Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SMED
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents the problem of the optimization of the length of the series and production batch, and thus the optimal frequency of production changeovers, taking into account the total cost approach and the use of the simulation method. The author has developed a model which, with the given parameters (costs and time of production changeover, costs of maintaining stocks of finished products and storage, value of manufactured products, sales variability and predictability), allows to calculate the economic effects of determining the length of a series and a production batch. In the author's opinion, the simulation method (at least in some cases) may be more appropriate in solving the problem of determining the optimal length of a series or production batch than the use of mathematical formulas. The calculations also took into account the impact of series and batch optimization on the company's profitability in order to assess the significance of this problem for financial results. The calculations were performed for two sample products and for two probability distributions — Gauss and Gamma. The results of the research show that the optimization of the production series may be important from the point of view of economic efficiency, that mathematical formulas may be less suitable for calculating the optimal production series than computer simulation, and that, in the case of significant variability of the sales level, in addition to the costs of changing production and maintaining inventories, lost sales costs should also be taken into account.
PL
W artykule przedstawiono problematykę optymalizacji długości serii i partii produkcyjnej, a więc i optymalnej częstotliwości przezbrojenia produkcji przy uwzględnieniu podejścia całkowitokosztowego i zastosowaniu metody symulacji. Autor opracował model, który przy zadanych parametrach (koszty i czas przestawienia produkcji, koszty utrzymania zapasów wyrobów gotowych i magazynowania, wartość produkowanych wyrobów, zmienność i przewidywalność sprzedaży) pozwala na obliczenie skutków ekonomicznych ustalenia długości serii i partii produkcyjnej. W opinii autora metoda symulacji (przynajmniej w niektórych przypadkach) w rozwiązywaniu problemu ustalenia optymalnej długości serii lub partii produkcyjnej może być właściwsza niż zastosowanie formuł matematycznych. W obliczeniach uwzględniono również wpływ optymalizacji serii i partii produkcyjnej na rentowność przedsiębiorstwa, aby ocenić istotność tego problemu dla wyników finansowych. Obliczenia zostały przeprowadzone dla dwóch przykładowych produktów i dla dwóch rozkładów prawdopodobieństwa — Gaussa i Gamma. Wyniki badań wskazują, że optymalizacja serii produkcyjnej może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia efektywności ekonomicznej, że formuły matematyczne mogą być mniej odpowiednie do obliczania optymalnej serii produkcyjnej niż symulacja komputerowa oraz że w przypadku występowania znaczącej zmienności poziomu sprzedaży, oprócz kosztów przestawienia produkcji i utrzymania zapasów, powinno się uwzględniać także koszty utraconej sprzedaży.
2
Content available remote Ograniczanie kosztów w czasach pandemii - optymalizacja dzięki metodyce SMED
PL
Choć o kryzysie gospodarczym mówiło się często już w 2018 roku, do lutego 2020 roku wciąż nie było go widać na horyzoncie. W marcu jednak stanęliśmy całym światem przed obliczem pandemii COYID-19. Wirus SARS-CoV-2 mocno pokrzyżował plany między innymi firmom produkcyjnym, wymuszając na nich wprowadzenie zaostrzonego rygoru sanitarnego, modyfikacji systemu zmianowego, a w konsekwencji zwiększenia kosztów ponoszonych z tytułu zapewniania bezpieczeństwa pracownikom.
EN
The article concerns the analysis of the efficiency of the process of retooling the production line. The analyzes of preparation and implementation of production changes (serial production) are presented. The main issues of technical preparation were included in the analyzes. In addition, the investment indicators and the return of the funds involved were estimated. The work presents justification for undertaking a topic for the analyzed production system. Analyzes of the prosecutions were carried out earlier and a plan for implementing new procedures was created. The analysis of the improvement project takes into account investment opportunities as well as the time of engagement of the working group.
EN
The first part of this article presents methodological assumptions for the construction of the overall equipment effectiveness index (oee). Further, the shortened technological process of the product is presented and the analysis of losses in the context of the causes of machine downtime and the type of non-conformity of the products is made. The last part presents the results of the diagnosis in the scope of monitoring and analysis of the total efficiency index of equipment (oee) carried out on an exemplary production line of doors and proposes comprehensive improvement actions in order to improve the unsatisfactory condition of the machinery stock use efficiency.
EN
The article presents definitions of Lean Management. One of the methods of Lean idea, SMED, or Single-Minute Exchange of Die, is described in detail. The aim of this article is to present the implementation of the SMED method on the example of a PET bottle blowing machine and to show the benefits of using the SMED method in production. The influence of changeover times on the production process was analysed and evaluated according to selected measures of effectiveness of implemented measures. The work consists of six parts. The first part is an introduction, the second and third part is a description of the definitions of lean management and SMED. The fourth part of the article is the implementation of the SMED method, the fifth part is the analysis of rearmament of a PET bottle blow moulding machine. The last part of the paper are conclusions.
