Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 131

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mielenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Ocena wpływu przygotowania próbek na uzyskiwane wyniki analiz pirolitycznych
PL
Celem prac, których wyniki zaprezentowano w artykule, była ocena wpływu sposobu przygotowania próbek na wyniki analiz pirolitycznych: Rock-Eval, Py-GC-FID (chromatografia gazowa z detektorem FID) oraz Py-GC-IRMS (izotopowa spektrometria masowa z chromatografią gazową). Do rozdrobnienia próbek wykorzystuje się zazwyczaj moździerze oraz młyny kulowe. Przygotowano trzy próbki skał o większej zawartości węgla organicznego (łupki) oraz pięć o niższej jego zawartości (w tym dwie próbki z dolomitów i trzy z anhydrytów). Skały zostały zhomogenizowane i podzielone na trzy części. Każda część była mielona w odmienny sposób: ręcznie w moździerzu, w młynie kulowym przez 5 min i w młynie kulowym przez 15 min. W sumie wykonano 24 analizy Rock-Eval, 48 analiz Py-GCFID (dwie temperatury pirolizy, odpowiadające warunkom pirolizy Rock-Eval) oraz 24 analizy Py-GC-IRMS. Sposób zmielenia próbek do analiz Rock-Eval nie odgrywa roli. Wydaje się, że różnice w wynikach wskazują na wpływ błędu analizy oraz charakter próbki. Dla metodyki Py-GC-FID wpływ mielenia na wyniki desorpcji prowadzonej w temperaturze 300°C dla większości badanych próbek można uznać za nieznaczny i pomijalny. W temperaturze 500°C widać pewne korelacje, jednak nie są one tak jednoznaczne, aby odrzucić jeden ze sposobów przygotowania próbek. Dlatego istotne jest, aby wyniki analizować kompleksowo, uwzględniając zarówno skład grupowy, jak też dystrybucję produktów pirolizy. W przypadku analiz składu izotopowego (Py-GC-IRMS) również nie można stwierdzić różnic wartości δ13C związanych z różnym sposobem mielenia próbek. Podsumowując, wszystkie wyniki wskazują na znikomy wpływ sposobu mielenia próbek na wyniki analiz pirolitycznych. Pomimo to istotne jest, aby dla danej serii próbek wykorzystywać tylko jeden sposób przygotowania próbek.
EN
The aim of the work, the results of which are presented in the article, was to evaluate the influence of the method of sample preparation on the results of pyrolytic analyses: RockEval, Py-GC-FID (gas chromatography with FID detector) and Py-GC-IRMS (isotope mass spectrometry with gas chromatography). Mortars and ball mills are most often used to grind the samples. Three rock samples with a higher organic carbon content (shales) and five with a lower organic carbon content (including two samples of dolomites and three of anhydrites) were prepared. The rocks were homogenized and divided into three parts. Each part was ground: by hand in a mortar, in a ball mill for 5 minutes, and in a ball mill for 15 minutes. A total of 24 RockEval analyses, 48 Py-GC-FID analyses (two pyrolysis temperatures corresponding to RockEval pyrolysis conditions) and 24 Py-GC-IRMS analyses were performed. The grinding of the samples for the RockEval analyses is insignificant. The differences in the results seem to indicate the influence of the analysis error and the nature of the sample. For the Py-GC-FID methodology, the influence of milling on the results of desorption carried out at the temperature of 300ºC for most of the tested samples can be considered insignificant and negligible. At the temperature of 500ºC, various types of samples show some correlations, but they are insufficient to reject one of the methods of sample preparation. Therefore, it is important to analyze the results comprehensively, taking into account both the group composition and the distribution of pyrolysis products. In the case of the isotopic composition analyses (Py-GC-IRMS), also no differences in δ13C values related to different types of grinding samples can be found. Summarizing, all the results show a negligible influence of the method of grinding the samples on the results of pyrolysis analyses. Nevertheless, it is important that only one method of sample preparation is used for a separate sample series.
