Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
2
Content available Static analysis of the tipper semi-trailer frame
EN
The article presents a static analysis of the existing three-axle tipper semitrailer using the finite element method. The tipper trailer frame must be strong enough to carry loads from the load while driving, during an accident and especially when emptying the load box when a very large part of the load is pointing at the rear of the frame. Frames are usually made of low-alloy steel with increased strength, most often of grade S355J2G3; duralumin alloy frames are also used. The currently designed semi-trailer frames are becoming more lightweight while the required load capacity and durability are retained. This is possible thanks to the use of computational methods by the engineers in this finite element method. Static analysis allows for the determination of stress and deformation in the loaded frame and also a possible modification of the frame. The aim of the work was to investigate the influence of the position of the crossbar on the level of stress and deformations for three different load situations of the frame.
EN
The Bogdanka coal mine, the only currently operating mine in the Lublin Coal Basin (LCB), extracts coal from the Upper Carboniferous formations of the LCB. The average sulfur content in the No. 385/2 seam is 0.98%, while in the case of the No. 391 seam it is slightly higher and amounts to 1.15%. The iron sulfides (pyrite and marcasite) in bituminous coal seams form macroscopically visible massive, vein, and dispersed forms. A microscopic examination has confirmed their complex structure. Massive forms contain euhedral crystals and framboids. The sulfide aggregations are often associated with a halo of dispersed veins and framboids. Pyrite and marcasite often fill the fusinite cells. Framboids are highly variable when it comes to their size and the degree of compaction within the carbonaceous matter. Their large aggregations form polyframboids. The cracks are often filled with crystalline accumulations of iron sulfides (octaedric crystals). The Wavelenth Dispersive Spectrometry (WDS) microanalysis allowed the chemical composition of sulfides in coal samples from the examined depoists to be analyzed. It has been shown that they are dominated by iron sulfides FeS2 – pyrite and marcasite. The examined sulfides contain small admixtures of Pb, Hg, Zn, Cu, Ag, Sb, Co, Ni, As, and Cd. When it comes to the examined admixtures, the highest concentration of up to 0.24%, is observed for As. In addition, small amounts of galena, siderite, and barite have also been found in the examined coal samples. The amounts of the critical elements in the examined samples do not allow for their economically justified exploitation. Higher concentrations of these elements can be found in the ashes resulting from the combustion process.
PL
Kopalnia Bogdanka jest jedyną obecnie czynną kopalnią na terenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego – eksploatuje węgiel kamienny z formacji lubelskiej karbonu górnego. Średnia zawartość siarki dla pokładu 385/2 wynosi 0,98%, a dla pokładu 391 jest nieco wyższa i wynosi 1,15%. Siarczki żelaza (piryt i markasyt) w pokładach węgla kamiennego tworzą widoczne makroskopowo formy masywne, żyłowe i rozproszone. Pod mikroskopem widoczna jest złożoność budowy tych wystąpień. Formy masywne zawierają euhedralne kryształy bądź framboidy. Nagromadzenia tych siarczków często połączone są z aureolą rozproszonych żył i framboidów. Piryt i markasyt często wypełniają komórki w fuzynicie. Framboidy wykazują duże zróżnicowanie wielkości i stopnia zagęszczenia w obrębie substancji węglowej. W przypadku dużego zagęszczenia tworzą się poliframboidy. W szczelinach często występują krystaliczne nagromadzenia siarczków żelaza (oktaedryczne kryształy). Analiza Wavelenth Disspersive Spectrometry (WDS) w mikroobszarze pozwoliła na zbadanie składu chemicznego siarczków w próbkach węgla z badanych pokładów. Potwierdzono, że badane wystąpienia są zdominowane przez siarczki żelaza FeS2 – piryt i markasyt. W ich obrębie można zaobserwować niewielkie domieszki Pb, Hg, Zn, Cu, Ag, Sb, Co, Ni, As i Cd. Największą koncentrację wśród domieszek ma As dochodzącą do 0,24% w analizowanych punktach. W badanych próbkach węgla znaleziono również niewielkie ilości galeny, syderytu i barytu. Ilości pierwiastków krytycznych stwierdzone w badanych próbkach nie pozwalają na ich ekonomicznie uzasadnione pozyskiwanie. Większe stężenia tych pierwiastków można znaleźć w popiołach powstałych w wyniku procesu spalania węgla.
