Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przeróbka surowców
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
20 października 1919 r. Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski dokonał uroczystego otwarcia Akademii Górniczej w Krakowie. W 2019 roku AGH obchodziła uroczyście jubileusz stulecia. Z tej okazji Przegląd Górniczy poświęcił dwa numery (nr 1163, październik 2019 i nr 1164, listopad 2019) historii Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii. Przedstawiono osiągnięcia naukowo-badawcze Katedr: Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy, Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki oraz Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle. W niniejszym artykule przedstawiono historię specjalności przeróbka surowców na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii oraz wybrane osiągniecia naukowo-badawcze Katedry Inżynierii Środowiska.
EN
On October 20, 1919, Marshal Józef Piłsudski solemnly opened the Akademia Górnicza (current name - AGH University of Science and Technology in Krakow). In 2019, AGH celebrated the jubilee of the century. On this occasion, Polish Mining Review (Przegląd Górniczy) devoted two issues (No. 1163, October 2019 and No. 1164, November 2019) to the history of the Faculty of Mining and Geoengineering. The scientific and research achievements of the Departments were presented: Mining Engineering and Occupational Safety, Geomechanics, Construction and Geotechnics as well as Economics and Management in Industry. This article presents the history of the specialty of raw materials processing at the Faculty of Mining and Geoengineering and selected scientific and research achievements of the Department of Environmental Engineering.
EN
Mining and mineral processing is a significant field of research in Poland, mainly due to huge deposits of various raw materials located in this country. Several Polish universities offer studies in the field of mineral processing. AGH University of Science and Technology, located in Cracow is major Polish university offering MSc programmes in mineral processing discipline. There are also several other universities, where students can gain knowledge in the field of mineral processing. Teaching programmes cover all main issues related to mineral processing, with cooperation with coal, copper, zinc and lead, coal and rock material industries. Article also describes the issues related to scientific staff in Poland. There are also presented general possibilities for career development for graduates, with characteristics of main potentials and problems.
PL
Górnictwo i przeróbka surowców to znaczące kierunki badań w Polsce, głównie dzięki bogatym krajowym zasobom licznych surowców mineralnych. Kilka uczelni wyższych w Polsce prowadzi studia z zakresu przeróbki surowców. AGH w Krakowie to jedna z głównych uczelni oferujących studia magisterskie w dziedzinie przeróbki. Także na innych uczelniach studenci mogą zdobyć wykształcenie z zakresu przeróbki. Oferowane programy edukacyjne obejmują wszystkie kluczowe tematy związane z przeróbka surowców, we współpracy z przemysłem węglowym, miedziowym, cynkowo-ołowiowym, oraz kruszywowym. Artykuł także porusza kwestie związane z kadrą naukową w Polsce. Zaprezentowane zostały także możliwości rozwoju zawodowego dla absolwentów z uwzględnieniem głównych szans oraz zagrożeń.
PL
W artykule przedstawiono dorobek Zakładu Przeróbki Surowców Mineralnych i Utylizacji Odpadów na przestrzeni sześćdziesięciu pięciu lat działalności Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, poczynając od prowadzonych w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku badań nad wzbogacaniem rud miedzi oraz cynku i ołowiu ze Starych Zagłębi kończąc na przedstawieniu aktualnie realizowanych kierunkach badawczych. Przedstawiono rozwój technologii wzbogacania aktualnie eksploatowanych złóż: rud miedzi LGOM-u i cynku i ołowiu rejonu Olkusz – Pomorzany. Szczególne miejsce zajmuje przedstawienie rozwoju konstrukcji maszyn flotacyjnych zarówno serii IZ jak i IF. Podano charakterystyki techniczne tych maszyn oraz dane dotyczące ich rozpowszechnienia, w tym eksportu. Wymieniono także nowe konstrukcje hydrocyklonów HC 500/12o ZAM-IMN. Przedstawiono szereg technologii wzbogacania opracowanych dla krajowych i zagranicznych złóż rud metali nieżelaznych, oraz surowców odpadowych. Przedstawiono badania i wdrożenia nowych odczynników flotacyjnych. Podkreślono znaczenie działań na arenie międzynarodowej. Zakład Przeróbki Surowców Mineralnych i Utylizacji Odpadów Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach zajmuje trwałe miejsce w rozwoju branży metali nieżelaznych i przeróbki w Polsce.
EN
The article presents the achievements of the Mineral Processing and Waste Utilization Department of the Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice, during the sixty five years of activity, beginning with the research conducted in the 1950s on the enrichment of copper and zinc and lead ores from Old Copper and Lead and Zinc Basin to the current research directions. The development of enrichment technology of currently exploited deposits: copper ore of LGOM and zinc and lead of Olkusz - Pomorzany region was presented. The development of the construction of both IZ and IF flotation machines takes a special place in this article. The technical characteristics of these machines and their distribution, including export, are given. New construction of HC 500 / 12o ZAM-IMN hydrocyclones was also mentioned. A number of enrichment technologies have been developed for domestic and foreign non-ferrous metal ores and waste materials. The research and implementation of new flotation reagents has been presented. The importance of action on the international scene has been emphasized. The Department of Mineral Processing and Waste Treatment of the Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice occupies a permanent place in the development of the non-ferrous metal industry and processing in Poland.
