Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dyskretna transformata kosinusowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zestawienie popularnych transformat sygnałów wykorzystywanych m.in. w procesach odszumiania sygnałów harmonicznych. Omówiono podział sygna- łów poddawanych analizie matematycznej oraz zaprezentowano wybrane transformaty, takie jak: krótkookresowa transformata Fouriera STFT, transformata Wignera-Ville’a WVD, transformata falkowa WT oraz dyskretna transformata kosinusowa DCT. Badaniom poddano sygnał harmoniczny, do którego dodany został szum biały. W czasie badań zmieniano parametry szumu, analizując efekty zastosowania poszczególnych transformat na zaszumionym sygnale. Pokazano, jak istotny jest dobór nie tylko samej transformaty, lecz także jej parametrów (np. poziomu progu odcięcia w przypadku dyskretnej transformaty kosinusowej), innych dla każdego rodzaju transformaty. Niewielka zmiana parametrów lub zmiana funkcji użytej w transformacie mogą prowadzić do znacznie różniących się wyników.
EN
In the article, comparison of popular transforms used i.a. in denoising harmonical signals was presented. The division of signals submitted to mathematical analysis was shown and chosen transforms such as Short Time Fourier Transform, Wigner-Ville Distribution, Wavelet Transform and Discrete Cosine Transform were presented. Harmonic signal with white noise added was submitted for research. During research, the parameters of noise were changed to analyze the effects of using particular transform on noised signal. The importance of right choice for transform and its parameters (different for particular kind of transform) was shown. Small changes in parameters or different functions used in transform can lead to considerably different results.
EN
This paper reports an adaptive three dimensional discrete cosine transform (3D-DCT) based motion level prediction algorithm which determines the optimal cube for 3D-DCT based compression technique by analyzing the motion content of the video sequence. Irrespective of the motion levels in the video sequence the generally used cube size is [8 × 8 × 8], but the proposed algorithm reported in this paper will adaptively choose the cube size in relation to the motion level of video sequence. The effectiveness of the algorithm can be verified by performing Rate Vs distortion comparison with different motion level sequences. Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) has been taken as a measure of distortion. Experimental results reveals that without any motion compensation technique ,the proposed 3D-DCT algorithm which adaptively selects the cube size relative to the motion content of video sequence gives better performance in terms of reduction in the data rate and speed up the encoding process compared to the existing 3D-DCT based video compression algorithm.
PL
W artykule opisano algorytm kompresji video bazujący na adaptacyjnej trójwymiarowej dyskretnej transformacie kosinusowej i przewidywaniu poziomu ruchu. W sposób adaptacyjny dobierany jest rozmiar sześcianu. Weryfikacji dokonano przez porównanie szybkości względem zniekształceń dla różnych sekwencji ruchu.
3
Content available Automated DCT layout generation using ample language
EN
Designing SI circuits layouts is a demanding task. The process is very time consuming and there is a high risk of making mistakes. It would be much easier if there were a CAD tool doing part of the job for ourselves. This is the place where a possible solution comes in – the AMPLE script language in the ICStation environment. AMPLE is a script language that can be used to generate layouts. Apart form making a layout faster the AMPLE generator enables parametrisation of SI devices and can also be technology-independent. It provides a way for automating and speeding up the process of designing a layout. This paper presents a DCT layout generator which takes advantage of the AMPLE language and offers parametrisation that can make the design process independent from the technology used.
PL
Projektowanie layoutów układów SI nie jest zadaniem łatwym. Proces ten wymaga dużych nakładów czasu, istnieje ogromne ryzyko popełnienia pomyłki przez projektanta, a projektowane układy są zależne od technologii, co wymusza ich całkowitą przebudowę w sytuacji zmiany technologii na nowszą. Zadanie to byłoby dużo prostsze, gdyby istniały narzędzia CAD automatyzujące proces projektowania. W obszarze tym możliwe jest wykorzystanie zaproponowanego w artykule rozwiązania – użycie skryptowego języka AMPLE dostępnego w środowisku ICStation. Oprócz możliwości szybszego zaprojektowania prototypu, generator stworzony przy pomocy języka AMPLE umożliwia parametryzację projektowanych urządzeń SI, które stają się niezależne od technologii. Stanowi to daleko idące udoskonalenie procesu projektowania układów scalonych wykonanych w technice SI. Niniejszy artykuł opisuje zaproponowaną metodę automatycznego generowania layoutów przedstawiając jako przykład kolejne etapy realizacji układu DCT.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad optymalizacją algorytmu maskowania błędów bitowych, występujących w procesie transmisji obrazu stałego, transformowanego powszechnie używaną transformatą kosinusową. Opisano skrótowo ideę działania algorytmu, jego parametry i sposób prowadzenia optymalizacji oraz przedstawiono wyniki badań symulacyjnych.
EN
The paper present results of research on optimization of error concealment algorithm for still images. The algorithm is described, parameters are discussed, research method and results are described and discussed.
