Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  związki lotne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Isobutanol in waste gas streams was treated by a tubular biofilter (TBF) which continuously operated for 364 days under various organic loading rate (OLR) from 11 g·m–3·h–1 to 66 g·m–3·h–1. Results show that within 60 days, the TBF successfully started up even after changing the OLR from 31.3 to 15.6 g·m–3·h–1. The average removal efficiencies (REs) were totally higher than 90% when OLRs ranged from 12.14 to 66.45 g·m–3·h–1. Two distinct performance deterioration periods were observed at days 186–253 and days 280–334, both of which recovered without additional measurement. During these periods, the larvae and adult moth flies, been identified as Psychodinae infested the TBF, greatly affected the TBF performance. When the number of adult Psychodinae decreased, TBF performance recovered. The elimination capacity (EC) was 60.42 g·m–3·h–1 at the inlet OLR of 66.45 g·m–3·h–1, with the critical EC being around 50 g·m–3·h–1. Even under a low gas empty bed residence time of 15 s, the preferable REs and ECs under middle or low OLRs were still obtained by the TBF.
PL
Metabolity pochodzenia mikrobiologicznego, zwłaszcza produkowane przez bakterie, są obecnie przedmiotem intensywnych badań na całym świecie. Powszechnie uznaje się, że bakterie odgrywają niezwykle ważną rolę w kształtowaniu środowiska przyrodniczego i struktury różnorodności biologicznej. Drobnoustroje te bowiem, za pośrednictwem produktów metabolizmu pierwotnego i wtórnego, mogą wywierać pozytywny lub negatywny wpływ na inne organizmy. W interakcjach wewnątrz- i międzygatunkowych mogą uczestniczyć różne klasy związków organicznych i nieorganicznych. Na ogół związki te odpowiadają za zjawiska takie jak: antybioza, symbioza lub mutualizm. W ostatniej dekadzie naukowcy szczególnie zainteresowali się bakteryjnymi lotnymi związkami z powodu ich biologicznej aktywności i potencjalnej aplikacyjności w różnych sektorach gospodarki. Część z nich może pełnić funkcje czynników sygnałowych i być użyteczna w biokontroli zagęszczenia i rozmieszczenia organizmów w środowisku jako tzw. związki infochemiczne.
EN
The microbial metabolites especially produced by bacteria are presently the subject of intense research on the world. It is widely recognized that bacteria play an extremely important role in shaping the environment and community diversity of species. Bacteria can involved the positive or negative effects on other organisms through the products from the primary or secondary metabolism. Many of these various classes of organic and inorganic bacterial compounds are responsible for the ecological network in environmental communities by phenomenon antibiosis, symbiosis or mutualism. Since past decade, researchers have been focused on bacterial volatile compounds because of their biological activity and potential application in various sectors of the economy. Some of them may act as signal factors and be useful in biocontrol of density and distribution of some organisms in the environment as a so-called infochemicals.
PL
Obecność lotnych związków organicznych (LZO) w powietrzu wewnątrz kabiny samochodu osobowego może mieć negatywny wpływ na samopoczucie, bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników. W nowych samochodach obecność LZO jest wynikiem emisji z elementów wyposażenia kabiny, która jest silnie zależna od warunków atmosferycznych. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu temperatury na skład ilościowy i jakościowy emitowanych z różnych elementów wyposażenia mieszanin substancji lotnych.
EN
Presence of volatile organic compounds (VOCs)inside car cabin may have a negative influence on users’ comfort, safety and health. In the case of new vehicles VOCs presence is a result of car cabin equipment emissions, which is strongly influenced by atmospheric conditions. This paper presents results of temperature influence studies on qualitative and quantitative composition of VOCs mixtures emitted from different car cabin equipment.
