Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 258

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania naukowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
W chwili obecnej Wrocławska Szkoła Laserowa (WSL) jest znanym na świecie ośrodkiem badawczym, w którym prowadzone są badania naukowe oraz opracowywane nowe rozwiązania dziedzinie techniki laserowej. Twórcą WSL był prof. Zbigniew Godziński. Pod kierunkiem Profesora grupa badawcza, w skład której wchodzili dr Jan Kupka i dr Romuald Nowicki, w roku 1967 uruchomiła pierwszy „wrocławski laser” (trzeci w Polsce, po Politechnice Warszawskiej i WAT). W 1976 roku grupa badawcza pod kierunkiem prof. R. Nowickiego uruchomiła laser molekularny CO2 generujący promieniowanie o długości fali 10,6 μm. Krokiem milowym na drodze rozwoju WSL był rok 1992. Pałeczkę założycieli WSL przejmuje młody (teraz już na emeryturze) prof. Krzysztof Abramski. Tworzy on „Grupę Elektroniki Laserowej”, która obecnie liczy dziesięciu pracowników naukowych i jedenastu doktorantów w ramach Katedry Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. W chwili obecnej Grupa ta prowadzi intensywne badania naukowe w kilku kierunkach: Ultraszybkie lasery femtosekundowe, zjawiska nieliniowe w światłowodach w bliskiej i średniej podczerwieni; Metrologia laserowa; Spektroskopia laserowa do detekcji śladowych gazów; Mikroobróbka laserowa. W artykule opisano w wielkim skrócie historię WSL, która liczy już ponad 50 lat.
EN
At present, the Wrocław Laser School is a center where scientific research and innovative solutions in the field of laser technology are conducted. The founder of this school was prof. Zbigniew Godziński. Under the supervision of the Professor, the research group, which included Jan Kupka (PhD) and Romuald Nowicki (PhD), in 1965 launched the first "Wrocław laser" (third in Poland, after the Warsaw University of Technology and the Military University of Technology). In 1975, a research group led by prof. R. Nowicki launched a CO2 molecular laser generating radiation with a wavelength of 10.6 μm. From 1992 to the present day, the development of the school has been inspired by prof. Abramski (retired for 2 years, but still professionally active). Currently, the Wrocław Laser School conducts intensive research in several directions: Ultrafast femtosecond lasers, non-linear phenomena in near and mid-infrared fibers; Laser metrology; Laser spectroscopy for the detection of trace gases; Laser micromachining. The article briefly describes the history of Wrocław Laser School, which is over 50 years old.
EN
The effectiveness of any scientific research depends on the correct preparation of the research project. This cannot be done without the practical capability of applying scientific methodology. In the research process, the way of defining certain facts or the operationalization of concepts is of great importance. A key issue is the accuracy and reliability of research, as well as the construction of a theory based on an axiomatically structured layout of empirically verified theorems. The article is an important voice in a broader discussion of identity building in security science. The author is convinced that the empirical dimension of the identity of security sciences will find its application in the research procedure, as well as in the implementation of qualification work in this area.
PL
Efektywność wszelkich badań naukowych uwarunkowana jest prawidłowym przygotowaniem projektu badawczego. Nie da się tego zrobić bez praktycznych umiejętności stosowania naukowej metodologii. W procesie badawczym duże znaczenie ma sposób definiowania określonych faktów czy też operacjonalizacja pojęć. Istotną sprawą jest kwestia trafności i rzetelności badań, jak również budowy teorii opartej na aksjomatycznie ustrukturowanym układzie twierdzeń weryfikowanych empirycznie. Artykuł jest ważnym głosem w szerszej dyskusji dotyczącej budowania tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Autor jest przekonany, że empiryczny wymiar tożsamości nauk o bezpieczeństwie znajdzie swe zastosowanie w procedurze prowadzonych badań, a także w realizacji prac kwalifikacyjnych z tego obszaru.
