Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koło ogumione
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
In this article author presents way to measure magnetic field tyres and design modular of machine for measuring of car tyres magnetization. This machine should give universal device, since it enables to examine different objects (tyre with and without rims) in different direction of measuring magnetic field.
EN
There are quite few publications where the representation of transient states of tyres is taken into account in the examination of the motion of a vehicle as a whole by computer simulation. Most of the researchers who build models of motor vehicle dynamics leave this issue out of account, believing that it is related to the phenomena of little importance in both qualitative and quantitative terms, especially when self-excited vibration of wheels with pneumatic tyres is ignored. The objective of this publication is to present simulations of motor vehicle motion in the situation encountered during the training of drivers at Driver Improvement Centres. The author proves that the taking into account of the representation of transient states of the lateral force and aligning moment on vehicle tyres will strongly affect the calculation results. This is because of the excitation form, the time constants of which are comparable with the relaxation time of the tyres of the vehicle under test. The analysis results have been presented in both quantitative and qualitative form, i.e. in a table and as time histories of selected quantities, respectively. The data shown indicate considerable differences in the calculated effects of disturbance to rectilinear motion of a passenger car, when determined with ignoring the transient states of tyres, in comparison with the corresponding calculation results obtained with the transient states of tyres having been taken into account. The biggest differences in the absolute values recorded during the first second from the beginning of the disturbance to the motion of rear vehicle wheels were observed in yaw (heading) angle, lateral displacement of the centre of vehicle mass, and moment of forces on the steering wheel. The differences were so big (from 19 % to 26 %) that they changed the qualitative and quantitative assessment of vehicle behaviour. Thus, they highlighted the great impact that the representation of transient states of the lateral forces and aligning moments on vehicle tyres exerts on the results of the test being simulated.
PL
Niewiele jest prac, w których uwzględnia się opis stanów nieustalonych ogumienia w badaniach symulacyjnych ruchu całego pojazdu. Większość osób budujących modele dynamiki samochodów pomija ten opis, uznając, że dotyczy zjawisk mało istotnych z jakościowego i ilościowego punktu widzenia, zwłaszcza wtedy, gdy pomijane są drgania samowzbudne kół ogumionych. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie symulacji ruchu samochodu w sytuacji, która jest spotykana w trakcie treningów kierowców w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy. Autor udowadnia, że uwzględnienie opisu stanów nieustalonych siły bocznej i momentu stabilizującego ogumienia w bardzo istotny sposób wpływa na wyniki przeprowadzonych obliczeń. Wynika to z postaci wymuszenia, którego stałe czasowe są porównywalne z czasem nabiegania ogumienia badanego pojazdu. Autor przedstawia wyniki ilościowo w formie tabeli oraz jakościowo w postaci przebiegów czasowych wybranych wielkości. Wskazują one na istotne różnice między efektami zaburzenia ruchu prostoliniowego samochodu osobowego, dla przypadku nieuwzględniania stanów nieustalonych ogumienia, odniesionymi do wyników otrzymanych dla przypadku uwzględniania stanów nieustalonych ogumienia. Największe różnice modułów w trakcie pierwszej sekundy od wystąpienia zaburzenia ruchu kół osi tylnej, dotyczą kąta odchylenia (kąta kierunkowego), przemieszczenia poprzecznego środka masy pojazdu oraz momentu na kole kierownicy. Są one na tyle istotne (od 19 do 26%), że zmieniają jakościowo i ilościowo ocenę zachowania pojazdu. Wskazują, zatem, na duży wpływ opisu stanów nieustalonych sił bocznych i momentów stabilizujących kół jezdnych na wyniki symulowanego testu.
PL
W artykule przedstawiono możliwości badawcze stanowiska do badania dynamiki pracy ogumienia zwłaszcza w zakresie analizy procesu rozpędzania. Pokazano również wstępne wyniki badań uzyskanych na stanowisku badawczym. Stanowisko może dalej służyć do prowadzenia badań właściwości ogumienia, optymalizacji procesu ruszania i realizacji prac nad automatyzacją napędu pojazdu.
