Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  margiel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Water erosion remains a major concern on the marly slopes. Where erosive processes continue to increase and continue to pose serious problems and where knowledge is still insufficient on erodibility and its evolution and on solutions to soil erosion problems. The aim of this work is to contribute to the understanding of the functioning of soils on marl substrate in relation to erosion and to evaluate the effectiveness of the anti-erosion measures used in this type of environment. The Isser watershed, where several anti-erosion techniques were used, is the subject of this study. The analysis of the anti-erosion installations shows that most of the developments have been made according to standards and have worked well. But their effectiveness is different from one technique to another. The earthen thresholds seem to be the most suitable and the most effective. The effectiveness of earthen structures is summed up in stability, durability, cost-effectiveness, sediment storage, flood plating and water storage for a significant length of time, and had a positive impact on reducing erosion and the silting rate of the dam. The gabion thresholds also have a better stability and a good seating, but they are very sensitive and can undergo damage that reduces their effectiveness with regard to erosion. Dry stone thresholds are the least desirable and are often inadequate and inefficient in this type of terrain. A purely mechanical and/or biological vision in this type of environment is however insufficient, the mechanical arrangements associated with the biological developments are more effective.
PL
Erozja wodna jest głównym problemem na stokach skał marglowych. Tam właśnie procesy erozyjne nasilają się i stwarzają poważne problemy, a wiedza na temat erozyjności i możliwych rozwiązań w odniesieniu do erozji gleb jest nadal niewystarczająca. Celem tej pracy była próba określenia podatności gleb na podłożu marglowym na erozję i ocena skuteczności działań przeciwerozyjnych stosowanych w takim środowisku. Obiektem badań była zlewnia Isser w Algierii, gdzie zastosowano kilka technik przeciwerozyjnych. Analiza instalacji przeciwerozyjnych wykazała, że większość z nich wykonano zgodnie z normami i działały one poprawnie. Ich efektywność była różna. Najbardziej odpowiednie i skuteczne okazały się stopnie ziemne. Efektywność ziemnych struktur ocenia się na podstawie stabilności, trwałości, kosztów, spłaszczania fali powodziowej i długiego przetrzymywania wody i osadów, co miało pozytywny wpływ na ograniczenie erozji i zamulanie zbiornika. Konstrukcje gabionowe odznaczały się stabilnością i dobrym posadowieniem, ale były bardzo wrażliwe i ulegały uszkodzeniom, co ograniczało ich skuteczność w przeciwdziałaniu erozji. Najmniej pożądane były konstrukcje kamienne, często nieodpowiednie i mało wydajne na takich terenach. Czysto mechaniczne lub biologiczne podejście do problemu jest niewystarczające, dopiero powiązanie mechanicznych rozwiązań z elementami biologicznymi może przynieść pożądany skutek.
PL
W małym piecu obrotowym o długości 7 m wyprodukowano dwa cementy belitowe z margli ze złoża Folwark-Opole o dużym module krzemowym. Szczególnie korzystny skład miał cement 2, o module nasycenia wapnem wynoszącym 76 i o module krzemowym 4. Jego skład fazowy był następujący: alit 15%, belit 66%, C3A 11% i C4AF 5%. Przy bardzo małym rozdrobnieniu wynoszącym 275 m2/kg wytrzymałość tego cementu wynosiła po 2 dniach 12,7 MPa, a po 28 dniach 44,1 MPa. Spełniał on zatem wymagania normowe dla klasy 42,5 N. Można oszacować, że w produkcji tego cementu zawartość wapienia w zestawie będzie mniejsza o koło 20%, a emisja CO2 z gazami odlotowymi z pieca o około 0,3 nm3/kg klinkieru. Potwierdzenie tych przewidywań wymaga przeprowadzenie próby przemysłowej.
EN
In pilot rotary kiln with length of 7 m two belite cements were produced from marls od Folwark-Opole deposite, with high silica modulus. Particularly interesting was cement 2 which phase composition has 15% of alite, 66% of belite, 11% of C3A and 5% of C4AF. At very low fineness equal 275 m2/kg this cement has 12.7 MPa after two days and 44.1 MPa after 28 days of hardening. Thus it fulfilled the strength for CEM I class 42.5N. It can be assessed that the production of this belite cement the limestone in a raw mix can be lower of about 20% and the CO2 emission should be lower of about 0.3 nm3/kg of clinker. The confirmation of these forecast needs industrial test.