EN
The increase in competitiveness between production enterprises results from the contemporary conditions of the global economy. Technical progress, globalization and constantly increasing customer requirements contribute to the development of organizational and business management techniques. The improvement of production is currently accompanied by modern tools and methods of Lean Manufacturing concepts such as: SMED, 5S, Kaiznen, Kanban, Poka-Yoke etc. The SMED method plays an important role in improving production processes. It also affects the reduction of losses and wastage, increase of value for stakeholders (especially for customers), as well as better motivation for employees. Thanks to the SMED method, the production company is able to achieve greater efficiency and productivity, as well as the high quality of products and services provided.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z redukcją czasu przezbrojenia prasy korbowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym przy użyciu techniki SMED. Wdrożenie umożliwiło skrócenie czasu przezbrajania bez konieczności przeznaczania na to znacznych środków. W artykule przedstawiono poszczególne etapy wdrażania koncepcji SMED, a także możliwość wykorzystania diagramu Ishikawy, umożliwiającego przeprowadzenie dokładnej analizy przyczynowo-skutkowej, oraz wykresu Gantta, dzięki któremu możliwa jest kontrola realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia. W podsumowaniu zawarto rezultaty wprowadzanych zmian.
EN
The article presents issues related to the reduction of changeover time of a crank operated press in a manufacturing company using the SMED methodology. Implementation of this method enabled the reduction of changeover time, without committing to a significant investment. The article presents the different stages of implementation of the SMED concept, as well as the possibility of using Ishikawa diagram, enabling a thorough cause and effect analysis, and the Gantt diagram through which it is possible to control the implementation of the planned project. The work was completed with a summary with the key results of the changes.
8
Content available Machine learning in SMED
EN
The paper discusses Single Minute Exchange of Die (SMED) and machine learning methods, such as neural networks and a decision tree. SMED is one of lean production methods for reducing waste in the manufacturing process, which helps to reorganize a conversion of the manufacturing process from current to the next product. SMED needs set-up activity analyses, which include activity classification, working time measurement and work improvement. The analyses presented in the article are focused on selecting the time measurement method useful from the SMED perspective. Time measurement methods and their comparison are presented in the paper. Machine learning methods are used to suggest the method of time measurement which should be applied in a particular case of workstation reorganization. A training set is developed and an example of classification is presented. Time and motion study is one of important methods of estimating machine changeover time. In the field of time study, researchers present the obtained results by using (linear) multi-linear regression models (MLR), and (non-linear) multi-layer perceptrons (MLP). The presented approach is particularly important for the enterprises which offer make-to-order products. Development of the SMED method can influence manufacturing cost reduction of customized products. In variety oriented manufacturing, SMED supports flexibility and adaptability of the manufacturing system.
PL
Rozdział to studium przypadku z wdrożenia metody SMED na stanowisku wytłaczania rurek gładkich w jednym z przedsiębiorstw produkcyjnych z branży motoryzacyjnej. W rozdziale przedstawiono etapy wdrożenia metody SMED oraz korzyści jakie osiągnięto dzięki wdrożeniu tej metody w wymiarze czasowym i ekonomicznym. Rozdział ma charakter studium przypadku i prezentuje teoretyczne aspekty związane z zastosowaną metodą oraz jej praktyczną implementację w warunkach analizowanego przedsiębiorstwa i stanowiska roboczego.
EN
Nowadays, with global free market economy, which is characterized by strong competition and variability occurring in macro- and microenvironments, enterprises implement tools and methods that allow for collecting current and reliable data (qualitative and quantitative) concerning various parts of its functioning and, with adequate processing and presentation, indicate the areas for process improvement and waste reduction, leading to the improvement in the rate of return. One of the methods to ensure a more efficient manufacturing is SMED. With adequate implementation of the stages of this method, changeover time is minimized, thus reducing costs of production. This study presents an attempt to implement the SMED method in a selected area of production in the enterprise X.
EN
The paper presents a practical way to shorten changeover of HAAS VF3 milling machine during the production of parts for mowers performed at a manufacturing company SaMASZ, Bialystok. A typical SMED approach was applied, i.e. times of individual actions were measured upon a priorly recorded film. Then, the operations were grouped into external and internal ones. For the purpose of analysis the Gantt diagram was used. In order to increase the share of external actions, the EROWA zero-point system chuck was used. As a result, most of the internal actions could be converted into external ones, that do not take up valuable working time of the machine. Calculated resulting economic effect significantly reduces production costs and the EROWA system applied in the process further improves machining precision of manufactured parts, and thus the quality of the manufactured agricultural machinery.