EN
The construction of a mill using the stator of an asynchronous motor as an inductor is a prototype construction. The article attempts to develop a mathematical model of an electromagnetic mill based on reluctance networks. It presents the kinds of raw materials shredded in this sort of mill as well as granulometric distribution of a quartz sand. The possibilities of using the device in other applications are also proposed.
PL
Konstrukcja młyna wykorzystująca w roli wzbudnika stojan silnika asynchronicznego jest konstrukcją prototypową. W artykule dokonano próby opracowania modelu matematycznego młyna elektromagnetycznego opartego o sieci reluktancyjne. Ponadto przedstawiono grupy surowców rozdrabnianych w tego rodzaju młynie oraz zaprezentowano rozkład granulometryczny dla piasku kwarcowego. Zaproponowano także możliwości wykorzystania urządzenia w innych zastosowaniach.
EN
Many plants have issues of decrease in metal recovery and quality of concentrates. Consequently, we researched influence in enrichment processes. The purpose paper is improving the technical and efficiency complex of enrichment copper-molybdenum ore. This paper developed control algorithm of grinding and flotation processes. It was assumed optimization method of economic-based technological processes. The control algorithm consists of ore model coming for processing in the formation, as a mixture to certain types of ores. The choice of enrichment modes based on the obtained information about the grade of processed ores. An economic criterion is used as an efficiency criterion, the sum cost of lost metals and the costs of improving the quality of the concentrate. Account the ore grade and the response to the metal content allows to better taking into account the objective characteristics of processed ore. The result of the developed control algorithm allows increasing the technical and economic efficiency of the whole complex of copper-molybdenum ore enrichment.
PL
Wiele zakładów wzbogacania rud napotyka na problemy ze spadkiem uzysku metalu i jakością koncentratów. W związku z tym zbadano wpływ różnych czynników na proces wzbogacania. Celem pracy jest optymalizacja ilościowa i jakościowa kompleksu wzbogacania rudy miedziowo-molibdenowej. W artykule przedstawiono algorytm sterowania procesami mielenia i flotacji. Przyjęto metodę optymalizacji ekonomicznej procesów technologicznych. Algorytm sterowania składa się z modelu nadawy, który przyjęto jako mieszaninę minerałów. Wybór trybów wzbogacania zachodzi na podstawie informacji o jakości przetwarzanych rud. Kryterium ekonomiczne jest stosowane jako kryterium wydajności, łączne straty metali i koszty poprawy jakości koncentratu. Uwzględniono skład rudy, reakcja na zawartość metalu pozwala lepiej uwzględnić charakterystykę przerabianej rudy. Opracowany algorytmu sterowania pozwala na zwiększenie efektywności technicznej i ekonomicznej całego kompleksu wzbogacania rudy miedziowo-molibdenowej.
4
Content available Analysis of forming tread wheel sets
EN
This paper shows the results of a theoretical study of profile high-speed grinding (PHSG) for forming tread wheel sets during repair instead of turning and mold-milling. Significant disadvantages of these methods are low capacity to adapt to the tool and inhomogeneous structure of the wheel material. This leads to understated treatment regimens and difficulties in recovering wheel sets with thermal and mechanical defects. This study carried out modeling and analysis of emerging cutting forces. Proposed algorithms describe the random occurrence of the components of the cutting forces in the restoration profile of wheel sets with an inhomogeneous structure of the material. To identify the statistical features of randomly generated structures fractal dimension and the method of random additions were used. The multifractal spectrum formed is decomposed into monofractals by wavelet transform. The proposed method allows you to create the preconditions for controlling the parameters of the treatment process.
EN
This paper presents the design of a new rotational vibration mill. Experimental research of abrasive wear of grinding bodies in the processing of quartz sand was conducted. The influence dependences of varied process parameters on the specific wear of grinding bodies are demonstrated. Besides, the influence dependence of particle size on the specific wear value is shown.
