Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powłoki tlenkowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Twarde anodowe powłoki tlenkowe na aluminium i jego stopach
PL
Anodowanie (eloksacja, od „elektrolityczna oksydacja”) – to powierzchniowa obróbka metali polegająca na elektrolitycznym wytworzeniu warstwy tlenku. Anodowanie stosuje się głównie w stosunku do aluminium i jego stopów, ale może być także stosowane do niektórych odmian stali, tytanu i stopów magnezu.
PL
Wykonano badania porównawcze trzech opracowanych w IMP technologii anodowego utleniania aluminium pod kątem zwiększenia szybkości wytwarzania powłok tlenkowych. Zbadano grubość, mikrotwardość i jakość uszczelnienia otrzymanych powłok. Szybkość wytwarzania powłok tlenkowych wyniosła ok. 1 µm/min, a więc była ponad dwukrotnie wyższa od uzyskiwanej w konwencjonalnym procesie otrzymywania powłok ochronno-dekoracyjnych. Sformułowano wnioski na temat zakresu zastosowań poszczególnych procesów anodowego utleniania aluminium.
EN
The aim of this work was to obtain high velocity of oxide coatings growth in the process of anodic oxidation of aluminium. Three different processes of oxidation were investigated. The coatings thickness, hardness and sealing quality were examined. The forming velocity of coatings was about 1 µm/min, much higher than obtained by conventional method of anodizing for anticorrosive purpose. The future scopes of application of elaborated processes were described.
3
Content available remote Podstawowe i wybrane nowe powłoki na narzędzia. Cz. 1
PL
Na rozwój narzędzi szczególny wpływ mają zarówno obserwowany od wielu lat progres w zakresie materiałów narzędziowych i metod ich otrzymywania, jak i również intensywny, zwłaszcza w ostatnim dziesięcioleciu, postęp dotyczący powłok nanoszonych na części robocze narzędzi. W II części artykułu przedstawiono przykłady badań wybranych nowych powłok w aspekcie ich zastosowania na narzędzia do obróbki wiórowej.
PL
W artykule przedstawiono wpływ odkształceń utlenionych elektrolitycznie taśm aluminiowych na właściwości izolacyjne warstw tlenkowych stosowanych jako izolator uzwojeń elektromagnesów i transformatorów. Opisano wyniki badań wpływu zginania na napięcie przebicia anodowych powłok tlenkowych wytworzonych na taśmach aluminiowych (Al99,5). Do pomiaru napięcia przebicia wykorzystano elektrody o polu powierzchni 10 cm2 skonstruowane w taki sposób, żeby powodowały odkształcenie taśmy aluminiowej z tlenkiem na jej powierzchni o określoną wartość kąta 30, 60 i 90 stopni. Dzięki parze elektrod dopasowanych kształtem do siebie i równoczesnym pomiarom po dwóch stronach próbki określono zależność napięcia przebicia od kąta ugięcia taśmy po odkształceniu od strony naprężeń rozciągających i ściskających. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że ugięcie o kąt 30 stopni powoduje spadek napięcia przebicia do 7% porównywalny z niedokładnością metody pomiarowej, o kąt 60 stopni ‒ spadek do 26% i o kąt 90 stopni ‒ spadek do 27%.
EN
The paper presents the influence of electrolytic oxide layer strains, used as insulator on electromagnet and transformers coils, on their insulating properties. The influence of bending of oxide layer produced on aluminium (Al99,5) strips on their breakdown voltage have been investigated. For breakdown voltage measuring electrodes with contact area S = 10 cm2 have been used. The electrode’s contact surfaces have been so formed that they caused deformation of oxidized strip at 30, 60 and 90 degrees. Through the two of electrodes having fitted contact surfaces and collaterally measurement from both sides of oxidized strip, have been determined the dependence between breakdown voltage and bending angle for the compressed and extended side of oxide layer. The results of carried out investigations have shoved that the bending with angle lover then 30 degrees causes a decreasing of breakdown voltage up to 7% equal to the inaccuracy of measuring method. Bending with angle 60 degrees causes decreasing of breakdown voltage up to 26% and with angle 90 degrees up to 27%.
