Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 115

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo międzynarodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available Anti-Satellite Weapons: A Political Dimension
EN
This article tackles the political dimension of the development of anti-satellite weapons. The main goal is to assess their significance from the American, Russian, and Chinese perspective to understand the emerging balance of power in space. While the U.S. is struggling to maintain its position of dominant space power, its main adversaries are developing technologies that can diminish American dominance. It is, therefore, widely believed that outer space is poised to be weaponized by multiple systems designed to destroy satellites in-orbit, both ground- and space-based. On the other hand, the United States is executing multiple fast-track research& development programs aimed at increasing the resilience of the U.S. space systems.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie i weryfikacja istniejących rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa zdrowia w strefach działań służb wywiadowczych oraz wskazanie kierunków doskonalenia ich systemu operacyjnego. Uznając wagę sytuacji problemowej wynikającej z zagrożenia epidemicznego, uzasadnione jest zwrócenie uwagi na te obszary działalności, w których przewiduje się potrzebę modyfikacji i dla których wskazany jest proponowany obszar zainteresowań. Państwowe Służby Wywiadowcze, działające w warunkach zagrożenia COVID-19, stają się celem ataków wielu środowisk eksperckich ale przede wszystkim swych odpowiedników w innych państwach. W artykule określono zakres współpracy pomiędzy podmiotami państwowymi posiadającymi kompetencje w zakresie prowadzenia działalności wywiadowczych i kontrwywiadowczych zarówno na szczeblu wewnętrznym jak i międzynarodowym. Domeną wywiadu jest informacja wydobywana zazwyczaj z trudno dostępnych lub ściśle strzeżonych pokładów. W procesie weryfikacji przybiera ona postać gotowego materiału dostarczającego wiedzę o wybranym fragmencie rzeczywistości dzięki której decydenci korzystają z uzyskanej wiedzy. Dziś klasyczny łańcuch wiedzy rozpada się. Współczesna informacja tworzona jest w coraz większym stopniu przez zmechanizowane systemy przetwarzania danych sterowane za pomocą sztucznej inteligencji. Tempo generowania informacji przez elektroniczne urządzenia telekomunikacyjne oszałamia zwykłych użytkowników oraz przyprawia o ból głowy decydentów. W obliczu zarysowanych powyżej wyzwań, przed którymi stoją współczesne państwa i społeczeństwa, służby wywiadowcze zmuszone są do podjęcia gruntownej przebudowy w sferze organizacyjnej, mentalnej i technicznej zgodnie z kluczowymi interesami państwa. Współczesne globalne zagrożenie epidemiologiczne preferuje dużych, aktywnych graczy i łatwo degraduje pozostałych do roli outsiderów. Natomiast bierność i impas decyzyjny prowadzi do marginalizacji państwa i przekształcenia go w instrument w rękach światowych mocarstw.
EN
The purpose of the article is to present and verify the existing solutions in the field of health security in the areas of operation of intelligence services and to indicate the directions of improving their operating systems. Recognizing the importance of the problem situation resulting from the epidemic threat, it is justified to pay attention to those areas of activity where the need for modification is anticipated and for which the proposed area of interest is indicated. The State Intelligence Services, operating in the conditions of the COVID-19 threat, are becoming the target of attacks by many expert circles, but above all by their counterparts in other countries. The article defines the scope of cooperation between state entities with competences in the field of intelligence activities and counterintelligence services both internally and internationally. The domain of intelligence is information usually extracted from hard to reach or closely guarded layers. In the verification process, it takes the form of a ready made material that provides knowledge about a selected fragment of reality, thanks to which decision makers use the knowledge obtained. Today the classical chain of knowledge is falling apart. Modern information is increasingly created by mechanized data processing systems controlled by artificial intelligence. The pace of information generated by electronic telecommunication devices bewildering ordinary users and making decision-makers a headache. In the face of the above outlined challenges faced by modern states and societies, the intelligence services are forced to undertake a thorough restructuring in the organizational, mental and technical spheres in accordance with the key interests of the state. The contemporary global epidemiological threat prefers large, active players and easily degrades others to the role of outsiders. On the other hand, passivity and deadlock in decisions lead to the marginalization of the state and its transformation into an instrument in the hands of world powers.