PL
W artykule przeanalizowano różnego rodzaju szyby zespolone, które wcześniej stanowiły część elewacji budynków. W pierwszym etapie skupiono się na poznaniu charakteru wady. Sprawdzono, jaki wpływ na odbarwienia mają warunki klimatyczne, procesy fizyczne (mostki termiczne w szybach zespolonych) oraz czy ten rodzaj wady ma charakter trwały. Badania porównawcze składu chemicznego kawałków szkła z wadą na powłoce oraz kawałków szkła bez wady, pozwoliły na identyfikację pierwiastków powodujących odbarwienie na powłoce niskoemisyjnej. W kolejnych etapach pracy przeprowadzono badania różnych komponentów szyb zespolonych, które mogą przyczyniać się do powstawania odbarwienia. Dzięki temu zidentyfikowano elementy, które w większym lub mniejszym stopniu są odpowiedzialne za to zjawisko. W celu znalezienia sposobu na minimalizację lub całkowitą eliminację efektu odbarwienia, przeprowadzano badania szyb zespolonych o różnych konstrukcjach. W zależności od konstrukcji szyby zespolonej, oszacowano większe lub mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia wady.
EN
The article analyses different types of insulated glass units, which had been previously for some time a part of the facade of buildings. The first stage focuses on understanding the nature of the defect. There was checked influence of climatic conditions and physical processes (thermal bridges in IGU) on discoloration, and whether this type of defect is permanent. Comparative studies of the chemical composition of glass pieces with defect on the coating, and pieces of glass without the defects, have allowed the identification of elements causing discoloration on the Low-E coating. Subsequently in the next stages of work research of various components of IGU which may contribute to the formation of discoloration were carried out. As a result components responsible for this phenomenon were identified. In order to find a way to minimize or entirely eliminate discoloration effect research of different types of IGU were carried out. Depending on the IGU construction probabilities of defect occurrence were estimated.
PL
Badano efektywność usuwania lotnych związków krzemu (LZK) z biogazu wysypiskowego przy wykorzystaniu specjalnie skonstruowanej instalacji kriogenicznej oraz specjalnie dobranego przenośnego absorbera płuczkowego. Efektywność usuwania LZK oznaczano metodą chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS). Wyniosła ona ponad 97%. Oznaczenia ilościowe i jakościowe LZK prowadzono, wykorzystując aceton jako medium sorpcyjne.
EN
Waste dump biogas (MeH content 54.19%) was purified by cooling down to -50°C , removing H₂O by sorption on anhydrous MgSO₄ and 3-stage absorption of the Si-compds. in Me₂CO. Octamethylcyclotetrasiloxane and decamethylcyclopentasiloxane were the main impurities in the biogas according to the gas chromatog. anal. After 1st stage of absorption, over 99% of the Si compds. were removed from the biogas.
PL
Przedstawiono wyniki analizy profilu związków lotnych za pomocą GC/MS trzech rodzajów ściółek pochodzących z kurników w których utrzymywane są kury nioski. Zidentyfikowano 115 związków lotnych, 46 należało do grupy metabolitów grzybów mikroskopowych. Wśród nich dominowały aldehydy i ketony - średnio od 0,5222 (RU) dla słomy pszennej do 2,7536 (RU) dla sieczki słomiastej, oraz węglowodory - średnio od 0,1825 (RU) dla sieczki słomiastej do 1,0918 (RU) dla słomy żytniej. Przeprowadzona analiza dyskryminacyjna wykazała, że największe znaczenie podczas rozdziału populacji grup analizowanych prób ściółek na podstawie profilu związków lotnych mają następujące związki: 2-metylobutanal, 1-heptanol, naftalen oraz trichodien.
EN
The paper presents results of analyses of the volatile compound profile provided by GC/MS for three types of litters from laying houses (poultry houses for layer hens). Among 115 identified volatile compounds 46 were found to be metabolites of microscopic fungi, predominantly aldehydes and ketones accounting on average for 0.52 (RU - peak area/area of internal standard - tridecane) for wheat straw up to 2.75 (RU) for chopped chaff, as well as hydrocarbons ranging from 0.18 (RU) for chopped chaff up to 1.09 (RU) for rye straw. Discriminant analysis showed the greatest role of 2-methylbutanal, 1-heptanol, naphthalene and trichodiene in the population distribution of groups of analyzed litter samples based on their profiles of volatile compounds.