EN
In this work is described a means of improving the chemical stability of Cu2O@SiO2, Cu2O@SnO2 and Cu2O@TiO2 materials. The SiO2, SnO2 and TiO2 coated samples were stable from pH 3 to pH 10 for up to seven days. To determine the stability of the coated nanoparticles, and their colloidal solutions under acidic and basic conditions, colloidal nanoparticle solutions with various pH values were prepared and monitored over time. Details of the effect of variations in pH on the phase stability of core-shell type Cu2O were characterized using transmission electron microscopy and X-ray diffraction.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie właściwości tribologicznych powłok tlenku aluminium, które zostały wytworzone na stopie aluminium EN-AW-5251 metodą anodowania twardego. Powłoka tlenkowa posiada włóknistą strukturę i porowatą morfologię powierzchni o rozmiarach porów uzależnionych od warunków utleniania. Wytwarzanie twardych, odpornych na zużywanie powłok tlenkowych jest powszechnie stosowanym zabiegiem poprawy właściwości tribologicznych aluminium. Powłoki tlenkowe badano w skojarzeniu z tworzywem T5W, wykorzystywanym do produkcji uszczelnień urządzeń tłokowych. Testy tribologiczne przeprowadzono na testerach: T-01 (w ruchu obrotowym), T-05 (w ruchu obrotowym i oscylacyjnym) oraz T-17 (w ruchu posuwistozwrotnym) w warunkach tarcia technicznie suchego. Dla wszystkich rodzajów skojarzeń powłoki tlenkowe zostały wykonane w takich samych warunkach gęstości prądu, temperatury elektrolitu oraz powierzchni utleniania. W pracy zostały przedstawione analizy charakterystyk tribologicznych dla poszczególnych rodzajów ruchu. Analiza wyników badań tribologicznych jest uzupełniona badaniami morfologii powierzchni.
EN
The aim of the paper is to show the tribological properties of aluminium oxide coatings deposited on EN-AW-5251 aluminium alloy by the hard anodising method. The oxide coating is characterised by fibrous structure and porous surface morphology, and pore size depends on oxidising conditions. Production of hard and wear resistant oxide coatings is the universally used method for the improvement of the tribological properties of aluminium. The oxide coatings were tested in pairs with T5W plastic, which is used to production of seals for piston devices. Tribological tests were carried out using the following test equipment: T-01 (rotational motion), T-05 (rotational and oscillating motion) and T-17 (reciprocating motion) under dry friction conditions. For all types of friction pairs, the oxide coatings were produced in the same conditions of current density, electrolyte temperature and oxidation surface. This study included analyses of the tribological characteristics for individual types of motion. The analysis of tribological test results has been complemented with the results of the surface morphology tests.
EN
A review is presented on the oxidation kinetics, electrical properties, chromium vaporization rate and microstructure investigations of the oxide products formed on Fe-25 wt.-Cr steel uncoated and coated by the screen printing method with thick films of [La,Sr]CoO3, [La,Ca]CrO3, [La,Sr]CrO3, MnCo2O4 and Mn1.5Cr1.5O4 in air and H2/H2O gas mixture at 1023-1173 K for up to 1000 hrs. To improve the poor electrical conductivity of the chromia scale, formed on uncoated steel during the oxidation process, the above electronic conducting thick films composed of paste containing an organic binder and powders prepared via "wet chemical" methods were applied. The oxidation process of the coated steel, taking place in variable temperature cycles, shows good compactness of the conducting layer, as well as good adhesion to the metal substrate, as determined by the structural modification of the intermediate, chromiarich layer formed between the coating and metal substrate. The obtained kinetics data revealed that the oxidation reactions followed approximately the parabolic rate law over the applied temperature range. The calculated parabolic rate constants for the oxidation of DIN 50049 uncoated and coated at 1023-1173K were of the order of 10-13 to 10-14 g2/cm4, which are typical of chromia-formers. The values of the in situ area specific resistance (ASR) measurements by dc two-probe technique for the Fe-25Cr/[La,Sr]CoO3, Fe-25Cr/[La,Ca]CrO3, Fe-25Cr/[La,Sr]CrO3, Fe-25Cr/MnCo2O4 and Fe-25Cr/ Mn1.5Cr1.5O4 composite materials, exposed to air and H2/H2O gas mixture at 1073 K, are lower than the acceptable ASR level of the order of 0.1 cm2 for the SOFC metallic interconnect material. Vaporization measurements of the studied coating layers, performed in humidified air under flow-rate independent conditions at 1073 K, revealed a decreasing volatilization rate of chromia species from the coating materials in comparison with the value of this parameter corresponding to oxide scale built mainly of chromia formed on uncoated steel. The best coating material, i.e. MnCo2O4 decreased Cr vaporization by a factor of about 3.5. The microstructure, phase and chemical analysis of the coating after oxidation were examined by means of SEM-EDS, TEM-SAD and XRD. The influence of the multilayer oxide products formation during interfacial reactions between the coating materials and metal substrates in SOFC operating conditions on the electrical properties of the studied ferritic steel covered with the films, is presented and discussed in terms of the applicability of the composite structural material for construction of the metallic interconnect used in SOFC.