EN
Poland was forming allied relations in the twenties and thirties of the twentieth century due to the state’s weakness, mainly in military and economic terms. The Polish state’s situation regarding political and military security guarantees on the part of other subjects of the international community was neither stable nor advantageous during that period. That was influenced, among others, by the following phenomena: changes in the international arena that were unfavorable for the Second Republic of Poland, diplomatic activities of Germany and the USSR aimed at revising the borders of the Polish state, political and military rapprochement between the USSR and Germany in the area of economic and military cooperation, conciliatory and ineffective international policy of the Western powers (mainly the French Republic) towards Germany in the late 1920s, impermanence and low effectiveness of bilateral agreements and declarations concluded by Poland with its eastern neighbor – the Soviet Union and its western neighbor – Germany, ineffectiveness of the political-military alliances concluded by Poland with France, Romania, and the United Kingdom, and significant disproportions between Polish and German and Soviet industrial and military potential, combined with the inability of the western powers to fulfil their allied obligations in practical terms.
PL
W latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku Polska zawierała związki sojusznicze z powodu słabości państwa, przede wszystkim w wymiarze militarnym i ekonomicznym. Sytuacja państwa polskiego pod względem gwarancji bezpieczeństwa polityczno-militarnego ze strony innych podmiotów społeczności międzynarodowej w tym okresie nie była ani stabilna ani korzystna. Wpływ na to miały między innymi następujące zjawiska: niekorzystne dla II Rzeczypospolitej zmiany na arenie międzynarodowej; działania dyplomatyczne Niemiec i ZSRR zmierzające do rewizji granic państwa polskiego; zbliżenie polityczno-militarne ZSRR i Niemiec w dziedzinie współpracy ekonomiczno-militarnej; ugodowa i nieskuteczna polityka międzynarodowa mocarstw zachodnich (głównie Republiki Francuskiej) względem Niemiec pod koniec lat dwudziestych XX wieku; nietrwałość oraz mała skuteczność umów i deklaracji bilateralnych zawartych przez Polskę z sąsiadem wschodnim – Związkiem Radzieckim oraz sąsiadem zachodnim – Niemcami; nieskuteczność zawartych przez Polskę sojuszy polityczno-wojskowych z Francją, Rumunią i Wielką Brytanią oraz znaczące dysproporcje między polskim a niemieckim i radzieckim potencjałem przemysłowo-militarnym, połączone z brakiem możliwości wypełnienia zobowiązań sojuszniczych w wymiarze praktycznym ze strony mocarstw zachodnich.
4
EN
Peace missions in the modern world are inextricably linked to the political and social processes taking place in specific regions of the globe. When looking closer to the more than fifty-year history of international peacekeeping operations, it should be noted that as time passes, they undergo constant transformations. Their types, goals, and ways of implementation are changing. That is because the environment in which such operations are carried out is changing. They are also transforming the goals and priorities of local and international communities. Permanent modification is also subject to threats in the modern world. Peace missions are conducted under ever-changing social, economic, and political conditions. They must be flexible so that they can adapt to new challenges. Success is never guaranteed because the tasks related to maintaining peace are carried out in challenging conditions. The success of the peace mission depends on many factors, such as the composition of the peacekeeping mission (military personnel, police, civilian employees), logistical support, entrusted tasks and the environment in which the peace mission operates.
