Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  natężenie przepływu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Nawiązując do mostu Południowego przez Wisłę w Warszawie, scharakteryzowano w artykule problemy rozmyć zagrażających bezpieczeństwu mostów.
EN
In reference to the South Bridge across the Vistula river in Warsaw, the article describes the problems of scour that threaten safety of the bridges.
PL
Wszelkie aparaty i urządzenia pracujące w różnorodnych technologiach podlegają zaburzeniom zewnętrznym. Jeżeli są to obiekty przepływowe, pracujące z reguły w warunkach ustalonych, to zaburzenia te wytrącają je z tych stanów. Aby sprowadzić obiekt z powrotem do zadanego stanu pracy, stosuje się regulację automatyczną. Przedstawiono skutki zaburzenia poziomu cieczy w przepływowym bioreaktorze zbiornikowym. Pokazano trzy scenariusze pojawienia się tych zaburzeń. Podano sposób automatycznej regulacji poziomu cieczy za pomocą regulatorów ciągłych. Omówiono efekty procesowe zaburzeń natężenia zasilania bioreaktora, wynikające ze zróżnicowanych dynamicznych właściwości bioreaktora.
EN
A microbiol. process carried out in a flow-through bioreactor with an automatic liq. level control system and continuous regulators was math. modeled. The model and literature data were used to det. the effect of parameter changes at the inlet of the bioreactor on the efficiency of the PhOH biodegradn.
EN
Intersections, as the critical elements and the major bottleneck points of urban street networks, may have inconsistent performances in different countries. This is largely due to the fact that the factors affecting their performance e.g. driving behavior, vehicle characteristics, control methods, and environmental conditions may vary from one country to another. It is, therefore required to take into account these factors when developing or applying available models and methodologies for their capacity analysis or signal control setting. This is particularly important for the countries with heterogeneous and weak discipline traffic streams such as Iran. Meanwhile, estimating the saturation flow rate, which is a key parameter in capacity and delay analysis and in optimal timing of traffic signals, is of great importance. In this study, the possibility of identifying and or developing appropriate models for estimating the saturation flow rate at the signalized intersections in these situations has been explored. For this purpose, a case study performed at the signalized intersections located in the city of Yazd, a medium sized city located in the middle of Iran. Using the data obtained from several intersections together with the application of analytical procedures proposed by American, Australian, Canadian, Indonesian, Iranian and Malaysian highway capacity guides, the saturation flow rate was estimated from both field observations and analytical methods. A comparison of these results indicated that in the protected left-turn situations, the Australian guide produced the best comparable results with the field data. On the other hand, in the permitted left-turn situations, the method proposed in the American Highway Capacity Manual guide produced the best comparable results with the field data. Furthermore, three new models were developed for estimating the saturation flow rate in three different situations namely, unopposed mixed straight and turning traffic movements, opposed mixed straight and turning traffic movements and merely straight through movement. The effective width, traffic composition, and opposite oncoming through traffic flow were considered as the effective parameters in the proposed models. Moreover, using the multivariate regression analysis, the Passenger Car Equivalent coefficients for motorcycles and heavy vehicles were calculated as 0.51 and 2.09, respectively.
EN
Two tests were carried out to measure the standard flat fan nozzles wear during a specific period of an accelerated wear procedure. The first test aimed at getting 10% increase in the flow rate compared to the nominal flow rate, which is the threshold to replace the nozzles according to the nozzles testing standards. The second test was to wear the nozzles intensively (100 hours of accelerated wear), which represents the use of nozzles beyond the allowed threshold. The results showed that the flow rate reached 1.31 l·min-1 (equal to 10% increase) for the tested nozzles after 35 hours of the wear test. For the second test, the 10% increase of the flow rate was reached after approximately 30 hours. The wear rate reached 27.5% at the end of the test and this is 2.7 times more than the standardized threshold.
