Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Czujniki gazów są bardzo istotnym elementem wielu instalacji przemysłowych – nie tylko jako elementy bezpośredniej kontroli i obserwacji procesów chemicznych, ale także jako kluczowy komponent systemów bezpieczeństwa. Istotne jest więc zapewnienie odpowiednich parametrów metrologicznych tego typu sensorów, w tym odporności na działanie czynników zewnętrznych. Jednym z czynników mogących silnie wpływać na pomiary stężenia gazu jest jego wilgotność. Niniejszy artykuł przedstawia projekt i konstrukcję urządzenia pozwalającego na regulację wilgotności mieszanek kalibracyjnych gazów, a także jego testy i przeprowadzone z jego pomocą badania czujników katalitycznych i z absorpcją podczerwieni, dowodzące użyteczności zbudowanego prototypu w roli sprzętu laboratoryjnego.
EN
Gas sensors are significant elements of many plants in industry. They do not only serve as indicators and elements of control loops in chemical processes, but also are the main part of the safety systems. In many situations a gas sensor is the first line of defence against leakage of dangerous substances. Therefore, ensuring its appropriate metrological parameters is crucial. The fact that sensors should not be sensitive to environmental parameters is very important. Unfortunately, influence of air humidity, which can strongly affect measurements, is difficult to measure. This paper proposes a system for preparation of gas mixtures with specific relative humidity. It allows to examine the reaction of gas sensors to changes of vapour concentration in calibration gases. One of assumptions of this project was low cost of manufacturing the system and simple, modular construction. The design, construction and examination of the device are presented. The exemplary tests of catalytic sensors and infrared sensors are also described. The accuracy and practical utility of the system were proved by results of conducted research.
PL
Artykuł stanowi podsumowanie publikacji zamieszczonych w numerze 3, 4 i 7–8 miesięcznika i zawiera odpowiedź na pytanie w podtytule niniejszego artykułu. O sukcesie zadecydowało zastosowanie na tej budowie oryginalnej wersji zasad FIDIC oraz jednoczesne spotkanie się na niej Kompetentnych Specjalistów Wszystkich Stron zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Wszyscy mieli do siebie pełne zaufanie i wzajemny szacunek, oparte o wyższe wartości i wspólnie chcieli uzyskać jak największą trwałość nawierzchni na tej autostradzie przy dotrzymania kontraktowych terminów i kosztów realizacji.
EN
Thie paper summarises the publications in numbers 3, 4 and 7-8. and shall answer a question in the subtitle of this paper. The success was determined by the application of the original version of the FIDIC principles on this construction site and the simultaneous meeting of the competent pecialists of all parties involved in this project. Everyone had full trust and mutual respect, based on higher values, and together they wanted to achieve the highest possible durability of the pavement on this motorway, while meeting the contractual deadlines and costs of implementation.
PL
Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonej w poprzednim numerze miesięcznika i dotyczy budowy odcinka autostrady A4. Wykonawca, za zgodą inwestora, wprowadził zmiany w konstrukcji nawierzchni w celu zwiększenia odporności na odkształcenia i właściwości przeciwpoślizgowych. Zmiany polegały na przetworzeniu istniejącej nawierzchni asfaltowej na mieszankę cementowo-emulsyjną (MCE), dodanie do warstw dolnych modyfikatora zwiększającego ich sztywność, zastosowaniu w warstwie ścieranej mieszanki mastyksu grysowego (SMA).
EN
The paper is continuation of the publication in the former number of the journal and relates to construction of A4 motorway section. Contractor, with client acceptance, introduced changes in pavement structure in order to improve resistance for deformations and skid resistance. The changes related to transformation of the existing asphalt pavement for cement emulsion mix (MCE), addition of modifier increasing stiffness to lower pavement courses, applying stone mastic asphalt (SMA) in wearing course.
PL
Artykuł zawiera opis przygotowań do budowy ponad 126 km odcinka autostrady A4 od węzła Bielany Wrocławskie do węzła Strzelce Opolskie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z nawierzchnią autostradową na tym odcinku oraz wprowadzonych zmian w konstrukcji i technologii przebudowywanej nawierzchni na kontrakcie 4. od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód.