PL
W artykule zostały przedstawione procedury wielopoziomowej dekompozycji oraz rekonstrukcji sygnału metodą pakietów falkowopodobnych z wykorzystaniem bazy DCT-II. Metoda ta, pod warunkiem zastosowanie szybkich algorytmów wyznaczania transformaty DCT-II, pozwala przyspieszyć proces realizacji wielopoziomowej dekompozycji sygnału w stosunku do metody tradycyjnych pakietów falkowych. Może być ona wykorzystana np. do kompresji stratnej. Możliwości kompresji są wtedy porównywalne do tych, jakie uzyskamy stosując filtry o średnich długościach (L = 6), a przedstawiona metoda jest obliczeniowo korzystniejsza od metody pakietów falkowych ze względu na redukcję liczby operacji arytmetycznych.
EN
In this paper an original approach to the multircsolution signal representation suchlike as obtained by applying wavelet packet method, though not with the aid of wavelet technology, but using classical discrete, orthogonal bases, has been presented. The computational procedures of multilevel signal representation using the cosine function base have been proposed. The application of decomposition in this base allows, by signal compression, to keep compression parameters similar or even better than by using the conventional wavelet packet method as well as to reduce arithmetical operations number in comparison with the number of operations at signal decomposition computation by applying wavelet packed method.
6
Content available remote Kodowanie danych wizyjnych z wykorzystaniem kaskady filtrów falkowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem kaskadowego przetwarzania monochromatycznego obrazu stałego z wykorzystaniem hierarchii filtrów falkowych LeGalla. Badania obejmowały zaprojektowanie i zasymulowanie w środowisku MATLAB modelu uproszczonego systemu przetwarzania obrazu z wykorzystaniem w/w technik. Przedstawiono i przedyskutowano istotne różnice technik falkowych względem obecnie stosowanych technik opartych o transformatę kosinusową oraz przedstawiono wyniki badań symulacyjnych.
EN
The paper present results of research on wavelet filter-bank cascade, modeled in MATLAB, witch use of LeGall filters. Simplified model of transmission system is presented. Results of use of Discrete Wavelet Transform DWT are discussed and compared with those obtained by use of Discrete Cosine Transform DCT.
7
Content available remote Różnicowa DCT w zagadnieniach przetwarzania sygnałów
PL
Dyskretna transformata kosinusowa (DCT) jest szeroko stosowana do analizy i kompresji sygnałów. Klasyczne algorytmy DCT bazują na obliczeniach wykonywanych w wielobitowym formacie PCM (Pulse Code Modulation). Ograniczeniem zastosowania formatu PCM w DCT jest użycie wielobitowych operacji mnożenia, co często utrudnia jego wykorzystanie w systemach czasu rzeczywistego. Z drugiej strony, użycie niektórych niskobitowych rodzajów modulacji delta (DM) zapewnia taką samą dokładność obliczeń jak w przypadku użycia wielobitowego formatu PCM, lecz takie podejście nie zostało wystarczająco zbadane. Celem pracy było opracowanie i zbadanie efektywnych różnicowych algorytmów i struktur procesorów DCT pracujących w czasie rzeczywistym. W pracy tej przedstawiono nowe szybkie różnicowe algorytmy DCT. Szczególną uwagę skupiono na możliwości wyeliminowania w zaproponowanych algorytmach czasochłonnych operacji mnożenia i zastąpienia ich szybkimi operacjami bitowego przesunięcia SHIFT. Zastosowanie przesunięć umożliwiają kroki kwantowania będące potęgą liczby 2. Do zbadania dokładności zaproponowanych algorytmów wykorzystano sygnały szumu różowego oraz mowy. Zaproponowane zostały szybkie i efektywne struktury procesorów specjalizowanych realizujące opracowane algorytmy. Wyniki symulacji komputerowych potwierdziły efektywność opracowanych podejść.
EN
Discrete Cosine Transform (DCT) is widely used in analysis and signal compression. The classical DCT algorithms are based on calculations in multibit PCM (Pulse Code Modulation) format. The restriction of using PCM format in DCT is the application of multibit multiplication operations, which often limits the usage of PCM in real time systems. On the other hand, using some low bit kinds of delta modulation (DM) ensures the same calculation accuracy as in case of the multibit PCM format, however this approach has not been examined sufficiently yet. The purpose of the work was working out and studying the effective differential DCT algorithms and processors structures working in real time. In this work are presented new fast differential DCT algorithms. The particular attention was paid to the possibility of eliminating the multiplication operations in the proposed algorithms and replacing them by fast SHIFT operations. The application of shifts is done on the basis of the quantization steps, which are the power of number 2. To study the accuracy of proposed algorithms pink noise and voice signals were used. The authors proposed fast and effective structures of specialized processors realizing the worked out algorithms. The results of computer simulations confirm the efficiency of the presented approach.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.