EN
The paper presents the construction of the research stand, methods and instruments for dynamics measurement of driving pneumatic tyre and tyre/road – friction. Analysed research stand is equipped in a control system with possibilities of test programming and measurement results recording. Certain research results of the driving process are presented. All the activities concerning described analysis were conducted within the limits of the general research project 4T12C01826 in Technical University of Łódź.
PL
W artykule przedstawiono metodę identyfikacji niewyrównoważenia koła ogumionego samochodu osobowego opartą na krótkoczasowej transformacie Fouriera. W pracy przedstawiono wyniki analizy porównawczej drgań elementów układu zawieszenia (masy nieresorowanej) oraz nadwozia (masy resorowanej), wywołanych siłą odśrodkową obracającego się koła ogumionego z zadanym niewyrównoważeniem. Wyniki analiz w postaci widm czasowo-częstotliwościowych wykazują wzrost amplitud przyspieszeń wybranych elementów pojazdu (masy nieresorowanej oraz resorowanej), wraz ze wzrostem zadanej masy niewyrównoważonej.
EN
This paper presents a method of identifying wheel unbalance in a passenger car based on short-time Fourier transform. Results of comparative analysis of vibrations registered in the components of suspension system (undamped mass) and car body (damped mass) resulting from centrifugal force in a wheel rotating with a given unbalance are discussed in the paper. The results of analysis in the form of time and frequency spectra indicate an increase of amplitudes of acceleration of selected car components (both in undamped and damped masses) as a result of the increase of the imposed unbalanced mass.
EN
The paper presents a method to identify unbalance wheel car based on road test, performed in real road conditions, traffic. The identification method is based on the measurement signal linear acceleration of the vehicle body and the wheel balanced wheel with a nominal weight of unbalanced, and then the analysis by short time Fourier transform.
EN
An original method of the carrying out of road test measurements, which enables the obtaining of side slip characteristics of pneumatic tyres in a simple way, has been presented. A unique measuring trailer built at the Chair of Automotive Vehicles and Transport of the Kielce University of Technology has be en demonstrated. The trailer design and the trailer actually built have been shown. The measurements carried out during road tests with the use of the trailer have been described and an example of the measurement results obtained has been presented in the form of a side slip characteristic curve of the tyre under tests. Furthermore, a model for investigating the dynamic characteristics of the towing vehicle and trailer system was formulated to assess the correctness of the method used. The necessary parameters and assumptions we re introduced and the number of degrees of freedom was determined for the model. The procedure to build the model with the use of the MD ADAMS software designed for analysing the dynamics of multi-mass systems has been described. The elements of the system under consideration, in particular the model solids and links between them, the system of external forces, and the pneumatic tyre model used, have been characterized. The simulation tests performed have been described. The simulation test results and the procedure of analysing them to determine the side force values for an argument applied in the form of a set of tyre slip angle values have been presented. The characteristic curve of the side slip of the pneumatic tyre as obtained from the tests has be en compared with the reference characteristic curve of the pneumatic tyre model used in the system under investigation. The results obtained from the work done have been recapitulated and assessed.
PL
W pracy zaprezentowano autorską metodologię wykonywania pomiarów drogowych, umożliwiających w prosty sposób pozyskiwanie charakterystyk bocznego znoszenia kół ogumionych. Przedstawiono oryginalną przyczepę pomiarową zbudowaną w Katedrze Pojazdów Samochodowych i Transportu Politechniki Świętokrzyskiej. Zaprezentowano przyczepę na etapie jej projektowania i w postaci zbudowanego urządzenia. Opisano pomiary drogowe wykonane z użyciem przyczepy i przedstawiono przykładowy wynik tych pomiarów w postaci charakterystyki bocznego znoszenia badanego koła. Następnie, w celu oceny poprawności zastosowanej metodologii, sformułowano model do badania dynamiki układu samochód . przyczepa. Wprowadzono niezbędne parametry i założenia oraz określono liczbę stopni swobody modelu. Opisano procedurę tworzenia modelu za pomocą oprogramowania do analizy dynamiki układów wielomasowych MD ADAMS. Scharakteryzowano elementy tworzące analizowany układ, bryły i więzy występujące pomiędzy nimi, siły zewnętrzne oraz użyty model koła ogumionego. Opisano przeprowadzone badania symulacyjne. Przedstawiono wyniki otrzymane podczas badań symulacyjnych i procedurę ich analizy w celu otrzymania wartości siły bocznej dla argumentu zadanego w postaci kąta znoszenia. Otrzymaną charakterystykę bocznego znoszenia porównano z charakterystyką wzorcową modelu koła ogumionego, zastosowanego w badanym układzie. Dokonano podsumowania i oceny otrzymanych wyników.
