Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PE-HD
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Plastic plain bearings are deformed during assembly. According to one of the leading manufacturers of plastic sliding elements, the bushing’s internal diameter may be reduced by up to 2.5%. Moreover, plastic sliding elements are increasingly used in harsh conditions (e.g., under high pressure). However, there are no papers that describe the influence of deformation under compression on the tribological properties of plastics. Specimens made of PTFE, PA6, and PE-HD were deformed while conducting the current research, and this deformation was maintained during cooperation with steel. The results of microhardness, wear, and the coefficient of friction tests were compared to data gathered during tests of non-deformed specimens. During deformation under compression (e ≈ 6%), microhardness lowered by up to 30% (PTFE). A significant reduction of hardness (by up to 15%) was observed when strain was only 2%, and up to this value of strain, there is mainly elastic deformation in the polymer. Changes of the coefficient of friction values were insignificant. In terms of PTFE and PE-HD, during deformation under compression up to e ≈ 6% , the block scar volumes were 20% and 40% larger, respectively, than the non-deformed form of specimens. In terms of PA6, the change in block scar volume was insignificant. It may seem that tension and compression ought to cause totally different effects. However, the comparison of the current results and the results described in the previous paper exposes that these two different processes led to the same effects – reducing hardness and increasing wear. Deformation of plastic sliding components as an effect of assembly appears to be minor; however, it affects polymer microhardness and wear resistance.
PL
Polimerowe elementy ślizgowe podczas montażu w urządzeniu ulegają odkształceniu. Jeden z czołowych producentów elementów ślizgowych z tworzyw sztucznych podaje, że po montażu średnica wewnętrzna tulei może zmniejszyć się aż do 2,5%. Ponadto tego typu elementy są stosowane w coraz bardziej wymagającym otoczeniu (np. przy znacznym ciśnieniu), a w literaturze nie można znaleźć informacji na temat wpływu ściskania na właściwości tribologiczne. W opisanych badaniach utrzymywano w ściśnięciu próbki wykonane z PTFE, PA6 i PE-HD i w takim stanie poddano je współpracy ze stalą. Wyniki dotyczące współczynnika tarcia, zużywania i mikrotwardości porównywano z wartościami uzyskanymi dla nieodkształconych materiałów. Po ściśnięciu materiałów do e ≈ 6% mikrotwardość zmniejszyła się nawet o 30% (w przypadku PTFE). Znaczące zmiany mikrotwardości (do 15% różnicy) pojawiły się już przy odkształceniu do 2%, czyli w zakresie, gdzie dominują w polimerze odkształcenia odwracalne (sprężyste). Nie zaobserwowano znaczących zmian współczynnika tarcia. Dla PTFE i PE-HD po odkształceniu do e ≈ 6% objętość usuwanego podczas współpracy materiału zwiększyła się odpowiednio o 20% i 40%. W przypadku PA6 nie odnotowano znaczących zmian. Wydawać by się mogło, że ściskanie i rozciąganie powinny powodować przeciwstawne skutki. Porównując jednak uzyskane wyniki do tych z poprzednich badań, okazuje się, że prowadzą one do tego samego – zmniejszenia twardości i zwiększenia zużywania. Pomimo że odkształcenia wprowadzane do polimeru podczas montażu tudzież pracy elementu ślizgowego wydają się niewielkie, to mają one wpływ na twardość materiału i odporność na zużywanie.
2
Content available remote Mechanical properties of polyethylene filled with treated Neuburg Siliceous Earth
EN
This paper reports the results of research on the mechanical properties of HDPE-matrix composite filled with three types of Neuburg Siliceous Earth (NSE). The HDPE/NSE composites are prepared by twinscrew direct extrusion, with the filler content ranging between 0wt% and 60wt%. Thereby, the prepared molded pieces are subjected to tests in order to determine Young’s modulus and tensile strength, impact strength and hardness. The results are thoroughly examined based on the morphological and geometrical features of the applied fillers, such as particle size (2–10 μm) and specific surface (7–9 m2/g). The effect of the chemical properties of the filler surface on its interaction with the matrix and strength is determined. The effects of the chemical activation of the filler surface by vinyl-functional silanes on their strength properties is described, and the variations in interactions on the matrix-filler interface are explained.