PL
Wiele konwencjonalnych metod i technik modelowania matematycznego ma ograniczone zastosowania w odniesieniu do układów przeróbki surowców mineralnych, a uzyskiwane modele mają specjalne cechy i ograniczenia. Masowe zastosowanie komputerów doprowadziło do tego, że klasyczne problemy projektowania i poszukiwanie optymalnych warunków stały się zadaniem z zakresu informatyki i odpowiednich procedur obliczeniowych. W artykule omówiono dość szeroko zastosowanie programowania ewolucyjnego do doboru optymalnych warunków pracy kruszarek szczękowych (wzory (1), (2) i (3)), prowadzące do projektów układów rozdrabniania. W wielu przypadkach wskazane jest stosowanie nieklasycznych (niestandardowych) metod statystycznych, z których omówiono metody bootstrapowe, metody bayesowskie i nieparametryczne sposoby estymacji gęstości rozkładów właściwości materiałów uziarnionych. Zostało także ogólnie scharakteryzowane wielowymiarowe podejście do opisu właściwości materiałów, ze zwróceniem uwagi na ich specyfikę.
EN
Many conventional methods and mathematical modeling techniques are limited in mineral processing systems applications giving the models of special features and limitations. The global applications lead to the situation where the classical designing tasks and searching for the optimal conditions became the problems from the field of informatics and certain calculating procedures. The paper presents widely the applications of evolutionary programming to select the optimal conditions for jaw crushers work (formulas (1), (2) and (3)), leading to designs of comminution technological systems. In many cases the application of non-classical statistical methods, like bootstrap, Bayesian and non-parametric methods of estimation of grained materials characteristics distribution functions is advisable. These methods were discussed in the paper. Furthermore, the multidimensional approach to the materials characteristics was generally presented, with special attention to their specific character.
5
Content available Elastic rubber suspensions
EN
Elastic rubber suspensions are an alternative to steel springs (mainly helical springs) which are used in vibratory machines. The paper refers mainly to screens and vibratory feeders, which are generally applied in industry. The rubber suspensions in the form of e.g. rubber sleeves have been known and used for long in screens and vibratory feeders. Their advantages and disadvantages are generally known and therefore many machine-building plants use these elastic elements. However, beside basic elastic elements, there are also other ones which will be discussed in this paper. Their characteristic features are positive; the technology of their production is similar to that of rubber sleeves, but advantages of the operation should instigate machine designers' interest in them and should make them applicable in feeders and screens.
PL
Elastyczne zawieszenia gumowe mogą być traktowane jako zamienniki sprężyn stalowych (zwłaszcza sprężyn spiralnych), które są używane w masywnych wykorzystujących wibracje. Artykuł dotyczy przede wszystkim przesiewaczy i podajników wibracyjnych, które są powszechnie stosowane w przemyśle. Zawieszenia gumowe w postaci np. gumowych tulei są znane i stosowane od dawna właśnie w przesiewaczach i podajnikach wibracyjnych. Ich wady i zalety są ogólnie znane i dlatego wiele zakładów produkujących maszyny wykorzystuje te elementy elastyczne. W artykule oprócz klasycznych takich elementów są omówione inne ich typy. Ich właściwości są także dodatnie, technologia produkcji podobna do produkcji tulei gumowych ale ich zalety operacyjne powinny wywołać zainteresowanie producentów maszyn i spowodować ich zastosowanie w podajnikach i przesiewaczach.
6
Content available remote Analysis of forces transmitted to the foundation by hydroextractors
EN
Phenomena of generating dynamic forces in the foundation by hydroextractors were analysed in the paper. Two main sources of those influences -- the vibrator operation and unbalanced feed in the sieve-basket -- were indicated. Approximate analytical dependencies for assessing the amplitude of exciting forces were derived and their verification was performed on the numerical model. (Fig. 1. Typical hydroextractor of the German production). Hydroextractors (Fig. 1) (Blaschke 1984) are used in coal preparation plants for dewatering of a wet feed. A feed is supplied, via a charge and charging cone, to the sieve basket driven by the system consisting of an engine, two belt pulleys and a long shaft (Fig. 2). The system of a large belt pulley, a shaft and a basket together with the vibrator system is suspended on rubber shock absorbers. Two vibrators of the antiphase rotation cause an excitation of the whole system -- suspended on shock absorbers -- into the movement in the horizontal direction. Vibrations of the sieve basket in the horizontal direction assist in the shifting of feed. The amplitude of vibration in the horizontal direction is restricted by a system of rubber bumpers. Such arrangement provides an additional acceleration to the basket, which helps to detach the feed. The feed is then received into the feed collector, while water drains to the water collector. (Fig. 2. Diagram of the typical hydroextractor). The Mining Equipment Plant WAMAG produces the vibratory hydroextractor WOW -- 1,3 (Technical-Operational 1989) of the sieve basket diameter 1.3 m. The dynamic forces transmitted to the foundation by the hydroextractor WOW -- 1,3 are estimated and presented in the paper, together with the methods of estimation of those forces in machines of a similar construction. Forces transmitted to the foundation can be divided into two groups: --forces generated by vibrators causing the motion of the whole system in the horizontal direction; --forces generated by unbalancing of the sieve basket due to an irregular feed distribution. The preliminary analysis as well as the investigations performed on hydroextractors at industrial conditions (Research Report 1995) indicate that forces generated by the motion of the whole system in the horizontal direction constitute more hazards.
PL
W pracy poddano analizie zjawisko generowania sił dynamicznych na podłoże przez wirówki odwadniające używane w zakładach przeróbki surowców mineralnych do odwadniania mokrej nadawy. Wskazano na dwa główne źródła tych oddziaływań jakie stanowią praca wibratora i niewyważenie nadawy na koszu sitowym. Wyprowadzono przybliżone zależności analityczne dla oszacowania amplitud sił wymuszających i przeprowadzono ich weryfikacje na modelu symulacyjnym. Wskazano na ruch drgający jako podstawowe źródło sił dynamicznych i w przybliżeniu liniową zależność amplitudy tych sił od wielkości szczeliny w układzie wibroudarowym.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.