Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  głowica pomiarowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono algorytmy obliczania odchyłek w mm/m równoległości i prostopadłości płaszczyzn i prostych na współrzędnościowej maszynie pomiarowej (WMP). Obliczane odchyłki muszą mieścić się w polu tolerancji równoległości lub prostopadłości zadawanych przez konstruktora na powierzchniach części maszyn. Tolerancje równoległości i prostopadłości oznaczone są na rysunkach w ramce prostokątnej i zawierają symbol równoległości lub prostopadłości oraz graniczną wartość odchyłki w mm względem jednej bazy lub dwóch baz. W artykule zamieszczono wartości odchyłek równoległości i prostopadłości płaszczyzn i prostych w mm/m mierzonych na maszynie współrzędnościowej WMP sztywną głowicą pomiarową.
EN
Algorithms and measurements of deviations of parallelism and perpendicularity planes and straight lines in r3 space on a coordinate measuring machine The algorithms for calculating deviations in mm/m of parallelism and perpendicularity of planes and straight lines on a coordinate measuring machine (CMM) are presented. Calculated deviations must be within the tolerance of parallelism or rectangularity given by the constructor on the surfaces of machine parts. Tolerances of parallelism and rectangularness are marked on the drawings in a rectangular frame and contain the symbol of parallelism or perpendicularity and the limit value of deviation in mm relative to one base or two bases. In the paper, deviations of parallelism and perpendicularity of planes and straight lines in mm/m measured on the CMM coordinate machine with rigid measuring head were placed.
PL
Przedstawiono podstawy matematyczne i obliczenia nachylenia prostych, odchyłek prostoliniowości względem prostej 3D i odchyłki prostoliniowości średniej kwadratowej. Parametry prostej wyznaczono za pomocą regresji ortogonalnej, stosując metodę najmniejszych kwadratów. Prosta aproksymacyjna przechodzi przez środek ciężkości zbioru punktów pomiarowych. Z warunku koniecznego na minimum funkcji aproksymacyjnej Lagrange’a z warunkiem ubocznym uzyskano układy równań jednorodnych o trzech niewiadomych dla prostej 3D. Rozwiązanie tych równań pozwala znaleźć wartości własne λ j, i = 1, 2, 3 oraz wektory własne i ν j, i = 1, 2, 3, będące wektorami kierunkowymi trzech prostych wzajemnie prostopadłych przechodzących przez środek ciężkości. Wektor kierunkowy szukanej prostej odpowiada najmniejszej wartości własnej λ j, i = 1, 2, 3.
EN
A mathematical method and the computer algorithm have been developed for determining the slope, straightness deviation and root-mean square roundness deviation for a line in space. The parameters describing the line location have been determined using the orthogonal regression analysis and the least squares method. The lines approximating true line location have been assumed to include the gravity center for the measured points set. Satisfying the condition for the minimum value of a Lagrange function with side condition, one can derive a system of homogeneous equations with two unknowns for three unknowns for the spatial line case. By solving these equations, the eigenvalue, λ j, i = 1, 2, 3 and the eigenvector i ν j, i = 1, 2, 3, could have been determined; i ν j, i = 1, 2, 3 being the directional vectors of the approximating lines including the gravity center. The directional vector of the line to be determined corresponds to the minimum eigenvalue λ j, i = 1, 2, 3.
EN
A mathematical method and the computer algorithm have been developed for determining the slope, straightness deviation and root-mean square roundness deviation for a line in space. The parameters describing the line location have been determined using the orthogonal regression analysis and the least squares method. The lines approximating true line location have been assumed to include the gravity center for the measured points set. satisfying the condition for the minimum value of a Lagrange function with side condition, one can derive a system of homogeneous equations with two unknowns for two unknowns for the spatial line case. By solving these equations, the eigenvalue, n , i =1, 2 and the i eigenvector l (2, 2) could have been determined; l (2, 2) being the normal vectors of the approximating lines including the gravity center. The normal vector to the line to be determined corresponds to the minimum eigenvalue l , i =1, 2.
PL
W artykule przedstawiono podstawy matematyczne i obliczenia nachyleń prostych, o prostolinowości i odchyłek prostolinowości wzgldem prostej 2D i odchyłkę prostolinowości średnio kwadratową. Parametry prostej wyznaczono za pomocą regresji stosując metodę najmniejszych kwadratów.