PL
Misje pokojowe we współczesnym świecie są nierozerwalnie związane z procesami polityczno-społecznymi zachodzącymi w poszczególnych regionach kuli ziemskiej. Przyglądając się bliżej ponad pięćdziesięcioletniej historii międzynarodowych operacji pokojowych należy stwierdzić, iż w miarę upływu czasu ulegają one ciągłym przeobrażeniom. Zmieniają się ich rodzaje, cele i sposoby realizacji. Dzieje się tak, dlatego, iż zmienia się środowisko, w którym prowadzone są takie operacje. Ulegają również przekształceniom cele i priorytety społeczności lokalnych oraz międzynarodowych. Permanentnej modyfikacji podlegają także zagrożenia we współczesnym świecie. Misje pokojowe są prowadzone we wciąż zmieniających się warunkach społecznych, gospodarczych i politycznych. Muszą być elastyczne, aby mogły dostosować się do nowych wyzwań. Sukces nigdy nie jest pewny, ponieważ zadania związane z utrzymaniem pokoju realizowane są w wyjątkowo trudnych warunkach. Powodzenie misji pokojowej zależy od wielu czynników, takich jak skład misji pokojowej (personel wojskowy, policji, pracownicy cywilni), wsparcie logistyczne, powierzone zadania oraz środowisko, w którym działa misja pokojowa.
EN
The first association that comes to mind after hearing the phrase „contemporary religious fundamentalism” are usually terrorist attacks made by Islamic fighters in western countries. However, it is a fact, that today’s religious fundamentalism is no longer connected only with religion. Its protestant roots are reaching back previous centuries. Also, fundamentalism itself is often a base to terror acts carried out by some radical groups. In this article, author brings closer the concept of fundamentalism itself, points the genesis of religious fundamentalism and explains its contemporary essence and nature.
PL
Pierwszym skojarzeniem, jakie przychodzi na myśl po usłyszeniu frazy „współczesny fundamentalizm religijny” są zazwyczaj ataki terrorystyczne doko-nywane przez islamskich bojowników na państwa Zachodu. Faktem jest jednak, że dziś fundamentalizm religijny nie jest już związany wyłącznie z religią. Jego prote-stanckie korzenie sięgają poprzednich stuleci, co więcej, nierzadko stanowił on podstawę do aktów terroru dokonywanych przez pewne radykalne ugrupowania. W artykule autor przybliża definiowanie fundamentalizmu, wskazując genezę fun-damentalizmu religijnego. Co więcej, stara się wyjaśnić jego współczesną istotę i charakter.
PL
W artykule określono czy dyplomacja koersywna stanowi nowy rodzaj dyplomacji oraz czy należy rozpatrywać ją jako ukryte narzędzie przymusu. Zainteresowanie dyplomacją koersywną spowodowane jest tym, że tematyka ta poruszana jest wyłącznie w anglojęzycznych publikacjach. W trakcie opracowywania artykułu opierano się na publikacjach amerykańskich naukowców. W artykule zdefiniowano pojęcie dyplomacji koersywnej, wskazano jej charakterystykę, a także elementy oraz instrumenty. Ponadto przytoczone zostały praktyczne przykłady wykorzystania instrumentów dyplomacji koersywnej skierowane na utrzymanie bezpieczeństwa międzynarodowego, ze szczegółowym omówieniem kazusu Iranu.
EN
This article analysed if coercive diplomacy is a new type of diplomacy and if it should be considered as a hidden coercion tool. The main field of interest in coercive diplomacy is that this subject area is affected only in English-language releases. During elaboration of this article there were used releases of American scientists. In this article there were defined the notion of coercive diplomacy, its characteristics, elements and instruments. There were also quoted the practical examples of using instruments of coercive diplomacy, which is focused on maintenance international security, with detailed discuss of the Iran casus.
8
Content available remote Znaczenie analizy i ocena ryzyka polityki zagranicznej USA
PL
W artykule podjęto temat analizy oraz oceny ryzyka polityki zagranicznej USA w odniesieniu do bezpieczeństwa międzynarodowego. Stany Zjednoczone są mocarstwem światowym, dlatego też trudno zaprzeczyć, że mają one istotny wpływ na bezpieczeństwo. Nie da się nie zauważyć, że są inicjatorem chociażby tak wielkiego projektu, jakim jest NATO, które pośrednio oraz bezpośrednio wpływa na sytuację na arenie międzynarodowej, w tym na bezpieczeństwo. Wydaje się więc właściwe przeprowadzenie analizy w odniesieniu do zagrożeń, które mogą zakłócać proces, jakim jest polityka zagraniczna USA. Realizacja bowiem przez Stany Zjednoczone swojej polityki zagranicznej nie tylko wpływa na ich bezpieczeństwo narodowe, ale także na bezpieczeństwo ich sojuszników oraz ogólnie postrzegane bezpieczeństwo międzynarodowe.
