Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  apparel industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Fabric defects are usually manually identified by quality control staff in the apparel industry. Control charts are an appropriate tool to achieve this goal. In this study, knitted fabric often used in an apparel factory were used in both the detection and classification process. The systematic classification of fabric defects such as critical, major, and minor types was achieved. Then, by calculating the "D" scores of fabric types, the types of errors out of the lower and upper control limits were determined. According to the results of the experiment, it was shown that the fabric grading process can be performed with demerit control charts.
PL
Wady tkaniny są zwykle identyfikowane ręcznie przez pracowników kontroli jakości w branży odzieżowej. Wykresy kontrolne są odpowiednim narzędziem do osiągnięcia tego celu. Zbadano materiały często używane w fabrykach odzieży. Osiągnięto systematyczną klasyfikację defektów tkaniny: krytyczne, główne i pomniejsze. Następnie, dokonując oceny „D” typów tkanin, określono typy błędów poza dolną i górną granicą kontrolną. Na podstawie wyników eksperymentu wykazano, że proces klasyfikacji tkanin można przeprowadzić przy użyciu kart kontrolnych.
PL
Przesunięcie produkcji do krajów dotkniętych ubóstwem towarzyszy podejściu kładącemu nacisk na szybkie i tanie udostępnianie trendów modowych konsumentom oraz systemowi wytwarzania opartemu na popycie w przemyśle odzieżowym. W artykule zwrócono uwagę na: świadomość, postawy, zachowania etyczne oraz sposób postrzegania jakości produktów „fast fashion” w perspektywie społecznej odpowiedzialności. Na podstawie metody CAWI i PAPI przeprowadzono badanie polskich konsumentów deklarujących zachowania nabywcze związane z „fast fashion”. Badania wykazały, że działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w branży odzieżowej są istotne dla klientów, jednak cena jest najważniejszym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Ocena świadomości konsumentów w zakresie CSR może posłużyć do ukierunkowania przyszłych działań edukacyjnych w tym obszarze, zwłaszcza w dobie przyspieszonej konsumpcji i celów zrównoważonego rozwoju. Wyniki badań mogą też być przesłanką do określenia kierunku działań związanych z CSR dla sprzedawców „fast fashion”.
EN
The shift of production to poverty-stricken countries is accompanied by an approach focusing on making fashion trends available quickly and cheaply to consumers and a demand-driven manufacturing system in the apparel industry. This paper explores Polish consumers’ awareness, attitude, ethical behaviors and the way of perceiving the quality of „fast fashion” products in Social Responsibility perspective. A Polish consumer survey based on CAWI and PAPI methodology was done. Consumers declaring “fast fashion shopping behavior” were considered. Surveyed consumers are willing to consider the CSR activities of “fast fashion” brands, the price is the most important factor when making purchase decision. The assessment of consumer awareness in the field of CSR can be used to guide future public education activities in this area, especially in the era of accelerated consumption and sustainable development goals. Research results can also be a premise to determine the direction of activities related to CSR for “fast fashion” retailers.
3
EN
Nowadays, apparel businesses have to cut down on their costs in order to ensure the continuity of their activities and to expand them. Fabric costs cover about 50-60% of production costs. In this study, for the minimisation of fabric costs, the cutting department in enterprises was investigated and the cut order plans developed by mixed integer nonlinear programming. Examples were taken from the enterprises that were implemented. A mathematical model was then developed to be used in mixed integer nonlinear programming for a manual cut order plan, and a program code was created in LINGO optimisation software. With the program code developed, optimum results that cannot be manually calculated by an operator is obtained. The amounts of fabric to be used as a result of the cut order plan were applied to the samples taken from the enterprises, and the manual solution and model developed were compared. As a result of the comparisons made, thanks to the model, fabric developed, usage is reduced and fabric cost minimisation ensured.
