Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 85

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrical system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule omówiono metody diagnostyki transformatorów rozdzielczych.
EN
The article discusses the methods of diagnostics distribution transformers.
2
Content available remote Wyłączniki silnikowe w ofercie firmy NOARK Electric
PL
Oferta produktowa została poszerzona o kolejne dwie serie kluczowych produktów do aplikacji przemysłowych oraz dystrybucyjnych, takich jak wyłączniki silnikowe. Poniższy artykuł przedstawia nowe typy wyłączników silnikowych do ochrony przed skutkami przeciążeń, zwarć i zanikiem fazy silników elektrycznych.
PL
Przedstawiając dane statystyczne autor zwraca uwagę na problem właściwej eksploatacji i projektowania instalacji elektrycznych aby uniknąć takich zdarzeń.
EN
The paper proposes a new solution of actual scientific and applied problem of optimization of the renewable energy sources in the local electrical systems, which is to determine the optimum installed capacity of RES and the choice of optimal schemes connection and also the automation of optimal control of their work in the electrical system. The application of these developments will allow reducing the power losses on electrical energy transmission and improving its quality.
PL
Artykuł proponuje nowe rozwiązanie aktualnego naukowego i praktycznego problemu optymalizacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w lokalnych systemach energetycznych, który determinuje optymalnie zainstalowaną ilość OZE i wybór optymalnego schematu połączeń, a także automatyczne optymalne sterowanie ich pracą w systemie energetycznym. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoli zredukować straty mocy przesyłu energii elektrycznej i podwyższy jej jakość.
PL
O tym jak ważna jest ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo pożarowe świadczą statystyki pożarów. Przedstawiając dane statystyczne autor zwraca uwagę na problem właściwej eksploatacji i projektowania instalacji elektrycznych aby uniknąć takich zdarzeń.
PL
Elektroinstalacje lub sieci elektroenergetyczne stanowią elementy branży budowlanej. Projekt budynku stanowi opracowanie wielobranżowe, dlatego wymagania dotyczące formy i zakresu projektu budowlanego dotyczą instalacji elektrycznych lub innych budowli.
PL
W artykule omówiono zapisy normy EN 62776 dotyczącej dwutrzonkowych lamp LED oświetlenia ogólnego [6]. Opisano zasady bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać źródła (tuby) LED. Przedstawiono także sposób wymiany świetlówek fluorescencyjnych na odpowiadające im retrofity LED. Na podstawie badań laboratoryjnych określono wartości składowych mocy w różnych konfiguracjach układowych. Porównano zużycie energii elektrycznej na oświetlenie przykładowego budynku szkolnego wyposażonego w świetlówki fluorescencyjne oraz tuby LED. Wykazano celowość stosowania całkowitej wymiany opraw oświetleniowych wraz ze źródłami (tubami) LED, która pozwoli uzyskać maksymalne zwiększenie efektywności energetycznej instalacji oświetleniowych.
EN
The publication discusses the provisions of standard EN 62776 on double-capped LED lamps used in the general lighting [6]. Describes the safety rules that must meet LED sources (tubes). Presents a method for the exchange of fluorescent lamps to the responding LED retrofit. Based on laboratory tests specified the power components in various configurations systems. In article compared the energy consumption lighting exemplary school building equipped with fluorescent lamps and LED tubes. Demonstrated the desirability of the use of a complete exchanged of lighting lamps with sources (tubes) LED, which will get the maximum increase the energy efficiency of lighting installations.
PL
W artykule przedstawiono zasady oznakowania przewodów w zależności od spełnianych przez nie funkcji i związaną z tym wymaganą kolorystyką ich izolacji. W dalszej części podano kody przeznaczone do określania budowy oraz napięć znamionowych przewodów stosowanych w instalacjach elektrycznych.
EN
The paper presents the principles of cable marking depending on their functions together with relevant mandatory wire insulation colors. Further, the codes are specified as used to identify the construction and rated voltage of cables used in electrical wiring.