EN
The paper contains description of preparatory activities to construction of 126 km section of motorway A4 from Bielany junction to Strzelce Opolskie junction with particular taking into account issues related to pavement and changes in structure and technology of reconstructing pavement on contract 4 from Brzeg junction to Opole Zachód.
PL
Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych w nr 3 i 4 miesięcznika i dotyczy oceny w 2017 r. stanu technicznego nawierzchni wykonanej w latach 1998–2001 na 126,5 km odcinku autostrady A4 od węzła Bielany Wrocławskie do węzła Strzelce Opolskie. Średni okres trwałości warstwy ścieralnej z SMA na tym odcinku wynosi ponad 15 i pół roku. Nawierzchnia z podbudową pomocniczą z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami technicznymi.
EN
The paper is continuation of publication in No. 3 and 4 of Drogownictwo and concerns the assessment in 2017 of the technical condition of the pavement made in 1998–2001 on 126,5 km of the A4 motorway section from Bielany Wrocławskie junction to Strzelce Opolskie junction. The average service life of SMA wearing course over this period is more than 15 and a half years. The pavement with an auxiliary base made of aggregate, cement and emulsion mixture is characterized by very good technical parameters.
PL
Jedną z wykorzystywanych w przemyśle metod transportu materiałów sypkich jest transport oparty o podajniki ślimakowe. Metoda ta wykorzystywana jest głównie podczas podawania materiałów w miejsca o ograniczonym dostępie oraz trudnych warunkach. Transport oparty na podajnikach ślimakowych posiada wiele zalet, ale wilgotność transportowanego materiału w znaczący sposób może wpływać na jego przebieg. Obecnie nie istnieją uniwersalne urządzenia do pomiaru wilgotności materiałów sypkich, przez co konieczne jest prowadzenie szybkiej, a zarazem dokładnej kalibracji obecnie dostępnych urządzeń pomiarowych. Niniejszy artykuł przedstawia budowę stanowiska kalibracyjnego oraz zasadę procesu kalibracji urządzeń do pomiaru wilgotności materiałów sypkich transportowanych z wykorzystaniem podajników ślimakowych. Przedstawiane w artykule stanowisko kalibracyjne znajduje szerokie zastosowanie w pracach naukowych oraz dydaktycznych.
EN
One of the methods used in the industry to transport bulk materials is transport based on screw feeders. This method is mainly used when supplying materials in restricted areas and difficult conditions. Transport based on screw feeders has many advantages, but the moisture content of transported material can significantly affect the transport process. At present, there are no universal devices for measuring the moisture content of bulk materials. It is now necessary to conduct accurate and time-consuming calibration of measuring instruments. This article presents the construction of a calibration station and the principle of fast calibration process for moisture content measurement of bulk materials. The calibration station presented in the article has been used in the work on the development of a prototype of a device for measuring the moisture content of bulk materials based on the measurement of changes in surface resistance. Quick and accurate calibration has saved time and achieved satisfactory measurement accuracy, which has become the basis for continuing work on the development of calibrated measuring equipment.
EN
In this article, a project of an unmanned aerial system designed for monitoring of air pollution is presented. The system consists of an autonomous unmanned aerial vehicle (UAV) equipped with a measurement head with sensors of chemical and physical properties of atmospheric air, and a ground control station arranged to store and display the collected data. The head contains modern sensors selective to the most important components of air in view of environmental pollution. Measurement data are acquired locally as well as transmitted wirelessly to a ground station. The UAV can be programmed to a particular measurement missions. The ground station dispose of a software for flight control and for visualisation of measurement results on-line. In this paper, an architecture of the entire system, a data processing performing by each subsystem, and communication methods between them are presented. This paper also includes a specification of sensors with their principles of operation, description of their metrological properties and the way, in which they are implemented in the designed electrical circuits. Results of preliminary tests in a laboratory and in a field, during a short flight, are also presented.