PL
W pracy dokonano przeglądu wyników badań kinetyki utleniania, właściwości elektrycznych, szybkości parowania chromu i mikrostruktury stali Fe-25Cr czystej oraz stali pokrytej powłoką [La,Sr]CoO3, [La,Ca]CrO3, [La,Sr]CrO3, MnCo2O4 i Mn1.5Cr1.5O4 metodą sitodruku i poddanych utlenianiu w powietrzu i w mieszaninie gazu H2/H2O w zakresie temperatur 1023-1173 K w czasie sięgającym 1000 godz. W celu poprawy przewodnictwa elektrycznego zgorzeliny z tlenku chromu utworzonej na stali czystej, na jego powierzchnię nanoszono przewodzące powłoki w Proces utleniania stali pokrytej powłoką w warunkach izotermicznych i cyklicznych zmian temperatury wykazał zwartość i dobrą przyczepność powłoki przewodzącej do podłoża metalicznego, dzięki utworzeniu pośredniej warstwy reakcyjnej na granicy rozdziału powłoka/stal. Badania kinetyki utleniania stali DIN 50049 czystej oraz stali pokrytej powłoką wykazały, że proces narastania produktu reakcji może być z dobrym przybliżeniem opisany przez prawo paraboliczne. Obliczone paraboliczne stałe szybkości utleniania w/w próbek w zakresie temperatur 1023-1173K mieszczą się w przedziale od 10-13 do 10-14 g2/cm4i odpowiadają wartościom uzyskiwanym dla stopów typu "Chromia-formers". Powierzchniowa rezystancja elektryczna [ASR] szeregu układów: Fe-25Cr/(La,Sr)CoO3, Fe-25Cr/(La,Ca)CrO3, Fe-25Cr/ (La,Sr)CrO3, Fe-25Cr/MnCo2O4 i Fe-25Cr/ Mn1.5Cr1.5O4, zmierzona z użyciem metody dwusondowej w warunkach in situ w 1073 K w powietrzu i mieszaninie gazu H2/H2O, jest niższa od 0.1 ?cm2 i tym samym nie przekracza ona dopuszczalnego poziomu ASR ustalonego dla interkonektorów przewidzianych do zastosowania w ogniwach SOFC. W oparciu o pomiary szybkości parowania chromu z badanych próbek w warunkach przepływu powietrza zawierającego parę wodną w 1073K stwierdzono spadek szybkości tworzenia lotnych związków chromu ze stali pokrytej powłoką w porównaniu do stali czystej, na której tworzy się głównie tlenek chromu. Najniższą szybkość parowania Cr, prawie 3,5-krotnie mniejszą w porównaniu do szybkości ubytku masy stali Fe-25Cr czystej, stwierdzono w przypadku zastosowania powłoki MnCo2O4. Mikrostrukturę, skład chemiczny oraz fazowy produktów utleniania próbek badano metodami: SEM-EDS, TEM-SAD oraz XRD. Wpływ tworzenia się pośredniej warstwy reakcyjnej o wielowarstwowej budowie tlenkowej, będącej wynikiem oddziaływania powłoki przewodzącej z podłożem metalicznym na właściwości elektryczne badanych układów stal/powłoka, przedyskutowano w aspekcie przydatności zarówno stali Fe-25Cr jak i powłok ochronnych w kierunku opracowania technologii wytwarzania metalicznych interkonektorów przewidzianych do zastosowania w ogniwach paliwowych SOFC.