PL
W pracy przedstawiono projekt nowego młynka wibracyjnego. Przeprowadzono badania eksperymentalne zużycia ściernego korpusów szlifierskich podczas stosowania piasku kwarcowego. Przedstawiono wpływ różnych parametrów procesowych na specyficzne zużycie ściernic. Dodatkowo przedstawiony został wpływ wielkości cząstek stałych (ziaren piasku) na zużycie korpusów ściernic.
PL
Przedstawiono procesowy (fenomenologiczny) model młyna wibracyjnego uwzględniający wpływ średnicy elementu intensyfikującego proces mielenia na przyjęte kryterium jakości mielenia. Element ten, w kształcie walca, jest montowany na sztywno w geometrycznej osi komory. Jakość i walor aplikacyjny tego modelu zostały potwierdzone poprzez jego weryfikację z wynikami badań eksperymentalnych. Zgodność opracowanego modelu z wynikami eksperymentu jest satysfakcjonująca, zatem może on stanowić przydatne narzędzie do projektowania młynów wibracyjnych z komorą wyposażoną w cylindryczny element. Młyny z taką komorą powinny uzyskiwać od kilku do kilkudziesięciu procent większą wydajność niż młyny z komorami klasycznymi.
EN
A new model was developed and verified by using results of the exptl. study on intensification of the milling process. The diam. of the addnl. cylindrical element was included in the known process model of the vibratory mill. A very good agreement of calcd. and exptl. detd. results was achieved for small particles of the grinded material.
7
PL
W pracy przedstawiono wyniki testów mielenia koksiku do uziarnienia poniżej 0,2 mm w młynie bębnowym kulowym. Jako mielniki zastosowano polidyspersyjne złoże kul ceramicznych. Mielenie prowadzono w sposób periodyczny w czasie 15 godzin, pobierając w określonych odcinkach czasowych próbkę produktu mielenia. Surowiec wyjściowy i próbki produktu poddano analizie rozkładu ziarnowego. Stwierdzono, że możliwe jest zmielenie koksiku w stopniu zapewniającym uzyskanie ponad 90 % m/m w produkcie ziaren o rozmiarze poniżej 0,2 mm. Proces mielenia przebiegał najefektywniej w cią-gu pierwszych pięciu godzin procesu, wydłużenie czasu trwania procesu znacznie zmniejszyło efektywność procesu. Optymalnym rozwiązaniem w skali przemysłowej może być wykorzystanie młynów bębnowych w systemie mielenia wielozabiegowym, zamkniętym.
EN
The paper presents the results of coke breeze grinding tests for particle sizes below 0.2 mm in a ball drum mill. A polydispersed ceramic balls were used as a grinding aid. Grinding was carried out in a batch manner during 15 hours, collecting a sample of the grinding product at specified time intervals. The starting raw material and product samples were analyzed for grain size distribution. It was found that it is possible to grind the coke breeze to a degree that provides more than 90% m / m in grains with a size below 0.2 mm. The milling process was the most effective during the first five hours of the process, the longer process duration significantly reduced the efficiency of the process. An optimal solution on an industrial scale can be the use of drum mills in a multi-gear and closed grinding system.
8
Content available remote Wpływ uziarnienia popiołów lotnych na wytrzymałość spoiw geopolimerowych
PL
Artykuł opisuje wpływ mielenia popiołów lotnych na wytrzymałość geopolimerów. Uzyskane wyniki wykazały, że zmniejszenie uziarnienia popiołu lotnego powoduje zwiększenie wytrzymałości spoiw geopolimerowych z nich otrzymanych. W miarę zwiększania wytrzymałości spoiwa na ściskanie jej stosunek do wytrzymałości na rozciąganie ulega zmniejszeniu. Z przeprowadzonych badań wynika, że najlepszymi właściwościami charakteryzuje się spoiwo geopolimerowe, które uzyskano po zmieszaniu popiołu lotnego niezmielonego i mielonego przez 15 i 30 s.