4
Content available remote Przenośne przyrządy do pomiaru nierówności powierzchni
PL
W poprzednim artykule opublikowanym w „STALI” nr 1-2/2014 opisałem analizę nierówności powierzchni na podstawie profilu wyodrębnionego z fragmentu powierzchni. W ten sposób już od początków stykowych pomiarów nierówności powierzchni pojawiła się idea przemieszczania igły po powierzchni i odwzorowywania znajdujących się na jej drodze wzniesień i wgłębień w formie linii. Patrząc na przekrój pionowy wyznaczony przez tę linię, można zobaczyć profil nierówności mierzonej powierzchni, a przyrząd umożliwiający taki pomiar nazywa się profilometrem.
PL
Celem pracy było wykazanie wpływu prędkości głowicy pomiarowej na wartości pomiarowe podstawowych wyróżników profilowej analizy tekstury (TPA), takich jak: twardość I i II, kohezyjność, adhezyjność, elastyczność, żujność i gumiastość oraz odbojność. Badany materiał poddawano dwukrotnemu ściskaniu do 50% pierwotnej wysokości przy prędkościach głowicy: 0,5; 0,83 1,0; 1,2; 1,5 (mm·s-1). Analizie poddano sześcienne próbki sera śmietankowego typu włoskiego Capresi o długości boku 15 mm. Uzyskane wyniki badań wykazały, że statystycznie istotne różnice (przy α=0,05) zanotowano tylko w nielicznych przypadkach pomiędzy wynikami uzyskanymi dla poszczególnych analizowanych poziomów prędkości głowicy pomiarowej, jednak można zaobserwować wyraźne trendy zmian wartości wyróżników TPA w miarę jej wzrostu czy spadku. Zaobserwować można wzrost wyróżników twardości I i II w miarę zwiększania prędkości głowicy pomiarowej (jednak bez potwierdzenia statystycznie istotnych różnic przy α=0,05). Podobny trend obserwować można także dla wyróżnika gumiastość oraz żujność w zakresie prędkości głowicy od 1,0 do 1,5 (mm·s-1).
EN
The objective of the paper was to obtain the impact of the velocity of measuring head on measuring values of basic differentiators of the profile analysis of texture (TPA) such as: hardness I and II, cohesiveness, adhesiveness, elasticity, chewability and gumminess as well as resilience. The investigated material was subject to double compression to 50% of original height at the following head speeds: 0.5; 0.83 1.0; 1.2; 1.5 (mm·s-1). Cubic samples of cream cheese of Italian type Capresi with the side length of 15 (mm) were analysed. The obtained test results proved that statistically significant differences (at α=0.05) were reported only in few cases between the results obtained for particular analysed levels of the measuring head speed. However, one may report clear trends of changes of TPA differentiators values with increase or decrease. The increase of hardness differentiators I and II may be reported with the increase of the measuring head speed (however without confirmation of statistically significant differences at α=0.05). A similar trend may be also reported for gumminess and chewability differentiator on account of the head speed from 1.0 to 1.5 (mm·s-1).
PL
W obecnych czasach, gdy nowoczesne techniki wytwarzania umożliwiają produkcję części z coraz to większą dokładnością, a tolerancje ich wykonania stają się coraz węższe, pojawia się potrzeba bardzo dokładnego wyznaczania niepewności pomiarów. Ważne jest również, aby proces estymacji niepewności stawał się jak najszybszy. Z tego powodu najlepiej rozwinięte laboratoria metrologiczne starają się stworzyć wirtualne modele WMP, które są w stanie wyznaczyć niepewność pomiarów w czasie quasi-rzeczywistym. Ten artykuł przedstawia sposób modelowania błędów głowicy pomiarowej z wykorzystaniem metody Monte Carlo. Błędy głowicy pomiarowej stanowią znaczną część całkowitych błędów maszyny pomiarowej, a zaprezentowany model może zostać wykorzystany jako jeden z modułów wirtualnej WMP.
EN
Nowadays, when the manufacturing technologies are getting more and more precise, and the tolerances are getting narrower, there is a need of expressing the uncertainty of measurement at the really high level. It is also important to make the uncertainty estimation as quick as possible. This is why the most developed metrological laboratories are trying to create the virtual CMM models that can handle uncertainty evaluation in quasi-real time. This paper shows how to model, with use of the Monte Carlo method, the probing system errors which are one of the most significant errors of CMMs. The presented model can then be used as a module of virtual CMM. Paragraph 2 presents the theoretical basis of probing system operation. It also points out the factors causing probing system errors. The mentioned model of probe head errors is presented in Paragraph 3. Paragraph 4 gives the results of the measurements and simulations that have been performed to show functionality and correctness of the model. Conclusions and areas of development are presented in Paragraph 5.