PL
Artykuł prezentuje praktyczny sposób skrócenia czasów przezbrojeń frezarki HAAS VF3 podczas produkcji części dla kosiarek wykonywanych przez przedsiębiorstwo produkcyjne SaMASZ, w Białymstoku. W publikacji wykorzystano typowe podejście SMEA to znaczy czasy poszczególnych operacji mierzono na podstawie nagranego uprzednio filmu. Następnie operacje zostały pogrupowane na zewnętrzne i wewnętrzne. W analizie wykorzystano również wykres Gantta. W celu udziału zewnętrznych operacji wykorzystano system zerowania EROWA. W rezultacie część wewnętrznych operacji została zamieniona na zewnętrzne, które nie zajmują cennego czasu maszyny. Skalkulowane efekty ekonomiczne pozwoliły na znaczącą redukcję poziomu kosztów. Dodatkowo wykorzystanie systemu EROWA pozwoliło na poprawę precyzji wykonywanych części i jakości wyprodukowanego sprzętu rolniczego.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z redukcją czasu przezbrojenia tokarki CNC w przedsiębiorstwie produkcyjnym przy użyciu techniki SMED. Wdrożenie umożliwiło skrócenie czasu przezbrajania, bez konieczności przeznaczania na to znaczących inwestycji. W artykule przedstawiono poszczególne etapy wdrażania koncepcji SMED, a także możliwość wykorzystania diagramu Ishikawy umożliwiającego przeprowadzenie dokładnej analizy przyczynowo-skutkowej oraz wykresu Gantta dzięki, któremu możliwa jest kontrola realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia. Pracę zakończono podsumowaniem, zawierającym najistotniejsze rezultaty wprowadzanych zmian.
EN
The paper presents issues related to the reduction of changeover time of a CNC lathe in a manufacturing company using the SMED methodology Implementation of this method enabled the reduction of changeover time, without committing to a significant investment. The paper presents also the different stages of implementation of the SMED concept, as well as the possibility of using Ishikawa diagram, enabling a thorough cause and effect analysis, and the Gantt diagram through which it is possible to control the implementation of the planned project. The work was completed with a summary with the key results of the changes.
PL
Świadomość pracowników dotycząca wprowadzanych zmian w przedsiębiorstwie, może i często jest czynnikiem determinujących sukces takiego przedsięwzięcia. Przedsiębiorstwa produkcyjne dostosowując swoje procesy produkcyjne do zmiennych warunków rynkowych często wdrażają wybrane narzędzie Lean Management. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie problemowe: czy świadomość pracowników jest niezbędnym elementem wdrożenia narzędzi lean management w przedsiębiorstwie. Celem pośrednim autorów była weryfikacja skuteczności metod wdrożenia narzędzi oraz wskazanie kierunku dalszego rozwoju koncepcji i budowania kultury lean w strukturze badanej organizacji. Elementami pomocnymi w odpowiedzi na to pytanie będą analiza stanu wdrożenia narzedzi Lean Management w badanym przedsiębiorstwie oraz badania ankietowe wśród pracowników dotyczące świadomości wprowadzonych zmian. W artykule dokonano również krytycznej analizy przyjętej metodologii wdrożenia Lean Management w badanym przedsiębiorstwie i propozycję jej usprawnień.
EN
Employees’ awereness of implementing changes in company may be and usually is a factor which determines success of such an undertaking. Production factories have to implement dedicated tools of lean management to adjust their production processes to changing conditions in the market. The aim of the paper is to find answer to the question if employees awereness is the key element in implementing those tools in the company. What is more, authors would like to verify the efficiency in implementing choosen tools and show possible steps of further implementation and building lean culture in the organisation. Authors used several tools to fulfill the task and find the answer to above stated question. In the paper the results of survey are provided. Based on employees answers, authors could analyse the level of awereness and commitment among company. What is more, the study on level of transformation is shown, based on personal observations of the process. Through research authors tried to check the level of understanding and commitment within workforce. Authors provided a critical analysis of choosen metodology of Lean Management’s implementation and suggested several possible improvements.
EN
Lean is a culture of real and continuous optimization. As a concept of continuous optimization in the midst of limited resources, it must be practiced continuously as a long-term organizational norm. This paper revels why changeover time reduction is important in manufacturing industries and from the various tools and techniques available within Lean manufacturing describes mainly SMED (Single Minute Exchange of Dies) for changeover time reduction and its application in Shaft manufacturing industry. This paper also describes principles, benefits, procedures and practical application of SMED. Theoretical bases are verified in a practical part that describes the analysis and design optimization of non-productive time at changeover honing machine in a selected shaft manufacturing company. The output is the structural design of universal palettes and an evaluation of productivity due to optimization of operations of time honing gear shafts. The results achieved show considerable reduction in delay arising out of machine setting time, batch-setting time and demonstration delay.