EN
In this article the analysis of the signal from the sensor of acceleration placed inside moving the car is presented. The aim of the diagnosis of the unfavourable phenomenon of unbalanced the wheel. Further Fourier analysis is carried out. Graphs of amplitude spectrum are presented, which proves that such approach leads to effective diagnosis of wheel inducted vibrations.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu hamowania koła ogumionego samochodu ciężarowego średniej ładowności w obecności znoszenia bocznego i działania układu przeciwblokującego ABS. Przedstawione wyniki pomiarów pokazały wpływ procesu znoszenia bocznego na przebieg zmniejszania wartości prędkości kątowej koła oraz skracanie czasu uaktywnieniu układu ABS wraz ze wzrostem kąta znoszenia koła. Stwierdzono również wpływ znoszenia bocznego na obniżenie ciśnienia hamowania, które jest sterowane pracą zaworów układu ABS. Widoczne jest także zmniejszenie osiągniętej prędkości kątowej oraz poślizgu wzdłużnego koła podczas hamowania wraz ze wzrostem wartości kąta znoszenia.
EN
Research results of commercial truck tired wheel during simultaneous braking and side cornering with activated anti-lock brake system are presented in this paper. Presented research results show an influence of wheel side cornering process on decreasing a wheel angular velocity value and shorting a time period of ABS system activation. There is also concluded that decrease rate of wheel angular velocity and slip coefficient during braking, reach lower and lower maximum values when cornering angle increases.
PL
W pracy zaprezentowano związki kinematyczne opisujące współpracę koła ogumionego z płaską nawierzchnią drogową. Przedstawione i zanalizowane zostały dwie główne grupy definicji opisujących zjawisko poślizgu. Wykazano problemy pojawiające się wskutek nieprawidłowego doboru definicji poślizgu do modelu koła. W dalszej części podjęta została problematyka właściwej definicji promienia koła ogumionego do modelowania jego ruchu. Opisany został wpływ obciążenia pionowego koła na jego poślizg, a w konsekwencji na możliwe do popełnienia błędy przy stosowaniu pewnych uproszczeń.
EN
The paper presents kinematical links of tyres on a flat road. Both types of slip definitions are shown and analysed. Troubles with slip definition to tyre model wrong relation are proved. Additional the analysis considers how is right tyre radius definition with respect to modeling of tyre motion. Also the influence of tyre vertical load on longitudinal slip and possible errors when some simplifications are made is presented.
PL
W artykule opisano sposób, w jaki przeprowadzono komputerową symulację pracy koła ogumionego na podłożu rolniczym. Zaprezentowany model, opisany w notacji grafów wiązań, pozwala zarówno na badanie osiągów trakcyjnych modelowego ciągnika, jak i jego zachowań dynamicznych. Wykorzystane w modelu zależności trakcyjne zaczerpnięto z prac Brixiusa, natomiast opis dynamiki koła wzorowano na wynikach badań Lagenbecka, Kutzbacha i Plessnera.
EN
The way of using computer simulation for needs of the agricultural traction prediction is presented in the paper. The model, described in the bond graph notation, allows to predict the off-road tractive efficiency as well as the dynamic behavior of the wheel, including tire dynamic compliance. The tire-soil interface relationships are taken from the work of Brixius and the tire dynamic description is founded upon the models of Lagenbeck, Kutzbach and Plessner.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.