Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 420

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  roads
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
PL
W artykule podjęta została próba doprecyzowania pojęcia „działki drogowej” na potrzeby jej oznaczania w katastrze nieruchomości. Wykładni zostały poddane podstawowe definicje ustalające znaczenie pojęciowe: pasa drogowego, drogi, drogi publicznej i wewnętrznej, drogi transportu rolnego i drogi rowerowej, do których odsyłają przepisy określające zasady zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych. W zakończeniu sformułowane zostały wnioski dookreślające te pojęcia, które mogą być pomocne przy identyfikowaniu tego rodzaju obiektów i ich rejestrowaniu w ewidencji gruntów i budynków.
EN
The article attempts to clarify the concept of a „road plot” for the purposes of marking it in the real estate cadastre. The basic definitions were given determining the conceptual meaning of: road lane, road, public and internal road, agricultural transport road and bicycle road, which are referred to in the provisions that define the principles of registering land to specific land uses. At the end, conclusions were formulated to specify these concepts, which may be helpful in identifying such objects and registering them in the land and building register.
PL
W artykule przedstawiono przyczyny stosowania w budowie dróg żwiru łamanego uzyskanego przez potłuczenie kamieni. Podano zasady tłuczenia kamieni, rodzaje narzędzi, sposoby kontroli otrzymanego żwiru, a także przykładowe koszty jego uzyskania. Pokazano ciężką pracę ręczną robotników przy tłuczeniu kamienia.
EN
The paper presents the reasons for using broken gravel obtained by breaking stones in road construction. The rules of breaking stones, types of tools, ways of controlling the gravel obtained, as well as examples of costs of obtaining it are given. The hard manual work of the workers in breaking stone was shown.
4
Content available remote Wypadki z dziką zwierzyną na drogach Warmii i Mazur
PL
Niedocenianą kategorię w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu stanowią zdarzenia z udziałem zwierząt. Pomimo ogólnej poprawy bezpieczeństwa ich liczba utrzymuje się na stałym poziomie. Przyczynia się do tego rosnąca populacja dzikich zwierząt. Artykuł przedstawia pewne charakterystyczne okoliczności kolizji z udziałem zwierząt, związane z miejscem i porą zdarzeń, jak również doświadczenia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w zakresie efektywności dodatkowego oznakowania odcinków o podwyższonym ryzyku zdarzenia. Specjalne oznakowanie, pomimo wielu preferencji do zastosowania na drogach niższych kategorii, nie zapewnia całkowitej skuteczności w ograniczeniu liczby zdarzeń z udziałem zwierząt.
EN
An underestimated category in the field of traffic safety is animal incidents. Despite an overall improvement in safety, their number remains stable. The growing population of wild animals contributes to this. The paper presents some characteristic circumstances of collisions with animals, related to the place and time of events, as well as the experience of the Voivodeship Road Administration in Olsztyn in terms of effectiveness of additional marking of sections with a higher risk of an incident. Special marking, despite many preferences for use on lower category roads, does not provide total effectiveness in reducing the number of incidents involving animals.
5
Content available remote Przejścia dla pieszych przez jezdnię – problem ze strefą dojścia
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych dojścia do przejścia dla pieszych w przypadku występowania na chodniku różnic wysokości. Na kilku przykładach zaprezentowano rozwiązania zapewniające lub niezapewniające wymaganego dostępu, opisując trudności w poruszaniu się tych osób.
EN
The present article deals with the issue of ensuring access to the pedestrian crossing for people with disabilities when there are height differences on the sidewalk. In a few examples, it shows solutions that provide and do not provide the required access, describing the difficulties in the movement of these people.
6
Content available remote Kamienie polne i żwir jako materiał drogowy w początkach Królestwa Polskiego
PL
W artykule przedstawiono zasady pozyskiwania i składowania materiałów do budowy nawierzchni dróg bitych w pierwszych latach istnienia Królestwa Polskiego. Podane zostały również przykładowe wymiary budowanych dróg, ilości potrzebnych materiałów i ich koszt.