4
Content available remote Dynamiczne badania wrzecion obrabiarek
PL
W artykule przedstawiono sprzęt, oprogramowanie i sposób przeprowadzania badań dynamicznych wrzecion. W Instytucie Technik Wytwarzania Politechniki Warszawskiej opracowano autorskie oprogramowanie Analizator Błędnych Ruchów Wrzecion Szybkoobrotowych. Zastosowane algorytmy pozwalają na automatyczny dobór parametrów pomiaru. Wartości pomiaru przedstawiane są zgodnie z normami. Generowane z programu wykresy biegunowe są znacznie czytelniejsze niż z programu komercyjnego. Oprogramowanie dostosowano do pomiarów z zastosowaniem niedokładnego wzorca. Zamieszczono przykłady z przeprowadzonych badań.
PL
Pokłady węgla kamiennego zostały opróbowane w wyrobiskach sześciu kopalń na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W wyrobiskach górniczych pobrano profile pokładów w formie próbek kawałkowych. Na podstawie obserwacji makroskopowych i mikroskopowych podjęto próbę zróżnicowania w obrębie litotypów węgla. Witryn zbudowany jest z telinitu i kolotelinitu, ze względu na grubość warstewek można go zróżnicować na bardzo cienko, cienko, średnio i grubo warstwowany. Duryny, w składzie których dominują macerały z grupy witrynitu, charakteryzują się ciemniejszą, niemal czarną barwą; genetycznie związane są ze strefami torfowiska silnie podtopionego, gdzie deponowany materiał fitogeniczny objęty był procesami humifikacji i żelifikacji. Duryny jaśniejsze o barwie ciemnoszarej, w składzie których dominują macerały z grupy inertynitu, to materiał który pierwotnie powstawał w płytszych strefach torfowiska, gdzie okresowo poziom wody obniżał się i wówczas zdeponowany w torfowisku materiał ulegał utlenianiu. Fuzyn to składnik węgla, który jest efektem pożarów obejmujących torfowisko. Jest to materiał zwęglony (nie w pełni spalony) nagromadzony w formie warstewek, soczewek o grubości najczęściej dochodzącej do kilku milimetrów, rzadziej kilku centymetrów, lub rozproszony w postaci strzępów w durynie. W składzie petrograficznym fuzynu dominuje fuzynit oraz inertodetrynit. Fuzyn występuje w dwóch odmianach, miękkiej w przypadku gdy przestrzenie komórkowe są puste i twardej – zmineralizowanej najczęściej węglanami (syderytem) lub siarczkami (pirytem, markasytem). Struktura węgla kamiennego w związku z jego genezą jest najczęściej równolegle warstwowana i wynika z naprzemianlegle ułożonych warstewek matowych i błyszczących. Zdarza się, że takie warstwowanie występuje w obrębie węgla błyszczącego, co jest efektem ułożenia na sobie zżelifikowanych dużych fragmentów roślinnych. W przypadku występowania w profilu dłuższych odcinków węgla matowego bez błyszczącego obserwowana jest struktura masywna. Niektóre odcinki profili pokładów węgla wykazują się strukturą zaburzoną, obserwujemy wówczas powyginane, niekiedy porozrywane, warstewki witrynu w durynie, w którym często występują również soczewki lub strzępy fuzynu.