3
PL
Efektywność wszelkich badań naukowych uwarunkowana jest prawidłowym przygotowaniem projektu badawczego. Nie da się tego zrobić bez praktycznych umiejętności stosowania naukowej metodologii. W procesie badawczym duże znaczenie ma sposób definiowania określonych faktów czy też operacjonalizacja pojęć. Istotną sprawą jest kwestia trafności i rzetelności badań, jak również budowy teorii opartej na aksjomatycznie ustrukturowanym układzie twierdzeń weryfikowanych empirycznie. Artykuł jest ważnym głosem w szerszej dyskusji dotyczącej budowania tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Autor jest przekonany, że empiryczny wymiar tożsamości nauk o bezpieczeństwie znajdzie swe zastosowanie w procedurze prowadzonych badań, a także w realizacji prac kwalifikacyjnych z tego obszaru.
EN
The effectiveness of any scientific research depends on the correct preparation of the research project. This cannot be done without the practical capability of applying scientific methodology. In the research process, the way of defining certain facts or the operationalization of concepts is of great importance. A key issue is the accuracy and reliability of research, as well as the construction of a theory based on an axiomatically structured layout of empirically verified theorems. The article is an important voice in a broader discussion of identity building in security science. The author is convinced that the empirical dimension of the identity of security sciences will find its application in the research procedure, as well as in the implementation of qualification work in this area.
4
Content available remote Nauka : czy Chiny wyprzedzą Amerykę?
PL
W roku 2020 Instytut Elektroenergetyki obchodzi Jubileusz 50-lecia. Instytut powstał na skutek zmiany organizacyjnej Politechniki Warszawskiej w 1970 roku, przez połączenie katedr Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej, Sieci i Układów Elektroenergetycznych, Elektrotermii i Techniki Świetlnej. Przypadający w roku 2020 jubileusz stanowi okazję do zaznaczenia działań i osiągnięć Instytutu w obszarze zarówno badań naukowych, jak i kształcenia. Ten artykuł prezentuje historią oraz dzień dzisiejszy Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej ukazują bogactwo tradycji oraz dorobek społeczności Instytutu.
EN
In 2020, the Electrical Power Engineering Institute celebrate its 50th anniversary. The Institute was established as a result of organizational reform of Warsaw University of Technology in 1970, by merger of the Departments of Power Plants and Electrical Power Economy, Electric Power Networks and Systems, Electrical Thermal Engineering and Light Technology. The jubilee in 2020 is an opportunity to highlight the activities and achievements of Institute both in scientific research and teaching. This paper presents the history and the present day of the Electrical Power Engineering Institute of Warsaw University of Technology showing the richness of tradition and achievements of the Institute's community.
PL
W artykule omówiono założenia ramowego programu Horyzont Europa, ustanowionego przez Komisję Europejską na lata 2021–2027, w zakresie badań naukowych i innowacji. Konstrukcja tego programu oparta jest na trzech filarach, odpowiadających kolejno: za stworzenie odpowiednich warunków dla naukowców do zdobycia wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności, za wykorzystanie kapitału intelektualnego Europy, za skoncentrowanie się na rozwoju kluczowych technologii i innowacyjnych rozwiązań w wybranych obszarach. Przedstawiono grupy tematyczne programu Horyzont Europa, obejmujące m.in. zdrowie, cyfryzację, klimat, energię, przemysł, biogospodarkę. Zwrócono uwagę na organizację międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań i innowacji, w której szczególne miejsce w nadchodzącej perspektywie programowej zajmuje partnerstwo. Partnerstwo rozumiane tu jest jako współdziałanie zespołów badawczych państw członkowskich UE, sektora prywatnego, fundacji czy stowarzyszeń przy podejmowaniu i realizacji inicjatyw wspierających rozwój oraz przy wdrażaniu programu badań. Podkreślono miejsce technologii wodorowych w rozwoju różnych sektorów gospodarki, począwszy od energetyki, transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego, żeglugi lądowej i morskiej, poprzez ogrzewnictwo i klimatyzację, po przemysł petrochemiczny, chemiczny czy stalowy. We wdrażaniu tych technologii ogromną rolę do spełnienia ma przemysł gazowniczy, dysponujący zarówno doświadczeniem, jak i infrastrukturą do transportu gazu ziemnego z dodatkiem wodoru czy gazu i wodoru, a także do magazynowania wodorowego nośnika energii. Przedstawiono korzyści wynikające z realizacji programu Horyzont Europa. Oprócz tych najważniejszych, związanych z głównym celem, jakim jest wspomożenie działań na rzecz uczynienia Europy kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r., zwrócono uwagę na zapewnienie otwartego dostępu do publikacji i danych wynikowych oraz na wzmocnienie międzynarodowej współpracy zespołów badawczych. Zaprezentowano główne założenia i cele programu Cyfrowa Europa oraz obszary objęte finansowaniem (m.in. sztuczna inteligencja, zaawansowane umiejętności cyfrowe, szerokie wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowych w całej gospodarce). Obydwa programy, Horyzont Europa, jak i Cyfrowa Europa, są kompatybilne ze strategią UE Europejski Zielony Ład.