EN
The article on the analysis and risk assessment of US foreign policy in relation to international security. The United States is a global power, so it’s hard to deny that they have a significant impact on security. It is impossible not to notice that they are the initiator of even such a great project as NATO, which directly and indirectly influences the international situation, including security. It therefore seems appropriate to analyze the threats that may interfere with the process of US foreign policy. The implementation of its foreign policy by the United States not only affects its national security, but also the security of its allies and generally perceived international security.
PL
W artykule przedstawiono ocenę rosyjskiej polityki arktycznej w aspekcie bezpieczeństwa międzynarodowego odnosząc ją do strategii gospodarczych i bezpieczeństwa Rosji oraz USA. Przedstawiono bieżące relacje USA – Rosja w obszarze rywalizacji o wpływy w Arktyce. Wskazano na rosyjskie projekty polityczne i gospodarcze w Arktyce. Przedstawiono amerykańskie i rosyjskie zaangażowanie wojskowe i militarne w obszarze podnoszenia gotowości obronnej na Dalekiej Północy. Podkreślono wzrost napięcia politycznego wywołanego wojskową aktywnością Rosji w Arktyce na przełomie ostatnich lat. Zwrócono uwagę na wzrost znaczenia politycznego, gospodarczego i militarnego basenu Oceanu Arktycznego, zwłaszcza w sytuacji dynamicznych zmian klimatycznych w Arktyce i dostępu do zasobów energetycznych oraz nowych szlaków morskich.
EN
The article presents an assessment of the Russian Arctic policy in the aspect of international security, referring to the economic and security strategies of Russia and the USA. The current US-Russia relations in the area of competition for influence in the Arctic are presented. The Russian political and economic projects in the Arctic were pointed out. American military and military involvement in the area of raising defense readiness in the High North was presented. The increase in political tension caused by the political and military activity of Russia in the Arctic at the turn of recent years was emphasized. Attention was drawn to the growing importance of the political, economic and military area of the Arctic Ocean basin, especially in the context of dynamic climate change in the Arctic and access to energy resources and new sea routes.
EN
The article presents the development of Russian foreign policy towards NATO and EU over the course of last few years. Special attention has been given to the most aggressive measures implemented by Moscow in order to preserve its importance in world political landscape. Author appeals to the Crimea case, military development, hybrid and information warfare and cases of assassinations of Russian emigrants linked to the opposition and business.
PL
Artykuł przedstawia rozwój rosyjskiej polityki zagranicznej wobec NATO i UE w ciągu ostatnich kilku lat. Szczególną uwagę poświęcono najbardziej agresywnym środkom zastosowanym przez Moskwę, aby zachować jej znaczenie w światowym krajobrazie politycznym. Autor odnosi się do sprawy Krymu, rozwoju militarnego, wojny hybrydowej i informacyjnej oraz przypadków zabójstw rosyjskich emigrantów związanych z opozycją i biznesem.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zasad użycia sił zbrojnych w aspekcie zwalczania zagrożeń terrorystycznych. W ostatnich latach terroryzm traktowany jest jako poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. W obliczu tego zagrożenia niezbędne stało się stworzenie podstawowych zasad wykorzystywanych w działaniach antyterrorystycznych na terenie Polski . Wśród nich szczególną rolę w zakresie prawidłowego funkcjonowania systemu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym oraz neutralizowaniu ich skutków posiadają SZ RP.
EN
The aim of this article is to present the possibility of using the armed forces to combat terrorist activities. Terrorism is a serious threat to international peace and security. In the face of this threat the a basic tenet is a take action anti-terrorism measures in Poland. Therefore, the proper functioning of the system prevention terrorist attacks and neutralize the effects of these attacks need reliable armed forces.
13
Content available remote Recenzja książki "Imperialna gra Rosji"
PL
Artykuł przedstawia broń nuklearną jako strategiczny instrument kształtujący stosunki międzynarodowe. Szczegółowo opisuje jej rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego w latach 1945 - 1990. W kompleksowy sposób ujmuje proces rozbrojenia.