PL
W pracy zaprezentowano pomiary stopienia zużycia rozpylaczy płaskostrumieniowych standardowych po wykonaniu dwóch testów z wykorzystaniem procedur przyspieszonego zużycia. Pierwszy test miał na celu uzyskanie wzrostu natężenia przepływu o 10% w porównaniu do nominalnego natężenia przepływu, które stanowi normę do wymiany rozpylacza rolniczego zgodnie ze standardami testowania rozpylaczy. Podczas drugiego testu następowało intensywne zużycie dysz (100 godzin przyspieszonego zużycia), które powodowało zużycie dysz powyżej dopuszczalnej normy. Wyniki wykazały, że natężenie przepływu wyniosło 1,31·l/min (co stanowi wzrost o 10% natężenia przepływu) dla testowanych dysz po 35 godzinach w pierwszym teście zużycia. W drugim teście wzrost natężenia przypływu o 10% osiągnięto po około 30 godzinach. Wskaźnik zużycia po zakoń- czeniu drugiego testu osiągnął wartość 27,5% i jest 2,75 razy większy niż dopuszczalna norma zużycia. Wyniki badań sugerują, że zmiany natężenia przepływu zaczynają wzrastać liniowo nawet od wczesnego etapu zużycia rozpylaczy, dając możliwość uzyskania precyzyjnej decyzji dotyczącej przyjęcia lub odrzucenia użytkowanych rozpylaczy.
PL
W artykule zaprezentowano badania doświadczalne dotyczące wpływu wydatku i ustawienia głowicy prądownicy TurboJet 52 na rozkład intensywności zraszania w strumieniu rozpylonym. Omówiono w nim m.in. przedmiot i metodykę badań i stanowisko pomiarowe oraz przebieg badań. Prądownicę TurboJet 52 badano przy trzech różnych ustawieniach głowicy, odpowiadających kątom rozpylenia strumienia: 60º, 90º i 120º. Podczas badań rejestrowano wyniki dla trzech różnych wydatków: 230 dm3/min, 330 dm3/min i 450 dm3/min. Badania prądownicy odbywały się dla wszystkich ustawień przy stabilizowanym ciśnieniu zasilania równym około 6 bar. Wyniki rozkładów intensywności zraszania w strumieniu rozpylonym przedstawiono w formie graficznej. Przeprowadzono analizę wyników oraz sformułowano wnioski, mające wymiar praktyczny dla strażaków operujących rozproszonymi prądami wodnymi.
EN
This paper presents studies on the influence of the nozzle output and spray angle on the distribution of sprinkling intensity in a spray generated by the TurboJet 52 nozzle. Among the others the following issues have been discussed in the paper: study subject, study method, research stand and the course of studies. The studies were conducted for three different nozzle spray angles of 60°, 90° and 120° and three different flow rates of 230 dm3/min, 330 dm3/min and 450 dm3/min. The studies for all settings were carried out at the stabilized supply pressure equal to about 6 bars. The results of sprinkling intensity distribution are presented on the graphs. Based on the analysis of the results the conclusions have been set. They are , important not only for the theoretical considerations but can be applied in practice, especially for fire-fighters operating with water stream.
EN
Erosion is a major phenomenon that causes damage not only to soil and agriculture, but also to the quality of the water amounting to tonnes of matter annually transported on the earth's surface. This fact has attracted the interest of researchers to understand its mechanism and explain its causes and consequences. This work is a comparative study of water erosion in the two semi-arid catchments of Wadi Soultez and Wadi Reboa; located in the North-East of Algeria. The approach adopted for the quantification of sediment transport consists on researching the best regressive model to represent the statistical relation between the sediment yield and the measured water discharge at different scales: annual, seasonal and monthly. The available data cover 27 years from 1985–2012. The results show that the power model has given the best correlation coefficient. Results have indicated that Wadi Reboa transported an average of 14.66 hm3 of water and 0.25 million tonnes of sediments annually. While Wadi Soultez has transported 4.2 hm3 of water and 0.11 million tonnes of sediments annually. At a seasonal scale, sediment amounts have showed significant water erosion in autumn with around 44% and secondarily in the spring with 29% in Wadi Soultez. Unlike Wadi Reboa, sediment transport represents 32% and 46% in autumn and spring respectively. Based on the obtained sediment amounts; it is found that the physical factors: such as steep reliefs, vulnerable lithological nature of rocks and poor vegetal cover, have significantly contributed in accelerating soil erosion.