EN
Bituminous coal samples were collected from mine excavations of six mines in the Upper Silesian Coal Basin. In the mentioned mining excavations, the stratighaphic sections, in the form of spot samples, were measured. Based on the macroscopic and microscopic observation, an attempt was made to determine the different lithotypes of coal. Vitrain coal is made of tellinite and collotelinite; the thickness of the layers varies from very thin, thin, medium, to coarse. Durain, which is dominated by macerals from the vitrinite group, is characterized by a darker, almost black color, genetically linked to heavily flooded peat areas, where the deposited phytogenic material is subjected to humification and gelification processes. A brighter durain, with a dark gray color, is dominated by macerals from the inertinite group that originated in the shallower areas of peat bogs where the water level was periodically lowered, which has led to the oxidation of the material deposited in the peat bog. Fusain is another coal component or constituent; it is produced as a result of peat bog fires. It is a charred (not burned) material deposited in the form of layers, lenses, usually with a thickness of up to several millimeters (or, less commonly, several centimeters), or dispersed in the form of shreds in the durain. The petrographic composition is dominated by fusinite and inertodetrinite. Fusain occurs in two varieties: soft (empty cellular spaces) and hard, usually mineralized with carbonates (siderite) or sulphides (pyrite, marcasite). The structure of bituminous coal is, due to its origin, most often laminated and consists of alternating dull and bright layers. Occasionally, such layering can be observed in bright coal, which is the result of layering of large parts of gelified plant materials. When it comes to larger sections of dull coal (without bright coal) in the profile, a solid structure can be observed. Some of the sections in the coal seam profiles show a distorted structure; warped, sometimes shredded layers of vitrain in durain, often containing lenses or shreds of fusain, can be observed.
EN
Samples of coal from the eastern part of the Upper Silesian Coal Basin, between Jaworzno and Libiąż, were collected from test boreholes and underground excavations in the Janina Coal Mine, southwest Poland. The No. 111-119 hard coal seams are in the upper part of the Cracow Sandstone Series (the Libiąż Beds, Westphalian D). Macroscopically, iron sulfides (pyrite and marcasite) found in hard coal seams are usually in vein and impregnation forms. On the basis of microscopic observations, the following forms of iron sulfides occurrence in the studied coal were observed: framboidal pyrite, euhedral crystals, skeletal and massive vein forms, or pocket-like (impregnation) forms. On the basis of SEM-EDS analysis and X-ray diffraction it can be stated that the iron sulfides observed in coal are a mixture of pyrite and marcasite. WDS analysis in the micro area revealed the chemical composition of sulfides. The iron sulfides contain admixtures of Pb, Hg, Zn, Cu, Au, Ag, Sb, Co, and Ni. There was no As and Cd found in the examined minerals. It has been shown that the tested iron sulfides do not include significant admixtures. There is only a slight enrichment in lead in the vein forms of sulfides. In addition to the iron sulfides, individual inclusions of galena and sphalerite within the pyrite and marcasite have been observed.
EN
The paper attempts to analyze distortions of cast iron and cast steel rings, after heat treatment cycles. The factors influencing distortion are: chemical composition of material, sample geometry, manufacturing process, hardenability, temperature and heat treatment method. Standard distortion tests are performed on C-ring samples. We selected a ring-model, which approximate the actual part, so that findings apply to gear rings. Because distortion depends on so many variables, this study followed strictly defined procedures. The research was started by specifying the appropriate geometry of the samples. Then, the heat treatment was conducted and samples were measured again. The obtained results allow to determine the value of the resulting distortion and their admissibility. The research will be used to evaluate the possibility of using the material to produce parts of equipment operated under extreme load conditions.
8
Content available remote Dobór i kwalifikacja systemów pomiarowych w procesach technologicznych
PL
W artykule omówiono zagadnienie doboru przyrządów i maszyn pomiarowych w odniesieniu do wymaganej tolerancji wymiarowej, kształtu oraz gabarytów przedmiotów obrabianych. Opisano kolejne kroki postępowania w analizie przydatności systemów pomiarowych w stosunku do wymaganej dokładności obróbki.
EN
The issue of selecting and matching measurement tools and machines according to the required dimension tolerance, shape and overall sizes of workpieces has been discussed in the paper. The subsequent procedure steps of the analysis of the measurement systems usability in relation to the required machining precision have been described.
PL
Z uwagi na dynamiczne zmiany klimatyczne, które częściowo spowodowane są użytkowaniem węgla, ważne jest badanie zawartości substancji szkodliwych. Niebezpieczne zanieczyszczenia powietrza, powstające podczas spalania węgla (np, As, Se, Hg, Pb, Sb), są często związane z minerałami siarczkowymi w węglu. Przedmiotem badań były siarczki, które występują w polskim węglu kamiennym. Siarczki są jedną z form występowania siarki w węglu. Przeprowadzona praca skupiła się głównie na charakterystyce form występowania siarczków w skali makroskopowej i mikroskopowej, a także analizie chemicznej w mikroobszarze. Badania były prowadzone dla pokładów 301–308 ze wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, stratygraficznie zaliczanych do najwyższej części warstw orzeskich s.s. (westfal B). Zostały opróbowane pokłady węgla w wyrobiskach podziemnych kopalń Jan Kanty, Sobieski Jaworzno III , Wesoła i Ziemowit. [...]