8
PL
Głównym celem pracy była adaptacja metody spawania GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) na potrzeby obróbki przetopieniowej nieprzewodzących powłok tlenkowych natryskiwanych plazmowo. Modyfikacji warstwy wierzchniej poddano złożone kompozycje tlenkowe na bazie ZrO2 oraz Al2O3, naniesione na podłoże stalowe metodą natryskiwania plazmowego. Wykazano, że proces przetapiania nieprzewodzących powłok tlenkowych można z powodzeniem prowadzić za pomocą spawalniczych źródeł ciepła, pod warunkiem przeprojektowania i doposażenia standardowego stanowiska spawalniczego. Efektem podjętych prac było opracowanie i skonstruowanie zestawu spawalniczego ze swobodnym łukiem niezależnym, w którym wyeliminowano czynny udział powłoki tlenkowej w procesie tworzenia łuku elektrycznego i jego stabilizacji. Wykazano ponadto, że zastosowanie zmodyfikowanej metody spawalniczej GTAW stanowi w pełni konkurencyjne rozwiązanie w stosunku do dominujących obecnie technologii laserowych.
EN
The primary objective of the study was to adapt the GTAW welding technique for the purposes of the surface remelting processing of non-conductive plasma sprayed coatings. Modification concerned the surface layer of complex oxide compositions based on ZrO2 and Al2O3, which had been applied onto a steel substrate using the plasma spraying technique. In the course of research it was demonstrated that the process of surface remelting of non-conductive oxide coatings may be successfully conducted using welding sources of heat provided that the standard welding station is previously redesigned and additionally equipped. The methodological and apparatus- related work undertaken led to the development and construction of a welding set with a free independent arc, in which the active participation of the oxide coating in the creation of the electric arc and its stabilization has been eliminated. Furthermore, it has been demonstrated that the modified GTAW welding technique is a fully competitive solution with respect to the currently predominant laser technologies.
9
Content available remote Al2O3 - Fe Composites Obtained by the Electrochemical Method
EN
The electrochemical method for obtaining the oxide coatings of the Al-Al2O3-M composite structure is based on a two-stage process: - anodic oxidation of aluminium with the formation of a porous oxide coating - cathodic deposition of "foreign" metal ions (e.g. Ni, Co, Fe, Cu, Ag, etc.) from an aqueous solution with the direct, pulsating, reversing, or alternating current. In the present study, the oxide layers on aluminium with an ordered pore structure were obtained in a two-stage process of anodic oxidation in an oxalic acid solution. In the Al2O3 layers that are obtained, the cell parameters were changed by pore widening and barrier layer thickness reduction. These processes resulted in obtaining thin membranes, in which cells in the aluminium oxide layer had the following dimensions: pore diameter of - 80 nm, single pore wall thickness of - 25 nm, and a height of - 5 um. Those membranes were used as a "templates" for the incorporation of cobalt and iron particles. The metals were deposited in to membrane pores by the electrodeposition of cobalt and iron from sulphate electrolytes. Measurements were carried out using direct and reversing current (PRC). The microscopic observations of cobalt and iron nanowires indicate that the membrane pores were not entirely filled by deposited metals. Although in practice, each pore was "built-up" by a metal, but the length of the nanowires ranged from 1 (Co) to 2 um (Fe), while the pore height in the membrane was approx. 5 um. The cathode efficiencies of the studied metals electrodeposition were determined by using direct current. These efficiencies were not high due to hydrogen co-evolution.