PL
Erozja jest głównym czynnikiem, który nie tylko przynosi szkody w rolnictwie (ubytki gleb), ale także obniża jakość wód powierzchniowych wskutek transportu wielkiej ilości materii niesionych rocznie w skali całego świata. Zjawisko to przykuwało uwagę badaczy, którzy pragnęli poznać mechanizm erozji oraz jej przyczyny i skutki. Przedstawiona praca jest porównawczym studium erozji wodnej półpustynnych zlewni dwóch epizodycznych rzek – Soultez i Reboa w północnowschodniej Algierii. Podejście do ilościowego ujęcia transportu osadów polegało na znalezieniu najlepszego modelu regresji między transportem osadu a mierzonym odpływem wody w skali rocznej, sezonowej i miesięcznej. Dostępne dane obejmują 27 lat – od 1985 do 2012. Najlepszy współczynnik korelacji uzyskano, stosując model potęgowy. Wyniki wskazują, że Reboa transportowała średnio 14,66 hm3 wody i 0,25 mln t osadu rocznie, podczas gdy transport rzeki Soultez wynosił 4,2 hm3 wody i 0,11 mln t osadu rocznie. W ciągu roku największe ilości osadu rzeka Soultez transportowała jesienią (44%) i wiosną (29%), natomiast największy transport osadu w rzece Reboa odnotowano wiosną (46%), a mniejszy jesienią (32%). Na podstawie uzyskanych danych o transporcie osadów stwierdzono, że czynniki fizyczne, takie jak głęboka rzeźba terenu, litologiczny charakter skał podatnych na erozję i uboga pokrywa roślinna przyczyniają się znacząco do zwiększonej erozji gleb.
PL
Wszelkie zmiany, wprowadzane w praktycznie każdej sferze związanej z działalnością człowieka, bardzo często wiążą się z różnego rodzaju problemami i pytaniami dotyczącymi tego zagadnienia. Okazuje się, że rozliczanie zużycia wody w budynkach wielolokalowych niesie za sobą szereg komplikacji, m.in. rozbieżność bilansu zużycia wody, a także problemy związane z niedoborami w kwestii rozliczania się z dostawcami wody przez zarządców nieruchomości. W artykule zostały zaprezentowanie wielkości przepływów rzeczywistych w ujęciu dobowym na przyłączu wodociągowym określone przy wykorzystaniu wodomierzy statycznych.
EN
Any changes, introduced in practically every sphere of human activity, very often involves various problems and questions related to this issue. It turns out that accounting for water consumption in multifamily buildings carries a number of complications, such as divergence in water balance, also problems with deficiencies in the settlement of water suppliers by property managers. The article will show the actual flow rates in daily terms at the water connection determined using static water meters.
PL
Istotnym czynnikiem dla doboru wodomierzy głównych jest precyzyjne określenie przepływów obliczeniowych, wartości ich nieprzewyższenia. Obecnie normatywy techniczne, na podstawie których następuję określenie przepływów obliczeniowych dla doboru średnic przyłączy wodociągowych i w konsekwencji doboru wodomierzy, nie są miarodajne w stosunku do przepływów rzeczywistych, co daje podstawy do stwierdzenia, że normy zharmonizowane nie odpowiadają w założeniach warunkom polskim i wymagają korekty. W artykule zostaną zaprezentowanie metody określenia rzeczywistego przepływu obliczeniowego na przyłączu wodociągowym, który ma wpływ na poprawny dobór wodomierzy głównych w obiektach użyteczności publicznej.
EN
An important factor for selection of main water meters is a precise determination of design flow, value of “nieprzewyższenia”. Presently, technical norms, on which determination of design flow for diameter selection of waterworks selection and consequently water meters selection are based, are no reliable in relation to the actual flow. This gives arguments to ascertain that harmonized standards do not meet Polish conditions and it requires correction. The article presents the method of determining the actual design flow for water supply system connection, which has an impact on a proper selection of main water meters in public buildings.