7
Content available Związki lotne kształtujące smakowitość mięsa
PL
Jedną z najważniejszych składowych jakości produktów żywnościowych, a zwłaszcza mięsa i przetworów mięsnych jest smakowitość, gdyż w dużym stopniu warunkuje ona akceptację konsumenta i późniejsze decyzje zakupowe. Kształtowanie cech smakowo-zapachowych mięsa jest ściśle związane z ilością i właściwościami prekursorów występujących w surowym mięsie oraz procesem obróbki cieplej. Indukowane termicznie reakcje Maillarda i degradacja tłuszczu podczas obróbki termicznej prowadzą do powstania głównych komponentów smakowitości. Zakres związków smakowo-zapachowych obecnych w mięsie jest bardzo szeroki i obejmuje takie związki jak: węglowodory, aldehydy, ketony, alkohole, furany, pirole, pirydyny, pyrazyny, oksazole, tiazole, związki siarkowe oraz wiele innych.
EN
One of the major components of the food quality, especially meat and meat products, is flavor because it largely determines consumer acceptance and subsequent purchase decisions. Forming the meat flavor characteristic is closely related to the amount and properties of the precursors present in raw meat and heat treatment processes. Thermally induced Maillard reactions and lipid degradation lead to creation the major components of flavor. Range of flavor compounds present in meat is very broad and includes such compounds as hydrocarbons, aldehydes, ketones, alcohols, furans, pyrroles, pyridine, pyrazine, oxazole, thiazoles, sulfur compounds and many others.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie opracowanych (w wyniku badań własnych) profili zapachowych charakteryzujących różne etapy reakcji Maillarda. Reakcje przeprowadzano w warunkach symulujących pieczenie/opiekanie mięsa. Reagentami były lizyna i ryboza. Podstawą do opracowania rozrzutu cech aromatycznych była analiza związków lotnych (GC-MS). Zamiast nazw substancji wykorzystano ich cechy sensoryczne. Uzyskano w ten sposób profil specyficznych "nut" zapachowych, które mogą stanowić wskaźnik stopnia zaawansowania reakcji nieenzymatycznego brązowienia. Profil taki można wykorzystać do przygotowywania szczegółowych deskryptorów sensorycznych odzwierciedlających cechy jakościowe mięsa.
EN
The aim of the investigations was to elaborate the profiles of flavor that have been obtained as a result of various stages of Maillard's reactions. These reactions were held in such conditions that imitated baking/broiling browning of meat. Lysine and ribose were used as reagents. The basis of the description of the distribution of aroma features was the analysis of the volatile compounds (by GC-MS method). The sensory features of the volatile compounds were used instead of the names of them. It was the way in which the specific profile of the single score of flavour has been obtained. These single flavour features can be the markers of the degree of the advancement of the non-enzymatic browning reaction. This profile could be used for preparing of the detailed sensory descriptors that reflect the features of meat's quality.
PL
W pracy opisano zdolność bakterii do usuwania odorów ze środowiska kompostu. Spośród 19 badanych drobnoustrojów wytypowano 6 szczepów najefektywniej usuwających lotne związki odorowe. Należały do nich: Pseudomonas sp., Flavobacterium sp., Bacillus megaterium, Staphylococcus lentus, Bacillus licheniformis, Lactobacillus delbrueckii. Z powyższych mikroorganizmów stworzono aktywny biopreparat w postaci zawiesiny wodnej i liofilizatu. Zbadano eliminację związków odorowych z kompostu przez monokultury oraz zestaw drobnoustrojów metodą spektrofotometryczną (lotne kwasy tłuszczowe, siarczki) i GLC (kwas izomasłowy, siarkowodór, amoniak, dwumetyloaminę, trójmetyloaminę). Wykazano wysoki poziom eliminacji wszystkich badanych związków lotnych przez testowane monokultury (od 7,5 do 53,1%), niższy przez biopreparat w postaci zawiesiny płynnej (od 17,7 do 27,7%) oraz niski przez liofilizowany preparat (od 8,7 do 15,1% w przypadku dwu- i trójmetyloaminy oraz siarkowodoru). Stwierdzono, że biopreparat w formie zawiesiny płynnej może mieć zastosowanie do usuwania związków odorowych z kompostu.
