustaw w istotny sposób ułatwiło realizację inwestycji infrastrukturalnych i pozwoliło na znaczące zwiększenie stopnia wykorzystania środków unijnych, przeznaczonych na finansowanie tych projektów. Zwrócono szczególną uwagę na specustawę o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz ustawę o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.
EN
In this paper, a subject matter of realization of strategic energy infrastructural investments is performed. Profile of this process is performed. Process of construction of energy linear investments in formal and legal area is performed. National legal regulations which describe preparation and construction of energy linear investments are discussed. Their analysis and assessment are performed. Identification of hindrances and barriers connected with construction of energy linear infrastructure are shown. Analysis of causes of non-adaptation of existing legal solutions to a peculiarity of linear investments is performed. Changes of law regulations in the direction of: quick and effective investment process, simplification and acceleration of investment preparation and execution process, easy land acquisition for location of linear investments and introduction of instruments which make quick solution for points of dispute possible are proposed. Such possibility give only special act as comprehensive amendment of regulations concerned of realization of investments scattered in many acts and ordinances is unreal. Analysis and assessment of special acts concerned different infrastructural investments passed over last years is performed. Adoption of these special acts makes easier realization of infrastructural investments in essential way and let on considerable increase in degree of utilization of the European Union financial resources allocated for financing of such projects. Special attention is paid to the Act of the Preparation for the UEFA Euro 2012 European Football Championship and the Act on Preparation and Construction of Strategic Investments in Range of Transmission Network.
17
Content available remote Cases of failure of bridge structures during the process of pre-stressing
EN
The paper describes two typical cases of failure of pre-stressing cables during the construction of concrete bridges in Poland. In both cases failure occurred during the tensioning of cables and consisted of the sudden loosening of the cables as well as a destruction of the concrete in the zone under the curvilinear section of a cable. Based on a review of documentation, especially the drawings of zones of failures, and also finite element analysis, it can be concluded that the structure did not have enough reinforcement bars to transfer the tensile forces occurring on the inner curvature of the cables. Therefore, the tensile stresses occurring in these places were only transferred by the concrete. This is contrary to the basic principle of reinforced concrete, which states that tensile forces should be transferred by the reinforcement and compressive forces should be withstood by concrete.
PL
W artykule przedstawiono dwa typowe przypadki awarii kabli sprężających podczas budowy mostów betonowych w Polsce. W obu przypadkach wystąpiła awaria w czasie naciągu kabli. W jej wyniku następował nagły spadek siły naciągu kabli i uszkodzenie betonu w strefie krzywoliniowego przebiegu kabli. Na podstawie przeglądu dokumentacji, a zwłaszcza rysunków stref awarii, a także wykonanej analizy MES, można stwierdzić, że w konstrukcji nie została zastosowana wystarczająca ilość prętów zbrojeniowych do przejmowania sił rozciągających powstających na wewnętrznej krzywiźnie kabla. Dlatego powstałe naprężenia rozciągające przejmowane są wyłącznie przez beton. Przyjęte rozwiązanie jest sprzeczne z pod- stawową zasadą zbrojonego betonu, w którym siły rozciągające powinny być przejmowane przez zbrojenie, a siły ściskające przez beton.
18
Content available remote Conception and realization of 19d locomotive modernization
EN
The article presents the main stages of the process of 19D locomotive modernization. The assumptions of locomotive design, stages of conception, realization of modernization, and the final stage of the locomotive are described. The modernization of locomotive was as a part of the realized project of Applied Research Program 3 No PBS3/B6/33/2015 titled: „Platform of modernized combustion 6-axle locomotives meeting the requirements of European Union with using locomotives operated in the country” carried out by the Rail Vehicles Institute ‘TABOR” in Poznań and the Rail Vehicles PESA Bydgoszcz S.A.
PL
W artykule przedstawiono główne etapy procesu realizacji modernizacji lokomotywy 19D. Opisano założenia projektu lokomotywy, etapy koncepcji, realizacji modernizacji, aż do końcowego etapu powstania lokomotywy. Modernizacja lokomotywy powstała w ramach realizowanego projektu Programu Badań Stosowanych 3 nr PBS3/B6/33/2015 pt.: „Platforma zmodernizowanych spalinowych lokomotyw 6-osiowych spełniających wymagania Unii Europejskiej z wykorzystaniem lokomotyw eksploatowanych w kraju” wykonywanego przez Instytut Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu i Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
EN
Production rates for various activities and overall construction project duration are significantly influenced by crew formation. Crews are composed of available renewable resources. Construction companies tend to reduce the number of permanent employees, which reduces fixed costs, but at the same time limits production capacity. Therefore, construction project planning must be carried out by means of scheduling methods which allow for resource constrains. Authors create a mathematical model for optimized scheduling of linear construction projects with consideration of resources and work continuity constraints. Proposed approach enables user to select optimal crew formation under limited resource supply. This minimizes project duration and improves renewable resource utilization in construction linear projects. This paper presents mixed integer linear programming to model this problem and uses a case study to illustrate it.
PL
Przedsięwzięcia budowlane o charakterze liniowym (takie jak budowa autostrad, dróg kolejowych, tuneli czy rurociągów) składają się z czynności powtarzanych na działkach roboczych. Istotną częścią procesu harmonogramowania przedsięwzięć budowlanych jest dobór zasobów i synchronizacja ich pracy. Liczba przypisanych pracowników lub rodzaj i liczba maszyn budowlanych wpływa na czas wykonania procesów powtarzanych na kolejnych lokalizacjach i w konsekwencji na czas realizacji całego przedsięwzięcia. Ze względu na obecną recesję gospodarczą, która powoduje trudności w pozyskiwaniu nowych zleceń oraz rosnące koszty pracy, wiele przedsiębiorstw budowlanych redukuje swój potencjał kadrowy. Stąd też istnieje konieczność udoskonalenia metod planowania uwzględniających ograniczoną dostępność kluczowych zasobów. Harmonogramowanie z uwzględnieniem ograniczonej dostępności zasobów, w szczególności brygad specjalizowanych i maszyn, stanowi problem decyzyjny rozwiązywany w przypadku większości przedsięwzięć budowlanych.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.