EN
Due to dynamic climatic changes resulting, among others, from the use of coal, the content of harmful substances in coal is of particular importance. Dangerous air pollution resulting from the burning of coal (e.g. As, Se, Hg, Pb, Sb) is often associated with sulfide minerals in coal. The study focused on the sulphides occurring in Polish hard coal deposits. Sulfides are one of the forms of occurrence of sulfur in coal. In this paper, an emphasis has been placed on the characteristics of forms of occurrence of sulphides on both macroscopic and microscopic scale and on the chemical analysis in the micro area. The study has been conducted for the No. 301–308 seams from the eastern part of the Upper Silesian Coal Basin, stratigraphically belonging to the highest part of the Orzesze Beds s.s. (Westphalian B). The coal samples have been collected from the coal seams in the underground excavations of the following coal mines: Jan Kanty, Sobieski Jaworzno III , Wesoła and Ziemowit hard coal mine. [...]
10
Content available remote Inżynieria jakości w technikach wytwarzania - cz. I
PL
Współczesne techniki wytwarzania stosowane w obróbce metali wymagają sprawnych i niezawodnych systemów nadzorowania procesów technologicznych. Głównym zadaniem takich systemów jest sterowanie procesami z wykorzystaniem metod statystycznych do oceny ich stabilności i zdolności. Niniejszy artykuł definiuje takie metody z uwzględnieniem kwalifikacji maszyn, środków kontrolno-pomiarowych i procesów technologicznych.
11
Content available remote Wstęp do analizy systemów pomiarowych w procesach wytwórczych
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane ze sprawdzaniem narzędzi pomiarowych. Przeprowadzono dekompozycje procesu pomiarowego na procesy składowe. Zdefiniowano główne parametry związane z analizą systemu pomiarowego oraz zestawiono zależności do wyznaczania wskaźników jego zdolności. Pokazano przykładowy formularz obliczeniowy zrealizowany w programie Excel.
EN
The paper discusses issues related to the verification of measurement devices. The decomposition of the measurement process to sub-processes has been carried out. The main parameters associated with the analysis of the measurement system have been defined. The formulas to determine the measuring system capability indices have been presented. A sample Excel form for the calculations has been shown.
12
Content available remote Proces technologiczny czynnikiem determinującym procesy pomiarowe
PL
Nadzorowanie procesów pomiarowych z użyciem programów do wspomagania obliczeń statystycznych wymaga stworzenia bazy danych zawierającej wartości docelowe obróbki (wymiary liniowe i kątowe, tolerancje). W artykule omówiono procesowe podejście do budowy modelu danych przechowującego dwa rodzaje informacji: parametry obróbki skrawaniem (dane wejściowe) i wyników pomiarów parametrów docelowych uzyskiwanych w czasie obróbki. Powiązanie danych wejściowych i wyjściowych pozwala na wykorzystanie technik SPC do nadzorowania procesu.
EN
Supervision of measurement processes using computer programs to support statistical calculations required to build a database of the treatment target values (length dimensions, angular dimensions, tolerances). The article discusses the process approach to build a database that stores two types of information: machining parameters (input) and the results of measurements of the target generated during processing (data processing). Linking the input and output data allows the use of SPC techniques.
EN
An analysis of flexural work of a plate girder in elastic range has been made in the work taking into account stiffeners of a web as a counteraction to web buckling effect. A path of states of flexural equilibrium has been determined as well, also taking into account the axial compressive force. The analysed plate girder has relatively large span and then the bending moment is a dominant one among internal forces, the normal compressive stresses determine local stability loss and application of the transverse stiffeners does not much affect increase of resistance to local stability loss. On the other hand, use of the longitudinal stiffeners increases the buckling sensitivity coefficient, i.e. results in increase of global buckling resistance. Application of the transverse and longitudinal stiffeners over the whole span of the plate girder causes that its global buckling resistance increases about twice, as the value of the buckling sensitivity coefficient raises from 6.04 to 13.24, while its weight increases not much − by 11%. The transverse stiffeners will have meaning when the tangential stresses from shearing forces that usually occur in the areas of support have the crucial influence on local stability loss. Other cases of occurring significant shearing forces are plate girders under overhead cranes and plate girders of railway bridges that are loaded with large forces concentrated at the places of contact with vehicles’ wheels.