7
Content available remote Mikrometrologia wielkości geometrycznych. Cz. II. Głowica pomiarowa
PL
W pierwszej części artykułu (Mechanik 1/08 s. 36) przedstawiono krótki przegląd współrzędnościowych maszyn pomiarowych mogących pracować w mikrometrologii (mikroWMP). Nieodzownym uzupełnieniem takiego systemu jest odpowiednia głowica pomiarowa.
EN
Measuring head specification as an indispensable factor in micrometrologic assessment of geometric features.
8
Content available remote Monitorowanie ruchu na drogach i płycie lotniska
PL
W pracy opisano wykonany w Instytucie Lotnictwa model głowicy pomiarowej dla układu do monitorowania ruchu na drogach przy pomocy pętli indukcyjnej. Następnie przedstawiono schematy blokowe głowicy pomiarowej, stacji lokalnej i osiągnięte wyniki pomiarów nieruchomego i poruszającego się pojazdu. Zasygnalizowano również sprawdzoną przez autorów propozycję transmisji danych przy pomocy modemu z urządzenia pomiarowego do centrali zbierającej i analizującej dane z kilku punktów pomiarowych. W dalszej części referatu zaproponowano możliwości zastosowania układu pomiarowego do badania miejsca przebywania i ruchu samolotów i innych pojazdów na płycie lotniska, a szczególnie na pasach startowych.
EN
The model of measuring head for a road traffic monitoring circuit with an inductance loop built in the Institute of Aviation is described in the paper. The project concept issues have been outlined briefly. The main advantages and disadvantages of inductance loop detectors have been pointed out. General rules and requirements concerning the construction of the loop have also been mentioned. Block diagrams and main construction features of the measuring head and the local station have been presented. The measurements of the model were performed for the cases when a car was moving form and back over a single loop. The paper presents some of the results achieved. Some construction features of the car are reflected in the output data and will allow a rough classification of vehicles. A method (verified by the authors) of data transmission from a local station to the center, which is to gather and analyze the data from several measurement points, has been proposed. The method is based on the use of a cellular phone modem. A possibility of using of the measurement circuit for localization of stationary and moving planes and other vehicles over the airport area (especially on the runways) is presented further in the paper.
PL
Współcześnie stosuje się kilka metod pomiarowych parametrów energetycznych promieniowania UV-VIS. Precyzyjne, stacjonarne spektroradiometry stosowane są w klasycznej metodzie skanującej. Metoda pseudo-równoległa implementowana jest w minispektrometrach, które są mniej dokładne oraz tańsze niż spektroradiometry stacjonarne. Wielokanałowa głowica pomiarowa jest wykorzystywana w metodzie równoległej, posiadającej korzystniejsze charakterystyki częstotliwościowe niż powyższe metody.
EN
There are a few methods of measure spectral power parameters of UV-VIS radiation. In the classical scanning method are used the stationary, precise spectrometers. The pseudo-parallel method is applied in the minispectrometers. They are less precise than stationary spectrometers but they are relatively cheap. The multichannel measured head is used in the parallel method. It has better frequency characteristics than above scanning method and pseudo-parallel method.
PL
Skanowanie złożonych powierzchni na współrzędnościowej maszynie pomiarowej (CMM) jest szybką metodą ich pomiaru. Współrzędne punktów środka kulki głowicy pomiarowej w układzie współrzędnych kartezjańskich są zapisywane do zbioru danych w komputerze (PC). Każdy punkt pomiarowy jest określony przez wektor pozycyjny w prostokątnym układzie oraz parametr zmieniający się od zera do jedności. Przez punkty pomiarowe prowadzi się krzywe parametryczne Fergusona (splajn) a następnie przy ich pomocy generuje się punkty offsetowe. Zastosowane interpolacyjne funkcje Fergusona pozwalają uzyskać dobrą dokładność obliczenia położenia punktów offsetowych powierzchni mierzonych.