PL
Celem artykułu jest uzasadnienie potrzeby włączenia pomiarów miąższości osadu kanałowego do monitoringu sieci kanalizacyjnej oraz przedstawienie i przeanalizowanie problemów technicznych związanych z prowadzeniem pomiarów przepływu ścieków i miąższości osadu w przełazowych kolektorach. Na podstawie analizy dostępnej literatury przedstawiono również obecne możliwe kierunki poprawy monitoringu osadu w sieci kanalizacyjnej. Artykuł zawiera analizę wpływu błędu pomiarowego miąższości osadu na estymację pola powierzchni przekroju poprzecznego osadu i ścieków. Na podstawie pomiarów w kolektorze grawitacyjnym o średnicy 1800 mm oceniono wpływ miąższości osadu dennego w kolektorze na jego sprawność hydrauliczną.
EN
The main subject of this paper is justification of the need for including measurements of sewer sediment depth into monitoring of the sewer networks and demonstrate the technical problems with flow and sediment depths measurements in man entry sewers. The possible improvements of sediment monitoring in sewer network have also been shown on the basis of literature review. The paper covers the impact of an measurement error of sediment depth on the sediment and wastewater flow cross section area estimation. The assessment of the impact of bottom sediment on flow capacity of 1800 mm in diameter sewer pipe has been provided.
EN
Air distribution by interaction of counter non coaxial air jets at pulsing mode has been considered. Dynamic parameters of air flow that is created due to interaction of counter non coaxial flat air jets at their leakage at pulsing mode and creation of dynamic indoor climate in a room has been determined. This paper is aimed to develop a methodology for determining the intensity of ventilation of indoor premises based on the experimental measurements of the concentration of carbon dioxide. Using experimental measurements and the knowledge gained in the study of this issue, in the work the method for intensity ventilation determining of the indoor premises was developed on the basis of the measured values of carbon dioxide which was verified also by another experimental measurements. The resulting values of ventilation intensity rate obtained by calculation from the measured values of carbon dioxide were compared with the results of calculations executed according to the laws and standards, valid in Slovakia. Based on measured values of carbon dioxide concentrations a method for calculation of the ventilation intensity was developed and compared with the methods used in Slovakia.
PL
W artykule rozpatrywano rozprowadzanie powietrza z uwzględnieniem interakcji w łącznikach z niewspółosiowymi dyszami powietrznymi w trybie pulsacyjnym. Określono dynamiczne parametry przepływu powietrza wywołane interakcją w łącznikach z niewspółosiowymi płaskimi dyszami powietrznymi na ich wylocie w trybie pulsującym i tworzonego dynamicznego klimatu wewnątrz pokoju. Zamierzeniem artykułu było opracowanie metodologii dla ustalania intensywności wentylacji wnętrza pokoju, bazując na pomiarach doświadczalnych stężenia dwutlenku węgla. Wykorzystując pomiary doświadczalne i wiedzę zdobytą w badaniach tego zagadnienia, w pracy nad określeniem metody dla intensywności wentylacji wewnątrz pokoju, jako podstawa zostały wykorzystane zmierzone wartości dwutlenku węgla, które były weryfikowane również przez inne pomiary doświadczalne. Wynikowe wartości wielkości intensywności wentylacji uzyskanej z obliczeń mierzonych wartości dwutlenku węgla zostały porównane z wynikami obliczeń wykonanych zgodnie z normalizacją i aktami prawnymi obowiązującymi na Słowacji. Na podstawie zmierzonych wartości stężenia dwutlenku węgla została opracowana metoda obliczania intensywności wentylacji i porównano ją z metodami wykorzystanymi na Słowacji.
PL
W kanalizacji ultradźwięki znalazły głównie zastosowanie do pomiaru wysokości położenia zwierciadła ścieków, prędkości przepływu i dalej do wyznaczenia wartości natężeń przepływu. Jakie technologie stosowane są w ultradźwiękowych metodach pomiaru?
PL
W artykule przedstawiono możliwości i sposób obliczania przepływu medium przez zawory przelewowe stosowane w układzie hydraulicznym sekcji obudowy zmechanizowanej. Dla przykładowego zaworu DN10/ø4,5 zostały wykonane obliczenia natężenia przepływu medium za pomocą programu AUTODESK SIMULATION CFD 2013. Wyniki tych obliczeń porównano z rezultatami obliczeń uzyskanych drogą analityczną. Pozwoliło to na wyciągnięcie wniosków dotyczących dokładności obu metod obliczania wartości natężeń przepływu medium przez zawory przelewowe.