EN
The article describes the influence of fly ashes grinding on the geopolymer strength. Obtained results showed that the reduction of granulometry of fly-ash caused the enlargement of geopolymer binders strength from them received. During increasing of the compression strength of the binder its relation to the tension strength subject to diminish. From carried out research it results that the best properties characterized the geopolymer binder which was obtained after the mix of the non grinded fly-ash and grinded through 15 and 30 s.
PL
Popioły lotne pochodzące ze spalania biomasy są nowym odpadem przemysłowym. Z powodu regulacji prawnych ich utylizacja jest obecnie trudna. Dotychczasowe badania pokazują, że popioły ze spalania biomasy mogą stanowić materiał atrakcyjny dla branży betonów. W celu zwiększenia ich użyteczności można popioły poddawać obróbce. W artykule przedstawiono badania dotyczące wpływu aktywacji popiołów lotnych z biomasy drzewnej na właściwości kompozytów cementowych. Zastosowano popiół przesiany, mielony oraz nieaktywowany. Dozowanie popiołu wynosiło 20; 40 lub 60% masy spoiwa. Dodatek 40% przesianego popiołu lotnego zwiększył o 46% wytrzymałość 90-dniową w porównaniu z popiołem nieaktywowanym. Mielony popiół lotny do 23% zwiększył odporność na ścieranie betonu.
EN
Fly ashes obtained from biomass combustion are a new form of industrial waste. Their utilization is troublesome due present law acts. Research done on biomass fly-ashes suggest that they can be an attractive material for concrete industry. To enhance their properties fly-ashes can be treated. The article presents a research on the influence of fly-ash activation on the cement composites properties. Sieved, grounded and non-treated fly-ashes were used. The dosage of fly-ashes was either 20; 40 or 60% binders mass. 40% addition of sieved fly-ash has increased the 90 days compressive strength by 46% comparing to control specimens. Ground fly-ash increased abrasion resistance up to 23%.
EN
In the presented work, possibilities of intensification of copper leaching from chalcopyrite CuFeS2 induced by mechanical activation was studied. In this article, the influence of mechanical activation time on copper leaching efficiency is compared. This study also shows how mechanical activation time influences selectivity of copper and iron leaching. For mechanical activation, planetary mill Fritsch Pulverisette 6 at 400 rpm and room temperature was used. Grinding chamber (250 cm3 in volume) and 50 balls (10 mm in diameter) made of tungsten carbide were used. Specifically, the effect of mechanical activation time (4, 20, 30 minutes), the effect of temperature (40, 60, 80°C) on the copper recovery by leaching and the effect of the leaching atmosphere (air, argon) were examined. The results showed that the highest possible recovery of copper from chalcopyrite was obtained after 20 minutes of milling and leached in hydrochloric acid at 80°C, with air atmosphere without any oxidizing reagents.
PL
W artykule przedstawiono możliwości intensyfikacji procesu ługowania miedzi z chalkopirytu CuFeS2 za pomocą aktywacji mechanicznej. Zbadano wpływ czasu aktywacji mechanicznej na efektywność ługowania miedzi. Wyniki badań pokazały również wpływ czasu na selektywność rozdziału miedzi i żelaza. Do aktywacji mechanicznej wykorzystani młyn planetarny Fritsch Pulverisette 6, aktywację prowadzono przy obrotach 400 rpm, w temperaturze pokojowej. Do badan wykorzystano komorę mielenia o objętości 250 cm3 i 50 kul o średnicy 10 mm wykonanych z węglika wolframu. Określono wpływ czasu aktywacji mechanicznej (4, 20, 30 minut), wpływ temperatury (40, 60, 80°C) na odzysk miedzi w procesie lugowania w atmosferze powietrza i argonu. Wyniki wskazują, że najwyższy możliwy odzysk miedzi z chalkopirytu uzyskano po 20 minutach mielenia i ługowaniu w kwasie solnym w temperaturze 80°C, w atmosferze powietrza, bez jakichkolwiek czynników utleniających.
