Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1069

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sterowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last
1
Content available remote Steering structure for a single wheeled vehicle
EN
Nowadays, there is a need to reduce emissions in the world and use electricity to drive vehicles. There is an increasing interest in small passenger vehicles suitable for crowded cities. In this paper it was designed a universal control structure for a single-wheeled vehicle with a tilt sensor. In this structure is possible to apply a vehicle with parallel wheel arrangement. The paper describes a current and position loop with PI and PD controllers suitable for a single wheeled vehicle. It was designed a simple complementary filter for data processing. A complementary filter evaluate the data from accelerometer and gyroscope, which includes all signal processing requirements for control. Additionally, a program block diagram was also designed to be used in any microprocessor. The results and recommendations of the adjustment for further work with the proposed structure are evaluated in the end of the paper.
PL
W artykule zaprezentowano system sterowania jednokołowym pojazdem elektrycznym stosowanym do poruszania się w zatłoczonym mieście. Do kontroli prądu i pozycji pojazdu zastosowano sterowniki PI i PD. Do kontroli ruchu zastosowano czujniki przyśpieszenia oraz pochyelnia ora żyroskop.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów, których celem było zbadanie możliwości zwiększenia efektywności działania modelu mikroelektrowni wiatrowej przez zastosowanie zmiennego kąta ustawienia łopat. Badania przeprowadzono na stanowisku pomiarowym zbudowanym do realizacji prac nad opracowywanymi wstępnie projektami mikroelektrowni wiatrowych. Stanowisko umożliwia przeprowadzenie pomiarów związanych z doborem optymalnej geometrii śmigła oraz opracowaniem i testowaniem działania algorytmów optymalnego sterowania pracą mikroelektrowni. Omówiono podstawy fizyczne działania turbiny wiatrowej i sposoby optymalnego jej sterowania. Zakres przeprowadzonych badań obejmuje wykonanie pomiarów dla przypadku wybranej geometrii łopaty śmigła z możliwością zmiany jej kąta ustawienia. Jako generator zastosowano prądnicę prądu stałego z obciążeniem o charakterystyce nieliniowej w postaci ogniwa akumulatora Li-Po. Przedstawiono wyniki działania prostego algorytmu sterowania MPPT. Brak układów optymalnego sterowania pracą mikroelektrowni podyktowany jest ogólnym przekonaniem, o wysokich kosztach jego wytworzenia w stosunku do możliwej poprawy efektywności mikroelektrowni. Ponadto stosowane w praktyce sposoby sterowania większymi turbinami wiatrowymi o mocach przekraczających wartość kilkuset kilowatów nie są optymalne dla mniejszych turbin o mocach do 1 kW. Przeprowadzone badania koncentrowały się na określeniu możliwości zastosowania w elektrowniach wiatrowych o mocach do 1 kW, turbin o zmiennym kącie ustawienia łopat w zależności od jej prędkości obrotowej. W większych elektrowniach wiatrowych zmianę kąta ustawienia łopat stosuje się głównie do ograniczenia mocy turbiny przy dużej prędkości wiatru. W mikroelektrowniach wiatrowych takie rozwiązania, ze względów ekonomicznych, nie są stosowane. Jednak zastosowanie prostego mechanizmu zmiany kąta ustawienia łopat w zależności od prędkości obrotowej śmigła może zwiększyć efektywność pracy turbiny w szerszym zakresie prędkości wiatru. Niewielkie wymiary modelu badawczego pozwalają na szybkie i tanie opracowywanie wstępnych prototypów łopat turbiny dzięki możliwości wykorzystania technologii druku 3D.