EN
In the present study the numerical model of the pile embedded in marl described by a time dependent model, based on laboratory tests, is proposed. The solutions complement the state of knowledge of the monopile loaded by horizontal force in its head with respect to its random variability values in time function. The investigated reliability problem is defined by the union of failure events defined by the excessive horizontal maximal displacement of the pile head in each periods of loads. Abaqus has been used for modeling of the presented task with a two layered viscoplastic model for marl. The mechanical parameters for both parts of model: plastic and rheological were calibrated based on the creep laboratory test results. The important aspect of the problem is reliability analysis of a monopile in complex environment under random sequences of loads which help understanding the role of viscosity in nature of rock basis constructions. Due to the lack of analytical solutions the computations were done by the method of response surface in conjunction with wavelet neural network as a method recommended for time sequences process and description of nonlinear phenomenon.
PL
W niniejszym studium zaprezentowany jest problem pojedynczego pala osadzonego w miękkiej skale, zastosowano wiskoplastyczny model materiału bazujący na wynikach badań laboratoryjnych zespołu z Uniwersytetu Montenegro. Rozwiązanie uzupełnia stan wiedzy dla pali obciążonych poziomą siłą w głowicy zmienną w sposób losowy w czasie. Badany problem niezawodności został określony przez sumę zdarzeń – awarii – zdefiniowanych jako przekroczenie maksymalnie dopuszczalnego poziomego przemieszczenia głowicy pala niezależnie w wszystkich stanach obciążenia. Zastosowano program metody elementów skończonych, ABAQUS, do budowy trójwymiarowego modelu z dwuwarstwowym wiskoplastycznym modelem dla margla. Parametry mechaniczne modelu zarówno w części plastycznej i reologicznej zostały skalibrowane na podstawie wyników badań laboratoryjnych wykonanych na przestrzeni ostatnich czterech lat na próbkach z jednorodnego złoża margla w Montenegro. Ważnym aspektem problemu jest analiza niezawodności pojedynczego pala dla złożonego mechanicznie środowiska w ramach sekwencji losowych obciążeń. Przedstawione zadanie pozwala dostrzec istotę lepkiej części modelu. Ze względu na brak rozwiązań analitycznych oraz długotrwałość procesu obliczeniowego obliczenia niezawodnościowe przeprowadzono metodą powierzchni odpowiedzi bazując na sieciach falkowo-neuronowych. Sieć poprzez nadanie jej struktury rejestru została dostosowana do opisu procesu o nieliniowym charakterze zjawiska i dla obciążeń zmiennych w czasie.
EN
A comparative analysis of weathered marls and flysch, silty soils, illite and baidelite clays leads to the determination of a common feature of these grounds, namely the exceptional sensitivity to changes of the moisture content. From the tests performed we can state that this common characteristic is due to the presence of illite and smectite in these media. In the paper, a methodology of the swelling ability test has been proposed as a method of identification of such clay minerals. Investigation of the eluvium geotechnical parameters by "in situ" methods has also been proposed.
5
Content available remote Współczesny cement romański i jego właściwości
PL
W artykule omówiono możliwości wytwarzania w Polsce (w Zakładzie Doświadczalnym OMMB w Krakowie) współczesnego cementu romańskiego o właściwościach podobnych do historycznego materiału. Omówiono właściwości uzyskanego materiału, porównując je z właściwościami podobnego produktu austriackiego. Przedstawiono przykłady zastosowania tego materiału do rekonstrukcji budynków zabytkowych w Krakowie.
EN
In the paper the possibilities of production of the roman cement In Poland (In Research Centre of Building Materials in Krakow) were shown. The roman cement is produced by calcinations of marls. The properties of the produced Polish roman cement are presented and the comparison with Austrian calcinated marl is given. Some examples of application of this material for historical building renovation in Cracow are also included.
6
Content available remote Produkcja i zastosowanie cementu romańskiego
PL
Cement romański to materiał uzyskiwany z margli ilastych - skał wapiennych z dodatkiem materiałów ilastych. Skały te wypala się poniżej temperatury zeszklenia, a następnie mieli na mączkę.