PL
Metoda elektrochemiczna otrzymywania powłok tlenkowych o budowie kompozytowej Al-Al2O3-M bazuje na procesie dwuetapowym : - anodowe utlenianie aluminium z wytworzeniem porowatej powłoki tlenkowej - katodowa redukcja jonów „obcego” metalu (np.Ni, Co, Fe, Cu, Ag itp. ) z zastosowaniem pradu stałego, pulsacyjnego, rewersyjnego lub zmiennego. W przedstawianej pracy otrzymywano warstewki tlenkowe na aluminium, o uporządkowanej strukturze porów, w dwuetapowym procesie anodowego utleniania w roztworze kwasu szczawiowego. W otrzymanych warstewkach Al2O3 zmieniano parametry komórek przez poszerzenie porów oraz zmniejszenie grubości warstwy zaporowej. W wyniku tych procesów uzyskano cienkie membrany, w których komórki w warstewce tlenku glinu miały następujace wymiary: średnica porów - 80 nm, grubość ścianek - 25 nm, a ich wysokość - 5 um. Membrany te stanowiły "szablon" dla wbudowywanych metali : kobaltu i żelaza. Metale osadzono w porach membrany w procesie katodowej redukcji jonów Co2+ i Fe2+ z elektrolitów siarczanowych. Pomiary prowadzono z zastosowaniem pradu stałego i rewersyjnego (PRC). Obserwacje mikroskopowe uzyskanych nanodrutów kobaltu i żelaza wskazują, że w żadnym przypadku pory membrany nie były wypełnione całkowicie przez osadzane metale. Wprawdzie praktycznie każdy por został "zabudowany" przez metal, jednak długość otrzymanych nanodrutów wynosiła od 1 (Co) do 2 um (Fe), podczas gdy wysokość porów w wytworzonej membranie wynosiła około 5 um. Wyznaczono katodowe wydajności prądowe elektroosadzania badanych metali z zastosowaniem prądu stałego. Wydajności te nie są zbyt wysokie ze względu na współwydzielanie wodoru.
10
Content available remote Wielowarstwowe żaroodporne powłoki tlenkowe wytwarzane metodą zol - żel
PL
Wielowarstwowe powłoki zol-żel typu „sandwich”, złożone z warstw Al2O3 oraz TiO2, naniesiono na podłoża ze stali X5CrNi18-9 i 21CrMoV5. Zole Al2O3 oraz TiO2 przygotowano z prekursorów metaloorganicznych: triizopropanolanu aluminium, tetrabutanolanu tytanu i secbutanolanu aluminium. Powłoki były wygrzewane w temperaturach 500 i 800 stopni C w czasie od 15 do 75 minut. W pracy zostały ocenione właściwości ochronne powłok w zakresie odporności na utlenianie wysokotemperaturowe w porównaniu do niepokrytego podłoża metodą pomiarów zmiany masy w wyniku wygrzewania w wysokiej temperaturze. Przeprowadzono również badania odporności na cykliczne szoki termiczne poprzez ocenę morfologii powierzchni powłok. Badania wykazały, że wielowarstwowe mieszane powłoki z udziałem Al2O3 i TiO2 w znaczącym stopniu podnoszą żaroodporność podłoża metalowego, zarówno dla stali X5CrNi18-9 jak i 21CrMoV5. Powłoki wykazywały również dobrą odporność na udary cieplne.
EN
Multilayer, sandwich type coatings, made up of Al2O3 and TiO2, were deposited on X2CrNi18-9 and 21CrMoV5 steel by the sol-gel method. TiO2 and Al2O3 soles were prepared using metaloorganic precursors: titanium(IV)butoxide, aluminium-sec-butoxide and aluminum isopropoxide. Coatings were treated at temperature of 500 degree C and 800 degree C for 15 to 75 minutes. Protective properties of coatings were investigated in the range of high-temperature corrosion in comparison with bare steels by measurement of the surrosion after annealing at high temperature. The resistance to thermal shock was estimated by morphology of coatings surface. It was found that the multilayer sol-gel Al2O3 - TiO2 coatings increased the heat resistance of investigated steels, both of X2CrNi18-9 and 21CrMoV5. They also revealed good resistance to thermal shock.
11
Content available remote Badania powłoki tlenkowej na tytanie po utlenieniu w złożu fluidalnym
PL
Powłoki tlenkowe wytworzone w czasie utleniania tytanu poddano badaniom w celu identyfikacji składu tych powłok. Tytan utleniano w atmosferze powietrza w złożu fluidalnym w zakresie temperatury 773-973 K. Czas procesu prowadzonego w temperaturze 923 K wynosił 5 h, natomiast w pozostałych temperaturach 10 h. Przedstawiono mikrostruktury tytanu po przeprowadzonej obróbce cieplnej z widocznymi na jego powierzchni powłokami złożonymi z tlenków. Powierzchnię tytanu po utlenianiu w złożu fluidalnym poddano analizie używając spektroskopii elektronów Augera.