EN
The paper presents the principles of obtaining and storing materials for the construction of the pavement of whipped roads in the first years of the Kingdom of Poland. Examples of dimensions of the roads being built, the amount of materials needed and their cost are also give.
7
Content available remote Analysis of the influence of traffic flow variability on noise level on roads
EN
The paper presents the results of analyses concerning the annual variability of the road traffic noise level calculated in the reference point. Because of the large differences between the average noise values and the maximum ones, scaling factors enabling one to convert annual average values into the highest annual averages have been developed. The time range favourable for conducting sampling measurements ensuring the reliable estimation of annual average and highest annual average of the road traffic noise level has been determined. Moreover, factors for scaling the annual average daily traffic (for all vehicles and heavy vehicles, respectively), with a division into two daily periods, have been developed. The scaling factors make it possible to determine the noise level when no direct measurement of traffic intensity can be carried out. The analyses were made using data from 25 automatic traffic recorders (ATRs), equipped with state-of-the-art SICK and Golden river vehicle counters, located on national interurban expressways (class A and S roads).
PL
W pracy przedstawiono wyniki analiz dotyczących rocznej zmienności obliczeniowego poziomu hałasu drogowego w punkcie odniesienia. Ze względu na duże różnice pomiędzy wartościami średnimi i maksymalnymi hałasu opracowano wskaźniki przeliczeniowe umożliwiające przejście z wartości średnich do największych średnich rocznych. Określono korzystny, czasowy zakres przeprowadzania pomiarów wyrywkowych, pozwalający na wiarygodne szacowanie wartości średniej rocznej oraz wartości średniej największej obliczeniowego poziomu hałasu drogowego. W pracy opracowano także wskaźniki przeliczeniowe średniego dobowego ruchu rocznego (w grupie wszystkich pojazdów oraz pojazdów ciężkich) z podziałem na dwa okresy dobowe, umożliwiające wyznaczenie poziomu hałasu w przypadku braku możliwości wykonania bezpośredniego pomiaru natężenia ruchu. Analizy przeprowadzono wykorzystując dane uzyskane z 25 stacji ciągłego pomiaru ruchu, zlokalizowanych na krajowych drogach zamiejskich szybkiego ruchu (drogi klasy A i S) i wyposażonych w najnowocześniejsze liczniki SICK oraz Golden River.
8
Content available Z historii stosowania bruku drewnianego
PL
W artykule przedstawiono zarys historii stosowania od początku XIX w. nietypowego materiału do brukowania ulic – drewna. Opisano sposoby układania bruku drewnianego i przykładowe rozwiązania stosowane w różnych krajach. Podano także zalety i wady tego sposobu oraz wielkość zabrukowanej powierzchni w różnych okresach i krajach.
EN
The article presents an outline of the history of the use of unusual material for paving streets - wood - since the beginning of the 19th century. The ways of laying wooden paving and examples of solutions used in different countries are described. The advantages and disadvantages of this method are also given, as well as the size of wooden pavement in different periods and countries.
9
Content available remote Realizacja badań archeologicznych na inwestycjach drogowych – teoria i praktyka
PL
W artykule zamieszczono informacje dotyczące założeń sytemu badań archeologicznych realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na inwestycjach drogowych. Zostały omówione najważniejsze rodzaje badań archeologicznych oraz wskazane cele, które są przed nimi postawione.
EN
The article contains information on the assumptions of the archeological research system implemented by the General Directorate for National Roads and Motorways (GDDKiA) on road investments. The most important types of archaeological research were discussed as well as the goals which are set before them.
10
Content available remote Perspektywa rozwoju krajowych dróg betonowych
PL
W Polsce drogi betonowe były budowane począwszy od lat dwudziestych poprzedniego stulecia w różnych okresach z różną intensywnością i skutecznością. Wiele z nich przebudowano na drogi asfaltowe. Dopiero w Programie budowy dróg krajowych na lata 2014–2023 przewidziano budowę dróg o nawierzchni betonowej na dużą skalę, głównie na drogach ekspresowych. Do końca 2019 roku w Polsce zostanie zakończona budowa 750 km dróg betonowych. Nawierzchnie betonowe są trudniejsze w wykonaniu, lecz ich zaletą jest trwałość, która sięga nawet powyżej 50 lat i mogą funkcjonować bez większych napraw 15–20 lat.