PL
W poniższej pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych kompozytów na osnowie HDPE napełnionych trzema różnymi rodzajami modyfikowanej Neuburskiej Glinki Krzemianowej. Kompozyty HDPE/NGK przygotowano w procesie dwuślimakowego wytłaczania współbieżnego zmieniając zawartość napełniacza w przedziale 0–60% mas. Gotowe wypraski wtryskowe poddano próbie zrywania, w celu wyznaczenia m.in. modułu Younga i wytrzymałości na rozciąganie oraz badaniom udarności i twardości. Dokonano szczegółowej analizy otrzymanych wyników w oparciu o cechy morfologiczne i geometryczne napełniaczy, takie jak wielkość ziarna (2–10 μm) i powierzchnia właściwa (7–9 m2/g). Określono wpływ chemicznych właściwości powierzchni napełniacza na jego interakcje z osnową i właściwości wytrzymałościowe. Opisano efekty chemicznej aktywacji powierzchni napełniaczy środkami sprzęgającymi w postaci winylo-funkcyjnych silanów na właściwości wytrzymałościowe oraz wyjaśniono, w jaki sposób zmieniają oddziaływania na granicy fazowej osnowa-napełniacz.
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą wybranych opakowań z tworzyw sztucznych (PE-HD, PET) biorąc pod uwagę aspekt techniczny, promocyjny oraz ekologiczny. Aspekt techniczny opakowania został zbadany poprzez oznaczenie właściwości materiału opakowaniowego przy statycznym rozciąganiu oraz poprzez określenie odporności materiału na wysoką temperaturę w teście kurczliwości. Określenie aspektu wartości promocyjnej i ekologicznej opakowania dokonano poprzez opracowanie specjalnych kart oceny. Ostatecznie przeprowadzono analizę porównawczą wybranych opakowań w oparciu o kompleksową ocenę jakości, stanowiącą sumę ocen cząstkowych wraz z uwzględnieniem odpowiednich współczynników.
EN
The article presents comparative analyses of selected plastic packaging (PE-HD, PET) taking into account the technical, promotional and ecological aspects. The technical aspect of the package has been examined by marking the properties of the packaging material during static stretching and by determining the material's resistance to high temperature in the shrink test. The determination of the aspect of the promotional and ecological value of the packaging was made by developing special evaluation cards. Finally, a comparative analysis of selected packages was carried out based on a comprehensive quality assessment, constituting the sum of partial grades together with the relevant coefficients.
EN
Friction and wear of materials with additional deformation or stress is not a broadly described case. However, scientific publications considering this issue point out that additional deformation and stress ought to be taken into account during wear and friction analysis. In this article, the influence of strain in thermoplastics (POM, PTFE, PE-HD, PMMA) over the friction coefficient is described. Materials were deformed under tensile stress and examined after 24 hours. For specimens in which plastic strain was maintained, the decline of hardness (PE-HD: approximately 70% decrease, PTFE: approximately 40% decrease) and the reduction of the coefficient of kinetic friction (both PTFE and PE-HD: about 20% decrease) were observed. POM returned to its pre-deformed shape and PMMA was deformed without reaching its elastic limit. In these cases, only small changes in hardness (POM; approximately 10% decrease, PMMA: approximately 6% increase) and friction coefficients (maximum 4% change) occurred.
PL
Tarcie i zużycie materiałów odkształconych lub naprężonych w wyniku działania sił niepochodzqcych od współpracy w skojarzeniu nie jest obszernie opisanym zagadnieniem. Jednakże publikacje traktujące o tej tematyce są zgodne w jednym: stan odkształcenia i naprężenia w materiale powinien być brany pod uwagę przy analizie zjawiska tarcia i zużycia. W artykule opisano wpływ odkształcenia polimerów termoplastycznych POM, PTFE, PE-HD i PMMA na współczynnik tarcia polimer-stal. Materiały rozciągnięto i pozostawiono w stanie nienaprężonym na 24 godziny. W próbkach, w których wystąpiło i utrzymało się trwałe odkształcenie plastyczne zaobserwowano zmniejszenie twardości (dla PE-HD o okolo 70%, dla PTFE o okolo 40%) i redukcji współczynnika tarcia kinetycznego (dla obu polimerów o ponad 20%). POM, który całkowicie powrócił do pierwotnej postaci i PMMA rozciągnięty tylko w zakresie sprężystym wykazały niewielkie zmiany odnośnie do twardości (POM spadek o okolo 10% i PMMA wzrost o okolo 6%) i współczynnika tarcia (zmiana o maksymalnie 4%).