PL
Wśród działań zmierzających do złagodzenia zmian klimatycznych ważną rolę odgrywają lasy oraz aktywnie prowadzona gospodarka leśna. Lasy pełnią rolę nie tylko pochłaniacza dwutlenku węgla, ale stanowią ważne źródło surowca drzewnego i biomasy leśnej, dostarczając substytutów materiałów niedrzewnych oraz paliw kopalnych. Obecnie, informacje o działaniach w zakresie zalesień, wylesień oraz gospodarki leśnej stanowią część corocznych raportów, przygotowywanych na mocy ramowej konwencji klimatycznej oraz protokołu z Kioto. Wśród sektorów objętych sprawozdawczością tylko kategoria „Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo” (LULUCF) stanowi pochłaniacz emisji gazów cieplarnianych netto. W Polsce w sektorze LULUCF lasy cechują się największym pochłanianiem dwutlenku węgla w przeliczeniu na jednostkę powierzchni, osiągając wartość 4,42 t CO2 na ha. Gospodarka leśna przyczynia się do pochłaniania dwutlenku węgla znacznie bardziej niż zalesianie netto. Średnio, w ostatnich latach wielkość pochłaniania dwutlenku węgla z tytułu prowadzenia gospodarki leśnej w Polsce wynosiła blisko 38 mln ton rocznie, zaś zalesiania netto rocznie pochłaniały średnio nieco ponad 2 mln ton dwutlenku węgla. Obliczenia wskazują, że wprowadzenie jednostek pochłaniania dwutlenku węgla z tytułu prowadzenia gospodarki leśnej i zalesień do handlu emisjami, przy obecnych cenach dwutlenku węgla, mogłoby być źródłem przychodu na poziomie ok. 70 mln Euro rocznie. Nie tylko sam fakt istnienia lasów jako ekosystemu, ale aktywne prowadzenie gospodarki leśnej przyczynia się do sekwestracji dwutlenku węgla, co stawia leśnictwo w roli ważnego czynnika przeciwdziałającego zmianom klimatycznym i wzywa do rychłego włączenia sektora LULUCF do celu redukcyjnego emisji.
EN
Among activities leading to climate change mitigation forests and active forest management play an important role. Forests are not only a carbon dioxide sink, but they are also a vital source of wood products and forest biomass, providing substitutes for non-wood materials and fossil fuels. Today, information about afforestation, deforestation and forest management is a part of yearly reports, submitted, according to the requirements of the climate convention and Kioto Pro170 K. Jabłoński, W. Stempski tocol. Among the sectors covered by the reporting, only the category Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF) is a net GHG sink. In Poland in the LULUCF sector, forests are the largest carbon dioxide sink per area unit, reaching a value of 4,42 t CO2/ha. Forest management contributes to the sequestration of carbon dioxide in a much larger degree than net afforestation. The average CO2 sequestration due to forest management in Poland in recent years amounted to nearly 38 mill. tons per year, while the net sequestration resulting from afforestation/deforestation activities reached over 2 mill. tons CO2. As calculations show, bringing CO2 sequestration units due to forest management into the emissions trading system could provide an income of about 70 mill. Euros per year. The existence of forests as ecosystems contributes to the sequestration of carbon dioxide, but active forest management plays an even more important role in carbon sequestration, which puts forestry into a position of a vital factor mitigating climate change and calls for a rapid inclusion of the LULUCF sector in the emissions reduction goals.
9
Content available remote Możliwości pozyskiwania biomasy leśnej na cele energetyczne w Polsce
PL
Lasy, spełniając różnorodne funkcje, mogą stanowić także źródło surowca do wytwarzania energii. Praca zawiera ocenę ilości drewna wykorzystywanego obecnie do produkcji energii oraz przedstawia symulację zapotrzebowania na biomasę pochodzenia leśnego do celów energetycznych. Analizę przeprowadzono na podstawie materiałów statystycznych zawierających informacje o ilościach pozyskiwanego drewna z wyróżnieniem sortymentów opałowych obowiązujących dokumentów precyzujących wykorzystanie biomasy do wytwarzania energii w najbliższych latach oraz badań nad biomasą drzew. Podstawowa postać surowca drzewnego stosowanego do celów energetycznych to drewno opałowe wyrabiane w formie metrowych wałków oraz drewno małowymiarowe w postaci gałęzi. Ważną, obecnie jeszcze słabo wykorzystywaną postacią surowca drzewnego są pozostałości zrębowe po cięciach rębnych drzewostanów iglastych. Obecnie pozyskanie drewna w Polsce kształtuje się na poziomie trzydziestu kilku milionów metrów sześciennych drewna w ciągu roku, z czego około 9% stanowi średniowymiarowe drewno opałowe, 5% drewno małowymiarowe oraz ok. 2,5% surowiec w postaci pozostałości zrębowych. Najwięcej surowca opałowego pozyskuje się w województwach północnych. Symulacja zapotrzebowania na leśną biomasę do produkcji energii wykazała, że mimo ograniczania możliwości stosowania tej biomasy do celów energetycznych zapotrzebowanie najprawdopodobniej zdecydowanie przekroczy obecny poziom podaży tego typu surowca.
