Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  legal provisions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł koncentruje się na zagadnieniach związanych z właściwym przygotowaniem miejsca wokół budynku w celu przeprowadzenia bezpiecznej i skutecznej ewakuacji mieszkańców lub użytkowników, w sytuacjach, kiedy nie mogą ewakuować się sami w wyniku pożaru i silnego zadymienia wewnątrz budynku. Pierwsza część artykułu odnosi się do kwestii rozwiązań legislacyjnych omawianego problemu w Polsce, natomiast druga część prezentuje wymagania, które są zawarte w brytyjskich przepisach. Według autorów artykułu, przepisy brytyjskie mogą być traktowane jako rozszerzenie wymagań zawartych w ustawodawstwie polskim. Konkluzja artykułu odnosi się do porównania polskich i brytyjskich przepisów w tym zakresie i przedstawia kilka aspektów, które warto wziąć pod uwagę podczas kolejnych zmian w polskim prawie w zakresie ochrony przeciwpożarowej w przedmiotowym zakresie.
EN
The paper concentrates on the issues connected with proper preparation of the place around a building in order to conduct safe and effective evacuation of inhabitants or users when they cannot evacuate them-selves due to fire and strong smoke inside a building. The first part of the paper refers to the discussed issue from the Polish legislative point of view. It is shown that concentrating only on providing fire access road is simplification which – in case of danger inside a building – may be insufficient to save inhab-itants’ life. The second part of the paper refers to the requirements in the discussed theme which are in-cluded in the British regulations. According to the authors of the paper, these may be treated as additional to the ones included in the Polish legislation. The conclusion of the paper relates to comparison between the Polish and the British regulations in this matter and presents some aspects which are worth taking into account during another change in the Polish fire protection law.
PL
Prawie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na terenie kraju wprowadziły opłatę abonamentową, jednakże stosowane zasady jej ustalania w dużej części nie są przejrzyste, a niekiedy nawet niezgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
PL
Model hydrauliczny jest dzisiaj jednym z powszechnie dostępnych narzędzi, dzięki któremu można skutecznie realizować strategię przedsiębiorstwa według zasad specyfikacji PAS 55: Zarządzanie Aktywami [1]. Wskazuje on bowiem w wielu miejscach na potrzebę prowadzenia monitoringu proce¬sów technologicznych w celu zebrania danych niezbędnych w ocenie zgodności funkcjonowania organi¬zacji ze strategią i polityką zarządzania majątkiem.
PL
race nad uregulowaniem sposobu stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych trwają od ponad dziesięciu lat. Pierwotne założenia przedstawione w propozycji Komisji Europejskiej zostały w znacznym stopniu zmienione w toku prac, w które zaangażowane były wszystkie zainteresowane strony. Niektóre zapisy zostały też zmodyfikowane ze względu na interes podmiotów branży spożywczej. Po kilku latach stosowania rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady są podstawy do pierwszych ocen zastosowanych w przepisach instrumentów prawnych.
EN
The legislative works on the usage of nutrition and health claim shave been in progress for over a decade. The original text of the European Commission's proposal shave been substantially altered in the course of their work, which has involved all stakeholders. Some provisions were also modified upon food business operators' requests. A few years of the application of Regulation (EC) no 1924/2006 of the European Parliament and the Council shall be the basis for the first assessments of legal tools used in the provisions.
PL
Komisja Europejska w 2011 r. przedstawiła projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. Dokument ten proponuje wiele zmian, m.in. zniesienie pojęcia dietetycznych środków spożywczych oraz ustanowienie nowych przepisów ogólnych jedynie w odniesieniu do ograniczonej liczby kategorii żywności, które są uznawane za kluczowe dla niektórych szczególnie wrażliwych grup populacji. W artykule opisano aktualne przepisy prawne zarówno krajowe, jak i Unii Europejskiej dla tej grupy żywności oraz proponowane zmiany.
EN
In 2011, the European Commission submitted a proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on food intended for infants and young children and on food for special medical purposes. The proposal abolishes the concept of dietetic foods and provides for a new framework establishing general provisions only for a limited number of defined categories of food that are considered as essential for certain vulnerable groups of the population. The article focuses on the existing provisions for dietetic foods and on the proposal of the European Commission.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.