Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Linux
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Zwiększanie efektywności energetycznej systemów komputerowych jest działaniem pożądanym zarówno ze względów ekologicznych jak i praktycznych. Procesor CPU oraz jego system chłodzący mają istotny udział w całościowym poborze mocy urządzenia. Standard ACPI definiuje mechanizmy pozwalajace na zmianę poziomów wydajności pracy procesora. W artykule omówiono elementy architektury jądra systemu Linux oraz wybrane aspekty specyfikacji standardu ACPI, które są istotne z punktu widzenia implementacji energooszczędnego regulatora poziomów wydajności pracy procesora.
EN
Efforts enhancing efficiency of computing systems are desired for both ecological and practical reasons. CPU activity and its influence on cooling system has significant impact on the overall device energy consumption. Mechanisms required to alter the CPU performance states have been defined by the ACPI standard. This study discusses important aspects of both the Linux kernel architecture and the ACPI specification that are relevant for the implementation of energy efficient CPU power control systems.
2
Content available Applying e-learning systems for big data education
EN
Processing massive data amounts and Big Data became nowadays one of the most significant problems in computer science. The difficulties with education on this field arise, the appropriate teaching methods and tools are needed. The processing of vast amounts of data arriving quickly requires the choice and arrangement of extended hardware platforms. In the paper we will show an approach for teaching students in Big Data and also the choice and arrangement of an appropriate programming platform for Big Data laboratories. Usage of an e-learning platform Moodle, a dedicated platform for teaching, could allow the teaching staff and students an improved contact with by enhancing mutually communication possibilities. We will show the preparation of Hadoop platform tools and Big Data cluster based on Cloudera and Ambari. The both solutions together could enable to cope with the problems in education of students in the field of Big Data.
PL
W artykule opisano koncepcję systemu, umożliwiającego użytkownikom zdalny dostęp do zasobów laboratorium sieci komputerowych, tj. sprzętu i oprogramowania, wykorzystywanych w ramach zajęć z przedmiotu „Sieci komputerowe”, a także szkoleń realizowanych w ramach kursów Cisco CCNA. System opracowano, opierając się na pakiecie LAMP (Linux, Apache, MySQL i PHP), z wykorzystaniem wirtualnej sieci VPN. Cała infrastruktura prezentowanego systemu została zbudowana na podstawie oprogramowania klasy Open Source, co znalazło swoje odzwierciedlenie w aspektach ekonomicznych.
EN
In the paper is described the infrastructure of system, which allows the users to remotely access the network hardware and software. System is used in the teaching process while teaching the subject "Computer Networks" and Cisco CCNA course. This system is realized on the basis for VPN and LAMP package - is based on Open Source Software.
EN
The paper highlights the necessity of hard real-time operating systems and real-time drivers for robotic systems, careful attention was devoted to the medical systems such as ReMeDi [4]. The paper explains demand for real-time device drivers in terms of filling the gap between the control algorithm output and actuators. It is important to develop robotic systems that are deterministic and safe especially while human factor is present and safety requirements has to be taken into account. Furthermore, a framework is presented that facilitates the real-time requirements.
EN
Server power control in data centers is a coordinated process carefully designed to reach multiple data center management objectives. The main objectives include avoiding power capacity overloads and system overheating, as well as fulfilling service-level agreements (SLAs). In addition to the primary goals, server control process aims to maximize various energy efficiency metrics subject to reliability constraints. Monitoring of data center performance is fundamental for its efficient management. In order to keep track of how well the computing tasks are processed, cluster control systems need to collect accurate measurements of activities of cluster components. This paper presents a brief overview of performance and power consumption monitoring tools available in the Linux systems.
PL
W artykule zaprezentowano architekturę urządzenia kontrolno-pomiarowo-zabezpieczeniowego z wbudowanym systemem operacyjnym LINUX, przeznaczonego do współpracy z sieciami Smart Grid. Przedstawiono zalety i wady zaproponowanego rozwiązania.
EN
In the article the architecture of the control, measurement and protection unit with built-in operating system LINUX, designed to work with the Smart Grid networks, has been presented. The advantages and disadvantages of the proposed solution have been pointed out.
EN
The data acquisition systems must be capable of process all the data produced by the source to ensure the highest level of accuracy, especially when it deals with hard real-time system monitoring task. However, the production of data is faster than the process to acquire and to process such a data. Using concurrency approach is an alternative to obtain the required level of performance and data processing. This paper presents the comparison between various C++ frameworks that by using multithreading technology and ringbuffer data structure allow data transfer in concurrent way. The comparison is based on the time interval between the instant when data is published and the instant when the data is gathered. These latency measurements have been taken using the configuration of one producer and two consumers for all evaluated frameworks. The results show that using standard C++ libraries to develop a simple framework it is possible to achieve suitable performance in order to fulfill the requirements of the high performance data acquisition systems described.