EN
Oxide coatings produced during titanium oxidation were examined due to their composition identification. Titanium was oxidized in fluidized bed in temperature range between 773-973 K. Microstructures of titanium with a visible oxide coating on its surface after thermo-chemical treatment are described. Moreover X-ray phase analysis of obtained oxide coatings was made as well as microhardness measurements of titanium surface layers after oxidation process. Finally, the surfaces of titanium after oxidation in fluidized bed were measured by Auger electron spectroscopy.
PL
Przedstawiono metody otrzymywania oraz właściwości funkcjonalizowanych nanostrukturalnych materiałów o uporządkowanych i nieuporządkowanych strukturach w skali nanometrycznej i różnej postaci makroskopowej: cienkich hybrydowych filmów, monolitów i proszków. Materiały te mają bardzo atrakcyjne właściwości sorpcyjne i/lub katalityczne, co otwiera szerokie możliwości ich wykorzystania w nowoczesnych zintegrowanych procesach. W syntezie tych materiałów wykorzystano metodę zolżel, ciekłokrystaliczne struktury związków powierzchniowo czynnych oraz mikroemulsje.
EN
Application of the sol-gel method and the self-organized liquid crystal nanophases or microemulsions as pore templates to obtain hybrid thin films, powders and monoliths of a target size, shape and composition and the ordered or disordered structures in nanometer scales are demonstrated. The effect of selected process variables on the structural and functional properties of materials is discussed. The materials obtained appear to be very effective catalysts and/or adsorbents and hence most suitable to be used in the modern integrated process devices.
PL
Kontynuacja problemu naukowego poruszonego w Inżynierii Powierzchni nr 1/1999, a dotyczącego charakterystyki otrzymywania warstw tlenkowych Al2O3 na stopie aluminium AlMg2 w wyniku utleniania metodą elektrolityczną, w roztworach elektrolitów trójskładnikowych. W pracy przedstawiono zależność wpływu parametrów procesu, tzn. gęstości prądu oraz temperatury kąpieli na właściwości otrzymywanych warstw tlenkowych. Zaprezentowano cherakterystykę wpływu składu metalu podłoża na budowę i wlaściwości warstwy tlenkowej otrzymywanej w roztworach elektrolitów trójskładnikowych. Przedstawiono również właściwości tribologiczne otrzymywanych warstw tlenkowych przy współpracy ślizgowej z tworzywem TG 15, w warunkach tarcia technicznie suchego.
EN
The present work is a continuation of a research problem up earlier [S.E.nr 1] concerns profiles of oxide layers Al2O3 obtained on AlMg2 aluminium alloy, as a result of oxidation by the electrolytic method in ternary electrolytes. In this paper the dependence of influence of processing parameters like: current density and temperature on properties of the obtained oxide layers are presented. The influence of composition of the substrate metal on structure and properties of the oxide layers obtained in ternary electrolytes is given. The tribological properties of the composition containing polytetrafluoro - ethylene with graphite under sliding cooperation against the oxide cover are presented. The studies were carried out under the circumstances of technically dry friction.
14
Content available remote Nowe rodzaje powłok tlenkowych i tlenkowo-ceramicznych na aluminium
PL
Proces anodowego utleniania aluminium jest najczęściej stosowaną i najszerzej rozpowszechnioną metodą zabezpieczania przed korozją wyrobów z aluminium i ze stopów Al. Wytworzona tym sposobem powłoka tlenkowa o grubości od kilku do ok. 30 μm skutecznie chroni podłoże przed korozją, posiada doskonałą przyczepność i odporność mechaniczną, a po operacji barwienia nadaje powierzchni estetyczny, dekoracyjny wygląd.