EN
In Poland, concrete roads have been built since the 1920s in different periods with different intensity and effectiveness. Many of them were rebuilt into asphalt roads. Only in the national road construction programme for 2014–2023 did the construction of large-scale concrete pavement roads, mainly on expressways, begin. It is expected that by the end of 2019 there will be 750 km of concrete roads in Poland. Concrete pavements are more difficult to construct, but their advantage is their durability, which reaches even more than 50 years and they can function without major repairs even 15–20 years and more.
11
Content available remote Historia bruku drewnianego w Warszawie
PL
W artykule przedstawiono historię stosowania bruku drewnianego w Warszawie w XIX i na początku XX w. Opisano pierwsze próby bruku, a także zastosowanie go na szerszą skalę od końca XIX w. Podano również przyczyny rezygnacji z jego stosowania.
EN
The article presents the history of the use of wooden paving in Warsaw in nineteenth and early twentieth centuries. The first attempts at wooden elements were described, as well as their wider use since the end of the 19th century. The reasons for not using it later are also given.
12
Content available remote Działania ratownicze na drogach krajowych
PL
Celem artykułu jest prezentacja zadań oraz działań technicznych, organizacyjnych i prewencyjnych zarządcy dróg krajowych, podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu w ramach działań ratowniczych na drogach administrowanych przez GDDKiA na przykładzie Oddziału we Wrocławiu. Przedstawiono podstawowe zadania służb i podmiotów, które działają podczas zdarzeń drogowych na drogach krajowych, czyli jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Policji oraz zarządcy dróg krajowych i jego służb liniowych. Opisano zasady współpracy między nimi w zakresie reagowania na zdarzenia drogowe, utrzymania przejezdności i współdziałania przy usuwaniu skutków zdarzeń drogowych. Przybliżono wypracowane porozumienia oraz działania organizacyjne i prewencyjne na rzecz zwiększania bezpieczeństwa ruchu drogowego.
EN
The purpose of the paper is to present tasks and technical and organizational activities, and preventive management of national roads, undertaken to improve traffic safety as part of rescue actions on roads administered by Directorate of National Roads and Motorways on the example of the Wrocław Branch. The basic tasks of services and entities which operate during road events on national roads, i. e. units of the National Rescue and Firefighting System, National Medical Rescue, Police, National Roads Manager and his linear services, were presented. The principles of cooperation between them in the field of reaction to road incidents, maintenance of traffic flow and cooperation in removing the consequences of road incidents were described. The agreements reached as well as organizational and preventive actions for increasing road traffic safety were approximated.
PL
Zaprojektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej, zawierającej granulat asfaltowy, wymaga wiarygodnej informacji, dotyczącej jego właściwości. W artykule przedstawiono informacje dotyczące zalecanych zasad pobierania próbek granulatu oraz omówiono zakres niezbędnych badań. Przedstawiono wymagania normy EN 13108-8 oraz zasady stosowane w wybranych krajach w odniesieniu do oceny właściwości asfaltu i kruszywa zawartych w granulacie asfaltowym, zawartości w nim materiałów obcych oraz jednorodności. Zaprezentowano związek badanych właściwości z ewentualnymi ograniczeniami w procentowym udziale granulatu asfaltowego w mieszance mineralno-asfaltowej.
EN
Design of an asphalt mix with use of reclaimed asphalt requires reliable information regarding its properties. Information on sampling and necessary testing of reclaimed asphalt is presented. Requirements that arise from the standard EN 13108-8 and rules which are applied in chosen countries for evaluation of reclaimed asphalt binder and aggregate properties, foreign matter content and homogeneity are discussed. Possible limitations in proportion of reclaimed asphalt used in an asphalt mix as a result of reclaimed asphalt properties evaluation is presented.