PL
Niespalona substancja organiczna w popiołach lotnych występuje najczęściej w formie ziaren masywnych lub porowatych, niekiedy przyjmujących postać cenosfer. W badanych popiołach lotnych ze spalania węgli brunatnych i kamiennych pochodzących z elektrowni cieplnych stwierdzono występowanie mikrocząstek należących do następujących grup: glinokrzemiany (kwarc, mulit), tlenki żelaza, węglany oraz niespalona substancja organiczna. Substancja organiczna w badanych próbkach występuje w ilości 3,6–9,5%. Cząstki węglowe wykazują duże zróżnicowanie zarówno pod względem wielkości jak i morfologii. Ich wielkość waha się w przedziale od kilku μm do około 1 mm. Można wyróżnić kilka form ich występowania. Są to formy sferyczne porowate cienkościenne i grubościenne. Ponadto niespalona substancja organiczna tworzy nieregularne ziarna porowate, których ścianki są o zmiennej grubości. W badanych próbkach występuje również substancja organiczna inertynitowa w formie fuzynitu wykazującego strukturę komórkową lub niekiedy są to formy masywne lub zwarte. Częstą formą występowania substancji organicznej w badanych popiołach lotnych są cząstki detrytyczne o wymiarach poniżej 10 μm. Występują również cząstki węglowe zawierające domieszki mineralne. W przypadku, gdy ilość substancji mineralnej przekracza 50%, cząstki te klasyfikowane są jako mineralne. [...]
EN
Unburned organic matter in the fly ash occurs most commonly in the form of solid or porous grains. It has been shown that tested fly ash resulting from the combustion of lignite and hard coal from pulverized boilers contained microparticles belonging to the following groups: aluminosilicates (quartz, mullite), iron oxides, carbonates, and unburned organic matter. The organic matter content in the tested samples is in the range of 3.6–9.5%. Coal particles show a large variation in terms of size and morphology. Their size ranges from a few micrometers to about 1 mm. Several forms of their occurrence can be distinguished. These include: porous, thin and thick-walled spherical forms. In addition, unburned carbonaceous substance creates irregular porous grains with walls of variable thickness. What is more, the tested samples contain macerals from the inertinite group in the form of fusinite showing cellular structure; sometimes these include massive or dense forms. The organic matter in the tested fly ash usually occurs in the form of detrital particles with dimensions below 10 micrometers. There are also coal particles containing mineral admixtures. If the mineral matter content exceeds 50%, the particles are classified as minerals. [...]
EN
Contemporary measuring arms are part of machine tool group more and more commonly used in manufacturing, automotive and aviation industry. Large movement flexibility, portability and acceptable (sometimes high) measurement accuracy cause that production companies more and more often decide to purchase these devices. This paper will touch the problems of measuring arm construction, accuracy and application.
PL
Współczesne ramiona pomiarowe należą do grupy maszyn coraz powszechniej stosowanych w przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym i lotniczym. Duża elastyczność ruchów, mobilność oraz akceptowalna (niekiedy wysoka) dokładność pomiarów sprawia, że firmy produkcyjne coraz częściej decydują się na zakup takich właśnie urządzeń. W artykule zostaną poruszone aspekty budowy ramion pomiarowych, ich dokładność oraz obszary zastosowań.