PL
Przedstawiono wpływ stopnia roztwarzania wysoko wydajnej masy siarczanowej na właściwości wytrzymałościowe papieru pakowego. Porównano efekty mielenia masy celulozowej uzyskanej w laboratoryjnym młynie PFI z przemysłowymi młynami stożkowymi. Otrzymane arkusiki papieru poddano badaniom m.in. na rozciąganie, samozerwalność. Stwierdzono, że mielenie w młynie laboratoryjnym PFI ma korzystny wpływ na frakcyjność włókien masy celulozowej. Właściwości wytrzymałościowe papieru takie, jak samozerwalność, rozciągliwość oraz wskaźnik przepuklenia są wyższe w przypadku zastosowania młynka PFI.
EN
The effect of pulping degree of high-performance sulfate mass on the strength properties of kraft paper is presented. Effects of cellulose mass grinding obtained in a laboratory PF1 mill with industrial conical mills were compared. The produced paper sheets were subjected to, among others, tensile and homogeneity tests. It was found that grinding in the PFI laboratory mill had a more favorable effect on pulp fibers fractionation. Paper strength properties such as flatness, elongation, and puncture index were higher when using a PFI grinder.
EN
The paper contains the results from a technical analysis of the conditions of the operation of hydrodynamic bearings supporting the drums of ore processing mills at KGHM Polska Miedź S.A. A theoretical analysis was performed on the grounds of onsite examination and measurements of principal dimensions of the bearings of interest. The computer simulation covered the characteristics of the oil film in the bearings as a function of bearing clearance, load, lubricant viscosity, and journal tilting in relation to two planes (horizontal and vertical). The results of the analysis indicate that the bearings currently operate close to maximum capacity and that there is a significant deflection of the Bering journals under the applied joint load of the drum’s own weight and the process load of grinders and slurry. The current extent of tilting can cause oil film breakage at the bearing’s edge. The result of calculations amended by bearings’ examination and measurements allowed the formulations of conclusions regarding the current state of the bearings and evaluated load conditions. Guidelines were established for later developments in the capacity and reliability of the bearings.
PL
W artykule przedstawiono analizę warunków pracy łożysk hydrodynamicznych młynów rudy zainstalowanych w KGHM Polska Miedź S.A. Analiza teoretyczna została poprzedzona wizją lokalną oraz wykonaniem stosownych pomiarów geometrii czopów i łożysk. Symulacja komputerowa charakterystyk filmu olejowego łożysk obejmowała zbadanie wpływu wartości luzu łożyskowego, obciążenia, lepkości oleju smarującego oraz ukosowania czopa w dwóch płaszczyznach (poziomej i pionowej). Analiza wskazuje, że zainstalowane łożyska pracują na granicy swojej nośności, a ugięcie osi czopów spowodowane ugięciem walczaka pod działaniem ciężaru własnego i nadawy wywołuje znaczne ukosowanie czopa w panwi mogące prowadzić do przerywania filmu olejowego na krawędziach zewnętrznych. Przeprowadzone obliczenie uzupełnione o oględziny pomiary łożysk wykonane w KGHM Polska Miedź S.A. pozwoliły na sformułowanie wniosków odnośnie do stanu istniejących łożysk, ich obciążenia oraz możliwości zwiększenia nośności i niezawodności.
