Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  common mode
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper present the simulation of the transfer of electromagnetic disturbances from the primary to the secondary circuits of current transformers in CM-CM coupling in the frequency range [0.1 - 20MHz] . The primary voltage U1 of the primary winding equal to 30V was taken for the study of the two models of the current transformers in different configurations with and without screen to see its influence on the transmission of the disturbances, also to see the effect of capacitive couplings between the different CT elements. The simulation results obtained which represent the variation of the transfer function as a function of frequency gave us the maximum disturbance rate for each case.
PL
W artykule analizowano przejście zakłóceń elektromagnetycznych z uzwojenia pierwotnego do wtórnego przekładnika prądowego w zakresie częstotliwości 0.1 – 20 MHz. Analizowano też sprzężenie pojemnościowe między tymi uzwojeniami. Transmisja zakłóceń zależy od czestotliwości.
PL
Artykuł opisuje przyczyny, skutki oraz propozycje minimalizacji skutków występowania napięć wałowych i prądów łożyskowych w dużych silnikach prądu stałego zasilanych z przekształtników tyrystorowych, stosowanych w maszynach wyciągowych.W pierwszej części przedstawiono podstawowe przyczyny występowania napięć wałowych oraz prądów łożyskowych w silnikach prądu stałego zasilanych z przekształtników tyrystorowych, stosowanych w maszynach wyciągowych. W dalszej części opisano sposoby pomiaru napięć wałowych oraz prądów łożyskowych wykorzystywanych przez autora artykułu, przedstawiono wady i zalety ww. metody. W artykule opisano przykład nieprawidłowego działania układu sterowania maszyny wyciągowej, spowodowanego występowaniem napięć wałowych. Przedstawiono jedną z metod minimalizacji skutków występowania napięć wałowych i prądów łożyskowych w łożyskach głównych maszyn wyciągowych, zapewniającą zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodność ww. układu. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów układów napędowych wykorzystujących kilka typów silników prądu stałego.
EN
This short document describes the causes, effects and proposals for minimizing the effects of shaft and bearing currents in large DC motors powered by thyristor converters used in hoisting machines. The article describes an incorrect operation of the winding machine control system caused by the occurrence of shaft voltages generated by the common mode (asymmetric). It presents one of the ways to minimize the effects of the occurrence of shaft voltages and bearing currents in the main bearings hoisting machines, providing increased safety and reliability of the system.
PL
Artykuł opisuje przyczyny, skutki oraz propozycje minimalizacji skutków występowania napięć wałowych i prądów łożyskowych w dużych silnikach prądu stałego zasilanych z przekształtników tyrystorowych stosowanych w maszynach wyciągowych. W pierwszej części przedstawiono podstawowe przyczyny występowania napięć wałowych oraz prądów łożyskowych w silnikach prądu stałego zasilanych z przekształtników tyrystorowych stosowanych w maszynach wyciągowych. W dalszej części opisano sposoby pomiaru napięć wałowych oraz prądów łożyskowych wykorzystywanych przez autora artykułu, przedstawiono wady i zalety ww. metody. W artykule opisano przykład nieprawidłowego działania układu sterowania maszyny wyciągowej spowodowanej występowaniem napięć wałowych. Przedstawiono jedną z metod minimalizacji skutków występowania napięć wałowych i prądów łożyskowych w łożyskach głównych maszyn wyciągowych, zapewniającą zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodność ww. układu. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów układów napędowych wykorzystujących kilka typów silników prądu stałego.
EN
This short document describes the causes, effects and proposals for minimizing the effects of shaft and bearing currents in large DC motors powered by thyristor converters used in hoisting machines. The article describes an incorrect operation of the winding machine control system caused by the occurrence of shaft voltages generated by the common mode (asymmetric). It presents one of the ways to minimize the effects of the occurrence of shaft voltages and bearing currents in the main bearings hoisting machines, providing increased safety and reliability of the system.
EN
In this paper we proposes a synthesis of different mathematical models of power electronic converters based on Thevenin/Norton equivalent circuits. Those models, composed by impedances and harmonic noise sources, are helpful to predict the conducted ElectroMagnetic Interferences (EMI) generated by converters connected to the electrical network. Moreover, the extracted impedances are determining for sizing EMC filters. The proposed analytical model is tested with PSpice simulations and validated by experimental measurements, from DC frequency until 30MHz.
EN
In this paper the basic mechanisms behind conducted emission generation in switch mode power supplies are analyzed. For the analyses a buck converter circuit is used. Separate equivalent models are introduced for differential mode and for common mode noise and the main parameters influencing the emission levels for both modes are identified. A detailed evaluation is performed to show which part of the emission spectrum is affected by a given parameter. Simulation in Matlab is performed to visualize the effect of these parameters on the spectrum. The results of theoretical analysis and simulation are verified experimentally through bench measurements performed on a buck converter.
PL
W artykule przeanalizowano podstawowe mechanizmy powstawania emisji przewodzonej w przetwornicach impulsowych. Do analiz użyty został układ przetwornicy obniżającej napięcie. Wprowadzone zostały osobne układy zastępcze dla składowej różnicowej i składowej wspólnej, a następnie główne parametry wpływające na poziom emisji dla obydwu składowych zostały zidentyfikowane. Przeprowadzona została szczegółowa analiza pokazująca na którą część wyemitowanego widma wpływa dany parametr. W celu zobrazowania wpływu tych parametrów na widmo emisji układy przesymulowano w środowisku Matlab. Rezultaty analizy teoretycznej i symulacji zostały zweryfikowane poprzez pomiary eksperymentalne do których użyta została przetwornica obniżająca napięcie.