PL
Odwierty Z-1/11 i Z-2/12 zlokalizowane są na północ od obszaru górniczego zlikwidowanej kopalni Morcinek – usytuowanej koło Cieszyna, przy granicy Polsko-Czeskiej (rys. 1). Pokłady węgla, w tym rejonie, występują w utworach węglonośnych karbonu w obrębie północno-zachodniej części niecki głównej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W profilach badanych odwiertów opróbowano ławice węgla występujące w 11 interwałach w otworze Z-1/11 i 14 odcinkach w otworze Z-2/12 (rys. 2). Wykonane badania petrograficzne węgla pozwoliły na oznaczenie stopnia uwęglenia na podstawie pomiarów refleksyjności. Pomierzona refleksyjność średnia (Ror) w otworze Z-1/11 wynosi 0,81%, a w otworze Z-2/12 – 0,84% i wskazuje na zbliżony stopień uwęglenia w obydwu badanych odwiertach, który odpowiada zgodnie z polską normą PN-82/G-97002 węglowi gazowemu o wyróżniku 33. Zgodnie z International Classification of In-Seam Coal na podstawie składu petrograficznego węgiel w obu badanych odwiertach określono jako humusowy. Ze względu na stopień uwęglenia, mierzony wskaźnikiem refleksyjności (Ror) węgiel określono jako medium-rank C (orto-bituminous). Pod względem zawartości popiołu węgiel z poszczególnych pokładów lokuje się w bardzo szerokim zakresie zmienności od high grade coal poprzez medium-low-very low grade coal aż do carbonoceus rock. [...]
EN
The Z-1/11 and Z-2/12 drillings are located north of the closed „Morcinek” coal mine – situated near Cieszyn, close to the Polish-Czech border (Fig. 1). The coal seams in the area are found in Carboniferous coal-bearing formations within the north-western part of the main basin, which is the central part of the Upper Silesian Coal Basin. The profiles of examined drillings included the samples of coal occurring in 11 intervals in the Z-1/11 drilling and 14 sections in the Z-2/12 drilling (Fig. 2). Petrographic studies of coal seams from the Z-1/11 and Z-2/12 drillings allowed to identify the rank of coal on the basis of reflectance measurements. Random reflectance (Ror) of collotelinite in the Z-1/11 drilling is 0.81%, while in the Z-2/12 drilling it is 0.84%. Measured values indicate similar coal rank in both drillings, which corresponds to – according to Polish standard PN-82/G-97002 – gas coal type 33. According to the International Classification of In-Seam Coal, and therefore on the basis of petrographic composition, the coal from both boreholes has been identified as humic coal. On the basis of the rank of coal, measured using the random reflectance (Ror), the coal has been identified as medium-rank C (ortho- bituminous). In terms of ash content, coal from the individual seams has a very high variability, ranging from high grade coal through medium-low-very low grade coal up to carbonoceus rock. [...]
EN
The quality of coal has been analyzed basing on the data from geological exploration and chemical - geological analyses of coal carried out on the samples obtained from the boreholes and mining pits. The operated coal seams indexed as 382 and 385/2 reveals the changeable morphology due to the thickness of carbon shoals andstent intergrowths. The other parameters, such as the ash content or the calorific value are strongly linked with the non-coal rock interlayers, which presence causes the decrease in the calorific value and increase in the amount of after-burning ash. These parameters are less dependable on the sedimentation environment of the coal formation material. The content of total sulfur in the analyzed seams does not show any link with the values of the parameters analyzed before. The total sulfur is made up from sulphide gathered in coal and sulphates deriving from the decomposition of plants and supplied by deposit waters in different phases of coal seam formation. The obtained results could be useful in the reconnaissance of the prospective seams lying below the currently exploited ones (e.g. 389) and the seams in the neighboring areas.