PL
W artykule omówiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących wpływu różnych czynników technologicznych na współczynnik tarcia statycznego papieru. Zbadano takie parametry, jak: rodzaj masy włóknistej, stopień jej zmielenia, skład frakcyjny masy włóknistej, dodatek środka zaklejającego oraz wypełniacza. Zestawiono też wartości współczynnika tarcia w odniesieniu do szorstkości powierzchni papieru. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że istotnym czynnikiem wpływającym na współczynnik tarcia papieru jest sposób wytwarzania masy włóknistej. Współczynnik tarcia był wyższy dla mas drzewnych niż bezdrzewnych. Na skutek postępu procesu mielenia masy włóknistej współczynnik tarcia wytwarzanych próbek papieru malał, natomiast zarówno dodatek wypełniacza, jak i środka zaklejającego powodował wzrost tego parametru. Stwierdzono również, że szorstkość powierzchni papieru nie jest jednoznacznie skorelowana ze współczynnikiem tarcia, zatem nie powinna być stosowana jako jego prosty zamiennik.
EN
The effect of various technological parameters on static friction coefficient is discussed, based on laboratory scale study. The following parameters have been tested: pulp type, refining degree, pulp fraction composition, addition of internal sizing agent and addition of filler. Values of friction coefficient of examined papers are also compared to paper surface roughness. It has been found that pulping method affects friction coefficient of paper significantly. In general, friction coefficient of wood-containing papers has been found to be higher than that of wood-free papers. Upon pulp refining, friction coefficient of paper has been lowered. On the other hand, addition of both filler and sizing agent have resulted in increased friction coefficient of examined papers. Additionally, it has been shown that paper roughness and friction coefficient cannot be directly correlated and, hence, they must not be used synonymously.
PL
Energetyczne wykorzystanie odpadów może przynieść wiele korzyści środowiskowych przy dodatnim efekcie finansowym. Głównymi wyzwaniami technologicznymi, związanymi z przeróbką odpadów na paliwo, są: odseparowanie frakcji niepalnych oraz wysoko chlorowanych, rozdrobnienie oraz homogenizacja. Wytworzone paliwo powinno charakteryzować się parametrami spełniającymi kryteria ustanowione przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). Technologia energetycznego wykorzystania paliwa typu SRF (Solid Recovered Fuel) determinuje wymogi dotyczące właściwości fizykochemicznych oraz użytkowych paliwa, a tym samym decyduje o wyborze technologii jego przygotowania.
EN
The paper presents the results of the test of wet grinding of coal with use of electromagnetic mill. The tests were carried out in a batch system at different initial grain sizes of raw material, various coal concentrations in the feed and the various milling times. Based on the multiple regression analysis of the obtained data, it can be concluded that the efficiency of coal grinding wit use of electromagnetic mill depends on the residence time of the particles in the mill working chamber and a solid phase concentration in the feed directed to the process.
PL
Operacje mielenia w młynach przemysłowych są ostatnimi procesami pomniejszania nadawy w technologicznych układach rozdrabniania surowców mineralnych. Występują w wielu gałęziach przemysłu górniczego, od wzbogacania rud metali podstawowych i szlachetnych, po przemiał klinkieru cementowego czy produkcję mączek wapiennych, i pełnią kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu zakładu przeróbczego.
16
Content available remote Otrzymywanie ceramiki ferroelektrycznej od kuchni
PL
Właściwości ceramiki ferroelektrycznej, a co za tym idzie możliwości jej aplikacji, zależą od sposobu otrzymywania. Przedstawiono główne zastosowania ceramiki ferroelektrycznej. Opisano kolejne etapy procesu jej otrzymywania: przygotowanie do syntezy metodą reakcji w fazie stałej, syntezę metodą reakcji w fazie stałej, formowanie, spiekanie i obróbkę końcową.
EN
Final properties of ferroelectric ceramics depends on the processing conditions. Major applications of ferroelectric ceramics are presented. Processing steps: preparation of starting materials, synthesis by mixed oxides method, forming, sintering and finishing are described.