EN
Forests, which fulfill different functions can also be a source of fuel for energy production. The paper estimates the quantity of wood uses nowadays for energy productions and presents a demand simulation of forest biomass for energy purposes. The analysis was carried out based on: wood harvesting statistical data, with a focus on firewood; legal documents specifying the use of forest biomass for energy purposes and research into biomass of trees. The basic form of wood that is used for energy purposes is firewood, cut to 1 meter long boles and small sized wood in the form of branches. An important, in modest use so far, form of energy wood are logging residues, left behind after final fellings in coniferous stands. Today, over 30 million cubic meters wood are harvested every year, of which 9% is medium sized firewood, 5% is small sized wood and about 2,5% is wood in the form of logging residues. The majority of firewood is harvested in northern regions. The simulation of the demand for forest biomass for energy production showed that though the used of forest biomass will be limited, the demand will most probable far exceed the present supply of that type of wood.
PL
Celem badań było wykazanie zależności między ukształtowaniem rozłogu w gospodarstwie rolnym a kosztami transportu wyrażonych w wartości zużytego paliwa w przeliczeniu na jeden hektar użytków rolnych. Wyniki badań przedstawiono w podziale na dwa czynniki: liczbę działek w gospodarstwie i przeciętną odległość działek od ośrodka gospodarstwa. W celu potwierdzenia zauważonych zależności zbudowano model ekonometryczny i przeprowadzono test istotności badanych czynni-ków w zakresie ich wpływu na koszty paliw.
EN
The aim of the study was to show the relations between the shape of farm expanse and transport costs expressed in the fuel cost per one hectare. The results were presented in terms of two factors: the number of parcels in the farm and the average distance from the farm center of the farm parcels. In order to confirm observed relations the econometric model have been estimated and the statistical significance of selected factors and their impact on fuel costs have been recognized.
11
Content available remote Technologie pozyskiwania biomasy leśnej na cele energetyczne
PL
Wzrastające zapotrzebowanie na energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych zmusza do poszukiwania jej na terenach leśnych. Wyróżnia się trzy podstawowe źródła drewna energetycznego pochodzącego z lasu, są to: pozostałości zrębowe z cięć rębnych, drewno pozyskiwane z drzew o niewielkich wymiarach, np. w trakcie prowadzenia trzebieży wczesnych oraz drewno pniakowe. Najważniejsze znaczenie mają pozostałości zrębowe pochodzące z cięć rębnych drzewostanów sosnowych. Obecnie stosuje się trzy podstawowe technologie pozyskiwania drewna energetycznego z pozostałości zrębowych. Są to: pozyskiwanie zrębków na powierzchni leśnej lub przy drodze wywozowej oraz pakietowanie gałęzi i wierzchołków drzew. Zastosowana technologia warunkuje postać, w jakiej surowiec energetyczny dociera do odbiorcy. Najbardziej powszechną jest technologia pozyskiwania drewna sypkiego. Zasadnicza operacja rozdrabniania surowca (zrębkowanie) odbywa się przy użyciu agregatu zrębkujacego na podwoziu forwardera. Typowy agregat zrębkujacy składa się z nośnika i rębarki bębnowej lub tarczowej oraz pojemnika na zrębki. Podawanie surowca gardzieli rębarki odbywa przy pomocy chwytaka zamontowanego na żurawiu. Transport zrębków odbywa się niezależnie od operacji zrębkowania, w systemie kontenerowym. Maszynowe technologie pozyskiwania zrębków są bardzo wydajne (około 50-400 mp/h) i z tego powodu wymagana jest duża koncentracja surowca w miejscu pracy rębarki. Przedstawiona technologia pozyskiwania drewna energetycznego z biomasy leśnej wymaga stworzenia dobrych systemów organizacyjnych zarówno w odniesieniu do jej produkcji jak i do procesów wytwarzania energii.