15
EN
The purpose of this article is to show the essence of Lean Management, management practices applied by companies, and the possibility for this method to be used to further improve management in an organisation. This article uses a review of existing literature, studies and reports relating to management.
16
EN
The authors of this paper present the stages of SMED method implementation and standardization of jobs on the example of a company in the metal industry. Particular emphasis is placed on the analysis of the lathe socket, focusing on its standardization and the manner and times of changeover. The work described here is an example of introducing new solutions and improving the changeover process. The summary describes the key results of the improvements, resulting in improved availability of equipment, which in turn translates into increased productivity.
PL
W publikacji przedstawiono metodę Lean Management jako nowoczesną koncepcję, której celem jest dostosowanie przedsiębiorstwa do rynkowych warunków zarządzania poprzez uproszczenie wszystkich procesów i przepływów tak, aby uniknąć błędów i marnotrawstwa. W artykule przedstawiono genezę, rozwój i główne narzędzia, którymi posługuje się omawiana koncepcja oraz ich wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę autor zwrócił na filozofię Kaizen oraz jej zastosowanie i wykorzystanie w przedsiębiorstwach regionu legnickiego.
EN
The main objective of that report is presented the Lean Management`s method. Lean Managemet is very popular method which adjust the company to demanding market conditions. There were described the origin, progression and main instruments of lean management. There was also presented the influence of lean management on the firm`s economy. In the last part of that article there was described the Kaizen philosophy and its use in the companies of Legnica region.
EN
The article presents an analysis of three options to reduce the share of changeovers time in the available time of working machines. The first option concerns the reduction of the number and share of changeover times by grouping them in the production schedule by technologically similarity. The similarity is understood as production of products using the same settings of machines or using the same equipment. For the purpose of such approach patterns of clustering and queuing production orders in work schedules machines are formed. This enables the rapid and substantial reduction in the share of changeovers in the available working time of machine without interfering with the retooling process itself. By only knowing the structure of retooling and extract these essential elements, which by pooling and templates queuing can be avoided. In this case, increase the efficiency of the machine is achieved, however, at the same time stocks of both semi-finished and finished products increases and extends the duration of the customer contracts internal or external. The second variant is related to the analysis of the effect of shortening changeover times on the availability of machines. This approach was applied to organizational changes of retooling of machines in accordance with SMED method. This requires the involvement of all people involved in the process and examine depth of the whole process of retooling. At the same time this allows for a significant improvement in the efficiency of the machine without increasing inventory and maximizing production orders. The third analysis includes the simultaneous application of queuing pattern of production orders for individual products in the schedules of the machine and to shorten setup times. This approach allows for rapid improvement of the equipment with relatively low effort and cost.
19
Content available Setup analysis: combining SMED with other tools
EN
The purpose of this paper is to propose the methodology for the setup analysis, which can be implemented mainly in small and medium enterprises which are not convinced to implement the setups development. The methodology was developed after the research which determined the problem. Companies still have difficulties with a long setup time. Many of them do nothing to decrease this time. A long setup is not a sufficient reason for companies to undertake any actions towards the setup time reduction. To encourage companies to implement SMED it is essential to make some analyses of changeovers in order to discover problems. The methodology proposed can really encourage the management to take a decision about the SMED implementation, and that was verified in a production company. The setup analysis methodology is made up of seven steps. Four of them concern a setups analysis in a chosen area of a company, such as a work stand which is a bottleneck with many setups. The goal is to convince the management to begin actions concerning the setups improvement. The last three steps are related to a certain setup and, there, the goal is to reduce a setup time and the risk of problems which can appear during the setup. In this paper, the tools such as SMED, Pareto analysis, statistical analysis, FMEA and other were used. Implementing the proposed methodology can change the attitude of the management. The risk analysis helps to prevent problems with a setup. This methodology can be used in production companies which make changeovers, particularly, in the companies where SMED hasn’t been introduced yet.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z metodyką szczupłego wytwarzania w ujęciu elastyczności produkcji. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z skracaniem czasów przezbrojeń oraz ich wpływ na wartość wskaźnika EPEI. Pracę zakończono podsumowaniem przedstawiającym kluczowe rezultaty wprowadzonych usprawnień.
EN
Authors present in their work impact of shortening changeover times on production flexibility. Conducted improvements have been developed in a company producing composite boards. Tests have been carried on a group of three products with repetitive schedule. Reducing the time lost on the retooling of machines has been achieved by using the SMED method.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.