EN
Presented in the article are some mechanical and processing properties of composites prepared from two recycled immiscible polymers: poly(vinyl chloride) (PVC) and high density polyethylene (PE-HD), and keratin fibres used as a filler. The simplex-centroid design technique was adopted to fix the make-up of the composites. Results of the investigations are presented in the form of triangular graphs which illustrate the content percentage of singular components in the composite. It was found that the blend of PVC and PE-HD is suitable as a matrix in polymeric composites to hold keratin fibres as the filler. On the grounds of results obtained, the opportunity is presented to adopt a composition of the composite that responds to a complex of desired properties (within assumed limits of the singular components).
PL
W artykule przedstawiono wybrane właściwości mechaniczne i przetwórcze kompozytów wytworzonych na osnowie przemiałów dwóch niemieszających się polimerów: poli(chlorku winylu) (PVC) i polietylenu wysokiej gęstości (PE-HD), w której napełniaczem są włókna keratynowe z piór drobiowych. Skład kompozytów ustalono w oparciu o technikę planowania pełnego eksperymentu. Wyniki badań przedstawiono za pomocą trójkątnych diagramów określających zależność właściwości od procentowego udziału poszczególnych składników w kompozycie. Stwierdzono, że mieszanina PVC i PE-HD może być wykorzystana jako osnowa do wytwarzania kompozytów polimerowych napełnionych piórami drobiowymi. Na podstawie uzyskanych wyników można ustalić skład kompozytów (w granicach przyjętych stężeń poszczególnych składników) odpowiadający danemu zespołowi wymaganych właściwości).
6
Content available remote Modyfikowanie materiałów polimerowych perlitem
PL
Dokonano oceny możliwości przygotowania nowych mieszanin polimerów termoplastycznych napełnianych przetworzonym wulkanicznym materiałem mineralnym – perlitem. Cząstki ekspandowanego perlitu posiadają nieregularny kulisty kształt o intensywnie użebrowanej powierzchni. Porowata powierzchnia perlitu zapewnia dobrą adhezję do różnego typu polimerów i żywic. Wymaga ona jednak osłony hydrofobowej celem zabezpieczenia przed ingerencją wilgoci, szczególnie podczas składowania a także absorbcji polimeru do wnętrza cząstek perlitu. Wstępnie wytworzono mieszaniny o różnym stopniu napełnienia oraz przeprowadzono badania określając ich właściwości użytkowe, które będą determinowały zakres zastosowania wytworzonego nowego materiału polimerowego. Jako osnowę polimerową do badań wstępnych wykorzystano polietylen dużej gęstości (PE-HD). Mieszaninę przygotowywano w postaci granulatów w wytłaczarce dwuślimakowej o budowie segmentowej ślimaków.
EN
High-d. polyethylene was filled with expanded perlite (16.6% and 37.5% by vol.) and studied for rheol. and mech. properties. The addn. of perlite resulted in increasing the elasticity at tension and bending (by 17% and 14%, resp.) and in decreasing the impact resistance (by 67%) and mass flow rate index (by 28%).
PL
W pracy oceniono wpływ stabilizatorów termooksydacyjnego (Irganox 1010) lub UV (Hostavin-System VN 54 380) na wybrane właściwości mechaniczne i reologiczne kompozytów polietylenu odpadowego dużej gęstości z mączką drzewną (LIGNOCEL S 150) kompatybilizowanych polietylenem odpadowym szczepionym bezwodnikiem maleinowym. Przeprowadzono starzenie kompozytów w komorach termicznej i klimatycznej, a następnie badania właściwości mechanicznych i reologicznych.
EN
In this study influence on mechanical and rheological properties of thermooxidative (Irganox 1010) and UV (Hostavin-System VN 54 380) stabilizers in composites based on waste, high density polyethylene and wood flour (LIGNOCEL S 150) has been evaluated. Maleic anhydride grafted waste polyethylene has been used as a compatibilizer. Aging process was conducted using thermal and weather aging chambers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.