EN
Growing needs for renewable energy make it necessary to look for its sources in forests. There are three basic sources of forest woody biomass, these are: logging residues from final fellings, small-sized wood, e.g. from early thinnings and stump wood. Logging residues from final fellings in pine stands is the most important source. Today, there are three main technologies used for energy wood harvesting. These are: wood chip production on the forest site or at roadside and the bundling of tree branches and tops. The technology applied decides about the form in which the energy wood is delivered to the heating plant. The most commonly used technology is that of chip production, with the main operation of chipping, which is performed with a chipper on a forwarder undercarriage. The typical chipping set consists of a drum chipper, a chip container and an undercarriage, on which the former two are assembled. The feeding of the material to the chipper is done with a crane with a grapple. The transport of chips is independent of the chipping operation and it is performed in the container system. Mechanized technologies of wood chip production are characterized by high productivity (50-400 bulk cu.m. per hour) and they require large wood concentrations on the chipping site. The presented energy wood chip production technology requires good organization systems, with regard the chip production as well as the energy production.
13
Content available remote Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zastąpi Dyrektywę 89/106/EWG
PL
Rozporządzenie ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych. Rozporządzenie odnosi się, między innymi, do deklaracji właściwości użytkowych, obowiązków podmiotów gospodarczych, specyfikacji technicznych oraz jednostek do spraw oceny technicznej. Zawiera także procedury uproszczone.
EN
The regulation defines harmonized conditions for trade of building products. The regulation relates, among others, to declaration of utility features, obligations of economic entities, technical specifications, and entities for technical evaluation. It includes simplified procedures also.
PL
Dokument opisuje rodzaje próbek, sposoby pobierania próbek z mieszanki mineralno-asfaltowej i z nawierzchni asfaltowej, sprzęt do pobierania próbek oraz oznaczanie i pakowanie próbek. Próbki mieszanek mineralno-asfaltowych pobiera się ze skrzyni samochodu, z układarki i z hałdy, a próbki asfaltu lanego z kotła transportowego.
EN
The document describes types of samples, ways of sampling of asphalt mixture and of asphalt pavement, equipment for sampling, and sample marking and packing. Sampling of asphalt mixture is from tracks, pavers, heaps, and mastic asphalt from cauldron.
PL
Przedstawiono analizę nakładów energii zużytej na pozyskanie surowca energetycznego w postaci zrębków i pakietów wyprodukowanych z pozostałości zrębowych. Badania prowadzono w rębnych drzewostanach sosnowych, zastosowano maszynowe technologie pozyskiwania i zrywki drewna. Udział pozostałości zrębowych w pozyskiwanej biomasie drzew wynosił 15%. Nakłady energii zużytej na obydwie analizowane technologie były podobne i stanowiły około 2,4% energii zawartej w świeżych pozostałościach zrębowych.
EN
The contains an analysis of energy inputs on the harvesting of fuel wood in the form of chips and bundles produced from logging residues. The field work was conducted in adult pine tree-stands and mechanized technologies for the harvesting and forwarding of wood were used. The logging residues participate with 15% in the total above-ground biomass oft he trees. The energy consumed by the two technologies analysed were similar and they did not exceed 2,5 of the energy content of the fresh logging residues.
PL
Lepsze wykorzystanie składników mineralnych z nawozów przez ziemniaki będzie możliwe dzięki zlokalizowaniu jego bezpośrednio w redlinie podczas sadzenia. Dlatego techniczne rozwiązania tego problemu polegało na zamontowaniu na sadzarce dozownika do nawozów, który aplikuje ustalone dawki w pobliżu sadzeniaka. W podobny sposób, ale przy pomocy innego urządzenia można stosować nawozy płynne, które ze względów ekonomicznych mają przewagę nad nawozami tradycyjnymi. Doświadczenia polowe potwierdziły korzystne działanie rzędowego nawożenia mocznikiem i nawozami wieloskładnikowymi u odmian ziemniaków o różnej wczesności i przy różnych poziomach nawożenia. Zwyżka plonu handlowego w stosunku do nawożenia tradycyjnego wynosiła przeciętnie 4,9 t x ha-1 tj. 17,8%, natomiast przy nawożeniu nawozem wieloskładnikowym 4,7 t x ha-1 tj. 11,9%. Najbardziej efektywny okazał się sposób nawożenia rzędowego z obu stron sadzeniaka. Wysokie efekty produkcyjne uzyskano przy rzędowym stosowaniu nawozów płynnych podczas sadzenia. W porównaniu do tradycyjnej techniki nawożenia uzyskano wzrost plonu handlowego w przypadku RSM 32 o 17,6%, a płynnego nawozu wieloskładnikowego ADOB Mn o 5,2 t x ha-1 tj. 14,4% oraz wzrost zawartości skrobi w bulwach.