EN
The article discusses the objectives of the Horizon Europe framework programme, conceived by the European Commission for 2021–2027, for the purposes of research and innovation. This programme is structured around three pillars, focusing on: creating the right conditions for researchers to acquire a high level of knowledge and skills, harnessing Europe’s intellectual capital, development of key technologies and innovative solutions in selected areas. The thematic groups of Horizon Europe have been presented, including: health, digital solutions, climate, energy, industry, bioeconomy. Attention has been paid to the organisation of international cooperation in the scope of research and innovation, where partnership has a special place in the upcoming programme perspective. The partnership is understood here as cooperation between research teams from EU Member States, the private sector, foundations or associations in undertaking and carrying out initiatives to support the development and implementation of the research agenda. The place of hydrogen technology in the development of various sectors of the economy was emphasised – from energy, road, rail, air, inland and sea transport, through heating and air conditioning, to the petrochemical, chemical and steel industries. The gas industry has a great role to play in the implementation of these technologies, having both the experience and the infrastructure to transport natural gas with the addition of hydrogen or to store hydrogen as an energy carrier. The benefits of implementing Horizon Europe have been presented. In addition to the chief benefits, related to the main objective of helping to make Europe a climate-neutral continent by 2050, attention has been paid to ensuring open access to publications and raw research results as well as to reinforcing international cooperation between research teams. The main assumptions and objectives of the Digital Europe programme have been presented, as well as the areas covered by funding (e.g. artificial intelligence, advanced digital skills, wide use of modern digital technologies in the entire economy). Both Horizon Europe and Digital Europe are compatible with the European Green Deal strategy of the EU.
PL
Sposób przedstawienia wyników analiz bardzo często nie odzwierciedla jakości ich otrzymania. Nawet bardzo pobieżna analiza chemicznej literatury naukowej pozwala stwierdzić, że brak jest korelacji pomiędzy starannością otrzymywania wyników a formą ich prezentacji.
PL
W artykule przedstawiono wybrane elementy problematyki naukowo-badawczej realizowanej w Pracowni Bezpieczeństwa Pracy i Zagrożeń Naturalnych w Górnictwie, funkcjonującej w strukturze Katedry Górnictwa Podziemnego. Przytoczono krótką charakterystykę oraz przykładowe rezultaty badań w zakresie zagadnień związanych z zagrożeniem tąpaniami, kształtowaniem warunków bhp na stanowiskach pracy i monitoringiem parametrów jego środowiska, ze wskazaniem na aplikacyjność rozwiązań w aspekcie dążenia do poprawy poziomu bezpieczeństwa podziemnych robót górniczych. Wobec istotnej roli edukacji w kształtowaniu i promowaniu kultury bezpieczeństwa pracy zaprezentowano zarys informacji dotyczących kształcenia i oferty studiów podyplomowych w zakresie bhp prowadzonych w ramach Wydział Górnictwa i Geoinżynierii.
EN
This paper discusses some selected academic and research issues explored by the Laboratory of Work Safety and Natural Hazards in Mining, operating as part of AGH’s Department of Underground Mining. The article includes an overview and examples of studies into the issues related to rockburst hazard, OHS conditions in workplaces, and monitoring of workplace environment parameters, while also exploring solutions that could be applied to improve the safety of underground mining operations. Given the important role of education in fostering the culture of safety at work, the paper outlines the educational programmes and post-graduate courses on OHS available at the Faculty of Mining and Geoengineering.