EN
The article presents the results of research into the operation of a model of a wind micropower plant with a variable blade angle. The research was carried out on a miniature model of a measuring stand built for the purpose of carrying out work on pre-developed projects of wind micro power plants. The stand allows to carry out measurements related to the selection of the optimal propeller geometry, as well as the development and testing of algorithms for optimal control of the micropower plant. The physical basics of wind turbine operation and the methods of its optimal control are presented. The results of the performed measurements for the selected propeller blade geometry with the possibility of changing its setting angle are presented. A DC generator with a load with a non-linear characteristic in the form of a Li-Po battery cell was used. The results of operation of a simple MPPT control algorithm are presented. The lack of optimal control systems for the operation of micropower plants is dictated by the general belief that the costs of its production are high in relation to the possible improvement of the efficiency of micropower plants. Moreover, the practical methods of controlling larger wind turbines are not optimal for small and very small turbines. The conducted research focused on determining the possibility of using turbines with variable blade angles depending on its rotational speed. In larger wind farms, changing the blade angle is mainly used to limit the power of the turbine at high wind speeds. In micro wind power plants such solutions are not used for economic reasons. However, the use of a simple mechanism for changing the angle of the blades depending on the rotational speed of the propeller can increase the efficiency of the turbine in a wider range of wind speeds. The small dimensions of the research model allow for quick and cheap development of preliminary prototypes of turbine blades thanks to the possibility of using 3D printing technology.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia udziału rozproszonych źródeł energii w wyłączaniu zwarć. Przeanalizowano znane jednostki generacji rozproszonej pod kątem zdolności generacji prądu zwarciowego. Omówiono współczesne wymagania sieciowe w tym zakresie. Została przybliżona konstrukcja falownika energoelektronicznego pod kątem ograniczenia prądu wyjściowego. Zaprezentowano typowe wartości przeciążalności prądowej falowników na przykładzie UPS. Zasygnalizowano problematykę strategii wyłączania zwarć w układach, gdzie decydującą rolę pełnią źródła rozproszone, przede wszystkim elektrownie słoneczne i wiatrowe. Wskazano prowadzone prace badawcze w tym zakresie. Nakreślono potrzebę dalszych prac badawczych i konstrukcyjnych w sprawie.
EN
The article presents the issues of the share of distributed energy sources in short-circuit breaking. Known distributed energy resources were analysed in terms of the ability to generate short-circuit current. Contemporary network requirements in this area are discussed. Design of the power electronic inverter in terms of limiting the output current is presented. Typical values of current overload of inverters are shown on the example of UPS. The issues of the strategy of short-circuit breaking in systems, where distributed energy resources play a decisive role, especially solar and wind power plants. The need for further research and construction work on the case was outlined.
PL
Artykuł podejmuje próbę omówienia nowego podejścia do wyposażania obiektów elektroenergetycznych takich jak: stacje transformatorowe SN/nn oraz złącza kablowe SN i łączniki SN sterowane zdalnie w układy EAZ w aspekcie przyszłej współpracy z automatykami FDIR.
EN
The paper makes an attemp to discuss the new approach to the equipping power grid objects such as: MV/LV transformer substations, MV cable points and MV connectors remotely controlled in protection and automation systems in the aspect of future cooperation with FDIR.
6
PL
Bezpieczne sterowanie napędami pneumatycznymi ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznej i niezawodnej eksploatacji maszyny i urządzeń. Utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpiecznego sterowania napędów pneumatycznych zależy od zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa elementów pneumatycznych (zaworów) i elektrycznych (przekaźników i sterowników).
EN
In contrast to traditional systems for monitoring fault of the running gear of the rolling stock, this paper proposes a technology of noise control at the onset of defects. The authors consider the possibility of creating an intelligent system that can perform noise diagnostics with the indication of the beginning of the latent period of the initiation of typical defects preceding faults. To this end, using the noise technology, sets of reference informative attributes are created in the training process. The reference sets, in turn, are used to determine the condition of the object at the beginning of the development of defects by comparing them with current noise estimates. It also allows controlling the dynamics of the development of defects.
EN
The goal of this paper is to investigate the influence of the objectively existing effectiveness functions of an aircraft control system upon the control and managerial decision making process in the framework of the subjective entropy maximum principle. The subjective analysis theory entropy paradigm makes it possible to consider the aircraft control system based upon personal preferences as an active system governed by an individual (active element of the control system) with the help of her/his individual subjective preferences optimal distributions obtained in conditions of operational multi-alternativeness and those operational alternatives the active system active element’s individual subjective preferences uncertainty. The described approach takes into account the simple two-alternative operational situation in regards with the objectively existing effectiveness functions, related to the aircraft control system, in the view of a controlled parameter and a combination of it with its rate as the ratio. The obtained expressions for the objective functional extremal functions of the effectiveness and preferences, as well as the subjective entropy of the alternatives preferences, illustrated in diagrams visualize the situation and allow taking a good choice. The ideas of the required proper governing, managing, and control methods choice optimization with respect to only 2 alternative objective effectiveness functions arguments might be simple; nevertheless, increasing the number of parameters and further complication of the problem setting will not change the principle of the problem solution.