EN
The article features the possibilities and method to calculate the dynamics of fluids passing through by-pass valves used in a hydraulic system of power supports. For a sample DN10/ø4,5 valve the dynamics of the passing fluid was calculated with the use of the AUTODESK SIMULATION CFD 2013 program. The results were compared with the results of calculations made with the use of an analytical method. This allowed to draw some conclusions about the accuracy of both methods.
PL
Wyniki analiz dobowej dynamiki natężenia przepływu w wybranych punktach sieci kanalizacji ogólnospławnej Łodzi oraz dynamiki składu ścieków na dopływie do Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej.
EN
The results of analysis of the dynamics of the daily flow rate at selected points in the network and the sewage system dynamics Łódź wastewater composition of Group tributary to the Wastewater Treatment Plant City of Łódź Agglomeration.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań parametrów aerodynamicznych wentylatora promieniowego z zastosowaniem zautomatyzowanego stanowiska pomiarowego, wykonane zgodnie z normą PN - ISO 5801:2008. Wentylatory przemysłowe. Badanie charakterystyk pracy na stanowiskach znormalizowanych. Pomiar wielkości bezpośrednich wykonywano zapomocąprzetworników ciśnienia, mocy, prądu i napięcia rejestrując i przetwarzając mierzone wielkości poprzez stację akwizycji danych - SAD-2, wyposażoną w moduły ADAM 4000, zintegrowaną z komputerem PC z aplikacją pomiarowo-sterującą GeniDAQ firmy Advatech, wyposażoną w język programowania Visual Basic, co umożliwia napisanie programu do obliczania żądanych parametrów pracy wentylatora.
EN
The test results are presented concerning aerodynamic performance of a centrifugal fan by using an automated test stand. The examinations have been carried out according to the PN -ISO 5801:2008 standard (Industrial fans. Performance testing by using standardized test stands). Measurements of direct quantities have been made by using transducers of pressure, power, voltagc and current. Recording and processing techniques werc uscd. The measured values were processed through data acquisition station - SAD-2 equipped with ADAM 4000 modules integrated with PC and with GenieDaq measurement and control application of thc Advatech company. The application was equipped with Visual Basic language for a respective program enabling calculation of required parameters of the fan operation.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, których zadaniem było sprawdzenie poprawności działania utworzonego modelu komputerowego opisanego w artykule pod tytułem „Badania symulacyjne modernizowanego regulatora przepływu 2FRM-16” oraz weryfikacji konstrukcji regulatora 2FRM-16. Na podstawie badań modelowych (symulacyjnych) opracowana została konstrukcja elementów oraz wyznaczono parametry regulatora. Wykonane na podstawie dokumentacji technicznej elementy konstrukcyjne zostały zamontowane w korpusie seryjnego regulatora oraz przebadane.
EN
In the paper the experimental research has been presented. The task of the research was a verification of correctness of operation of created computer model and verification of construction of regulator 2FRM-16. Construction of elements has been processed on basis of model research and parameters of regulators. The executed design elements have been installed on base of engineering documentation in serial body of regulator and they have been tested.
PL
Badania Rzeki Waldemara w sezonie letnim 2009 objęły wybrane cechy reżimu odpływu ze zlewni zlodowaconej, takie jak: zmienność przepływu w czasie, określenie prędkości płynięcia wody oraz transportu zawiesiny. Podjęto próbę oceny zmienności natężenia przepływu rzeki w sezonie letnim, a także w cyklu dobowym. Pomiary wykonywano w odcinku górnym i ujściowym rzeki. Rzeka Waldemara wypływa z Lodowca Waldemara. Jest to typowa rzeka roztokowa, posiadająca w swojej zlewni wiele koryt. Średni przepływ w sezonie letnim 2009 roku wyniósł w górnym odcinku 0,85 m3źs-1, natomiast w odcinku ujściowym 0,67 m3źs-1. Zmienność przepływu w czasie była uzależniona od temperatury powietrza, a w mniejszym stopniu od opadów deszczu. Są to czynniki, które mają najważniejszy wpływ na wielkość topnienia lodowca, czego efektem jest zasilanie rzeki lodowcowej. Jednakże zmienność natężenia przepływu w dużym stopniu uzależ-niona jest również od czynników niemeteorologicznych, takich jak na przykład skomplikowany drenaż i odpływ wewnątrzlodowcowy, czy też struktura hydrotermiczna lodowca.