PL
W pracy przedstawiono numeryczny model pojazdu z napędem elektrycznym. Opracowany układ sterowania oraz przyjęty model napędu umożliwia utrzymanie zadanego przebiegu prędkości jazdy. Numeryczny model układu napędowego pojazdu został opracowanym w programie Matlab/Simulink a parametry regulatora PID zostały dobrane przy wykorzystaniu automatycznego narzędzia PID Tune. Badania numeryczne pojazdu z napędem elektrycznym i zaproponowanego układu regulacji zostały przeprowadzone dla trzech wariantów obciążenia pojazdu. Uzyskane wyniki badań ilustrują proces przetwarzania energii w elektrycznym układzie napędowym i potwierdzają poprawność przyjętego układu regulacji oraz jego parametrów. Opracowany model numeryczny pojazdu z napędem elektrycznym zostanie wykorzystany do dalszych badań hybrydowych układów napędowych pojazdów.
EN
In the paper, we present a numerical model of a vehicle with an electric drive. Proposed control system and the model of the vehicle allow maintaining a desired speed of the vehicle. The model is developed in Matlab/Simulink software, while proportional-integral-derivative regulator (i.e. PID regulator) parameters are determined using PID-tune module. Numerical investigations of the vehicle with an electric drive along and with the proposed PID regula-tor are carried out for the three variations of the vehicle load. Finally, we present the results illustrating the process of energy conversion in the electric drive. The-se results and confirm that the parameters of the PID regulator are determined correctly. The proposed numerical model of vehicle with electric drive will be em-ployed for further investigations of the hybrid electrohydrostatic drive.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono ogólną charakterystykę przebiegu pożaru oraz kryteria bezpieczeństwa ludzi. W dalszej części przedstawiono różne aspekty zagrożeń pożarowych, mogących powstać podczas nieprawidłowo eksploatowanych w budynku urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, włączając w to opis trudności związanych z oszacowaniem zagrożenia, o którym mowa powyżej. Omówiono także cechy pożarowe, które mają decydujący wpływ na szybkość tworzenia się środowiska pożarowego podczas spalania kabli.
EN
In first part of the article, general characteristics of fire growth and people safety criterion were presented. In latter part, various aspects of fire hazards connected with incorrect operation of electrical wiring and devices in buildings were described, including difficulties in assessing precise threat level. Some crucial characteristics of materials were discussed, which have decisive impact on electrical fire growth.
PL
W oparciu o dane statystyczne zgromadzone przez KG PSP dotyczące pożarów Autor przedstawia ich obecność na przestrzeni ostatniego piętnastolecia.
PL
Zwiększająca się liczba urządzeń i układów elektronicznych montowanych we współczesnych pojazdach samochodowych pociąga za sobą zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną. Dlatego za rozwojem elektroniki musi podążać rozwój urządzeń magazynujących, wytwarzających i przetwarzających energię elektryczną. Akumulatory powinny posiadać jak największą pojemność przy jak najmniejszej masie i wielkości. Alternator powinien zapewnić odpowiednią moc, ale też jego praca powinna być cicha i bezawaryjna, natomiast dostarczana energia powinna posiadać odpowiednie parametry. W artykule zaprezentowano badania podstawowych obwodów elektrycznych pojazdów. Zbadano wpływ zmian wartości napięcia zasilania na parametry pracy obwodu: rozruchowego, komfortu i sterowania silnikiem spalinowym. Przebadano stan techniczny kilkudziesięciu akumulatorów i alternatorów użytkowanych w pojazdach samochodowych różnego typu.