EN
The article presents nuclear weapon as a strategic instrument that forms international relations. Its role in security ensuring between 1949 and 1990 is closely depicted. The disarmament and arms control process is enclosed in a comprehensive way.
15
Content available remote Czym jest Asz-Szabab? Zarys ataku na galerię handlową Westgate
PL
We wrześniu 2013 roku światem wstrząsnęła informacja o krwawym zamachu w Nairobi. Mimo zaangażowania mediów w relacjonowanie całego zajścia samo zjawisko organizacji Asz-Szabab nie zostało wyczerpująco wyjaśnione. Autorzy artykułu podjęli więc próbę ukazania złożoności i stopnia skomplikowania całego zagadnienia. W pracy starano się w sposób obiektywny zbudować wizerunek Asz-Szabab, jak i przedstawić sposób jej działania w ujęciu bezpieczeństwa wewnętrznego głównie kontynentu Afrykańskiego i Europejskiego. Dokonano tego analizując szczegółowo sam zamach w Kenii, jak i codzienne działanie organizacji na swoim terenie. Zarysowano również tło historyczne oraz kulturowe w celu określenia warunków narodzin Asz-Szabab i udziału diaspory Somalijskiej w jej tworzeniu.
EN
In September 2013, the world shook the information about the bloody attack in Nairobi. Despite the involvement of the media in its coverage of the incident the same phenomenon of the Al Shabaab has not been fully explained so far. Therefore the authors of the article decided to undertake the attempt to show the complexity and the degree of this complex issue. This paper seeks to build an objective image of Al Shabaab, and demonstrates how it works in terms of the internal security of the African as well as and the European continent. This was done by analyzing in detail not only the attack in Kenya, but the daily operation of the organization in its territory. The article also outlines the historical and cultural background in order to determine the birth of Al Shabaab and Somali diaspora participation in its creation.
PL
Niniejszy referat prezentuje możliwości wykorzystania służb specjalnych w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych w Polsce i na świecie. Wskazano w nim, że zjawisko terroryzmu międzynarodowego stanowi poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa całego ładu międzynarodowego. Dokonano oceny stopnia zagrożeń terrorystycznych dla Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiono również rolę, jaką spełniają służby specjalne w kontekście zapobiegania, zwalczania oraz reagowania na zjawiska o charakterze terrorystycznym.
EN
The paper refers to the possibility of using the special services to combat terrorist threats in Poland and in the world. The international terrorism remains a serious and continuing threat to mankind, to peace and to international security. An assessment was made of the level of terrorist threats to the Poland. In this article to present also the possibility of using the special services to prevent, combat and react terrorist activities.
PL
W artykule dokonano oceny założeń niemieckiej polityki bezpieczeństwa oraz kon- cepcji rozwoju niemieckich sił zbrojnych przyjętych w lipcu 2016 roku. Aktualne założe- nia polityki bezpieczeństwa Niemiec zostały skonfrontowane z wcześniejszymi regulacja- mi w tym zakresie. Dokonano analizy uwarunkowań polityki bezpieczeństwa, oceny jej priorytetów i obszarów zaangażowania oraz skonfrontowano je z dotychczas obowiązują- cymi założeniami. Oceniono założenia wykorzystania niemieckich sił zbrojnych jako in- strumentu polityki bezpieczeństwa Niemiec oraz wskazano na zasady kształtujące rozwój Bundeswehry. Krytycznie oceniono możliwości implementacji założeń polityki bezpie- czeństwa i rozwoju sił zbrojnych Niemiec. W artykule wskazano również zasadnicze im- plikacje zmian w polityce bezpieczeństwa Niemiec dla bezpieczeństwa międzynarodowe- go.
EN
The article discusses security policy of Germany and the future of its armed forces based on strategy adopted in July 2016. Current framework for German security and de- fence policy is compared and contrasted with previous strategic documents. The article offers analysis of factors influencing German security and defence policy along with as- sessment of its priorities and areas of engagement. It presents concepts for employment of German armed forces as an instrument of security policy, and then discusses guiding principles for the Bundeswehr of the future. A critical appraisal of chances for implementa- tion of German security and defence policy is proposed. The article points at general im- plications of changes in security and defence policy of Germany for international security.