6
EN
EMI filter is an essential part of the modern switching power supplies contributing to significant price and size. This paper presents a new method to reduce the common mode (CM) electromagnetic interference (EMI) of the boost converter. Conventional methods rely on impedance mismatch or active noise cancellation, but the proposed method uses a passive branch with matched impedance to suppress the CM current. An external inductor is connected between the transistor drain and middle of input dc bus before EMI filter. A Wheatstone bridge is then identified in the CM equivalent circuit of the converter with these additional components. By selecting the inductor value properly the Wheatstone bridge will be balanced and results in suppression of the input CM current. The analysis shows that the presented method can guarantee the required attenuation for CM conduction noise. Finally, a comparison between the balanced and unbalanced structure is presented using computer simulation by Pspice.
PL
W artykule zaprezentowano nową metodę redukcji składowej wspólnej elektromagnetycznych interferencji w przekształtniku typu boost. W metodzie zastosowano pasywny układ do dopasowania impedancji w celu zmniejszenia składowej wspólnej prądu. Wstawiony w układ mostka dławik umożliwia zrównoważenie tego mostka.
7
Content available remote Wpływ temperatury elementów filtru na jego tłumienność
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu temperatury na właściwości tłumienia zaburzeń przewodzonych filtru przeciwzakłóceniowego. Wpływ temperatury na właściwości filtru przeciwzakłóceniowego zależy od konstrukcji i typu elementów filtru. Indukcyjności dławików sprzężonych oraz wartości pojemności kondensatorów mają taką samą wartość w analizowanym filtrze lecz inne materiały magnetyczne i dielektryczne są wykorzystane do ich konstrukcji. Analiza została przeprowadzona dla jednofazowego jednostopniowego filtru przeciwzakłóceniowego.
EN
The temperature influence of EMI filter on insertion loss properties of conducted interference is analyzed in this paper. The temperature influence on insertion loss of EMI filter depends of construction and type of filter’s component. The common mode choke and capacitors values are the same of analyses filter, but different magnetic and dielectric materials are used to its construction. The analysis is carried out for one phase, one stage EMI filter.
8
Content available remote Common mode conducted electromagnetic interference in inverter fed-AC motor
EN
The increase of switching speed and frequency in power electronics converters has greatly improved their performances and characteristics. These advantages are accompanied with the increased level of interference, so that EMI consideration is a major task for circuit designers nowadays. In Adjustable Speed Drives (ASD), the (dv/dt) leading to conducted emissions at high frequencies which are propagated both through Common Mode (CM) and Differential Mode (DM) in the system. The circulation of high frequency parasitic currents causes several unexpected problems, such as premature deterioration of motor winding insulation and ball bearings. In this paper an inverter-fed AC motor drive is analyzed in order to predict the path of conducted emissions into Common Mode (CM) configuration, showing that both propagation modes may interfere. The equivalent circuit allows frequency-domain analysis to be performed with standard circuit simulators. The proposed circuit model allows the prediction of the main common-mode HF current components.
PL
Zwiększanie szybkości przełączania i częstotliwości w przekształtnikach energoelektronicznych pozwala na znaczącą poprawę ich parametrów. Tym korzyściom towarzyszy zwiększony poziom zakłóceń. W napędach o regulowanej szybkości ASD sygnał dv/dt powoduje zwiększoną emisję zakłóceń wysokoczęstotliwościowych w obu – w niesymetrycznych i różnicowych systemach. Obieg prądów pasożytniczych powoduje wiele nieoczekiwanych problemów, takich jak uszkodzenia izolacji uzwojeń i łożysk. W artykule przedstawiono analizę silnika zasilanego za pośrednictwem przekształtnika w celu oceny e misji zakłóceń w trybie niesymetrycznym. Schemat zastępczy pozwala na analizę w dziedzinie częstotliwości. Proponowany model pozwala na symulację i przewidywanie składowych prądów wysokoczęstotliwościowych.
EN
In this paper [20] an analytical approach to decomposition of total phase EMI noises through algebraic calculations and the Fourier transform has been presented. Separating conducted EMI noise into different, common and differential mode (CM and DM) HF current components is important for a proper spectral analysis and application of EMI mitigation techniques. The results of calculations have been compared to EMI currents measured on the motor side of the PWM drive system. The proposed approach can be useful in comparative analysis of the influence of inverter control algorithms on spectra of CM currents in a given drive system.
PL
W przedstawionym artykule analizowano rozpływ zaburzeń przewodzonych w warunkach pracy równoległej napędów przekształtnikowych. Opracowano symulacyjny model wysokoczęstotliwościowy układu napędowego, sterowanego przy wykorzystaniu modulacji PWM z twardą komutacją łączników. Przedstawione poniżej wyniki symulacyjne pozwoliły na określenie dróg rozpływu zaburzeń wspólnych (common mode CM) w systemie.
EN
In this paper the flow of conducted emission in a parallel connected inverter drives has been analyzed. The high frequency model of the system with hard switching Pulse Width Modulation has been developed. It has been presented the results of simulations that allow to establish real paths of common mode interferences in a system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.