PL
Obecnie firmy odzieżowe muszą obniżać koszty, aby zapewnić ciągłość swoich działań i stale je rozwijać. Koszty zakupu tkanin stanowią około 50-60% kosztów produkcji. W badaniu, w celu zminimalizowania kosztów tkanin, zbadano działy cięcia (krojownie) w przedsiębiorstwach i opracowano plany zamówień cięcia przez mieszane nieliniowe programowanie całkowitoliczbowe. Następnie opracowano model matematyczny do zastosowania w programowaniu nieliniowym o mieszanych liczbach całkowitych do ręcznego planu zamówienia cięcia, a kod oprogramowania został utworzony w oprogramowaniu optymalizacyjnym LINGO. Po opracowaniu kodu programu uzyskano optymalne wyniki, których operator nie może ręcznie obliczyć. Ilości tkanin, które mają zostać użyte w wyniku planu zamówienia cięcia, zastosowano do próbek pobranych z przedsiębiorstw i porównano opracowane ręczne rozwiązanie i model. W wyniku dokonanych porównań i dzięki opracowanemu modelowi ograniczono zużycie i zapewniono minimalizacja kosztów zakupu tkaniny.
EN
In the apparel manufacturing, fabric utilization always remains the significant apprehensions in controlling the production expenditure. Alteration in pattern shapes and marker preparation leads to the enormous utilization of fabric. The purpose of this research is to study fabric efficiency in correspondence with four different human body shapes in both genders. Two clothing styles, fitted trousers and fitted shirts, were processed conventionally in the garment manufacturing company. The comparative study of auto-marker and manual-marker making through Garment Gerber Technology (GGT) software were also accomplished. The evaluation of fabric consumptions, marker efficiency, marker loss, fabric loss, and fabric cost relevant to four different body shapes was analyzed for both women and men. The investigation carried out in this article concludes that there are differences in fabric consumptions, efficiencies, and cost-effectiveness relative to body shapes. The result revealed that the manualmarker of trousers for triangular body shape in women’s wears has the least fabric consumption (most cost-effective), whereas the shirt’s auto-marker for an oval body shape in men’s wears has the most fabric utilization (least costeffective). The manual-virtual-marker making is efficient (significant p-value) than auto-generated-markers. Also, fabric utilization for women’s garments is cost-effective than that for men. Trousers are cost-effective compared to the shirts.
EN
The article presents the performance of textile and apparel companies listed on the Polishstock exchange from the market perspective based on a sample of financial data. The data areused to compute systematic risk measures (betas) for two different time intervals, to evaluatethe risk of an equally weighted portfolio made up of the selected companies and to comparethe portfolio’s Sharpe ratio with the broad market index and small companies’ index. Tocompare the selected companies’ stocks with the whole economy and non-public companies,DuPont analysis is employed. The research results indicate that the listed textile and apparel companies outperform non-public companies in terms of fundamental financial results as well as capital market investment results. The risk of individual stocks is usually relatively low. Also the portfolio of the selected companies has been found to have better investment properties compared with the general market and small stocks index in all years of analysis.
PL
Celem artykułu była analiza wyników przedsiębiorstw tekstylnych i odzieżowych notowanych na polskiej giełdzie z punktu widzenia rynkowego oraz danych finansowych. Dane były wykorzystywane do obliczania miar ryzyka systemowego (parametr beta) w dwóch różnych przedziałach czasowych, w celu porównania wyników i ryzyka inwestycji w równoważony portfela złożony z wybranych spółek do indeksu szerokiego rynku i indeksu małych spółek. Aby porównać akcje wybranych spółek z całą gospodarką i spółkami niepublicznymi, zastosowano analizę DuPonta. Wyniki badań wskazały, że wymienione firmy tekstylne i odzieżowe osiągają lepsze wyniki od spółek niepublicznych, a ich miary ryzyka są niższe niż można by się spodziewać po ich wynikach. Stwierdzono także, że portfel wybranych przedsiębiorstw osiąga lepsze wyniki inwestycyjne w porównaniu z indeksem całego rynku i indeksem małych spółek w całym analizowanym okresie.
EN
In this study, the discrete-event system simulation technique was used in order to create smooth work flow on a duvet cover production line. In accordance with this purpose, a model of the work flow of a duvet cover was created, and input data was collected by means of a time study in order to determine the statistical distribution of all operations using Stat-fit for Simul8 software. The model translation phase was executed in Simul8 Software. Then for the purpose of the verification and validation process, actual system data and simulation model outputs were compared statistically using the normality test and Mann-Whitney non-parametric test in Minitab Software. Once the simulation model of the actual system was properly validated, an alternative model considering fewer operators was generated in order to acquire more output and have a smoother line balance. The alternative model was compared with main one by considering the output rate per operator.