EN
In this study the ability of microorganisms to remove selected odorous substances from compost was investigated. Six strains out of 19 selected bacteria were capable to remove volatile odorous substances: Pseudomonas sp., Flavobacterium sp, Bacillus megaterium, Staphylococcus lentus, Bacillus licheniformis, Lactobacillus delbrueckii. These organisms were then used to create biopreparation in a form of water suspension and lyophilizate. Spectrophotometric analysis was performed to calculate the reduction of volatile fatty acids and sulfides. Moreover, di- and trimethylamine, ammonia, isobutyric acid and hydrogen sulfide were determined by chromatographic methods (GLC). All investigated odorous compounds were successfully (7.5-53.1%) reduced by monocultures of selected microorganisms. The biopreparations were less effective than monocultures as only 17.7-27.7% and 8.7-15.1% reduction by liquid suspension and lyophilizate, respectively, was noted. It was concluded that biopreparation in the form of suspension can be potentially applied for the removal of volatile odorous compounds from compost.
10
Content available remote Mathematical modelling of low temperature condensation coupled with adsorption
EN
A mathematical model of removal of volatile organic compounds from air in an integrated system of condensation and adsorption has been presented. The model consists of two calculation steps: low temperature condensation of vapours and low temperature adsorption. Due to the character of both processes, each of them should be calculated separately.
PL
Przedstawiono model matematyczny procesu usuwania lotnych związków organicznych z powietrza w zintegrowanym układzie kondensacja.adsorpcja. Model matematyczny składa się z dwóch odrębnych procesów obliczeniowych: niskotemperaturowej kondensacji par oraz niskotemperaturowej adsorpcji par. Ze względu na charakter modeli obu procesów każdy z nich musi być obliczany osobno.
EN
Two instrumental techniques applied for food quality assessment such as gas chromatography-olfactometry (GC-O) and electronic nose (e-nose) are characterized. The principle of each technique and typical analytical approaches in odour determination are briefly described. Furthermore, the examples of applications, performed also in the author’s laboratory, are given.
PL
Scharakteryzowano dwie techniki instrumentalne stosowane w ocenie jakości produktów spożywczych, tj. chromatografię gazową w połączeniu z detekcją olfaktometryczną oraz nos elektroniczny. Opisano zasady działania obu technik oraz typowe procedury analityczne stosowane w ocenie zapachu. Ponadto podano przykłady praktycznego zastosowania obu technik, włącznie z tymi, które wykorzystano w pracowni autorów.
EN
For water-volatile organic compound systems a new method of calculations of phase equilibria has been presented. The method is based on the quintic equation of state and classical mixing rules. Significant advantages of this method are: possibility of data extrapolating from the Henry's law region to the region of higher concentrations and possibility of application of the model to multicomponent systems. In addition, important thermodynamic data like liquid and vapour densities can be determined.
PL
Przedstawiono nową metodę obliczania równowag fazowych w układach lotne związki organiczne-woda opartą na opisie faz za pomocą równania stanu piątego stopnia. Najważniejsze zalety tej metody to możliwość ekstrapolacji danych równowagowych z zakresu, w jakim jest spełnione prawo Henry'ego do obszaru większych stężeń oraz możliwość zastosowania do układów wieloskładnikowych. Przedstawionej metodą można również obliczyć inne ważne wielkości fizykochemiczne obydwu faz, takie jak np. gęstości pary w fazie ciekłej i gazowej.
13
Content available remote Effect of organic mist on the process of cryogenic condensation
EN
Results of numerical calculation for low temperature condensation process of volatile organic compounds from a mixture with inert gas and in the presence of organic mist in gaseous phase are presented. Calculations were done based on the developed one-dimensional mathematical model. Numerical results were obtained for various values of dp and Kp given as parameters characterizing mist existing in a gaseous mixture introduced to the condenser.
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych procesu niskotemperaturowej kondensacji lotnych związków organicznych z mieszaniny z gazem inertnym w obecności mgły w fazie gazowej. Zastosowano jednowymiarowy model matematyczny procesu. Obliczenia wykonano dla różnych wartości parametrów dp i Kp, charakteryzujących mgłę w gazowej mieszaninie wprowadzanej do kondensatora.
EN
The paper presents results of the calculation of adsorption of volatile organic compounds (VOCs) on activated carbons. A simplified local-density model was combined with the Peng-Robinson equation of state and quadratic mixing rules to model adsorption of the most popular VOCs from air. The model was fitted to the adsorption data for pure components of the system over wide pressure range at one temperature. Only one temperature-independent empirical model parameter for each binary system (VOC-activated carbon) was used. The effects of temperature, pressure and adsorbent structure on the adsorption behaviour were studied.