PL
Celem tej publikacji jest zbadanie wpływu obiektywnie istniejących funkcji skuteczności systemu kontroli statku powietrznego na proces kontroli i podejmowania decyzji zarządczych w ramach subiektywnej zasady maksymalnej entropii. Paradygmat entropii teorii subiektywnej umożliwia rozważenie systemu sterowania samolotem opartego na osobistych preferencjach jako systemu aktywnego zarządzanego przez jednostkę (aktywny element systemu sterowania) za pomocą jej indywidualnych preferencji subiektywnych, optymalnych rozkładów uzyskanych w warunkach operacyjnej multi-alternatywności i operacyjnych alternatyw niepewności subiektywnych indywidualnych preferencji elementu aktywnego systemu. Opisane podejście uwzględnia proste dwie alternatywne sytuacje operacyjne w odniesieniu do obiektywnie istniejących funkcji efektywności związanych z systemem sterowania statkiem powietrznym w świetle kontrolowanego parametru i jego kombinacji Uzyskane wyrażenia dla obiektywnych funkcjonalnych ekstremalnych funkcji skuteczności i preferencji, a także subiektywna entropia preferencji alternatyw, zilustrowane na schematach, pokazują sytuację i pozwalają na dokonanie dobrego wyboru. Pomysły dotyczące wymaganej właściwej optymalizacji metod zarządzania i kontroli w odniesieniu do tylko dwóch alternatywnych argumentów funkcji efektywności celu mogą być proste – niemniej jednak zwiększenie liczby parametrów i dalsze komplikowanie problemu nie zmieni zasady rozwiązania.
9
Content available remote Zespół napędowy jako substytut pomostu
PL
Celem badania jest zaprezentowanie alternatywnego rozwiązania dla niszczejących pomostów nad zbiornikami wodnymi. Projekt bazuje na dostępn ym rozwiązaniu jakim jest platforma pływająca. Dobranedo tego został silnik krokowy, sterownik PLC oraz panel operatorski. Do symulacji tych połączeń wykorzystano środowisko WinProLadder oraz EasyBuilderPro. Przedstawione rozwiązanie obejmuje także projekt metalowej obudowy oraz obudowy w celu przechowywania na czas braku użytkowania. Do tego zostało wykorzystany program Autodesk Fusion 360. Rozwiązanie może pomóc poprawić komfort pobytu nad akwenami wodnymi, dzięki łatwiejszej konserwacji niż klasyczne rozwiązania.
EN
The aim of the study is to present an alternative solution to decaying bridges over water tanks. The project is based on the available floating platform solution. This has been matched to the stepper motor, PLC and operator panel. WinProLadder and EasyBuilderPro were used to simulate these connections. The illustrated embodiment also includes the design of the metal casing and the housing to hold for the duration of the absence of use. For this was used Autodesk Fusion 360. The solution can help improve the comfort of stay on waterwater, thanks to easier maintenance than classic solutions.
PL
W artykule przedstawiono opracowany głównie na potrzeby robotyki mobilnej system sterowania bezwładnościowego, który opiera się na pomiarach sił w postaci przyspieszeń i prędkości obrotowych działających na mikroukład. Opisano ideę konwersji danych pomiarowych na sygnały sterowania, poprawiając ich dokładność przy wykorzystaniu filtru komplementarnego lub Kalmana.
EN
The paper presents inertial control system meant mainly for mobile robotics. System uses accelerations and angular speeds measured by inertial measurement unit in order to convert them to control signals. Idea behind conversion is described, and the way to improve measurements by implementing either complementary or Kalman filter.
EN
In this paper various smoothing filters were applied in order to smooth inverted pendulum’s movement trajectory. The filtering was implemented for the purpose of some artifacts removal. The authors tested various classical smoothing filters on the single-inverted pendulum, which is a classical problem in control theory and is widely used for the purpose for testing various control algorithms, neural networks, fuzzy control, genetic algorithms etc.
PL
W niniejszym artykule zastosowano filtry wygładzające w celu wygładzenia trajektorii ruchu odwróconego wahadła. Filtracja została użyta do usunięcia zakłóceń . Autorzy przetestowali różne klasyczne filtry wygładzające na wahadle odwróconym, który jest klasycznym problemem w teorii sterowania i ma szerokie zastosowanie do testów różnych algorytmów, sieci neuronowych, w logice rozmytej, algorytmach genetycznych itp.