PL
W pracy zastosowano technikę symulacji dyskretnych zdarzeń w celu uzyskania płynnego przepływu pracy na linii produkcyjnej poszewek na kołdry. Stworzono model przepływu pracy, a dane wejściowe zebrano za pomocą analizy czasu w celu określenia rozkładu statystycznego wszystkich operacji przy użyciu Stat-fit dla oprogramowania Simul8. Faza translacji modelu została wykonana w oprogramowaniu Simul8. Następnie dla celów procesu weryfikacji i walidacji, rzeczywiste dane systemowe i wyniki modelu symulacyjnego porównano statystycznie za pomocą testu normalności i nieparametrycznego testu Manna-Whitneya w oprogramowaniu Minitab. Aby uzyskać większą wydajność i uzyskać bardziej płynny bilans linii po prawidłowym sprawdzeniu modelu symulacyjnego rzeczywistego systemu wygenerowano alternatywny model uwzględniający mniejszą liczbę operatorów. Model alternatywny porównano z głównym, biorąc pod uwagę wielkość produkcji na operatora.
EN
The Armenian textile and apparel industry has showed very sharp ups and downs throughout its history. During the Soviet era, it was a leading branch of Armenian industry and a major supplier for the whole Soviet Union. Since the early 90s, the situation has dramatically changed. Analysis showed that during the transition from centrally planned to a market- -based economy, Armenia’s textile and apparel industry was nearly destroyed. Nowadays the industry, especially the apparel industry, is regarded as one of most promising sectors of the Armenian economy. This potential has also been discovered by Western and Russian institutions and enterprises, which have begun to invest heavily in this sector.
PL
Przemysł tekstylny i odzieżowy w Armenii należał w przeszłości do kluczowych gałęzi gospodarki tego kraju. Transformacja systemowa przyniosła jednak utratę rynków zbytu oraz gwałtowny spadek produkcji i zatrudnienia. Dzięki pomocy zagranicznej i współpracy z krajami europejskimi następuje powolne odrodzenie tej branży. Obecnie nie jest ona konkurencyjna w skali światowej, ale istnieją przesłanki do rozwoju produkcji i zwiększenia eksportu w przyszłości. Pod koniec 2011 roku przemysł lekki został uznany przez rząd za jedną z priorytetowych gałęzi przemysłu, dla której została opracowana strategia rozwoju i plan działania. Przemysł odzieżowy jest najbardziej konkurencyjny spośród branż przemysłu lekkiego, dlatego też wsparcie dla niego będzie ważniejsze, niż inwestowanie w branżę tekstylną. Przeprowadzona analiza pokazała, iż armeńskie produkty tekstylne i odzieżowe są chętniej kupowane za granicą, aniżeli w kraju. Może to oznaczać, że produkcja w tym sektorze może być atrakcyjna dla zagranicznych firm ze względu na wysoką jakość i niskie koszty produkcji. Istnieją jednak dość istotne bariery rozwoju wynikające z sytuacji geopolitycznej, takie jak: brak dostępu do morza, blokada ze strony dwóch sąsiednich państw, a także rezygnacja z podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Niemniej jednak rząd podejmuje działania wspierające wejście produktów tekstylnych na rynki zagraniczne, rozwój zdolności eksportowych, a także dostęp do funduszy dla rodzimych przedsiębiorstw.
EN
Based on a case study from the apparel industry, the paper addresses how the organizational innovations adopted by Benetton and Inditex allowed them to balance lower production costs in developing countries with an adequate response time to frequent preference changes and increasing demands for customisation. Findings confirm the fragility of multinationals whose offshoring strategy has not considered the costs of coordinating suppliers in far-off locations and suggest organisational improvements that make production costs, variety and time to market goals compatible. Our research thus provides a view of the conditions and processes that can overcome in increasingly volatile environments the misalignment between demand changes and the limited reactivity of industrial infrastructures. Furthermore the innovation strategy of textile companies has created generalizable lessons for other sectors in which demand uncertainty is high, life cycles short, and customers are, to some extent, prepared to pay for “speed to market”.