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń adsorpcji lotnych związków organicznych na węglach aktywnych. Do obliczeń modelowych adsorpcji najbardziej typowych przedstawicieli tych związków użyto uproszczonego modelu gęstości lokalnych w połączeniu z równaniem stanu Penga-Robinsona i kwadratowymi regułami mieszania. Dla każdej pary składników układu (węglowodór-węgiel aktywny) model wykorzystuje tylko jeden, niezależny od temperatury, parametr pochodzenia empirycznego, który obliczano na podstawie danych eksperymentalnych dla czystych składników w szerokim zakresie ciśnienia i w jednej temperaturze. Zbadano wpływ temperatury, ciśnienia i struktury adsorbentu na przebieg procesu adsorpcji.
15
Content available remote Emisja lotnych związków organicznych z drewna i materiałów drewnopochodnych
PL
Dotychczas uważano, że jedyną substancją uwalnianą z materiałów drewnopochodnych (płyt drewnopochodnych, MDF, OSB, sklejek) jest formaldehyd. Badania ostatnich lat wykazują, że mogą to być również inne aldehydy oraz różne związki zaliczane do lotnych związków organicznych, które pochodzą głównie z klejów i powłok uszlachetniających (lakierów, wosków).
16
Content available remote Oxidation of VOCs over monolithic perovskite catalysts.
EN
Three monolithic perovskite catalysts, one bulk LH and two WK-coated on cordierite support, and one basing on Cu-Co-Mn oxides on cordierite monolith, were manufactured. They were tested for oxidation of selected hydrocarbons (toluene, n-hexane) and oxyderivatives (acetone, Et acetate, Bu acetate). LaMnO3 perovskite was used as active phase in preparation of WK catalysts, with La3+ ions partially exchanged for Ag+ ions (25 and 50%). Hydrocarbons were oxidized with lower efficiency than oxyderivatives, but they underwent oxidation to CO2 and water over all catalysts investigated. Oxidation of oxyderivatives ran via intermediates, first aldehydes, typical products of incomplete oxidation. The concentration of yielded intermediates decreased with the reaction temperature. The addition of silver enhanced catalytic activity and improved reaction selectivity with respect to CO2 and water.
PL
Wytworzono trzy monolityczne katalizatory perowskitowe, jeden masowy LH oraz WK na nośniku kordierytowym, oraz jeden na bazie tlenków Cu-Co-Mn, które również naniesiono na monolit kordierytowy. Aktywność katalizatorów określono na podstawie wydajności katalizowanejprzez nie reakcji utleniania wytypowanych węglowodorów (toulenu i n-heksanu) oraz połączeń tlenopochodnych (acetonu, octanu etylu, i octanu butylu). Katalizatory WK wytworzono na bazie perowskitu LaMnO3, w którym atomy lantanu częściowo zastąpiono atomami srebra (w 25 i 50%). Na wszystkich katalizatorach węglowodory utleniały się z mniejszą wydajnością niż połączenia tlenowe, ale produktami reakcji były CO2 i woda. Połączenia tlenowe utleniały się z wytworzeniem produktów pośrednich, głównie aldehydów, typowych produktów niepełnego spalania. Stężenia tych produktów malały ze wzrostem temperatury reakcji. Dodatek srebra zwiększał aktywność katalizatorów i poprawiał selektywność reakcji względem CO2 i wody.
PL
W pracy przedstawiono przegląd technik wyodrębniania substancji lotnych z żywności, opartych na analizie fazy nadpowierzchniowej. Opisano przykłady zastosowań techniki statycznej fazy nadpowierzchniowej, dynamicznej fazy nadpowierzchniowej i mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (SPME) w analizie wybranych związków lotnych piwa, metabolitów mikroflory oraz produktów oksydacji kwasów tłuszczowych. Nacisk położono głównie na prezentację zastosowań najnowszej z omawianych technik — SPME w analizie lotnych związków żywności.
EN
Techniques used for isolation of volatile compounds from foods, based on headspace analysis have been presented. The main groups of techniques — static headspace, dynamic headspace and solid phase microextraction (SPME) have been discussed. Application in the field of beer volatile compounds analysis, fungal metabolites isolation, and fatty acids oxidation products determination have been presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.