EN
This paper presents an implementation of three-phase induction motor control based on the indirect rotor field oriented control (IFOC) principle. The parameters which are necessary to control such as stator current, rotor current, rotor flux vector, slip speed and electromagnetic torque in rotating reference frame are analysed and calculated. Furthermore, these proposed techniques are used to design the PI controller parameters for regulating the rotor flux and the electromagnetic torque. For overall driver system, the TMS320F28335 digital signal processor compatible with MATLAB/Simulink is employed. The experimental results show the high dynamic performance of the forward and reverse speed and the electromagnetic torque in four quadrants operation. The PI controller design can achieve the produced currents to control the rotor flux and electromagnetic torque in stationary and rotating reference frame based on variable motor speed control and disturbed load torque conditio.
PL
Przedstawiono metodę sterowania trójfazowym, silnikiem indukcyjnym bazującą na nie-bezpośrednim sterowaniu kierunkiem pola wirtnika. Prąd stojana, prąd wirnika, wektor strumienia wirnika I moment elektromagnetyczny były analizowane i obliczane. Do sterowania strumieniem wirnika wykorzystano sterownik PI I procesor TMS320F28335.
13
Content available Modern Industrial Robotics
EN
In the past decade, robots have become the basic tools for the automatization and robotization of industrial production, as they used to be in the 70s programmable controllers, in the 80s processor drive controllers, in the 90s of the twentieth century frequency controlled AC motors and in the first years of the 21st century digitization, expressed in the significant advancement and dissemination of computerization, telecommunications and internetization. This role is evidenced by further, beyond conventional robotics, extension of its application and the emergence of new hardware and software solutions oriented towards joint, by robots and human, undertaking of hitherto not rationalized production tasks. This essay is devoted to these transformations in contemporary robotics.
PL
Roboty stały się w mijającym dziesięcioleciu podstawowymi narzędziami automatyzacji i robotyzacji produkcji przemysłowej, tak jak kiedyś, w latach 70. sterowniki programowalne, w latach 80. procesorowe regulatory napędów, w latach 90. XX wieku nastawniki częstotliwościowe silników prądu przemiennego i w pierwszych latach XXI wieku cyfryzacja, wyrażająca się istotnym zaawansowaniem i upowszechnieniem informatyzacji, telekomunikacji i internetyzacji. Świadectwem tej roli jest dalsze, poza obszary konwencjonalnej robotyki, rozszerzanie jej aplikacji i pojawienie się nowych rozwiązań sprzętowych i programowych ukierunkowanych na wspólne, przez roboty i człowieka, podejmowanie dotychczas nie racjonalizowanych zadań produkcyjnych. Tym właśnie przemianom we współczesnej robotyce poświęcony jest ten esej.
14
Content available remote Analysis of driver assistance systems in rail vehicles
EN
Issues related to the automation of assistance systems for drivers and dispatchers are now increasingly more widely introduced including in rail transport. The article presents the activities and solutions of selected manufacturers, both in terms of a single rail vehicles as well as railway control system. These solutions are aimed at increasing safety, saving electricity and assisting in making decisions by dispatchers. Thereafter in the article, new systems supporting the driver in order to minimize energy consumption were also described, which are already used in railways in Germany, as well as the European system of intelligent communication in rail transport.
PL
Zagadnienia dotyczące automatyzacji systemów wspomagania maszynistów oraz dyspozytorów są obecnie coraz szerzej wprowadzane również w transporcie szynowym. W artykule przedstawiono działania oraz rozwiązania wybranych producentów, zarówno w zakresie pojedynczego pojazdu szynowego, jak i systemowego sterowania koleją. Rozwiązania te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa, oszczędność energii elektrycznej oraz pomoc w podejmowaniu decyzji dyspozytorów. W dalszej części artykułu opisano również nowe systemy wspierające pracę maszynisty w celu minimalizacji zużycia energii, które już teraz są wykorzystywane w kolei w Niemczech, a także zaprezentowano europejski system inteligentnej komunikacji w transporcie kolejowym.