PL
Na podstawie studium przypadku z branży odzieżowej w artykule przedstawiono, w jaki sposób innowacje organizacyjne przyjęte przez firmy Benetton i Inditex pozwoliły na obniżenie kosztów produkcji w krajach rozwijających się z zachowaniem odpowiedniego czasu reakcji na częste zmiany preferencji i rosnące wymagania klientów. Wyniki potwierdzają niestabilność firm międzynarodowych, których strategia offshoringowa nie uwzględniała kosztów koordynacji dostawców. Przeprowadzone badania pozwalają wskazać rozwiązania problemów, z którymi borykają się firmy działające w specyficznych warunkach częstej zmiany popytu i ograniczonej reaktywności infrastruktury przemysłowej. Ponadto strategia innowacyjna firm tekstylnych może być przykładem dla innych sektorów, w których panuje równie wysoka niepewność popytu i krótki cykl życia produktu.
PL
W artykule poddano analizie proces rozlokowywania towarów w kontekście optymalizacji kosztowej przedsiębiorstw. Zbadano trzy firmy należące do branży odzieżowej. Omówiono podział powierzchni magazynowej i systemy rozlokowywania towarów w każdej z firm. Przeanalizowano koszty ogólne związane z magazynowaniem. Przedstawiono propozycje optymalizacji zagospodarowania przestrzeni magazynowej, wyposażenia magazynów oraz systemu zarządzania. Autorka zaproponowała rozwiązania logistyczne związane z alokacją towarów, mające na celu minimalizację kosztów prowadzenia gospodarki magazynowej.
EN
The article analyzes the process of deployment of goods in the context of cost optimization in companies. Author examined three companies which belong to the apparel industry. Article deals with issue related to the distribution in warehouse and deployment of systems products in each of the companies. Analyzed the overall costs associated with storage. Were given suggestions to optimize management of storage space, storage equipment and management system. The author proposed the logistics solutions related to the allocation of goods to minimize the cost of warehouse management.
EN
In this study, a new approach to job and personnel assessment for the apparel industry is presented. The purpose of this new approach is to evaluate both qualitative and quantitative data at the same time. For this purpose, evaluation of the linguistic data is based on fuzzy logic application. Necessary criteria essential for job and personnel assessment were determined by academics who study textile and psychology. Numeric data used in the study were evaluated with recent data and specially designed software called “Work Sampling”. The results obtained from this approach were investigated together with company managers and in order to obtain a final result, main criteria weights were determined. Appropriate usage of the final results acquired from the assessment of personnel was discussed.
PL
Celem opracowania jest jednoczesna ocena jakościowa i ilościowa pracy i zatrudnienia w przemyśle odzieżowym. Dla tego celu opracowano dane stosując logikę zbiorów rozmytych. Niezbędne kryteria dla tej oceny zostały określone przez naukowców z dziedziny tekstyliów i psychologii. Dane numeryczne stosowane w tej pracy były oceniane za pomocą najnowszych danych i specjalnie zaprojektowanych programów komputerowych nazwanych „work sampling”. Uzyskane wyniki były konsultowane z menagerami zakładów pracy. Do otrzymania końcowych wyników określono główne kryteria wag. Możliwości wykorzystania końcowych wyników przedyskutowane zostały z personelem zakładów odzieżowych.
11
Content available Greening of the Textile and Clothing Industry
EN
Today consumers are becoming more aware of the need to protect the environment, and companies use these terms to promote their goods or services with eco-labels. Environmentally friendly (also eco-friendly, nature friendly, and green) are terms used to refer to goods and services, laws, guidelines and policies claiming to inflict minimal or no harm on the environment. Clothing is an integral part of our lives and green or environmental concerns have started to draw more and more attention in the textile and clothing sector . This paper analysed how green the textile and clothing industry is with respect to the product lifecycle, from raw material through the design, production and logistics up to disposal in order to point out important points and parameters for greening the industry.
PL
W dzisiejszych czasach konsumenci stają sie coraz bardziej świadomi potrzeby ochrony środowiska, firmy natomiast korzystają z tego w celu promowania swoich towarów i usług za pośrednictwem znaków certyfikacyjnych. "Przyjazny środowisku" to termin odnoszący się do produktów, usług i procesów, które w minimalnym stopniu zagrażają środowisku. Odzież jest integralną częścią naszego życia, dlatego coraz więcej uwagi poświęcane jest sprawom ochrony środowiska w sektorze tekstylno-odzieżowym. W artykule przeanalizowano wpływ ochrony środowiska w przemyśle tekstylno-odzieżowym w odniesieniu do cyklu życia produktu, od surowca poprzez projektowanie, produkcję i logistykę, aż do gospodarki odpadami w celu wskazania czynności ważnych dla przemysłu z punktu widzenia ochrony środowiska.