18
Content available The Suwalki Gap : NATO's fragile hot spot
EN
The so called Suwalki Gap has been lately among important regional security related topics and it has been linked with its geostrategic location and geographical complexity of the terrain for conducting military operations. The threat toward Baltic states cause it to be discussed widely by civilian and military authorities, especially in the context of destabilising Ukraine and annexation of Crimea by the Russian Federation and possible assertive actions. The paper proposes an approach to the Suwalki Gap issue based on its geostrategic location and operational importance. It includes also its geographical characteristic connected with conducting military operations in that specific terrain. It furthers the discussion of tactical aspects of defensive and offensive operations there. The outcome of the NATO Warsaw Summit is also discussed in the context of Suwalki Gap as a land bridge linking Baltic states with the NATO allies.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przemian, jakie zaszły w strukturze i funkcjonowaniu sił zbrojnych RFN w okresie po zjednoczeniu obu państw niemieckich w październiku 1990. Siły zbrojne RFN przeszły szereg zmian i reform firmowanych przez kolejnych ministrów obrony. Bundeswehra z armii obronnej stała się armią ekspedycyjną, aktywnie uczestnicząca w misjach firmowanych przez ONZ, NATO i UE. Zmiany te zostały wymuszone przez zmieniającą się sytuację międzynarodową, wzrastającą role Niemiec w postzimnowojennej Europie i świecie. Rozszerzenie NATO i UE spowodowało, Niemcy nie były już państwem granicznym, ale krajem otoczonym sojusznikami, lub krajami neutralnymi. Musiało to zmienić zasady funkcjonowania sił zbrojnych, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym. Zjednoczone Niemcy nie potrzebowały blisko półmilionowej armii, musiały stawić czoło postępującemu pacyfizmowi części społeczeństwa i środowisk politycznych. Z drugiej strony konieczność obrony interesów Niemiec, wsparcia sojuszników, spowodowały, że niemieckie siły zbrojne zaczęły działać out of area. Przemiany do jakich doszło w ostatnim ćwierćwieczu są tematem niniejszego artykułu.
EN
The aim of the article is presentation of changes within the structure and functioning of the German Military Forces, since the time of unification of two German States, on October 1990. German military forces went since that time through very significant reforms and adjustation run by particular defense ministers. During that time German army turned from the defense force into the expeditionary force, active in various international missions run by UN, NATO and EU. The changes were invoked by the changes in international and military relations, and growing importance of Germany in post-cold war Europe and the world. The NATO and EU enlargement made the Germany a country of the middle, surrounded by the allies or neutral States. This determined the means and ways of the German Armed Forces, within the domestic, and the international spheres of interests. The Germany, in view of this new situation, did not have a need for a 500 000 strong army. And also had to consider the difference with its pacifistically inclined population and political parties. Nonetheless, the necessity to protect the national interests, and support for the allies, allowed it to act abroad and make it an international military force.
20
Content available remote Organizacja Narodów Zjednoczonych w prewencyjnych działaniach interwencyjnych
PL
Organizacja Narodów Zjednoczonych jest głównym podmiotem prawa międzynarodowego, mającym możliwości reagowania w celu przeciwdziałania militarnym i niemilitarnym zagrożeniom i konfliktom destabilizującym bezpieczeństwo lokalne, regionalne i w szerszej skali. Jej skuteczne działania interwencyjne zależą nie tylko od efektywności funkcjonowania Rady Bezpieczeństwa, ale także od zastosowanych form i środków (narzędzi), którymi dysponuje. Te właśnie zagadnienia stanowią motto niniejszego artykułu.
EN
The United Nations is the main subject of the international law, capable of responding in order to counteract both military and non-military threats and conflicts, which destabilize local, regional and wider-scale security. Its effective interventions depend not only on the effectiveness of Security Council‘ functioning, but also on the applied forms and means (tools) at its disposal. Those issues are within the scope of interest of this article.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.