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję oraz podstawowe metody obróbki danych w urządzeniu pod nazwą Koncentrator Danych, będącym w części odpowiednikiem urządzenia typu Merging Unit używanego przy automatyzacji rozdzielni zgodnie z normą IEC 61850. W porównaniu z typowym urządzeniem Merging Unit Koncentrator Danych współpracuje dodatkowo z sensorami prądu APSP, które charakteryzują się transmisją danych pomiarowych w postaci cyfrowej. W artykule omówiono metody przetwarzania danych cyfrowych z sensorów APSP.
EN
In the paper the construction and data processing methods in a device called Data Concentrator, which has the functionality of the Merging Unit device used in the substation automation according to the IEC 61850 standard, has been presented. In addition to Merging Unit functionality the Data Concentrator works with APSP current sensors that transmit measurement data in digital form. The methods of APSP digital data processing have also been described.
9
Content available remote Podstawy konfiguracji serwera www w systemie Linux
PL
W obecnych czasach człowiek używający słowa Internet ma na myśli stronę WWW, dlatego tym referacie postaramy się opisać podstawową konfigurację serwera HTTP, opierając się o kilkuletnie doświadczenia z konfiguracją serwerów. Chcielibyśmy przybliżyć Państwu budowę nowoczesnego, bezpiecznego i wydajnego serwera WWW z wykorzystaniem systemu operacyjnego Linux, serwera Nginx, parsera PHP i serwera bazodanowego MySQL. Całe oprogramowanie wykorzystywane w tym referacie wydawane jest na licencjach typu OpenSource, co oznacza że kod źródłowy oprogramowania jest ogólnodostępny.
EN
Nowadays, almost everybody associates Internet with WWW services. Therefore this paper will present basic configuration of HTTP server. It results from server configuration carried out through several years. The presentation of modern, secure and efficient Linux WWW server will include Nginx server, PHP parser and MySQL database server. All software described and used in this paper is issued with OpenSource license. It follows that source code is generally available and may be freely used and modified.
PL
Zaprezentowano funkcje użytkowe standardu radiofonii cyfrowej DAB/DAB+/DMB (Digital Audio Broadcasting/Digital Audio Broadcasting Plus/Digital Multimedia Broadcasting) oraz zademonstrowano i opisano parametry stacji czołowej dla powyższego standardu wykonanej za pomocą układów FPGA (Field Programmable Gate Array) oraz komputerów z oprogramowaniem Linux. Przedstawiono schemat budowy systemu tanich stacji nadawczych, których architektura będzie składać się z komputera lub komputerów i uktadów nadawczych zbudowanych za pomocą układów FPGA.
EN
The scope of this article is to present readers utility functionalities of digital radio standard DAB/DAB+/DMB (Digital Audio Broadcasting/Digital Audio Broadcasting Plus/Digital Multimedia Broadcasting) and to demonstrate and describe the parameters of the head-end station for the standard which is to build using FPGA (Field Programmable Gate Array) circuits and computers with Linux software. The authors present a diagram of the system which could be the basis for building of low-cost head-ends consisting of a computer or computers and broadcasting systems built using FPGA circuits.
PL
W artykule przedstawiono problem krótkiego czasu załączania systemu wbudowanego Linux, opisano metody pomiaru oraz możliwe drogi skrócenia czasu uruchamiania systemu.
EN
In the paper fast boot time of Linux embedded system has been presented. Boot measurement methods has been described and possibile ways of shortening that time has been proposed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań interfejsu SPI procesora SITARA AM3359 działającego pod systemem operacyjnym Linux. Opisano konfigurację interfejsu oraz wskazano możliwe obszary, w których można poprawić fabryczny sterownik SPI w celu zwiększenia prędkości transmisji.
EN
In the paper oscillograms of SPI communications on SITARA AM3359 processor run on Linux operating system have been presented. Configuration of communication interface on Linux has been explanted and improvements of SPI device have been proposed.
EN
The major goal of this article was to evaluate the efficiency of Linux operating system using statistical self-similarity and multifractal analysis. In order to collect the necessary data, thetools available in Linux such as vmstat, top and iostat were used. The measurement data collected witht hose tools had to be converted into a format acceptable by applications which analyze statistical selfsimilarity and multifractal spectra. Measurements collected while using the MySQL database systemin a host operating system were therefore analyzed with the use of statistical self-similarity and allowedto determine the occurrence of long-range dependencies. Those dependencies were analyzed with theuse of adequately graduated diagrams. Multifractal analysis was conducted with the help of FracLab application. Two methods were applied to determine the multifractal spectra. The obtained spectra were analyzed in order to establish the multifractal dependencies.
EN
The article presents results of studies conducted to verify the performance of selected asynchronous algorithms in the Linux operating system. It shows the strengths and weaknesses of the RSA and ElGamal algorithms.
15
Content available remote Monitoring infrastruktury sieciowej z wykorzystaniem pakietu „OpenNMS”
PL
Głównym tematem artykułu jest stworzenie kompleksowego systemu monitorującego infrastrukturę sieciową (ang. Network Monitoring System) z wykorzystaniem darmowych narzędzi, w tym pakietu OpenNMS. Opisane są: instalacja, konfiguracja i użytkowanie pakietu, jak również konfiguracja urządzeń sieciowych do współpracy z systemem monitoringu. Jako środowisko uruchomieniowe pakietu użyty został darmowy system operacyjny Linux.