17
Content available remote Recent progress of regrinding circuits with Outotec HIGmills
EN
With better liberation the diminishing ore bodies can be used more efficiently. Regrinding circuit effect is essential, and can boost the performance of the flotation circuits, when performed and controlled properly. While tumbling mills can do the work in some extent, new and more energy efficient ways of grinding needs to be utilized. Outotec has been doing extensive test work with different size HIGmill units, previously used only in the white minerals processing applications. The outcome of the tests is very promising and has gained a broad interest. Especially energy efficiency, space saving and versatile ways of running the new HIGmill regrinding circuit are in common interest. This paper discusses the latest results acquired from the different size mills test work. It also includes latest information of the installed plant size unit with the erection process. Paper also gives outlook for the controlling philosophy of the regrinding circuits with the HIGmill, and discusses the main benefits related to unique technology advantages with a HIGmill.
PL
Lepsze uwolnienie pozwala na efektywniejsze wykorzystywanie malejących zasobów rud i uzyskiwanie coraz wyższych wskaźników w obiegach flotacji, o ile tylko ich ruch prowadzony jest prawidłowo, a obiegi są właściwe kontrolowane. Mimo, że młyny bębnowe w pewnym stopniu wykonują swoją pracę, istnieje silne zapotrzebowanie na nowe i bardziej wydajne sposoby mielenia. Outotec wykonał wiele badań z młynami HIG (Wysokiej Intensywności Mielenia) o różnej wielkości, które poprzednio stosowane były tylko do przeróbki „białych” minerałów. Wyniki tych testów są bardzo zachęcające i wzbudziły szerokie zainteresowanie. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się takie kwestie jak efektywność energetyczna, niskie zapotrzebowanie na powierzchnię oraz różne możliwości pracy obiegów domielania, w których wykorzystywane są młyny HIG.W niniejszej pracy omówiono najnowsze wyniki uzyskane w badaniach prowadzonych z wykorzystaniem młynów różnej wielkości. Podano także najnowsze informacje o młynach zainstalowanych w zakładach. Ponadto, w pracy dokonano przeglądu filozofii sterowania obiegami domielania z wykorzystaniem młynów HIG oraz omówiono najważniejsze zalety technologiczne, wynikające z ich zastosowania.
18
Content available remote Wpływ suszonego węgla brunatnego na pracę kotła CFB
PL
W niniejszym artykule przedstawiono tematykę związaną z wpływem jaki może mieć podawanie podsuszanego węgla brunatnego na pracę kotła typu CFB. Polskie zasoby węgla brunatnego zapewniają stały i znaczny jego udział wśród paliw wykorzystywanych w krajowej energetyce. Na świecie trwa ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań wspomagających waloryzację węgli brunatnych. Powstają kolejne technologie, które niosą z sobą zarówno ryzyko inwestycyjne jak i korzyści mogące wynikać z poprawy konkurencyjności rynkowej młodych (mniej przeobrażonych). W artykule przedstawiono kilka nowoczesnych metod i technologii suszenia węgli brunatnych. Autorzy oprócz znanych na rynku metod przygotowania węgli dla celów energetycznych zaproponowali także innowacyjną technologie jednoczesnego suszenia i mielenia w młynie elektromagnetycznym. Przeanalizowano właściwości podsuszanego paliwa oraz możliwość jego wykorzystania w kotłach CFB oraz poruszono kwestie modernizacji instalacji z cyrkulacyjna warstwą fluidalną na potrzeby spalania waloryzowanego paliwa węglowego. Na podstawie przeglądu literatury oraz własnych doświadczeń podjęto próby określenia wpływu spalania podsuszonego węgla brunatnego na prace kotłów CFB.