PL
Jakość węgla została przeanalizowana na podstawie danych z rozpoznania geologicznego i analiz chemiczno-technologicznych węgla wykonanych na próbach pobranych z otworów wiertniczych oraz wyrobisk górniczych. Eksploatowane pokłady węgla o indeksach 382 i 385/2 wykazują zmienną morfologię ze względu na grubość ławic węglowych oraz występujące w nich przerosty płonne. Węgiel z pokładu 382 posiada następujące parametry: popielność (Ad) - 10,02-38,47 średnio 21,71%, wartość opałowa (Qir) - 18 326-28 089 kJ/kg średnio 23 826 kJ/kg, zawartość siarki całkowitej (Str) - 0,82-2,16% średnio 1,27%, typy węgla - 31.2, 32.1, 32.2, 33. Węgiel z pokładu 385/2 posiada następujące parametry: popielność (Ad)- 6,36-32,32 średnio 18,99%, wartość opałowa (Qir) - 19 881-30 135 kJ/kg średnio 24 661 kJ/kg, zawartość siarki całkowitej (Str) - 0,58-1,83% średnio 0,99%, typy węgla - 32.1, 32.2, 33, 34.1, 34.2. Parametry takie jak popielność czy wartość opałowa są silnie skorelowane z występującymi w pokładzie przerostami skał niewęglowych, których obecność w węglu powoduje obniżenie wartości opałowej i wzrost ilości popiołu po spaleniu węgla. W mniejszym stopniu te parametry będą zależne od środowiska sedymentacji materiału węglotwórczego. Zawartość siarki całkowitej w analizowanych pokładach nie wykazuje związku z wartościami wcześniej analizowanych parametrów. Siarka całkowita stanowi sumę nagromadzonych w węglu siarczków i siarczanów pochodzących z rozkładu materii roślinnej oraz dostarczonych przez wody złożowe na różnych etapach tworzenia się pokładów węgla. Uzyskane wyniki i wnioski dotyczące zmienności parametrów obecnie eksploatowanych pokładów węgla mogą być przydatne przy rozpoznaniu planowanych do eksploatacji niżej leżących pokładów np. 389, 391 lub pokładów w obszarach sąsiednich.
PL
Obecnie, ze względu na niestabilną sytuację na rynku paliw, jak również z dbałości o środowisko naturalne, obserwuje się wzrost zainteresowania nowymi technologiami (również znanymi, ale niestosowanymi z różnych względów na szerszą skalę) opartymi na wykorzystaniu węgla. Ich stosowanie wymaga szczegółowego rozpoznania budowy pokładów węgla. Taką możliwość, jak się wydaje, stwarza opis pokładów węgla, przy użyciu zmodyfikowanej metodyki standardowo stosowanej analizy mikrolitotypowej. Metoda ta jest również przydatna w badaniach facjalnych pokładów węgla kamiennego. Modyfikacja tej metody badawczej, w celu umożliwienia opisu zmienności mikrolitotypowej w profilu pokładu węgla, polega na 10-krotnym zwiększeniu wymiarów pola siatki 20-punktowej - do wymiarów 500 x 500 [...]. Identyfikowane w trakcie obserwacji mikroskopowych mikrolitotypy umieszczane są w komputerowej bazie danych zgodnie z ich lokalizacją w profilu. Pozwala to na późniejszą interpretację graficzną - wykreślenie profilu mikrolitotypowego.W opisie wyodrębniono 13 asocjacji, w większości zgodnych z powszechnie stosowanymi mikrolitotypami. Zastosowano jednak kilka zmian: w obrębie witrytu wydzielono telo-witryt - zbudowany z telinitu lub kolotelinitu, w profilu makroskopowo widoczny jako warstewki witrynu i detro-żelo-witryt - zbudowany z kolodetrynitu, witrodetrynitu, korpożelinitu i żelinitu, w profilu makroskopowo identyfikowany jako duryn; w obrębie mikrolitotypów bimaceralnych wydzielono witrynertyt (W), witrynertyt (I), klaryt (W), klaryt (I), duryt (L), duryt (I) na podstawie dominującego składnika podanego w nawiasie. Przyjęta metodyka badań umożliwia szczegółową charakterystykę zmienności petrograficznej w profilu pokładu węgla. Pozwala ona w szczególności opisać zmienność w obrębie węgla matowego (durynu), którego odcinki występujące w pokładzie, mimo to, że makroskopowo wyglądają bardo podobnie lub niemal identycznie, mogą mieć bardzo zróżnicowany skład petrograficzny. Największy udział w budowie pokładu ma duroklaryt - 23,8%, nastepnie witryt 18,7% i klaroduryt 17,6%; kilkuprocentowy udział mają witrynertyt (I), witrynertyt (W), inertyt, klaryt (W), witrynertoliptyt, duryt (I), duryt (L); poniżej jednego procenta jest liptytu i klarytu (L). Sekwencja występujących po sobie mikrolitotypów ilustruje również zmienność facjalną, co pozwala na interpretację środowisk depozycji torfu w paleotorfowisku pokładu 116/2. Dominujący udział procentowy w profilu ma facja Forest Moor - 33,5%, a najmniejszy facja Forest Terrestial Moor - 12,5%.