EN
The increasing amount of equipment and electronic systems installed in modern automotive vehicles entails an increasing the demand for electricity. Therefore, for the development of the electronics has to follow the development of storage devices, producing and converting energy. Batteries should have a maximum capacity with minimum weight and size. Alternator should ensure have adequate power, but also his work should be quiet and trouble-free, while the supplied energy should have the appropriate parameters. The article presented research of basic electrical circuits vehicles. The effect of changes in the supply voltage on the operating parameters of circuit: starting system, comfort system and control of the internal combustion engine system. The article presented also tested the technical condition of several dozen batteries and alternators used in vehicles of various types.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych obwodach elektrycznych od tych wyznaczonych teoretycznie. Wskazano również wartość współczynnika poprawkowego uwzględniającego termiczny wzrost rezystancji, rzeczywisty przekrój przewodu oraz rezystancje pasożytnicze wprowadzane przez połączenia montażowe obwodu elektrycznego.
EN
The article presents the issues related to the voltage drop occurring in the electric system, especially the differences in the values of voltage drops occurring in the electrical circuits and theoretical circuits.
EN
In the paper, a mathematical reliability model for an electrical repairable system with parallel load-sharing redundancy of components is proposed. Such a model adequately accounts for the impact of load-sharing redundancy on cut set probability indexes. For reliability modelling, both dynamic fault tree and Markov analysis are used.
PL
W artykule zaprezentowano model matematyczny system elektrycznego z równoległym obciążeniem i redundancją składowych obciążenia. Zastosowano analizę Markova i drzewo błędu dynamicznego.
PL
W artykule przedstawione zostało zastosowanie rozmytego programowania matematycznego w optymalizacji jednofazowego obwodu elektrycznego z nieidealnym źródłem napięcia okresowego odkształconego i liniowym odbiornikiem. Przeanalizowany został wpływ kształtu funkcji przynależności, opisujących zmienność parametrów układu na wynik optymalizacji, oraz uogólniona została postać ograniczenia rozmytego, pozwalająca opisać to ograniczenie dla dowolnego kształtu funkcji przynależności. Prąd optymalny jako rozwiązanie problemu optymalizacji otrzymywany jest jako rzeczywisty (nierozmyty) w dziedzinie częstotliwości, i rozumiany jest jako wynik optymalizacji rozmytej, czyli w przypadku kiedy warunek mocy czynnej nie musi być spełniony dokładnie.
EN
In the paper has been presented the application of fuzzy mathematical programming in optimization problem of one-phase electrical system with non-ideal periodical nonsinusoidal voltage source and linear load. Moreover, in the paper has been analyzed the impact of the shape of membership functions describing the potential changes of parameters of the on optimization results as well the form of fuzzy constraint has been generalized. This form makes enable to describe the constraint for any shape of membership function. The optimal current as the solution of optimization problem is obtained as a real (not fuzzy) result, in frequency domain, and it is the result of fuzzy optimization, i.e. in case that the constraint of active power needs not to be fulfilled precisely.
PL
Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych współczesnym budynkom. Wiąże się z nim szereg wymagań technicznych, które należy spełnić na etapie projektowania. Ponieważ najważniejszym elementem działań ratowniczych jest ewakuacja ludzi z budynku objętego pożarem, stawia się określone wymagania dla konstrukcji budynku oraz instalowanych w nim urządzeń elektrycznych i instalacji zasilającej te urządzenia. Wśród instalacji elektrycznych stanowiących wyposażenie budynku wstępują obwody zasilające urządzenia elektryczne, które muszą funkcjonować w czasie pożaru. Przewody tych instalacji narażone są na działanie wysokiej temperatury, przez co muszą one zapewnić ciągłość dostaw energii elektrycznej przez czas niezbędny dla funkcjonowania zasilanych urządzeń. Towarzysząca pożarowi temperatura powoduje zmniejszenie przewodności elektrycznej przewodów, co skutkuje pogorszeniem jakości dostarczanej energii elektrycznej objawiającej się nadmiernym spadkiem napięcia oraz pogorszeniem warunków ochrony przeciwporażeniowej tych urządzeń. Artykuł został napisany na podstawie normy N SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru opracowanej przez autora artykułu oraz dr. inż. Waldemara Jaskółowskiego, która została przyjęta przez CKNiP SEP 10 kwietnia 2013 roku. Norma powstała na zlecenie Polskiego Centrum Promocji Miedzi Sp. z o.o. we Wrocławiu.