10
Content available remote Synchrotron SOLARIS
PL
Naukowcy z kraju i zagranicy już od października ubiegłego roku mogą prowadzić regularne badania w Centrum SOLARIS. Znajdujący się w ośrodku synchrotron stwarza im unikalne możliwości badawcze, dotąd niedostępne w Europie Środkowo-Wschodniej. O wybudowanie w Polsce synchrotronu zabiegano od ponad trzydziestu lat, dlatego pierwsi użytkownicy w SOLARIS to przełomowy moment dla polskiej nauki.
11
Content available remote Oczy astronautów
PL
W tym roku obchodzimy 50. rocznicę pierwszego lądowania człowieka na Księżycu. 50 lat temu, dokładnie 20 lipca 1969 roku, misja Apollo 11 zakończyła się sukcesem. Neil Armstrong postawił pierwszy krok na Srebrnym Globie, a tuż za nim Edwin „Buzz” Aldrin. Cztery miesiące później, w listopadzie 1969 roku, kolejnych dwóch astronautów wylądowało na Księżycu. Do tej pory na Lunie stanęło 12 osób. To zbyt mało, żeby stwierdzić, czy wyniki stanu zdrowia astronautów po zakończonych misjach były istotne statystycznie. Obecne marzenia o kolonizacji Księżyca i Marsa stają się coraz bardziej realne, a podróże kosmiczne mają charakter nie tylko badawczy, lecz nawet turystyczny. Amerykański program lotów kosmicznych Artemis, który jest realizowany przez NASA, prywatne spółki kosmiczne i partnerów międzynarodowych (ESA, JAXA, CSA) ma na celu ponowne wysłanie ludzi na Księżyc, w tym pierwszej kobiety, w 2024 roku. Cały czas w kosmosie, ale bliżej Ziemi – w odległości 408 km w apogeum od naszej planety przebywają astronauci w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (International Space Station, ISS). To właśnie na podstawie ich życia w mikrograwitacji przeprowadza się badania naukowe, by lepiej poznać m.in. działanie ludzkiego organizmu w stanie nieważkości. W oparciu o wyniki badań wykonanych przez NASA wykazano, że mikrograwitacja ma nieodwracalny wpływ na zdrowie. Najbardziej narażone układy to: wzrokowy, krwionośny, mięśniowy i ośrodkowy układ nerwowy. Podobne efekty mogą wystąpić również podczas misji na powierzchnię innych ciał niebieskich, takich jak Księżyc czy Mars. Przypuszcza się, że w dłuższej perspektywie, panująca niska grawitacja może być niewystarczająco silna, żeby zapobiec trwałym, szkodliwym skutkom dla zdrowia ludzkiego.
12
EN
For the first quarter of the 20th century, the Curie Laboratory and the Ernest Rutherford Laboratory were the two main research centers for radioactivity. Both dealt with the same field, but had different priorities from the beginning. The Paris laboratory focused on discovering and studying the properties of new radioactive elements, while Rutherford in his laboratories in Montreal, and later in Manchester and Cambridge, tried, above all, to explain the very nature of radioactivity. There was a clear competition between the two laboratories, which, however, did not preclude personal and scholarly cooperation between their heads of research, i.e. Maria Skłodowska-Curie and Ernest Rutherford. The article discusses the main topics of this collaboration, such as developing a radium template, assigning scientific terminology, organizing scientific conferences, and preparing students. In addition, a few passages were devoted to the private relations between both scientists, which had a direct impact on their collaboration.