EN
Better utilization of mineral components of fertilizers by potato plants is possible when fertilizer is placed directly in ridge during planting. For that reason, seed planter has been equipped with fertilizer batcher which applies settled doses of fertilizer in the vicinity of potato seeds. Fluid fertilizers, which have superiority over traditional fertilizers in economical terms could be application in similar way using different kind of applicator. Field experiences confirmed beneficial action of row fertilization by various doses or urea and multi component fertilizers on the potato cultivars of various maturity. The rise of trade crop in relation to traditional fertilization was on average 4,9 t x ha-1 it is by 17,8%, while in the case of multi component fertilizer 4,7 t x ha-1 it is by 11,9%. The most effective were obtained by row application of fluid fertilizer during planting. In comparison to traditional fertilizations, the increase of trade crop was 17,6 % in the case of RSM 32 about 5,2 t x ha-1 it is by 14,4 % in the case of fluid fertilizer ADOB Mn. Higher content of starch was observed in growth of content of starch in tubers.
17
Content available remote Zarys historii rozwoju technologii drogowych w okresie powojennym
PL
W pierwszych latach powojennych odbudowywano zniszczone drogi, jak również budowano nawierzchnie kostkowe i betonowe. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych nastąpił szybki rozwój budowy dróg, upowszechniono mechanizację robót. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych nastąpiło spowolnienie, ale wprowadzano technologie recyklingu i nawierzchni odpornych na deformacje. W ostatnich latach nastąpiło przyspieszenie i wdrażanie nawierzchni betonowych.
EN
In the first post-war years destroyed roads were reconstructed as well as stone block and concrete pavements were constructed. Rapid development of road construction was in progress in sixties and seventies when work mechanization were popularized. In eighties and nineties the road progress were diminished but new technologies of recycling and pavement resisted to deformation were introduced. In last years road development has increased and concrete pavements have been constructed again.
18
Content available remote Propozycja nowego systemu przepisów w drogownictwie
PL
Przepisy techniczne w polskim drogownictwie są niespójne, nie uaktualniane na czas, istotne błędy nie są korygowane. Nie ma systematycznego zbierania informacji o wadliwych zapisach, a zgłaszane przez środowisko uwagi są ignorowane. Należy pilnie opracować spójną koncepcję i systemowo zaktualizować przepisy.
EN
Technical regulations in Polish road engineering are not coherent, not updated on time, significant errors are not corrected. There is no systematic collection of information on defective provisions and reported comments are ignored. It is necessary to elaborate coherent concept and update consequently the regulations.
19
Content available remote Projekt niemieckiego dokumentu aplikacyjnego do EN 13108
PL
Dokument aplikacyjny dotyczy technicznych warunków dostaw mieszanek mineralno-asfaltowych do wykonywania nawierzchni drogowych. Autor szeroko prezentuje ten dokument, opisując zasady stosowania, wymagania materiałów składowych i mieszanek, badania oraz zakładową kontrolę produkcji.
EN
The application document relates to technical conditions of delivery of asphalt to construction of road pavement. The author widely presents this documents describing rules of application, requirements of component materials and mixes, and internal quality control.
20
Content available remote Opinia SITK RP o projektach rozporządzeń Ministerstwa Infrastruktury
PL
SITK opracowało opinię do projektów zmian w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury dotyczących wymagań technicznych w zakresie dróg publicznych i obiektów inżynierskich. W opinii SITK uznało, że proponowane jednostkowe zmiany są niewłaściwe i ministerstwo powinno opracować kompleksowe zmiany, które są konieczne do właściwego stosowania tych przepisów.
EN
SITK elaborated opinion to proposed changes for ordinances of Minister of Infrastructure related to technical requirements of roads and road structures. In the opinion, SITK recognises that proposed small changes are not proper and the Ministry should propose complex changes necessary for proper application of the regulations.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.