EN
Soundscape is an inseparable element of landscape, thus being a component of the location of a specific property. Noise in the environment represents a serious danger for public health. Often unusual sounds of nature are disrupted, especially in cities, by road noise, which is the main threat to acoustic climate. The aim of this paper is to identify the influence of the vicinity of a national road on housing prices in a selected local market. The log-linear regression to assess the influence of the vicinity of a national road on housing prices was applied. Some other factors which have an impact on the prices of flats were also taken into account. The designed model showed that dwellings located in the zone affected by increased noise were cheaper than those located beyond it. The results of our survey may appear useful in spatial planning and in evaluating the costs of road investments, including the assessment of environmental impact.
PL
Krajobraz dźwiękowy jest nieodłącznym elementem krajobrazu, a tym samym składnikiem lokalizacji szczegółowej nieruchomości. Hałas w środowisku stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Szczególnie w miastach dźwięki natury są zakłócane przez hałas drogowy, który jest głównym zagrożeniem dla klimatu akustycznego. Celem artykułu jest rozpoznanie wpływu sąsiedztwa drogi krajowej na ceny lokali mieszkalnych na wybranym rynku lokalnym. Do oszacowania tego wpływu autorki wykorzystały metodę regresji log-liniowej. W analizie uwzględniono także inne czynniki, które warunkują wysokość cen mieszkań. Skonstruowany model wykazał, że mieszkania znajdujące się w strefie podwyższonego hałasu były tańsze niż lokale położone poza tą strefą. Wyniki badań mogą być pomocne w planowaniu przestrzennym i szacowaniu kosztów inwestycji drogowych, w tym w ocenie oddziaływania na środowisko.
PL
W artykule przedstawiono sprzęt wykorzystywany do utrzymywania dróg w okresie wiosennym, a więc wtedy, kiedy nawierzchnie drogowe wymagają szczególnie intensywnego nakładu prac. Autor opisał najbardziej charakterystyczne maszyny wykorzystywane w drogownictwie do prac w okresie wiosennym, podając ich zastosowanie, cechy konstrukcyjne oraz zasadę działania. Artykuł kończy krótka konkluzja, w której autor zwraca uwagę na przepisy BHP wymagane podczas prowadzenia prac z wykorzystaniem opisanych maszyn drogowych.
EN
The article presents equipment used for spring road maintenance, i.e. in a period when roads require particularly intensive workload. The author has described the most characteristic machines used for road maintenance during the spring season, giving their application, design features and the principle of operation. The summary is a short conclusion which draws attention to health and safety regulations required to be applied during the operation of the described road machines.
PL
Powierzchniowe utrwalenie polega na wykonaniu nowej warstwy ścieralnej poprzez: oczyszczenie nawierzchni istniejącej, skropienie jej lepiszczem (emulsją), rozsypanie nowego kruszywa o odpowiednio dobranej frakcji i zagęszczenie. W zależności od rodzaju utrwalenia stosowane mogą być wielokrotne skropienia i rozsypania grysu. Nie jest to rozwiązanie trwałe i często wymaga powtórzenia po ok. 2-5 latach, w zależności od jakości wykonawstwa i natężenia ruchu na drodze. Jest jednak wielokrotnie tańsze niż przebudowa nawierzchni i jednocześnie jest również tańsze niż wykonanie tradycyjnego frezowania z nową warstwą ścieralną.
EN
Surface dressing consists in completing a new wearing course by cleaning the existing surface, spraying it with an asphalt binder (emulsion), scattering a new aggregate of the appropriate fraction and compacting. Depending on the type of surface dressing, emulsion spraying and aggregate scattering can be applied multiple times. This is not a permanent solution and often needs to be repeated after approx. 2-5 years, depending on the quality of work and the intensity of traffic on the road. However, it is many times cheaper than repaving and at the same time it is also cheaper than traditional milling with a new wearing course.
PL
W projektowaniu geometrii krzywoliniowych odcinków tras drogowych dotychczas największe zastosowanie znajduje klotoida. Oprócz klotoidy znane są krzywe przejściowe, które wyróżniają się korzystniejszymi właściwościami w świetle warunków dynamiki ruchu lub dają duże możliwości dopasowania przebiegu trasy do potencjalnych ograniczeń terenowych. W artykule pokazano optymalizację rozwiązań odcinków krzywoliniowych dróg.