EN
The quality of material used for cement production, which comes from a Cretaceous marl bed "Folwark" in the Opole Cretaceous basin in the west part of the Upper Silesia, Poland is discussed in the paper. Lateral variability of reservoir parameters within the lithostratigraphic series was analyzed with statistical and geostatic methods. Various interpolation methods were used for mapping, and an optimum interpolation method was selected. Variability of qualitative parameters (% content of CaO, MgO, Si02, Al203 and Fe203) and thickness of beds in the studied reservoir were analyzed. A chemical and mineral analysis of petrographic types of reservoir rocks was made. The CaO content, being the main parameter of technological evaluation of a mineral, varied from 21.10 to 52.02%, average 35.72%. The results of analysis revealed that this parameter had the least variability. The top series 6 had the greatest variability (Tab. 1). It follows from the geostatistical methods that a non-random factor had an influence on the variability of parameters. The Gaussian theoretical model turned out to best describe the empirical distribution of reservoir parameters variability. Directional semivariograms revealed anisotropy of deposit. The following petrographic variation were found in the deposit: marl limestones, marl limestones with increased CaO content, marls with increased Si02 content, clayey marls, clayey marls with increased SI02 content and marl clays. Formation of these variations in the deposit "Folwark" depended on the share of silica components of orogenic and allogenic origin during sedimentation processes. Therefore, petrographic types of reservoir rocks differ mainly in depth and temperature in the sedimentation basin. The quality of the exploited parts of deposit depends on the share of specific lithostratigraphic series in the exploited level.
PL
Scharakteryzowano jakość surowca do produkcji cementu ze złoża margli kredowych "Folwark" zlokalizowanego w obrębie kredowej niecki opolskiej - zachodnia część Górnego Śląska (Polska). Dokonano za pomocą metod statystycznych i geostatystycznych, charakterystyki zmienności lateralnej parametrów jakości w złożu oraz w obrębie wydzielonych w nim serii litostratygraficznych. Wykreślono mapy zmienności parametrów jakości różnymi metodami interpolacyjnymi oraz wyznaczono optymalną metodę interpolacyjną. Wyznaczono trendy zmian parametrów jakości (zaw. % CaO i MgO oraz Si02, AI203 i Fe203) a także miąższości w analizowanym złożu. Scharakteryzowano pod względem chemicznym i mineralogicznym odmiany petrograficzne skał złożowych. Wykazano, że w obrębie serii złożowej zawartość % CaO , najważniejszego z parametrów oceny przydatności technologicznej surowca, zmienia się w przedziale 21, l 0-52,02% śr. 35,72%. Parametr ten charakteryzuje się, zgodnie z wynikami analizy statystycznej, najmniejszą zmiennością w stosunku do pozostałych. Spośród serii litostratygraficznych natomiast największe zróżnicowanie wykazuje seria stropowa (6). Zastosowanie metod geostatystycznych pozwoliło wykazać, że w większości przypadków wpływ na zmienność parametrów złożowych ma także czynnik nielosowy. Stwierdzono również, że najczęściej empiryczny rozkład zróżnicowania wartości parametrów złożowych opisuje teoretyczny model gaussowski. Sporządzone semiwariogramy kierunkowe wykazały anizotropię złoża. W złożu wydzielono następujące odmiany petrograficzne skał: wapienie margliste, wapienie margliste o podwyższonej zaw. % CaO, margle, margle o podwyższonej zaw. % Si02, margle ilaste, margle ilaste o podwyższonej zaw. %Si02 oraz iłowce margliste. Tworzenie się tych odmian w złożu Folwark uzależnione było od udziału, w czasie sedymentacji, składników krzemionkowych i to zarówno pochodzenia organogenicznego jak i allogenicznego. Odmiany petrograficzne skał złożowych różnią się zatem warunkami powstawania, szczególnie głębokością i temperaturą panującą w zbiorniku sedymentacyjnym. Jakość eksploatowanych partii złoża uzależniona będzie od udziału poszczególnych serii litostratygraficznych w obrębie poziomu eksploatacyjnego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.