EN
The main topic of the article is to create a comprehensive monitoring system network infrastructure using free tools, in this package of OpenNMS. Described are: installation, configuration and use of the package, as well as the configuration of network devices to the monitoring system. As runtime package used was a free Linux operating system.
16
EN
The article introduces a novel Internet diagnosis utility - an open source IP packet sniffer which captures TCP and UDP packets sent and received by a single Linux process only. Preliminary evaluation results are presented. The utility can be applied in the field of IP traffic classification.
PL
Artykuł prezentuje nowatorskie narzędzie open source służące do analizy ruchu internetowego należącego wyłacznie do jednej aplikacji działającej pod kontrola˛ systemu operacyjnego Linux. Program pozwala na zapis w postaci pliku PCAP wszystkich pakietów protokołów TCP i UDP, które zostały odebrane i wysłane przez wybraną aplikację w dowolnym momencie jej działania. W szczególności wynikowy plik PCAP zawiera wszystkie wykonane zapytania DNS. Implementacja narzędzia tego typu jest problematyczna, gdyż system Linux nie dostarcza mechanizmów śledzenia ruchu IP, które pozwalałyby na wystarczające ograniczenie zakresu monitorowanych zasobów w systemie. Z tego powodu w programie tracedump zostały zastosowane zaawansowane funkcje systemu Linux - wywołanie systemowe ptrace(2), wstrzykiwanie kodu maszynowego oraz filtry gniazd sieciowych BPF. Architektura programu oparta jest o 3 wątki - wątek śledzący otwierane porty TCP i UDP, wątek przechwytujący i filtrujący ruch IP w systemie oraz wątek wykrywający zakończone połączenia. Ponadto w artykule w sposób skrócony przedstawiono przykład praktycznego zastosowania narzędzia w celu oceny narzutu protokołu BitTorrent w sytuacji pobierania obrazu płyty CD z Internetu.
17
Content available remote QEMU-based fault injection framework
EN
This article presents the QEFI: a QEMU-based fault injection framework. It presents basic design principles behind the created framework, its implementation details and some results of experiments conducted to prove its utility. The novelty of the implemented software is outlined and compared with solutions presented in the literature.
PL
Artykuł ten prezentuje QEFI: system wstrzykiwania błędów oparty na QEMU. Przedstawia on podstawowe założenia projektowe stworzonego systemu, jego szczegóły implementacyjne oraz wyniki niektórych eksperymentów dowodzą¬cych jego użyteczności. Nowatorskie aspekty stworzonego oprogramowania zostały wyszczególnione i porównane z pracami znanymi z literatury.
18
Content available remote Road Disease Real Time Detection Model on Multi-Lever Fuzzy Filter
EN
A Multi-lever filter fuzzy detection model on road disease is taken forward combining with advantages of noisy decreasing algorithms and characteristics of noise and disease in road image. The experimental results indicate that the proposed model is more advanced in decreasing noisy and extracting disease. The application of the road disease edge detection was realized in embedded Linux system. The evaluation report will be output in real time and sent to the central database from the embedded mobile terminal, including the corresponding position information in the cooperative GIS.
PL
Technika road desease jest stosowana w przetwarzaniu obrazu do usuwania szumu z zamazanych obrazów i odzyskiwania obrazu krawędzi drogi. W artykule przedstawiono filtr wykorzystujący logikę rozmytą.
19
Content available remote System monitoringu w oparciu o aplikację ZoneMinder
PL
Artykuł opisuje możliwość wykorzystania aplikacji ZoneMinder jako podstawy systemu monitoringu wizyjnego. Przedstawiono główne cechy i funkcje programu, ze szczególnym uwzględnieniem ważnego zagadnienia z punktu widzenia monitoringu, czyli dostępnych typów stref ruchu. Szczególne znaczenie ma aspekt ekonomiczny rozwiązania ze względu na fakt, iż wykorzystanie darmowej, działającej pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, aplikacji ZoneMinder nie niesie ze sobą generowania dodatkowych kosztów.
EN
This article describes the possibility of using ZoneMinder application as a basis for building the monitoring system. Authors describe the main features and functions of the program with particular emphasis on important issues in terms of monitoring - the available types of motion zones. Of particular importance is the economic aspect of the solution due to the fact that using the free, running under the Linux operating system, ZoneMinder application does not generate additional costs.
PL
W artykule opisano system do pomiaru i rejestracji parametrów wiatrakowca. Szczegółowo przedstawiono funkcje systemu oraz opisano zasadę pracy wybranych czujników pomiarowych. Przedstawiono też wyniki badań wykonanego systemu pomiarowo-rejestrującego podczas lotu badawczego. Badania te zostały przeprowadzone na wiatrakowcu Xenon firmy Celier Aviation.
EN
In the article the system for measurement and estimation of flight parameters of autogyro is presented. The structure of the system, its functionality and operating principles of selected sensors are addressed in details. Results of in-flight tests of the system are also presented. These tests have been conducted on Xenon autogyro, manufactured by Celier Aviation company.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.