PL
W pracy przedstawiono prawdopodobny mechnizm formowania powłoki tlenkowej na aluminium w wyniku utleniania metodą elektrolityczną, w elektrolitach trójskładnikowych. Najpoważniejsze osiągnięcia przy uszlachetnianiu powierzchni aluminium i jego stopów uzyskano stosując metody elektrochemicznego wytwarzania warstw tlenkowych (anodowanie twarde). Utlenianie wg proponowanej metody przeprowadza się w wodnym elektrolicie trójskładnikowym o nazwie SAS, w skład którego wchodzą m.in. kwasy: siarkowy, adypinowy i szczawiowy. Temperatura elektrolitu podczas utleniania może mieścić się w przedziale od 293 do 313K, a gęstość anodowa prądu od 2 do 4A/dm kwadratowy. Pokazano zdjęcia strukturalne otrzymanych powłok tlenkowych na aluminium w wyniku anodowania twardego, w elektrolicie SAS.
EN
The study presents the basic theories of the proces of fabricating the oxide coating on aluminium, as a result of oxidation through the electrolytic method in ternary electrolyte. The most important results in enriching of aluminium surface and its alloys have been achieved by application of electrochemical oxide layer-making method (hard anodic treatment). According to the method being proposed oxidation is carried out in ternary water electrolyte called SAS. The SAS electrolyte consists of, among other things, sulfuric acid, adipic acid and oxalic acid. Temperature of the electrolyte during oxidation is within the range from 293K to 313K, where as the anodic current density is within the range 2 to 4A/square dm. Structural pictures received of the oxide coating on aluminium in the result of the hard anodic treatment in electrolyte SAS, were shown.
16
PL
W pracy przedstawiono właściwości tribologiczne powłok tlenkowych, przy współpracy ślizgowej z kompozytem zawirającym politetrafluoroetylen oraz napełniaczw postaci grafitu. badania przeprowadzono w warunkach tarcia technicznie suchego. Określono zuzycie masowe oraz współczynnik tarcia.Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają na progarmowanie właściwości tribologicznych nowo opracowanych materiałów przeznaczonych do współpracy ślizgowej na etapie ich wytwarzania
EN
Inthis paper the tribological properties of the composition containing polytetrafluoro-ethylene with graphite under sliding cooperation against the oxide cover are presented.The researches were conveyed under the circumstances of technically dry friction.Weight-wear and friction coefficient have been determunated. Results of research conducted will make it possible to program tribological properties of newly preparated materials designed for slide cooperation in stage of their production. The method of hard anodic treatment at raised temperatures developed in the Institute of Engineering Problems of the University of Silesia does not require cooling and the heat is used for oxide coatings properties control.At the right amount of electrolyte in relation to the area of surfaces under oxidation , it is possible to carry on oxidation without additional expaenses on heat abstraction. According to the method begig propased oxidation is carried out in trenary woder electrolyte called SAS.The SAS electrolyte consist of, among oderthings, sulfarine acid, adipic acid and oxalic acid. Temperature of the electrolyte during oxidation is within the range from 293K to 313K ,where as the anodic current denisity is within the range 2-4 A/dm2. Under the conditions technically dry friction the sliding film forms on AHC during operating.The sliding film changes character of the cooperation from from plastic/AHC to plastic/plastic.The materials containing polytetrafluoroetthylene (PTFE),which is characterized by the small friction factor, are used for sliding elements of machines and devices. Pure PTFE has some disdrantagenos properties like e.g. creep under load, small hardness and bad heat conduction.To supres these shortcomings partially the special types of plastics for mating with AHC have been designed.PTFE is only the lubricating agent not constructional material in these plastics. To improve tribological properties of PTFE a little amount of graphiteis usually added.The most profitable tribological characteristics one can obtain for the graphite admixture in amount of 15% (TG15-type plastic).
EN
This paper presents the results of the investigations of oxide (Cr2O3, Al2O3, ZrO2) and carbide (Cr3C2, W2C) coatings as applied onto the steel substrate by the plasma spraying method and subsequently remelted. Diverse methods of remelting were used in the experiments - the single and repeated treatments with the continuous microplasma arc, the impulsive remelting technique and TIG method. The coatings were examined both prior to, and after the thermal treatment with the use of light an scanning microscopy, X-ray structural analysis, and the measurements of surface roughness. A reduction of surface roughness, an increase in intensities of diffraction lines and a densification of ceramic and bond layers as a result of reduction of porosity and voids, were observed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.