EN
This paper presents a new method generating offset points after scanning process of cylindrical surface on the CMM, were in to the file of the connected PC using part coordinate system. The cartesian coordinates of points are transformed in parameter coordinates. By the processing of scanning data, the distance between points are made nearly equal. That way some points positioned too closely were eliminated form the calculation process. This closeness was caused by variation in CMM scanning speed. In the last step, the processed points with parameter coordinates were connected to the Ferguson function, thus enabling determining the position of the offset points. The parameter coordinates of points and the third degree curve (Ferguson curve) lead to very good accuracy of reverse engineering process for cylindrical surfaces.
11
Content available remote Badania teoretyczne i eksploatacyjne głowicy pomiarowej miernika sił nastawczych
PL
W artykule przedstawiono sposób weryfikacji istniejących metod pomiarów sił nastawczych i w układach napęd zwrotnicowy-rozjazd. Siła nastawcza jest parametrem najczęściej regulowanym przez personel obsługi oraz jest parametrem najczęściej mierzonym. W pracy zajęto się szerzej tą właśnie siłą.
EN
This article presents the way of verification of the existing methods of measurement of setting forces in the point mechanism-point switch arrangement. Setting force is the parameter most often regulated by the personnel as well as the most often measured one. This article deals with the subject of this setting force.
EN
The hereby paper explains shortly the need for searching new information about the combustion process. A measuring head using light cord as a pressure sensitive element as well as the way to use the device is shown. The head’s construction development was also described. The paper describes the research station and examples of research results. Successive runs of signal obtained with interferential light cord sensor compared with classical piezoquartz sensor are presented. Curves representing the signal of both sensors at three different angles of ignition precedence 10,20 and 30° before the head’s turn are presented. The paper ends with conclusions.
PL
W pracy niniejszej uzasadniono pokrótce potrzebę poszukiwania nowych źródeł informacji o procesie spalania. Opisana została głowica pomiarowa wykorzystująca światłowód jako element czuły na ciśnienie. Opisany został sposób pomiaru z wykorzystaniem tej głowicy. Przedstawiono także rozwój konstrukcji głowicy. W artykule przedstawiono stanowisko badawcze oraz przekładowe wyniki przeprowadzonych badań. Zaprezentowane zostały, nałożone na siebie, kolejne przebiegi sygnału uzyskanego przy pomocy światłowodowego czujnika interferencyjnego oraz przebiegi z klasycznego czujnika piezokwarcowego. Zaprezentowane zostały krzywe reprezentujące sygnał obu czujników przy trzech różnych kątach wyprzedzenia zapłonu 10,20 i 30° przed zwrotem głowicowym. Całość artykułu wieńczą wnioski.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki prac nad wykorzystaniem prądów wirowych do kontroli konduktywności warstw przewodzących uzyskiwanych w procesie rozpylania magnetotronowego.
EN
The paper presents the results of application of eddy current for conductivity control of conductive coatings received during magnetron sputtering.
PL
W referacie przedstawiono podstawowe problemy pomiarów prowadzonych na współrzędnościowych maszynach pomiarowych tj. omówiono istotę pomiaru, budowę i klasyfikację maszyn, dokładność i możliwości pomiarowe jakie daje współrzędnościowa technika pomiarowa przy pomiarach parametrów geometrycznych elementów pneumatyki ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczania błędów położenia. Możliwości te zaprezentowano na przykładzie kompleksowych pomiarów geometrii korpusu zaworu pneumatycznego zdwojonego, produkcji OBR EiUP w Kielcach.
16
Content available remote Pomiary zarysów okrągłości dokonywane bezpośrednio na obrabiarce.
PL
Potrzeba przystosowania odniesieniowych metod do komputerowych pomiarów zarysów okrągłości dokonywanych bezpośrednio na obrabiarce. W tym celu przyjęto koncepcję takich pomiarów, które obejmują nowe parametry oraz zaprojektowano specjalną głowicę pomiarową, będącą podstawowym elementem komputerowego systemu pomiarowego. Uzyskane wyniki prac teoretycznych i praktycznych zweryfikowano na specjalnym stanowsku badawczym, które może byc wykorzystane do celów dydaktycznych.
EN
Response to the need of making the reference measurement methods compatibile with the computer techniques of measurements of curved profiles as performed directly on a machine tool. A concept of a new method employing specyfic parameters. Design concept of a special measuring head making the basic until of the computer measuring system. Special test stand used to verify the results of the theoretical and practical research works.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.