EN
Applying new technologies basing on coal utilization demands precise identification of coal-bed composition. It is suggested, that such possibility is enabled by coal-bed logging with use of - adjusted to this aim - microlithotype analysis. Modification of this research method relies on ten-fold augmentation of 20 point grid size dimensions - up to 500 x 500 [...]. Maceral associations - as identified duringmicroscope observations - are placed in computer database according to their localization in logging. This allows for later graphic interpretation - microlithotype profile drawing. 13 associations has been educed in description, in majority being consistent with commonly used microlithotypes. However, a few changes has been introduced: in description of vitrite, telovitrite, macroscopically recognized in logging as vitrine layers, has been distinguished, as well as detro-gelo-vitrite, macroscopically recognized in logging as durain, while within bimaceralic microlithotypes there has been distinguished: vitrinertite (W), vitrinertite (I), clarite (W), clarite (I), durite (L), durite (I), all on the basis of dominant ingredient named in parenthesis. Accepted research methodology enables precise characteristics of petrographic variation within coal-bed logging. This allows especially to describe variation within dull coal (durain). Basing on research results, it is suggested that the biggest share in seam composition belongs to duroclarite - 23.8%, then vitrite - 18.7% and clarodurite - 17.6%, lower share of few percent belongs to: vitrinertite (I), vitrinertite (W), inertite, clarite (W), vitrinertoliptite, durite (I), durite (L), while both liptite and clarite (L) are less than one percent . Sequence of following microlithotypes also illustrate facies variation, what allows interpretation of environments of peat deposition in paleo-peat bog 116/2. Dominating percentage in log belongs to Forest Moor facies - 33.5%, while the lowest is Forest Terrestial Moor - 12.5%.
19
Content available Analysis the dynamic stability of plate
EN
In this paper a numerical approach to analyze the dynamic stability of a ribbed plate subjected to harmonic loading is presented. The harmonic balance method and the modified Newmark method of direct integration to solve the equations of motion are used, Unstable regions which include resonant frequencies of the external load are discussed. Then the Stability loss occurs by flutter, i.e. exponentially growing oscillations. The modified Newmark direct integration method to analyze the equations of motion is used. Some results which describe the time history of resonance vibrations (unstable) and those nonresonances (stable) are presented. The  effects of constraint parameters such a modulation depth beta and constraint frequency fi are investigated. Also the initial load and internal damping are taken into account. Physical rigidity of plate may be changed by adding initial tension load, and currently resonance vibration will transform to non-resonance. Stability of the system by means of initial load is the more effective, the larger is the system rigidity in the direction of putting the load, as then may be introduced larger value of initial load. Stability of the system by means of initial load is the more effective, the larger is the system rigidity.
PL
Charakterystykę petrograficzną i facjalną węgla przeprowadzono na podstawie opisu litotypów i ich charakterystyki petrograficznej. Za główny czynnik warunkujący proces sedymentacji torfu przyjęto poziom zwierciadła wody w torfowisku, za którym podążała sukcesja roślin zasiedlających torfowisko, a deponowane szczątki roślinne były poddawane procesom żelifikacji lub oksydacji. Wyróżniono trzy środowiska obejmujące strefę sedymentacji torfu: torfowisko trwale podtopione z dwoma subśrodowiskami - strefą brzeżną i centralną, torfowisko okresowo podtopione z dwoma subśrodowiskami - podtopionym i przesuszonym, torfowisko wyniesione z dwoma subśrodowiskami - progresywnym i regresywnym. Subśrodowisko brzeżne obejmuje strefę peryferyjną jezior lub rozlewiska rzecznego, gdzie nie zachodziła akumulacja torfu.
EN
The composition of coal and deposition environment characterization were made based on lithotype and maceral analyses. The proposed facies are based on an assumption that oscillations of water table in a peat-bog affect the petrographic composition of coal, while stronger influxes of water table into the peat-bog increase the content of mineral matter in coal. The author has identified three major types of peat-bog environments in which plant material was deposited in the Carboniferous period. There are: permanently inundated-planar mire (PM) with two sub-environments - PM "margin" and PM "central", temporarily inundated-transitional mire (TM) with two sub-environments - TM "wet" and TM "dry", and elevated-domed mire (DM) with two sub-environments - DM "progressive" and DM "regressive".
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.