PL
W artykule zaprezentowano profil statutowej działalności Katedry Siłowni Morskich i Lądowych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w zakresie badań naukowych oraz dydaktyki. Przybliżono, specyfikę funkcjonowania Katedry, którą tradycyjnie charakteryzują bliskie związki z marynarką wojenną(początkowo niemiecką, a następnie polską), dla której zawsze stanowiła ważne zaplecze intelektualne i laboratoryjne, podczas realizacji podejmowanych zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i szkoleniowych. Miało to również swoje odzwierciedlenie w obsadzie stanowiska kierownika Katedry, które często powierzano profesorom wywodzącym się z korpusu oficerskiego marynarki wojennej. Omówiono zagadnienia naukowe, które są od lat rozwijane, w trzech zasadniczych kierunkach badawczych: projektowania, technologii wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń zabudowanych w siłowniach okrętowych i lądowych, a także w siłowniach różnego rodzaju obiektów oceanotechnicznych. W ostatnich dwóch dekadach wiodącym kierunkiem badań naukowych była diagnostyka techniczna silników okrętowych–tłokowych i turbinowych, głównie eksploatacyjna: cieplno-przepływowa i drganiowa, którą ostatnio rozszerzono o badania identyfikacyjne procesu emisji spalin. Projekty naukowo-badawcze, realizowane w tym zakresie od 2015 roku dotyczyły opracowania innowacyjnej metody suchej odsiarczania spalin silników okrętowych zasilanych paliwami pozostałościowymi, a także metody testowania modyfikowanych paliw żeglugowych w rzeczywistych warunkach pracy silnika Diesla. Stanowiska laboratoryjne, zaprojektowane i zbudowane w ramach projektów są sukcesywnie rozwijane i przystosowywane do nowych tematów badań naukowych, jak również dla potrzeb zajęć dydaktycznych. W artykule scharakteryzowano dodatkowo działalność dydaktyczną Katedry w zakresie prowadzonych na Wydziale kierunków studiów: „oceanotechnika”, „energetyka”, „transport”, „techniki geodezyjne w inżynierii” oraz uruchomionego w bieżącym roku akademickim: „inżynieria morska i brzegowa”. Aktualne obciążenie dydaktyczne nauczycieli akademickich Katedry wynosi 3350godzin(2500 godzin etatowych), co stanowi 12% ogólnej (sumarycznej) liczby godzin dydaktycznych realizowanych na Wydziale.
EN
The article is a retrospective analysis of the development of airborne laser scanning technology in the country in the past twenty years, i.e. from the beginnings of this technique use in Poland to the present day. The emphasis in the text is placed on development trends and scientific and application problems in the field of technology undertaken by national research centres. The review is based on numerous publications in this field, which have been released over two decades mainly in the "Archive of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing". Therefore, the article is a presentation of the progress in the area of airborne laser scanning through an attempt to systematize and review national publications in this scope. It also presents the development of the national production potential and the level of the country's coverage with data and products derived from airborne laser scanning.
PL
Artykuł stanowi retrospektywne spojrzenie na rozwój techniki lotniczego skanowania laserowego w kraju w minionych dwudziestu latach, tj. od początków tej techniki w Polsce do współczesności. Akcent w tekście położono na trendy rozwoju oraz problemy naukowe i aplikacyjne z zakresu techniki podejmowane przez krajowe ośrodki badawcze. Podstawą przeglądu są liczne publikacje z tego zakresu, które ukazały się na przestrzeni dwóch dekad głównie w „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji”. Artykuł jest więc prezentacją postępu w obszarze lotniczego skanowania laserowego poprzez próbę usystematyzowania i przegląd krajowych publikacji z tego zakresu. Zaprezentowano w nim również rozwój krajowego potencjału produkcyjnego oraz stan pokrycia kraju danymi i produktami pochodnymi lotniczego skanowania laserowego.
PL
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii. Szczególną uwagę zwrócono na ofertę kształcenia, współpracę z innymi jednostkami, działalność kół naukowych oraz organizowane przez Wydział konferencje naukowe. W drugiej części artykułu opisano charakterystykę działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle. Przytoczono najistotniejsze informacje i dane ilustrujące potencjał dydaktyczny Katedry, liczbę studentów rozpoczynających oraz kończących naukę na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Przeanalizowano również losy zawodowe absolwentów II stopnia omawianego kierunku. Opisano zasadnicze kierunki badań realizowane przez pracowników Katedry w ramach funkcjonującej struktury organizacyjnej.
EN
The article presents a general description of the scientific-research and didactic activity of the Faculty of Mining and Geoengineering. Particular attention was paid to the education offer, cooperation with other units, the activity of scientific groups and scientific conferences organized by the Faculty. The second part of the article describes the characteristics of the scientific-research and didactic activity of the Department of Economics and Management in Industry. The most important information and data illustrating the didactic potential of the Chair, the number of students starting and finishing education in the field of Management and Production Engineering were quoted. The professional life of graduates of the second level of the discussed subject was also analyzed. The main directions of research carried out by the employees of the Department as part of the organizational structure were described.