EN
This paper presents the issues that can be related to an influence of the use of the dried lignite on the performance of the CFB boiler. Polish lignite resources provide a stable and significant share of this fuel in the national energy sector. There is a constant and worldwide search for the solutions enabling the valorization of brown coals. New technologies are being developed, which bring together an investment risk as well as benefits of improved market competitiveness of low-rank (less metamorphosed) coals. In the article, several modern methods for brown coal drying are presented. Authors, beside well-known energetic coal preparation methods, have discussed a new and innovative method for simultaneous grinding and drying in an electromagnetic mill. The properties of the dried coal have been analyzed and its capability for being utilized in CFB boilers as well as the issue of modernization of the existing circulating fluidized bed installations for the purpose of burning the valorized coal fuel. Based on the literature review and own experience, an attempt was made on establishing the influence of the dried lignite on the performance of a CFB boiler.
PL
W niniejszym artykule omówiono możliwość poprawy procesu spalania węgla brunatnego w energetyce. Powszechność zasobów tego surowca sprawia, iż dzięki racjonalnemu jego zużyciu możliwe jest utrzymanie jego strategicznej pozycji w energetyce. W tym celu należy ciągle poszukiwać innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz wciąż rozwijać obecnie stosowane technologie suszenia węgli brunatnych. Autorzy niniejszego artykułu zaprezentowali koncepcję suszenia węgla brunatnego w instalacji z młynem elektromagnetycznym oraz przedstawili wady i zalety tej metody na tle wybranych, obecnie stosowanych technologii mielenia i suszenia. Materiałem wyjściowym do przeprowadzenia badań był odpowiednio przygotowany węgiel brunatny pochodzący z Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Dla węgla przeprowadzono analizy oznaczeń wilgoci zarówno przed, jak i po procesie mielenia w młynie elektromagnetycznym, w celu określenia zdolności urządzenia do podsuszania paliw w trakcie ich rozdrabniania. Rozważono również możliwość brykietowania otrzymanego produktu w celu zwiększenia jego atrakcyjności na rynku paliw. Z przeprowadzonych badań i obserwacji wynika iż istnieje możliwość zastosowania młyna elektromagnetycznego do jednoczesnego mielenia i suszenia węgla brunatnego. Instalacja taka charakteryzuje się przede wszystkim małymi gabarytami, niską emisją hałasu oraz niskim zużyciem energii elektrycznej na potrzeby procesu. Z uwagi na brak części mechanicznych istnieje znikome ryzyko awaryjności w pracy ciągłej urządzenia.
EN
This article discusses the possibility of improving the combustion of brown coal in the power industry. With the rational utilization, the abundance of this resource makes it possible to maintain its strategic role in the power industry. For this purpose, it is necessary to search innovative technical solutions and to develop technologies currently used in brown coal drying. The authors of this article have presented the concept of drying lignite in an electromagnetic mill installation and showed the advantages and disadvantages of this method compared to other currently used. The material used for testing was properly prepared samples of lignite from Turow Lignite Mine. Moisture amount analysis was performed both before and after the milling process in the electromagnetic mill, in order to determine its ability to dry the fuel during its comminution. The possibility of briquetting of the resulting product in order to increase its attractiveness in the fuel market was also considered. The studies and observations indicate that there is a possibility of simultaneous grinding and drying of coal in the electromagnetic mill. This installation is mainly characterized by small size, low noise emissions and low consumption of electricity for the process. Due to the lack of mechanical parts, there is a negligible risk of failure in the continuous operation of the installation.
PL
Instalacje Vertimill należą do standardowych rozwiązań domielania drobnoziarnistych surowców Okazuje się, że w przeciwieństwie do młynów kulowych są one efektywniejsze, również przy grubszym uziarnieniu nadawy do 6 mm. Ogólne koszty eksploatacyjne zakładu w instalacjach z Vertimill są o 35% niższe niż przy tradycyjnych młynach kulowych. Każdy oszczędzony megawat w przemiałowni na pierwszych i wtórnych stadiach rozdrabniania prowadzi do oszczędności gotówkowych ok. 10 mln $ i 80 000 ton CO₂ w przeciągu 10-letniej eksploatacji jednej kopalni.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.