EN
So far clothoid has been the most widely used curve in the alignment design of curvilinear road sections. Some curves other than the clothoid are often chosen as a preferred option on the basis of vehicle dynamics or to cope with potential terrain constraints. The article presents an optimization in the design of curved sections of roads.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wymagania dotyczące cementu i betonu w świetle wymagań zaktualizowanej w ostatnim czasie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) Nawierzchnia z betonu cementowego [5]. Dokument ma status załącznika do Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 czerwca 2018 r., co w praktyce otwiera nowy rozdział w projektowaniu i budowie dróg z nawierzchnią betonową. Zarówno inwestorzy, jak i wykonawcy dróg z nawierzchnią betonową mogą korzystać z rozwiązań, które w niczym nie odbiegają od światowych standardów i bazują na wieloletnich doświadczeniach wielu krajów, w których drogi betonowe funkcjonują i doskonale spełniają swoją funkcję już od wielu lat. W artykule przytoczono podstawowe wymagania w stosunku do cementu i betonu.
EN
The article presents the requirements for cement and concrete in view of the requirements of the General Technical Specification (OST) Surface made of cement concrete [5], recently updated by the General Directorate for National Roads and Motorways (GDDKiA). The document has the status of an annexe to the Regulation of the General Director of National Roads and Motorways from 7th June 2018, which in practice opens a new chapter in the design and construction of roads with concrete pavement. Both investors and constructors of roads with concrete surface can use solutions that are in no way different from global standards and are based on long-term experience in many countries where concrete roads have been operated and have been perfectly fulfilling their function for many years. The basic requirements for cement and concrete are given in the article.
PL
W artykule przedstawiono wyniki z badań drogowych oznakowania poziomego, które zostały wykonane na autostradzie w Szwajcarii i na drodze głównej w Chorwacji. W Szwajcarii znakowanie grubowarstwowe strukturalne składające się z masy chemoutwardzalnej na zimno z posypką mikrokul najwyższej jakości SOLIDPLUS osiągnęło pięcioletnią trwałość. Było to możliwe dzięki bardzo wysokiej początkowej odblaskowości (powierzchniowy współczynnik odblasku RL sięgał przy tym prawie 1000 mcd.m-².lx-1) i wysokiej jakości masy chemoutwardzalnej. W Chorwacji, z takimi samymi mikrokulami uzyskano dwuletnią trwałość oznakowania cienkowarstwowego opartego na farbie wodorozcieńczalnej.
EN
Results from road tests done at a motorway in Switzerland and at a major road in Croatia are provided. In Switzerland, an application of thick-layer structured cold plastic reflectorized with premium glass beads SOLIDPLUS demonstrated that it was possible to achieve road marking system lasting five years. High durability was possible because of exquisite initial retroreflectivity, reaching 1000 mcd.m-2.lx-1 and high quality of the cold plastic. In Croatia, with the same glass beads was achieved two-year durability of thin-layer marking based on a high performance waterborne paint.
PL
W artykule przedstawiono pomysł rozwiązania drogowego dla tunelu w Katowicach. Przedstawiono proces projektowania nowego połączenia drogowego, uwzględniając czynniki takie jak wywiad z mieszkańcami czy bezpieczeństwo ruchu. Dodatkowo pokazano proces obliczania prognozowanego średniodobowego natężenia ruchu, obliczenia przepustowości i badania pomiaru ruchu drogowego. Zaprezentowano rezultaty obliczeń geometrii nowo projektowanego ronda oraz odcinka drogowego wraz z krzywą przejściową.
EN
The paper presents the idea of a road solution in Katowice. The process of designing a new road connection has been presented, taking into account factors such as an interview with residents or traffic safety. Additionally, the course of calculation of the traffic intensity forecasting, traffic capacity calculations and measurement of road traffic parameters is shown. The results of the geometry calculations of the newly designed roundabout and the road section along with the transition curve were presented.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.