15
Content available remote YESLY – rozwiązanie do małego biura i do domu
EN
Inteligentne budynki to temat, który od wielu lat jest poruszany na łamach wszelkiej prasy czy w internecie. Najczęściej patrzymy na niego jako na coś, co sprawia, że nasze życie jest wygodniejsze, ale myślę, że warto zwrócić jeszcze uwagę na inny aspekt – co dobrego firmie może przynieść wprowadzenie elementów inteligentnej instalacji.
PL
W wielu komunalnych oczyszczalniach ścieków planowane są modernizacje ukierunkowane na poprawę jakości ścieków odprowadzanych do środowiska oraz ograniczenie zużycia energii. Przebudowa lub rozbudowa układu technologicznego wiąże się z dużymi i kosztownymi inwestycjami oraz utrudnieniami w pracy oczyszczalni. Niejednokrotnie można istotnie ograniczyć zakres i koszty planowanych inwestycji poprzez optymalizację procesu techn logicznego oraz modernizację systemu sterowania. Firma DP System Sp. z o. wychodząc naprzeciw tym potrzebom i bazując na wieloletnim doświadczeniu w branży wodno-ściekowej, opracowała innowacyjne narzędzie stanowiące połączenie rozwiązań technologicznych i programistycznych pod nazwą MACS (ang. Model-based Advanced Control System), którego celem jest maksymalizacja efektywności technologicznej oczyszczalni, minimalizacja kosztów energetycznych i eksploatacyjnych oraz maksymalizacja autonomii oczyszczalni. W artykule przedstawiono nadrzędny system sterowania MACS dedykowany dla biologicznych oczyszczalni ścieków opartych na systemach technologicznych zintegrowanego usuwania związków organicznych i biogenów.
PL
W pierwszej części artykułu autorzy przedstawili schemat modyfikowanych sprężarek, modyfikację i zalecenia modyfikacji ich sterowania oraz wnioski do optymalizacji algorytmu sterowania na podstawie badań kolejnych jego wersji. Teraz przyszła pora zająć się wyjaśnieniem zjawisk, jakie wystąpiły w badaniach.
18
Content available remote Bezpieczne sterowanie układami pneumatycznymi. Podstawowe funkcje
PL
Bezpieczne sterowanie układami pneumatycznymi polega na odcinaniu i uwalnianiu energii sprężonego powietrza w stanach zagrożenia dla urządzeń i użytkowników.
PL
Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne. Rynek fotowoltaiki w ostatnich latach znacznie powiększył swój udział w zaspokajaniu zwiększonego zapotrzebowania na energię wszystkich gałęzi przemysłu oraz gospodarek państw. Obecny etap rozwoju technologicznego dąży do maksymalizowania sprawności przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną. Prężnie rozwijająca się automatyzacja pozwala na budowę układów, które w sposób optymalny, bez ingerencji operatora, zapewnią ustawienie paneli w kierunku słońca. Wobec powyższego, zadaniem układów nadążnych jest śledzenie ruchu słońca w celu zwiększenia dostarczanej energii słonecznej do panelu, co w efekcie prowadzi do maksymalnej ilości pozyskanej energii elektrycznej. W artykule przedstawiony został proces projektowania, wykonania i oprogramowania panelu słonecznego.
EN
Renewable energy sources are becoming more and more popular. The photovoltaic market in recent years has significantly increased its share in meeting the increased energy demand of all industries and national economies. The current stage of technological development seeks to maximize the efficiency of convert-ing solar energy into electricity. The dynamically developing automation allows for the construction of systems, that in an optimal manner, without operator intervention, will ensure the setting of panels towards the sun. Therefore, the task of tracking systems is to track the movement of the sun in order to increase the solar energy provided to the panel, which in effect leads to the maximum amount of electricity acquired. The purpose of the following work is to present the process of making a solar panel equipped with an automatic follow-up system.
PL
W artykule przedstawiono opracowaną i wykonaną konstrukcję robota mobilnego wyposażonego w system wbudowany oparty na układzie STM32F4, którego oprogramowanie utworzono za pomocą graficznego interfejsu użytkownika środowiska Matlab/Simulink oraz dodatkowych narzędzi i bibliotek dla nich przeznaczonych. Opisane przykłady demonstrują możliwości wybranych komponentów pakietu Simulink.
EN
The article presents a real developed mobile robot equipped with an STM32F4 embedded system, and it’s software generated with the help of Matlab/Simulink’s graphical users interface, and an additional provided tools and libraries. Described examples demonstrate capabilities of the selected Simulink's components.
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.