16
EN
The article highlights studying the architecture of Polish theatre in Ukraine and in the world. Peculiarities and differences in researching this issue in foreign and domestic works have been demonstrated. Problems of the research, not taking into consideration versatility and complexity for a thorough presentation, are partially shown in modern works on a quality new level.
PL
Czy czynna kopalnia odkrywkowa surowców skalnych może być interesującym miejscem dla działań w zakresu geoedukacji i geoturystyki, a także pełnić rolę w promocji obszaru, na którym się znajduje? Obserwując przykład kopalni Owadów-Brzezinki i współpracy pomiędzy trzema podmiotami: Stowarzyszeniem Przyjaciół Nauk o Ziemi PHACOPS, firmą Nordkalk i gminą Sławno, można odpowiedzieć na to pytanie jedynie w pozytywny sposób.
PL
Pieniędzy na badania naukowe powiązane z wdrożeniem w gospodarce jest więcej niż pomysłów na ich wykorzystanie. Branża wod-kan nie wykorzystuje swej szansy rozwojowej. Jakie są bariery dobrej współpracy nauki i biznesu?
PL
W artykule przedstawiono ważne w kontekście trwającej obecnie dyskusji dotyczącej nowego wykazu dziedzin i dyscyplin naukowych, akcentowane w środowisku polskich badaczy zajmujących się problematyką jakości, argumenty i uwarunkowania uzasadniające potrzebę wyodrębnienia nauk o jakości.
EN
The article presents important, in the context of the ongoing discussion on the new list of scientific domains and disciplines, emphasized in the environment of Polish researchers dealing with quality issues, arguments and conditions justifying the need to distinguish science of quality.
PL
Przygotowania do budowy elektrowni jądrowej nad Jeziorem Żarnowieckim rozpoczęto w latach 1972-1973. Powstała wówczas koncepcja stworzenia w okolicach Żarnowca dużego węzła energetycznego, obejmującego elektrownię szczytowo-pompową, elektrownię jądrową i stację rozdzielczą 220/400 kV. Elektrownia wodna Żarnowiec o mocy zainstalowanej 680 MW została uruchomiona w 1983 r. i pracuje do dzisiaj, osiągając bardzo dobre wyniki eksploatacyjne, natomiast budowę Elektrowni Jądrowej Żarnowiec o mocy docelowej 4x400 MW, rozpoczętą w 1982 r., wstrzymano ostatecznie w 1990 r. Politechnika Gdańska, a w szczególności ówczesny Wydział Elektryczny, przemianowany w 1996 r. na Wydział Elektrotechniki i Automatyki, stanowiła istotną część zaplecza badawczego i szkoleniowego dla Elektrowni Jądrowej Żarnowiec w Budowie w latach 1982-1990. W referacie przedstawiono najważniejsze fakty i osiągnięcia w zakresie kształcenia i szkolenia kadr inżynierskich w tym okresie, jak również wyniki prac badawczych, wykonywanych wówczas na potrzeby budującej się elektrowni jądrowej. Doświadczenia uzyskane w okresie prowadzenia badań naukowych i kształcenia kadr w dziedzinie energetyki jądrowej stwarzają możliwości czynnego włączenia Politechniki Gdańskiej do udziału w realizacji nowego Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
EN
The preparations for constructing a nuclear power plant in the vicinity of the Lake Żarnowiec started in the years 1972-1973. At that time it was proposed to locate an electric power system complex in the surroundings of Żarnowiec, consisting of a pumping-storage hydro power plant, a nuclear power plant and a high-voltage transformer station of 220/400 kV. The Żarnowiec hydroelectric power plant with a generating capacity of 680 MW started working in 1983 and it has been operating since that time with good results; whereas the construction of Żarnowiec nuclear power plant with a planned output of 4x400 MW was begun in 1982, it was stopped decisively in 1990. Gdańsk University of Technology and, in particular, the present Faculty of Electrical and Control Engineering was a part of research and teaching potential for Żarnowiec nuclear power plant under construction in the years 1982-1990. In this paper the most important facts and achievements in the field of teaching and staff training in that period as well as the results of applied research required by the nuclear power plant under construction are presented. The experience gained in the course of research and teaching activities in the field of nuclear power engineering gives ground to include Gdańsk University of Technology into the new Polish nuclear power programme.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.