EN
The river network of the Kaffiřyra Region is formed by river systems draining individual glaciers. In their drainage areas they often create the heavy, complicated system of channels. Flows are mainly fed with waters coming from ablation of glaciers, and next with waters coming from melting permafrost and melting patches of snow on the plain and mountains slopes. It is characteristic that the Kaffiřyra’s river network exist only in the period of the polar summer, as well as is changing during one season. The main aim of the project was the analysis of the outflow from the drainage area of the Waldemar River, the temporal changeability of the outflow, as well as short-term changes of the rate of flow (daily and hourly changeability) Hydrological characteristics of the river were analysed relating to weather conditions, as well as the size of glacier ablation. The another aim was suspended sediment transport. The catchment of the Waldemar River belongs to smallest and occupies the area about 4 km2, from what 62 % constitutes the Waldemar Glacier. The first measurements point was located in the area of the leakage of the river for the outwash plain, in the distance of the about 500 m from the front of the glacier. The length of the Waldemar River is an about 1 km to this place. From this place the river has braided character. The other measurements point was located in the river mouth area, about 20 m from the sea. From about 3 963 645 m3 in the Waldemar River in 2009, 64% comes from surface ablation on the Waldemar Glacier. During the years 1996-2005 this share was accounted for 26 to 81%. The other most important sources of river feeding comprise melting of icings, precipitation and water runoff down the surrounding slopes.
PL
W pracy omówiono wyniki badań nad zmiennością stężeń związków pokarmowych: azotu azotanowego, amonowego i fosforanów w rzece Mała Panew w latach 1998 i 2002. Porównano zależności między stężeniem tych biogenów w wodzie rzeki pod wpływem opadów atmosferycznych i przepływów w rzece. Stwierdzono, że w ciągu roku troficzność wód rzecznych zmieniała się. Najwyższe stężenia biogennych substancji występowały zimą i wczesną wiosną. Najniższe stężenia występowały latem, kiedy rośliny intensywnie pobierają składniki pokarmowe.
EN
The paper contains the result of studies on the contents and changeability during the years 1998 and 2002 of concentration of three nutrients: N-N03 -, N-NH4 + i P-P04 3 in the Mała Panew river. It was stated that the Mała Panew river belongs to waters of average fertility. Distinct changeability of concentration of nutrients during the years was observed. The highest concentration was noticed during the winter and the spring. The lowest concentration was observed during the vegetation period.
EN
The goal of this work is to determine the concentration variability and the values of selected physical and chemical parameters, including the discharge values for the Plutnica River, as well as the causes for changes in these values. When it comes to physical and chemical water quality, the downstream waters of the Plutnica are freshwaters with elevated chloride concentrations. This is due to the fact that the Baltic Sea acts on shallow groundwater along this part of the coast as well as to periodically occurring saltwater intrusions into inland surface waters. The concentrations of the remaining common ions were fairly stable during the course of the year and their annual variability levels were similar.
PL
Celem niniejszej pracy było ustalenie zmienności stężeń i wartości wybranych wskaźników fizyczno-chemicznych oraz przepływów na rzece Płutnicy, a także określenie przyczyn tych zmian. Pod względem jakości fizyczno-chemicznej wody rzeki Płutnicy w jej dolnym biegu są wodami słodkimi o podwyższonych wartościach stężeń chlorków. Wpływa na to niewątpliwie sąsiedztwo morza, które oddziałuje na płytkie wody podziemne w tej części wybrzeża, a także okresowo występujące zjawisko intruzji wód słonawych drogą powierzchniową. Stężenia pozostałych głównych jonów w ciągu roku charakteryzowały się dużą stabilnością i podobną zmiennością roczną uzyskanych wyników.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.