EN
Fire safety is one of the most important requirements for modern buildings. It is associated with a number of technical requirements to be met at the design stage. Because the most important part of rescue operations is to evacuate people from the building under the fire, the specific requirements emerges for the construction of the building and for the design of the electrical devices and their power supply installations.Among the electrical equipments installed in the building there are circuits supplying the electrical devices, which must function at the time of the fire.Cables of these installations are exposed to high temperature, but must ensure the continuity of the power supply by the time necessary for the operation of the supplied equipment. The accompanying fire temperature decreases the electrical conductivity of the cables, resulting in the deterioration of the quality of supplied electrical energy represented by the excessive voltage drop and in the deterioration of protection of these devices.
PL
Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych współczesnym budynkom. Wiąże się z nim szereg wymagań technicznych, które należy spełnić na etapie projektowania. Ponieważ najważniejszym elementem działań ratowniczych jest ewakuacja ludzi z budynku objętego pożarem, stawia się określone wymagania dla konstrukcji budynku oraz instalowanych w nim urządzeń elektrycznych i instalacji zasilającej te urządzenia. Wśród instalacji elektrycznych stanowiących wyposażenie budynku wstępują obwody zasilające urządzenia elektryczne, które muszą funkcjonować w czasie pożaru. Przewody tych instalacji narażone są na działanie wysokiej temperatury, przez co muszą one zapewnić ciągłość dostaw energii elektrycznej przez czas niezbędny dla funkcjonowania zasilanych urządzeń. Towarzysząca pożarowi temperatura powoduje zmniejszenie przewodności elektrycznej przewodów, co skutkuje pogorszeniem jakości dostarczanej energii elektrycznej objawiającej się nadmiernym spadkiem napięcia oraz pogorszeniem warunków ochrony przeciwporażeniowej tych urządzeń. Artykuł został napisany na podstawie zatwierdzonej w dniu 10.04.2013 roku przez CKNiPE SEP normy SEP „Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru” opracowanej przez autora artykułu oraz dr. inż. Waldemara Jaskółowskiego, który został przyjęty przez CKSI i UE SEP w dniu 21 lutego 2013 roku. Projekt normy powstał na zlecenie Polskiego Centrum Promocji Miedzi Sp. z o.o. we Wrocławiu.
EN
Fire safety is one of the most important requirements for modern buildings. It is associated with a number of technical requirements to be met at the design stage. Because the most important part of rescue operations is to evacuate people from the building under the fire, the specific requirements emerges for the construction of the building and for the design of the electrical devices and their power supply installations.Among the electrical equipments installed in the building there are circuits supplying the electrical devices, which must function at the time of the fire.Cables of these installations are exposed to high temperature, but must ensure the continuity of the power supply by the time necessary for the operation of the supplied equipment. The accompanying fire temperature decreases the electrical conductivity of the cables, resulting in the deterioration of the quality of supplied electrical energy represented by the excessive voltage drop and in the deterioration of protection of these devices.
PL
W normie PN-IEC (HD) 60364 przyjęto zasadę, że ogólne postanowienia normy dotyczą normalnych warunków środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast w warunkach środowiskowych stwarzających zwiększone zagrożenie wprowadza się odpowiednie obostrzenia i stosuje się specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych. Obostrzenia te oraz specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych określają arkusze normy PN-IEC (HD) 60364 z grupy 700. Polegają one między innymi na: zakazie umieszczania urządzeń elektrycznych w określonych miejscach (strefach), zakazie stosowania niektórych środków ochrony, np. przeszkód, umieszczania poza zasięgiem ręki, izolowania stanowiska, nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych, konieczności stosowania dodatkowych połączeń wyrównawczych ochronnych czy urządzeń ochronnych różnicowoprądowych (wyłączniki ochronne różnicowoprądowe, wyłączniki współpracujące z przekaźnikami różnicowoprądowymi) o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA, kontroli stanu izolacji (doziemienia) w układach sieci IT.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.