EN
Italian products of the textile and apparel industry are known worldwide. This sector has attracted a great deal of attention because it is rare for a wealthy and developed country to specialise heavily in fashion-oriented as well as semi-customised industrial products and base its production system on small and very small companies. The aim of this paper is to present the current situation and future challenges of the Italian textile and apparel sector. The paper is divided into three parts: The first one describes the international and domestic position of the T&A sector, the second – the key characteristics of the T&A sector in Italy, and the third outlines consumer-supplier relations in this sector.
PL
Sektor tekstylny i odzieżowy jest jednym z najważniejszych sektorów przemysłu przetwórczego we Włoszech i odgrywa ważną rolę w Unii Europejskiej, jak i w skali światowej. Sektor ten przyciąga również uwagę badaczy ze względu na swoją specyfikę. Współcześnie bowiem rzadko spotyka się sytuację, w której zamożny i wysoko rozwinięty kraj specjalizuje się w produkcji pracochłonnych, zorientowanych na modę wyrobów, zaś system produkcyjny oparty jest na małych i średnich przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest zaprezentowanie bieżącej sytuacji i przyszłych wyzwań dla sektora tekstylno-odzieżowego we Włoszech. Artykuł jest podzielony na trzy części. Pierwsza opisuje międzynarodową i krajową pozycję włoskiego sektora tekstylno-odzieżowego, druga – jego najważniejsze cechy, trzecia zaś – relacje między sprzedawcami i kupującymi w tym sektorze.
13
Content available remote Marketing Innovation in the Apparel Industry: Turkey
EN
With globalisation the extent of competition is increasing rapidly in the world. In these conditions companies need innovation to be more efficient and productive, as well as to offer what is expected from them. This has caused innovation to be one of the most important areas of today’s economy. Companies able to make innovations can expand their market share and be successful. Creativity is the key factor for innovation, which can refer to the properties of the product, employment, organisation and marketing. On the other hand, innovative methods can develop not only inside the firm but also in response to conditions outside. Marketing innovation is an attempt to come up with applications, novelties and changes that enrich a product through marketing activities. Such attempts and activities can come in the form of the packaging, placement, promotion, and pricing of products or in the application of a new marketing method which includes important changes in customer service. In this study, an innovation concept, its varieties and properties are explained, and afterwards the marketing innovations of selected Turkish apparel firms are studied.
PL
Zasięg konkurencji wzrasta gwałtownie wraz z szerzącą się na świecie globalizacją. W takich warunkach, firmy potrzebują bardziej produktywnych i wydajnych innowacji by zaspokoić potrzeby klientów. Spowodowało to, że innowacje stanowią jeden z najważniejszych obszarów dzisiejszej ekonomii. Firmy zdolne wprowadzać innowacje mogą pomyślnie poszerzać swoje udziały rynkowe. Kluczowym czynnikiem wpływającym na takie zmiany jest kreatywność, odnosząca się do charakterystyki produktu, zatrudnienia, organizacji i marketingu. Z drugiej strony, innowacyjne metody mogą również odnosić się do warunków panujących poza firmą. Innowacja marketingowa jest próbą wprowadzenia zmian, nowości, które ulepszą działania marketingowe produktu, obejmujące zmiany w opakowaniu, dystrybucji, promocji produktów i kształtowaniu cen lub zastosowaniu nowych metod marketingowych polegające na zmianach w zakresie obsługi klienta. Praca wyjaśnia koncepcję innowacyjną oraz innowacje marketingowe wybranych firm przemysłu tekstylno-odzieżowego w Turcji.
14
Content available remote Brand Effect on Consumer Behaviour in China
EN
In this article the effect of the products’ brand on the consumer behaviour in contemporary China is presented, especially in the field of the textile materials.
PL
Omówiono skrótowo wpływ marki produktu lub jego logo na zachowanie się konsumenta we współczesnych Chinach, ze szczególnym uwzględnieniem rynku produktów włókienniczych
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.